Revelation of John 2

A'amu Efesos somne hungkunofoho.

Jisas kako ole ntɨmento, Joun, kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Efesos somo mokosyohumawo'nɨngkohofo somne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko sohwo'ni hntokwaliyo aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni hufa'uyoso nje ahomo mokosyohumunyoso ngko sikiloho ahojo wonyoangkafo, aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni hufa'uyo sopo hano emoyalokwe sohwo'ni ngko hungkuno ole selalokweno. Sekwoe yo'mayo yahino so'no ngko huno niyohoho. Sekwo syoho yokumpohn'nyo yontɨfi ngkimo monɨsɨkwajiyofoho. Yo'mayo tango se'mahonjoso sekwo yokumpohn'nyo lohofɨwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Sekwo a'amu honɨngkano wonyo'njo somne'no nakwolaho lɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Hofɨko nose'mantɨfi Anɨtu mta'ango (apousel) hwona'nyoho selahonɨngkofi hofɨkoe hwasyo hungkuno so'ntnne'no hwasyo yahino so'ntnne'no sekwo huno seyahonɨngki sekwo hofɨkoe hungkuno so'nji yahino so'nji yano ilofɨhwajɨwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Sekwo nje yofe so'no nnɨngkopantokwofo so'no a'amu nom'ne sohwa nosehonontɨfi wonyo selohofalokwofo. I oso'no sekwo yokumpohn'nyo lohofontɨfi tango engo tɨpemalokwofo. Oso tango tɨpemayo so'no sekwo iyoho masenyofoho. Oso hiso'ntnne'no ngko huno niyohoho.

I oso'no anga'no wonyo yalokwofo so'no ngko sekumne'no hungkuno'njo hwo'nyoho. Hohonta sekwo sɨmeho hi'ntnnono kahopi ntapmmentohofo sohonta nehopi ntapmmentohofofoho. I, olohonta awonoho. Hohonta sekwo yahino wonyoangkafo imotofofoho. Oseso sekwo oso yahino wopɨngo homo somo nusɨkwajontɨfi nto pɨwahu'malofo. Oso'no sekwo yahino wopɨngo imotofo so'no huno ikwesyafɨsyɨkuji sekwoe sɨmeho fɨwolo'mokumno. Iwolo'mokukuji yahino sɨmo'mo imotofo hopaso apa'no fiyɨmno. U sekwo sɨmeho mɨwolo'mokiyo'manji ngko nose'mahm'mo sekwoe sikilohoso wae weesemo'monnoho. I yahino wopɨngo anga'no yalokwofo so'no ngko sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho. Oso yahino hiso olenoho. Sekwo a'amu hwahoponjo yahinomne'no sekumo aku ipesemotayo somne'no nakwolaho ulalokwofo. Ngko huhwo'ni ngkilaho ulalokweno. Sekwo ose yalokwofo so'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho.

Sekwo haloho hi'njɨku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Kɨlaisɨye a'amu sokumo selalokunjo somo haloho popmno. A'amu fihwo kako hwahoponjo yahino somo uyakolo'nnyo sohwo ngko osohumo songo humayo'neso uyɨmonnoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako Anɨtuye angopo wosopayo syoho hulɨmentisoso mta'ni iyo songo ne'no humayo'ne ipisayoso wosomjanɨmontonoho. Mjanoso sohwo songo ne'no nolohofantɨhwonefoho.

A'amu Sɨmena somne hungkunofoho.

Hwe engo a'amu Sɨmena somo mokosyohumawo'nɨngkohofo somne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko sɨmo'mta'ango sohwo'ni yo'mayo emayo so'nji esojwaofo so'nji ngko hwapɨngo hwo'nyoho. Hohonta ngko poyo pe'nɨmentohe sohwo'ni i olohonta ngko songo humaleno. Ngko olo hungkuno hiloso selalokweno.

Sekwoe yo'mayo tohino so'nji tango so'nji se'malokusoso yo'mayo so'no umofonyo yɨwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. I oso'no ngko sekwo'nji humantohe so'no sekwo a'amu ho'yango engo'njo pa'nyo kuyoho. A'amu fehohnjo sekumne'no sitofo hungkuno selalokwofo so'no huno niyohoho. Oso a'amu hiso nakwo Juta a'amu hwona'nyoho hwasyo hungkuno lalokwofo. Hofɨko Setenɨye a'amufoho. 10 Yo'mayo tango se'maso so'no sekwo iyoho senɨngkuhwoloho. Seten kako yamofo waseloho'montonoho. Fehohnjo sokumo Seten kako sekumo impo'angomo sehumajɨhwosi sekwo yokumpohn'nyo wolohofantɨfetɨkeno lɨhwosi wasehonɨmontonoho. Oso sɨkuno tango'njo sɨkuno pi'nɨngo engo moseyakolofonehoho. O'o, sɨkuno aho hufa'u hopi'nonohino pa'nyofoho. Oso'no yo'mayo tango se'maso sohwo poyo wasemokumo lɨhwosi yɨhwoso'no sekwo po'nɨfo wekutoho. O'o, sekwo sɨmeho hi'ntnnono ne'no ntapɨwo'nɨngkuno. Ose ifijo so'no ngko sekumo ho'yango songo ne'no humayo'neso wosejapmmonnoho.

11 U sekwo haloho hi'njɨku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Kɨlaisɨye a'amu sokumo selalokunjo somo haloho popmno. A'amu fihwo hwahoponjo yahinoso kakimo upemotamo lɨhwosi yoso somo monje yasyoso sohwo hungkuno ikwolofo'ne sɨkuno somo tohino momanehoho. Kako toho ne'no nalokunjo somo maswonehoho.

A'amu Pekamom somne hungkunofoho.

12 Jisas ole ntɨmento, Joun, kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Pekamom sopo uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko hwakuhwajo sɨhumampo'nyo yohosi yohohnjo mokosyohumanji olo hungkuno hiloso selalokweno.

13 Oso ango engo sekwo humawo'nɨngkohofo sopo Seten yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkisofoho. A'amu pi'nɨngoso hofɨko Setenɨye yofe ho'nomawo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. I oso'no sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ne'no ntopalokwofo. I Antipas sohwo nje hungkuno hofiyo lɨjwao'mojo sohwo sekwo'nji nohumanto kako nje honɨngkanomo tɨfi nnɨngkamentiso so'no a'amu Seten mokosyohumawo'nɨngkisoso kakimo ko fonjosyahonɨngkofi sekwo ngkine'no hungkuno yoloho lɨjwaofo'neso iyoho masenyofoho. O'o, Antipas poyo pe'nɨmentiso sohonta tango mɨkunɨmposo ko se'manteso sekwo Anɨtumne'no ajwopo yokumpohn'nyo loho'mentohofofoho. 14 Sekwo oso wonyoangkafo ko yalokwofoso nom'ne yahino wonyo so'no hungkuno hi'njo hwo'nyoho. Sekwo a'amu Pekamom soku, a'amu fehohnjo sekwo'nji humalofoso Mpelamɨye yahinomo yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo. Yahino hiso olenoho. Mpelam sohwo kako hwe engo Mpelak osohumo Isɨlael somne'no yahino wonyo kompemayo so'ne lutɨhwahonɨngki Mpelak sohwo kako a'amu Isɨlael somo kompemahonɨngki Isɨlaelɨso pɨwahu'mentohofofoho. Nopɨwasyontɨfi hofɨko hwahoponjo anɨtu hwasyo sohumo yofe ho'nomantɨfi yahu hwahoponjo hwasyo anɨtu sohumne'no ho'nahinyoso nɨmentohofofoho. Nonontɨfi a'mohufo imentohofofoho. 15 Oso pa'nyoso a'amu fehohnjo sekwo'nji humalofoso hofɨko a'amu Nikoulasɨfe hungkuno wonyomo yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo. Oso'no hofɨko hwahoponjo yahinomo inɨngkowalokwofo. I sekwo oso a'amu wonyo homo somo kengopo molɨhwajiyo'njoso peho'neto. 16 I oso'no oso yahino wonyoso noho'naofɨkuji sɨmeho fɨwolo'mokumno. U mɨwolo'mokiyo'manji we'enepi ngko nose'mahm'mo nje hungkuno sɨhumampo'nyo pa'nyo so'nji a'amu wonyo hisokumo wae weese'monnoho.

17 Sekwo haloho hi'njɨku'manji olo hungkuno hiso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo selalokunjo somo haloho popmno. A'amu fihwo kako hwahoponjo yahino somo uyakolo'nnyo sohumo ngko hofiyo umokosyohumamonnoho. Hohonta nje a'amu Isɨlael mokosyohumamote hopaso oso a'amu sohumo hofiyo mokosyohumahm'mo wosopayo ahwomo mta'ango uyɨmonnoho. Oso'nji sojo halojo yofe songo mtɨ'mokinyo so'nji uyɨmonnoho. Oso yofeso a'amu sojo homo somo maso sohwo kako'nohini huno uyonefoho.

A'amu Taiyotaila somne hungkunofoho.

18 Jisas ose ntonto ole ntɨmento, Joun, kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Taiyotaila sopo uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko Anɨtuye Hwomu sohwo'ni tɨmo tɨpomponaho pa'nyo'njo sɨfe sojo hwoyango hnnyo pa'nyo sohwo'ni olo hungkuno loso selalokweno.

19 Yo'mayo syoho engo yɨwo'nɨngkohofo so'no huno niyohoho. Sekwo a'amu nom'ne so'nji sɨmeho inontɨfi ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapontɨfi a'amu nom'ne somo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Yo'mayo tango se'manteso sekwo ajwopo yokumpohn'nyo lohofɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Olo yahino hohonta ema'mentohofoso wopɨngo imo'nonto engo imo'nalofoho. 20 Oso yahino wonyoangkafo ko yalokwofoso nom'ne yahino wonyo so'no hungkuno hi'njo hwo'nyoho. Ape wonyosi Jesepel kako sekwo'nji nohumentanɨngki sekwo kengopo molɨhwajiyo'njo yohofo. Kako Anɨtuye hungkuno'nji'nyoho hwasyo hungkuno selalofoho. Kako nje syoho ntohofiyo sohwamo honɨngkano wonyomo ipɨtɨhwanto ipemotowalokunjo so'no hofɨko a'mohufo yontɨfi hwahoponjo anɨtu hwasyo sohumne'no wosopayo ho'nahinyoso nalokwofo. 21 Oso a'musi kako sɨmeho uwolo'mokononji ko hontohumaheso awonoho. Kako nje hungkunomo hwotoho fento kako oso hwa'nyo iyo yahino somo woho'nao'mo huno ose muyalofiyoho. Oso yahino wonyo hiso kakimo nto ifehu'mokahumaho. 22 Sekwo upa'nɨmno. Oso a'mu simo mnokino engo uyɨ'mo a'amu sohwa kako'nji hwa'nyo loho'nyo sohwa hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'manji tohino engo uyɨmonnoho. 23 A'amu oso a'mu siye yahinomo inɨngkawowo'nɨngkohofo somo poyo umokumonnoho. Ose i'me'no a'amu hopi'nonohino nnɨngkapɨwo'nɨngkohofoso olo so'no huno uyɨmontonoho. Ngko Jisas sohwo'ni a'amu hopi'nonohinofe huno sɨmeho somo huno niyohoho. A'amu anga'no anga'nohino sokumo yo'mayo yɨwo'nɨngkohofo so'no yamofo waseloho'monnoho. Ngko a'amu wonyo homo somo poyo imoku'me'no hofɨko huno ole uyɨmontonoho.

24 A'amu Taiyotaila humawo'nɨngkohofoso a'mu wonyo siye yahinomo tɨfi minɨngkayo'njoso sekwo Setenɨye yahino wonyo ne somne'no huno mosyafɨsiyo'njo yalokwofo sokumo ngko ole selalokweno, Ngko nom'ne syoho mosejapmnehono. O'o syoho anga'no sejopalokwe loso olenoho. 25 Sekwo syoho wopɨngo yalokwofoso ne'no ikuji nje hungkunomo aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. Mokosyohumentanɨngkuji ngko nose'ma'mnefoho. 26 Nje a'amu soku sekwo hwahoponjo yahino somo uyakolo'nnyo soku sekwo nje yahino somo ne'no nnɨngkopontanɨngkuji sɨkuno moi'wo imo'noso sohonta ngko sekumo mnokino engo'njo imo'nɨngkuji womokosyohumantɨfeho. 27 Nje Mpohwo Anɨtu kako a'amumo mokosyohumayo so'no yokumpohn'nyo ntapmmentiso hopaso ngko nje yokumpohn'nyo sekumo wosejapmmonnoho. Hwakwontoho fompilofiso hopaso a'amu wonyo somo sekwo nomokosyohumafɨkuji hofɨkoe yokumpohn'nyo so'nji hofɨkoe yofe engo so'nji wofongkulofantɨfeho. 28 Oso hohosohonta ngko imɨngo ne so'nji i'muso wasejapmmonnoho.

29 Sekwo haloho hi'njɨku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye towahuno sohwo nje a'amu sokumo selalokwe somo haloho popmno.

Copyright information for `APZ