Revelation of John 21

Ahwomo'nji hwaho'nji songofoho.

Ngko nohumanji uhwonɨmentoheso, ahwomo'nji hwaho'nji songo imo'nɨngkahonɨngki uhwonɨmentohefoho. Ahwomo sɨmo'njo so'nji hwaho sɨmo'mjo so'nji moi'wo imo'nɨmentisofoho. Oso hwaho songo sopo mijo ayo aneponoho. Oso hohosohonta ngko uhwonɨmentoheso ango songo Jelusalem uhwonɨmentohefoho. Ango songoso Anɨtu mta'ango hwaho songo sopo pmmentisofoho. Oso ango songo hopo sopo wokoso wonyoangkafo'njoponoho. A'amu ape womantɨfi hotɨfo fofolofasyɨwo'nɨngkohofo pa'nyo'njoponoho. Anɨtuye epohumayo sopo nta'ni mampaho engo ole upa'nɨmentoho, Uhwonɨmno. Anɨtuye ango neso a'amu'nji wo'nnyoponoho. Oseso Anɨtu kako hofɨko'nji humentanjoso hofɨko kakoe a'amu imo'nohumalofo. Anɨtu huhwo kako hofɨko'nji nɨhu'nahone wohumamontonoho. Anɨtu kako kakoe a'amufe tɨmijoso nɨhu'nahone wae umo'montonoho. Hwapɨngoso oso hohosohonta a'amu poyo mape'nɨfitnnehofo. Tohino mumnonehoho. Oso'no humotahoso apa'no malɨfitnnefoho. Oso yo'mayo hiso hwaho sɨmo'mta'ango somjoso moi'wonoho.

Oso hwe Anɨtuye epohumayo sopo humaso sohwo ulɨmento, Sekwo uhwonɨmno. Ngko yo'mayo songo mtɨ'mokumalefoho. Ose ulonto ngkimo ntɨmento, Kɨko olo hungkuno loso mtɨ'mojo. Olo hungkuno loso nehopeho. Oseso hwe moya'mi hofɨko nje hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono ufijo'manji hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. Hwapɨngoso hungkuno loso ne umo'nɨmontonoho. Ose ntonto ntɨmento, Ngko yo'mayo yo'mayoso moi'wo nto esojwao'maleno. Ngko yo'mayo somo hwapɨngo sohwo'ni oso nje yo'mayo homo somo moi'wo nto esojwao'male hwo'nyoho. A'amu fihwo kako mijo'no mijoho pe'nɨngkuhwosi ngkimo nɨ'masoso ngko kakimo mijo songo ne'no humayo'neso ufimonnoho. Oso mijo hiso ngkinta'ni kako mpe miyonehoho. O'o, ngko kakimo siki ufimonnoho. A'amu yo'mayo hwahoponjo yahino wonyo somo monje yasyoso sohumne'no ngko kakine'no yo'mayo wopɨngo uloho'monnoho. Ose ulohohm'mo ngko kakoe Anɨtu'ni humahonɨ'mo kako nje mehomi umo'nɨmontonoho.

I oso'no a'amu ngkine'no yokumpohn'nyo malohofe'njo so'nji a'amu sɨmeho hi'ntnnono montape'njo so'nji a'amu honɨngkano wonyo'njo so'nji a'amu a'amumo fonjahumentohofo so'nji a'amu a'mohufo imotofo so'nji a'amu ki'nyo'njo so'nji a'amu anɨtu hwasyo sohumo hwomtame yɨhumawo'nɨngkohofo so'nji a'amu hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkohofo sontnne'no hofɨko oso toho mijo ayo pa'nyo sɨjɨwo'nɨngkiso sopone'no ufitnnefoho. Oso hopo sopo toho tɨkayo hwosɨmijo akino wonyo'njo syalokunjo sopo poyo pe'nyo tɨfinjoponoho. Osopo ne'no nohumantokutnnefoho.

Ango songo Jelusalemmne hungkunofoho.

A'amu ahwomo mta'ango sohwo ngkimo nɨ'ma'mentisofoho. Oso a'amu ahwomomjo huhwo sohwo a'amu aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa solɨjwanyo na'nohino a'amu wonyo umokiyo'ne mokosyohumunyo somta'ango hweho. Osohwo nonɨ'manto ntɨmento, kɨko oyomo. Oso Hwe sekwoe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwoe ape wokitɨhwamo. Olohonta kako oso ape hisi woma'mte'no yohoho. 10 Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ngkimo ifehu'mokanɨhumentisofoho. Oso Towahuno hiso ngkimo ifehu'mokonɨsyahonɨngki a'amu ahwomo mta'ango sohwo ngkimo hwofɨki'nyo sawemo sopono ipenɨmotasɨmentisofoho. Oso hopo sopo ipenɨmotasonto Jelusalem pone songo Anɨtuye a'amu ne humunyo sopo Anɨtu mta'ango pontanɨngki ntɨhwamentisofoho. 11 Ango Jelusalem sopo Anɨtu mta'ango yokumpohn'nyo so'nji pomponaho so'nji lahumentisofoho. Oso ango wonyoangkafo hopo sopo nta'ni tɨpomponaho tɨmo honɨngkonyo hopo hwalo'mokumentisofoho. 12 Oso ango hopo sopo tojo sawemo inyoponoho. Hoku'yoso aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo'njoponoho. Oso hoku'yo hopo sopo a'amu ahwomo mta'ango aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwa humunnyoponoho. A'amu Isɨlaelɨfe temtitofo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwafe yofe mtɨ'mokinyoponoho. 13 Oso mofehi'nyo sɨ'mofapiso sohohnta'ni hoku'yoso hufa'u sɨhune'njoponoho. Mofehi'nyo ikwo'mokiso sohohnta'ni hoku'yo hufa'u sɨhune'njoponoho. Angahohnta'ni hoku'yo hufa'u sɨhune'njo hohnta'nyoho. Hwonamonyo hohnta'ni hoku'yo hufa'u sɨhune'njo hohnta'nyoho. 14 Oso ango pone homo somjo tojo somjo sojo aho hufa'u sɨfe mta'ni hufa'uyoso yokumpohn'nyo sosofitofomokosyohumayo wo'nnyo sopo a'amu (apousel) aho hufa'u sɨfe mta'ni hufa'uyo Jisasɨye hungkuno uyohojɨku'mofɨwo'nɨngkohofo sohwafe yofe wo'nnyoponoho.

15 Oso a'amu ahwomomjo hungkuno ntɨmentiso sohwo kako toke na'nohino yamofo iyo'neso nomanto oso pone so'nji hoku'yo so'nji toke so'nji yamofo imentisofoho. 16 Oso pone homo somjo sawemo so'nji tɨfo so'nji afa'nohinofoho. Kakoe honje so'nji afapoenohinoho. Nom'ne isalo'nnyo'njo'maho. O'o, afapoenohinoho. Kakoe sawemo engosotu tausen foua hantɨlet (2,400)kiloumitafoho. 17 Oso pone homo somjo tojo somo yamofo imentisofoho. Kakoe sawemosowan hantɨlet fouti-foua (144)mitafoho. Oso toke yamofo iyoso a'amu yamofo iwo'nɨngkohofo pa'nyofoho.

18 Oso tojoso Anɨtu mtɨ'mokumentisoso sojo wonyoangkafo tɨpomponaho tɨmo honɨngkonyo hopo hwolo'mokumentisofoho. Oso ango ne hiso na'nohino tɨmo honɨngkonyo pa'nyofoho. 19 Sokilojo yokumpohn'nyo sosofitofomokosyohumayo sojoso wokoso wonyoangkafo mtɨ'mokumentisofoho. Oso sojo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyoso kengo kengo wo'nnyofoho. Sojo wonyoangkafoso fehohnjoso halojo, fehohnjo yamo'nohino, fehohnjo sontijo, fehohnjo honɨjwo, fehohnjo hwosɨmijo, nom'nihwo sontijo'nji hwosɨmijo'nji ulohopihn'nyofoho. A'amu nakwoe hwaho lopo oso sojo wokoso we'e'nohino ihn'nyo'neso mpe yɨwo'nɨngkohofoso hamniyoho mɨkunɨmposo'njofoho. Oso tojomjo sojoso sojo ewafo pa'nyofoho. 21 Oso hoku'yo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyoso kame engo wonyoangkafo sohwo hoku'yomo kijahinyofoho. Oso ango hopo soponjo honɨngkanoso tɨmo honɨngkonyo na'nohino pa'nyofoho.

22 Anɨtuye ahwomomjo tajo ango engoso aneponoho. O'o, nakwoe Hwe Engo Anɨtu Yokumpohn'nyo Engo Hwofilo'nnyo'njo sohwo'nji nakwoe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwo'nji siko nohumanji ango homo somo uyohope-e'ne monta'iyoho. 23 Oso ango hopo sopo mofehi'nyo'nji hamno so'nji malinyoponoho. O'o, Anɨtuye yokumpohn'nyo pomponaho hopa lasyɨwo'nɨngkisoponoho. Jisas sohwo kako sikiloho pa'nyo hweho. 24 Oso pomponaho wonyoangkafo hopo sopo a'amu hano emoiwo'nɨngkohofoponoho. A'amu hwaho mokosyohumamotofo sohwafe wokoso wopɨngoso oso ango sopone'no motapmmentohofofoho. 25 Hoku'yo engoso mopɨjasiyo'njo ne'no nohwosompo'nawowo'nɨngkisoponoho. Oso hopo sopo sɨkuno mamiyoponoho. 26 Yo'mayo hwahoponjo wokoso wonyoangkafo oso'nji hamniyoho so'nji oso ango somo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne womotoswantɨfeho. 27 I oso'no yo'mayo wonyo a'amu honɨngkano wonyo'njo hungkuno hwasyo lɨwo'nɨngkohofoso hofɨko nɨhu'no mahufitnnehofo. O'o, a'amu hofɨkoe yofe Jisasɨye iyoswo songo humayo'ne somo wo'nnyoso hofɨko oso pone engo somo woswantɨfeho.

Copyright information for `APZ