Revelation of John 19

A'amu ahwomomjo sohwa pone engo Mpapiloun pɨwahu'mentiso so'no hofɨko sɨmonyo engo imentohofofoho.

Oso hohosohonta ahwomo mta'ni mango engo ho'nɨngkahonɨngki ngko huno ole syafɨhu'mentoho, a'amu ahwomomo hopi'nonohino humalofoso hungkuno lalokwofo. Ole upa'nɨmentoho, Nakwo Anɨtuye yofe engo woho'nomano. Nakwoe Anɨtu sohwo kako nakumo kako'nohini nefo'mawo'nɨngkiso hweho. Kakoe yofe engo kako yokumpohn'nyo engo'njo hweho. Anɨtu kako a'amufe wonyomne'no yano ilofɨhwajiyoso hopoenohinoho. Oso ape wonyosi hwe moya'mi pi'nɨngo engomo honɨngkano wonyomo ipemotamentisofoho. Oso a'musi kako Anɨtuye syoho ulohofiyo sohwamo fonjahumentisoso oso'no Anɨtu kako oso a'mu simo aku tohino uyɨmentisofoho.

Ose lontɨfi apa'no lɨmentohofi, Nakwo nakwoe Anɨtuye yofe woho'nomano. Oso pone Mpapiloun soponta'ango tɨkayoso engolopohamo ne'no syonefoho. Hwe engo sɨfe aho hopi'nonohino nom'ne mta'ni osofosofahu'nohino sohwanji oso songo humalofo osofosofahu'nohino sohwanji hofɨko Anɨtu kako a'amumo mokosyohumayo'ne kakoe epohumayopo humaso sohune'no hwomtame ehumantɨfi ulɨmentohofi, Ou nehopeho. Nakwo nakwoe Anɨtuye yofe engoso woho'nomano. Ose ulahonɨngkofi Anɨtuye epohumayo sopo nta'ni joho ole ho'nɨmento, Sekwo nakwoe Anɨtuye syoho ulohofiyo soku, sekwo Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkawo'nɨngkohofo soku sekwo a'amu yofe engo'njo soku yofe we'e'njo hopi'nono kakoe yofe woho'nomano. Ose ho'nɨmentisofoho.

A'amufe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwo ape mahonɨngki wosopayo iloho engo i'mofapmmentisofoho.

Osohonta mampaho engo apa'no ho'nɨngkahonɨngki ngko apa'no syafɨhu'mentoho, a'amu pi'nɨngo engoso ahwomomo humantɨfi lalokwofo. Mampaho hiso mijo sapmpoyo mta'ni mtito'yoka hopa ahwomo yoka hopa'nji ho'nɨngkahonɨngki upa'nɨmentohefoho. Ole ho'nɨmento, Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwoe yofe woho'nomano. Nakwoe Hwe Engo Anɨtu nemokosyohumayo sohwoe yokumpohn'nyoso hwofilo'nnyo'njo hweho. Kako nakumo yokumpohn'nyo nemokosyohumaho. Oso Hwe nakwoe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwoe sɨkuno kakoe ape woma'mte sɨkunoso mofoneponoho. Oso kakoe apesi kako wokoso hwapɨfe oso yo'mayoso nto'no esyohumaho. Oso'no nakwo sɨmonyo uyano. Nakwo nakwoe Anɨtu yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo sohune'no yofe engo woho'nomano. Anɨtu kako oso ape simo manji'mofo sawemo halojo wonyoangkafo kiho aneso uyahonɨngki kako nto yohoho. Ose ho'nɨmentisofoho. Oso manji'mofo sawemo halojoso Anɨtuye hwe moya'mife honɨngkano wopɨngo somo uhwonɨmentohefoho.

Oso hiso nuhwonɨngkahonɨngko hwe ahwomo mta'ango sohwo ntɨmento, Kɨko olo hungkuno hiloso nomahoji ifalifaliyo mtɨ'mojo. Oso Hwe nakwoe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwoe ape mayo'ne wosopayo iloho engo wenantɨfeho. Anɨtu oso a'amu wosopayo elɨjwanyo sopo ne'no fɨpmno nto uloso sofe sɨmehoso wopɨngo umo'nalofoho. Ose ntonto ntɨmento, Olo Anɨtuye hungkuno loso nehopeho. 10 Ose ntahonɨngki ngko oso hwe ahwomomjo sohwoe sɨfɨki'nyo'mo hwomtame yɨhumentanɨngko ntɨmento, O'o, filɨkaho. Kɨko ngkimo ose enɨhumahotoho. Ngko kɨko pa'nyo Anɨtuye syoho ulohofiyo hwo'nyoho. Oso'no kɨko Anɨtumnohini hwomtame fehumamno. Ngko'nji sekwo a'amu hwahoponjo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kakoe hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwa hnnonji nakwo a'amu ahwomomjo sohwona'nnonji nakwoe syohoso afa'nohino'njo hwo'nyoho. A'amu Anɨtu kakoe hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwamo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ufo'ma'mojo hopaso olohonta sekwo Jisasɨye hungkuno lɨjwaofɨwo'nɨngkohofo sohwasimo sefo'malofoho. Ose ntɨmentisofoho.

A'amu fihwo kako yahu halojo sopo kehumamentisofoho.

11 Ngko ahwomo nomtompeehonɨngki uhwonɨmentoheso yahu a'amu hn'nɨwo'nɨngkiso halojo sohwo nohumentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso a'amu yahu sopo kehumunyo sohwoe yofe hufa'uyoso olenoho. Anɨtuye hungkunomo nto'no inɨngkawowo'nɨngkiso hweho. Hungkuno nehopi'nohino lɨwo'nɨngkiso hweho. Kako hwe moya'mife yahinomne'no yano ilofo so'nji a'amumo tango uyo so'nji kako yahino hopoeno iwo'nɨngkiso hweho. 12 Kakoe tɨmoso toho sɨjɨso pa'nyo'njo hweho. Kakoe mnokino sopo hwe hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe mnokino manji'mofoso kakoe mnokinopo pi'nɨngo engo'njo hweho. Kakoe yofe kakoe mnokino manji'mofo sopo mtɨ'mokinyoso kako'nohino hwapɨngo neso huno uyohoho. A'amu nom'neso hofɨko hwapɨngo neso huno muyofoho. 13 Kakoe manji'mofo sawemoso honɨmijo somo yomanto nto imentisofoho. Oso hiso'no a'amu kakoe yofeso ole mɨlɨmentohofi, Anɨtuye hungkuno hweho. 14 A'amu ahwomomjo itokuso'njo hwapɨfe halojo wopɨngo'njo sohwa hofɨko yahu halojo sopo kehumantɨfi tɨfi inɨngkamentohofofoho. 15 Hofɨkoe Hwe Engo Jisas sohwo kakoe mango somta'ni hwakuhwajo sɨhumampo'nyo yohosiyohosi lojinyo swapɨwo'nɨngkisofoho. Oso hwakuhwajo sɨhumampo'nyo neso olenoho. Kakoe hungkunofoho. Oso sɨhumampo'nyo so'nji kakoe mango sohwamo iwofito'meefo'nefoho. A'amu huhwo sohwamo yokumpohn'nyo mokosyohumentanɨngkuhwosi hofɨko kakoe hungkunomo haloho maposo'njo ikuji minɨngkayo'njo ikujo'no tango engo uyɨmontonoho. Anɨtu oso a'amu somne'no sɨmeho tohino umnɨmentiso so'no Jisas kako hofɨkimo hwotoho wahmmontonoho. Kakoe yokumpohn'nyoso hwofilo'nnyo hweho. 16 Oso Hwe Engo sohwoe manji'mofo sawemo somo popasoponjo somo kakoe yofe mtɨ'mokinyoso olenoho. Kako hwaho hopi'nonohinoso mokosyohumayo hweho. Hwe engo hopi'nonohino sohwafe Hwe Engo hweho.

17 Ose uhwononji uhwonɨmentoheso, a'amu ahwomomjo sohwo kako mofehi'nyo'njo mofone sopo lohofonto yɨhufo yokintahopo fekwowentanɨngkofo sohwamo mango engo ulɨmento, Sekwo olopono fɨpmno. Anɨtu kako sekumo wosopayo wosejapmmontonoho. 18 Oseso sekwo hwe engo sohwafe a'apaho'nji hofɨkoe a'amu itokuso mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe a'apaho so'nji a'amu yokumpohn'nyo yahupo kehumawo'nɨngkohofo sohwafe a'apaho'nji hofɨkoe yahufe a'apaho so'nji hmnaopmno. Sekwo hwe yofe engo ane'njo yofe engo'njo, a'amu syoho ulohofiyo so'nji a'amu siki humawo'nɨngkohofo oso a'amu hopi'nonohino somo wonantɨfeho.

19 Ose ulahonɨngki uhwononji ole uhwonɨmentoho, Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo'nji hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwanji hofɨkoe a'amu itokuso'njo sohwanji hofɨko oso a'amu hwe yahu halojo sopo kehumamentiso sohwoe a'amu'nji hofɨko ikujoho fongki'nyo'ne uhu'mokumentohofofoho. 20 Oso a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo lɨmojo sohwo kako a'amu sikisɨwojo pa'nyo tɨfinjo hweho. Kako oso hwe sɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwo'nji kako nolohofɨwo'nonto yo'mayo engo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo itɨhwahonɨngki a'amu hofɨko a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwoe yofe hofɨkoe a'apahopo mtɨ'mokinontɨfi kakoe huyo'mangomne'no hwomtame ehumamotofo somo hwasyo honɨngkanomo ipemotapmmentisofoho. Jisas kakoe a'amu so'nji hofɨkoe oso a'amu sɨwojo pa'nyo sohwo'nji oso a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo lɨmojo sohwo'njimo impe intofontɨfi hofɨko intofahumentohofofoho. A'amu ahwomomjoso hofɨko oso a'amu sɨwojo pa'nyo sohwo'nji Anɨtuye hungkuno hwasyo lɨmojo sohwo'nji songo nohumentanɨngki hofɨko toho engo mitɨfongo pa'nyo sijontanjo somo meho'nao'mentohofofoho. Oso toho homo somo tɨkayo hwosɨmijo akino wonyo'njo sɨwo'nɨngkisofoho. 21 Oso a'amu yahupo kehumawo'nɨngkiso Jisas oso hwoe mango mta'ni hwakuhwajo sɨhumampo'nyo swahopɨwo'nɨngkiso so'nji a'amu nom'ne somo fonjahumentisofoho. Nofonjosyahonɨngki yɨhufo sohwa oso a'amu sohwafe a'apaho nontɨfi sɨmeho nahnnɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ