Revelation of John 20

Seten kako impo'angomo nohumentanɨngkuhwosi soswowan tausen (1,000) uyakolofonefoho.

Oseso ngko nohumanji ole uhwonɨmentoho, a'amu ahwomomjo sohwo kako pi'nɨmo hwapɨngo ane soponjo hoku'yo hwosayo'ne so'nji ahwomo nano so'nji motapmmentisofoho. Nomotaponto Setenɨmo nutɨmanto ahwomo nano'nji intofasyonto soswowan tausen (1,000) uyakolofo'ne intofahumentisofoho. Oso Seten huhwo sohwo kako homa hohontajo hweho. Intofasyonto oso pi'nɨmo hwapɨngo ane sopo intohm'mofonto hoku'yo nɨhu'no yokumpohn'nyo pɨjwahumentisofoho. Nɨhu'no impofakiyofo yahumentisofoho. Osopo nohumentanɨngkuhwosi soswowan tausen (1000) uyakolofɨhwoso'no kako hwasyo hungkuno a'amu somo mujo'njo uyɨmontonoho. I oso'no soswowan tausen (1000) nto uyakolofɨhwoso'no impo'ango mta'ni isɨhutofɨhumajɨhwoso'no osopo we'enehwo wemoimontonoho.

Oseso ngko nohumanji uhwonɨmentoheso, Hwe hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe epohumayo sopo a'amu pi'nɨngo engoso nohumentanɨngkofi uhwonɨmentohefoho. Oso a'amu hiso hofɨko nom'ne a'amu sofe hungkuno ikwolofo'ne yano ilofɨhwajiyo'ne hwafoho. A'amumo uhwonɨmentoheso olenoho. A'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kakoe hungkuno nom'ne a'amu somo ulontɨfi oso hungkuno homo somo yokumpohn'nyo kemokosyohumamentohofofoho. Hofɨko oso a'amu sɨwojo pa'nyo sohwo'nji kakoe huyo'mango so'njimo hwomtame mehumayo'njo yontɨfi hofɨkoe a'apahopo a'amu sɨwojo pa'nyo sohwoe mtɨ'mokinyoso mamtɨ'mokummentohofofoho. Hofɨkoe honɨngkano wopɨngo somne'no mango sohwa hofɨko hofɨkoe tɨ'wango iwofito'meeo'mentohofofoho. A'amu hiso hofɨko apa'no songo imo'nontɨfi Jisasɨ'nji hofɨko'nji hofɨko a'amu somo mokosyohumentanɨngkofi soswowan tausen (1,000) uyakolo'mentisofoho. Oso a'amu sɨmo'mo pe'nɨmentohofoso lɨka'mentohofofoho. A'amu nom'ne pe'nɨmentohofoso hofɨko oso hohosohonta molɨkafe'njo imentohofofoho. O'o, hofɨko oso soswowan tausen (1,000) so'no hontohumantɨfi molɨkafe'njo imentohofofoho. Oso a'amu pe'nontɨfi pi'nɨmo mta'ni sɨmo'mo lɨka'mentohofoso hofɨko sɨmeho wopɨngo'njo humamentohofofoho. Anɨtu oso a'amu homo somo wopɨngo'nohini uloho'mentisofoho. Hofɨko poyo apa'no mape'nyo'njo ikuji tɨkanomo mafitnnefoho. O'o, hofɨko Anɨtu'nji Kɨlaisɨ'njiye syoho ulohofiyo imo'nɨngkuji Kɨlaisɨ'nji hofɨko'nji nom'ne a'amu somo soswowan tausen (1,000) somne'no umokosyohumafitnnefoho.

Seten nɨhu'nahone wonyo umo'nɨmtonoho.

Soswowan tausen (1000) uyakolofɨhwoso'no oso pi'nɨmo hwapɨngo ane somta'ni hofɨko Setenɨmo isɨhutofomapitnnefoho. Isɨhutofomahonɨngkuji Seten noswapɨhwosi kako a'amu ango'meemjo somo hwasyo hungkuno ulonefoho. Seten kako ngkimo nnɨngkapɨfitnne'eno lɨhwosi hwasyo hungkuno ulɨhwoso'no a'amu Ngkoukɨ'nji Mekoukɨ'nji hofɨko Anɨtu'nji ikujoho'ne uhu'mokufitnnefoho. Oso a'amu hiso iyoswo pa'nyofoho. A'amu we'yo'maho. Hofɨko hwaho Isɨlael hopo sopo ifehu'mokosyahonɨngkuji oso ango sopono Anɨtuye a'amu Jelusalem soponjo Anɨtuye a'amu neso nohumentanɨngkuji oso Seten kakoe a'amu wonyoso hofoyo hufitnnefoho. Oseso a'amu wonyo somo toho ahwomo mta'ni nopɨhwosi nonefoho. 10 Anɨtu kako Seten a'amu hwasyo honɨngkanomo ipemotawomentiso sohumo nutɨmahwosi oso toho mijo ayo pa'nyo sijontanɨngkuhwoso somo nɨhu'nahoni wakeho'nɨ'mo'montonoho. Oso toho tɨkayo hwosɨmijo akino wonyo'njo somo Anɨtu kako sikisɨwojo pa'nyo sohwo'nji oso hwe Anɨtuye hungkuno hwasyo lɨmojo sohwo'nji nto ho'nɨ'mo'mentisofoho. Osopo hofɨko nohumafɨkuji imɨngo'nji hinjopo sɨkuno'nji sɨkwo'miyomo engolopohamo hofɨko tohino umnonefoho.

Hungkuno ikwolofo'ne hungkunofoho.

11 Oso hohosohonta ngko nohumanji uhwonɨmentoheso hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe epohumayo halojo sopo hwe fihwo nohumentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso hohosohonta nakwoe hwaho lo'nji ahwomo'nji moi'wo imo'nao'mentisofoho. Apa'no muhwonyo'njo imentohefoho. 12 A'amu pe'nɨmentohofo hopi'nonohinoso yofe engo'njo sohwanji yofe engo ane'njo so'nji hofɨko oso epohumayo sopo lohofahonɨngkofi fisaku'mentisofoho. Nom'ne iyoswo fisojwahinyoso songo humayo'nefoho. Yo'mayo yahino wopɨngo'nji wonyo'nji a'amu poyo pe'nɨmentohofoso imotofo so'no iyoswomo mtɨ'mokumentiso somta'ni kako yano ilofɨhwajɨmentisofoho. 13 A'amu mijo ayomo pe'nɨmentohofo sofe pijafo mijo mta'ni Anɨtu nomanto a'amu hwahopo pe'nɨmentohofo sofe pijafoso Anɨtu ma'mentisofoho. A'amu hopi'nonohino sofe huyo'mango somo Anɨtu utɨma'mentisoso a'amu nɨhu'no hopi'nonohino somo kako anga'no anga'nohino sofe yahino somne'no yano ilofɨhwajɨmentisofoho. 14 A'amu yahino wonyo'njo somo yano ilofɨhwajonto oso toho engo mijo ayo pa'nyo sijontanjo somo meho'nɨ'mo'mentisofoho. Oso poyo pe'nyo yahino so'nji oso ango poyo pe'nyo sohwafe huyo'mango hontohumalofo soponjo so'nji toho hisomo meho'nɨ'mo'mentisofoho. Oso toho hisomo a'amu pe'nɨmentohofoso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyoso nɨhu'nahone humantokutnnefoho. Osopo humayoso poyo pe'nɨwo'nɨngkofoso hufa'uyoso osohifoho. 15 Oso iyoswo songo ne'no humayo'ne somo a'amu fihwo yofe muhwonyo'njo ihwosi oso a'amu somo oso toho pi'nɨmomjo somo womeeho'nɨ'mo'montonoho.

Copyright information for `APZ