Revelation of John 22

Mijo songo ne'no humayo so'nji iyo songo ne'no humayo so'ntnne hungkunofoho.

Oso hohosohonta ngko nohumentanɨngko a'amu ahwomomjo sohwo kako mijo engoso ntɨhwamentisofoho. Oso mijo songo ne'no humayo'ne hiso tɨmo honɨngkonyomjo pomponaho pa'nyofoho. Oso mijo tɨmoso a'amu nakwoe Wonyo'ne Poyo Pe'nɨmentiso sohwo'nji Anɨtuye epohumayo somta'ni swofijwaoponto ango pone engo somne honɨngkano somo mtɨhupento walofoho. Honɨngkano yohosiyo hohnta'ni momtɨfamo'nyofoho. Oso honɨngkano homo somo yohosiyo hohnta'ni iyo songo ne'no humayo'ne loho'nnyoponoho. Oso iyo homo somjo ipisayo unto'nɨmonteso hamno huhwo huhwi into'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso iyoswo inoho iyo homo somjoso hwe moya'mimo wopɨngo umokuwo'nɨngkisofoho. Yo'mayo Anɨtu ngkilaho lɨwo'nɨngkisoso mawo'nnyoponoho.

A'amu nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohwo'nji Anɨtuye epohumayo so'nji wo'nnyoponoho. Oso hopaso Anɨtuye syoho ulohofiyoso kakine'no hwomtame yuhumafitnnefoho.
Hofɨko Anɨtuye sɨmanomo uhwonɨngkuji Anɨtuye yofe hofɨkoe yomohu'nyopo mtɨ'mokinyofoho. Sɨkunoso apa'no m'mofaponehoho. Hofɨkoe Hwe Engo Anɨtu sohwo hofɨkoe pomponaho hweho. Oso'no hofɨko kwefoho mofehi'nyoso nɨhu'no anefoho. Hofɨko hwe engo imo'nɨngkuji engo lopahomo ne'no nohumantɨfitnnefoho.

Jisas kako nɨhu'no komo'no ponefoho.

Ose ntonto ntɨmento, Olo hungkuno kilalokwe loso nehopeho. A'amu hopi'nonohino olo hungkuno losomo nupa'nɨngkuji sɨmeho hi'ntnnono ufijo'manji sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. Hwapɨngoso hungkuno hiloso ne umo'nɨmontonoho. Hwe Engo Anɨtu kako kakoe hungkunoso a'amumo uyɨwo'nɨngkiso so'no hofɨko a'amumo lutɨhwawo'nɨngkohofofoho. Anɨtu kako a'amu ahwomomjo sohwamo kɨko Jounɨmo yo'mayo imo'none so'no kitɨhwayo'ne uhwatɨmasofoho. Oseso kɨko Anɨtuye syoho ulohofiyo somo utɨhwaho. Ose ntɨmentisofoho. Sekwo upa'nɨmno. Jisas ole nalɨmento, Ngko sekumo komo'no wose'ma'monnoho. Yo'mayo imo'none so'no hungkuno olo iyoswo lomo wojo somo a'amu tɨfi inɨngkaweso'manji wopɨngofoho. Ose nalɨmentisofoho.

Ngko Joun'ni olo hungkuno losomo nupa'nonji yo'mayo tɨfi imo'none somo uhwonɨmentohefoho. Ngko yo'mayoso nuhwonosojwaofonji oso a'amu ahwomomjo yo'mayo ntɨhwamentiso sohwoe sɨfɨki'nyo'mo hwomtame wehumamonji yahonɨngko ntɨmento, Kɨko ngkine'no hwomtame enɨhumahotoho. Kɨko jɨje a'amu'nji a'amu Anɨtuye hungkuno Toho Wojo lɨmotofo sohwanji olo hungkuno lomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofo so'nji nakwo hinjoho'nwo Anɨtuye syoho ulohofiyo hwona'nyoho. Oso'no kɨko Anɨtu kakine'nohini hwomtame fɨhumaho. 10 Ose ntonto ntɨmento, Kɨko olo hungkuno yo'mayo imo'none lo'no mtɨ'mokohinoso kɨko hiyaso mokosyohumahotoho. O'o, yo'mayo loso Anɨtu kako we'enepi kako hungkuno lososo moi'wo umo'nɨmontonoho. 11 A'amu honɨngkano wonyo iwo'nɨngkiso sohwo kako honɨngkano wonyo somo ne'no wamjɨmmontonoho. Hwapɨngoso honɨngkano iwolo'mokinyo'ne mofehn'nyoso awonoho. A'amu honɨngkano pisakino'njo iwo'nɨngkiso sohwo kako oso honɨngkano pisakino'njoso ne'no wamjɨmɨ'montonoho. A'amu kako honɨngkano wopɨngomo nto'no inɨngkawowo'nɨngkiso sohwo kako honɨngkano nto'nohino somo ne'no wamjɨmɨ'montonoho. A'amu honɨngkano wonyo ane'njo sohwo kako honɨngkano wonyo ane'njo ne'no wamjɨmɨ'montonoho. Ose ntɨmentisofoho. Hwapɨngoso Jisas kako asomo pone so'no honɨngkano iwolo'mokiyo'ne mofehn'nyoso awonoho.

12 Jisas apa'no ntɨmento, Kɨko olo hungkuno loso a'amumo uso. Upa'nɨmno. Ngko we'enepi wapmmonnoho. Oseso ngko nopm'mo a'amu hopi'nonohino sofe yo'mayo yahino wonyo so'nji wopɨngo so'nji yano ulofiyo'ne wapmmonnoho. 13 Ngko yo'mayoso emayo sohwo'ni moi'wo nto esojwao'maleno. Ngko yo'mayo somo hwapɨngo sohwo'ni oso nje yo'mayo homo somo moi'wo nto esojwao'male hwo'nyoho.

14 A'amu hofɨkoe honɨngkano wonyo ho'nao'mentohofo somo ngko hofɨkimo hwapɨfe songo ulohohm'me'no hofɨko sɨmonyo engo uyantɨfeho. Osopo hofɨko nohumafɨkuji iyo ipisayo songo ne'no humayo'neso wonɨngkuwantɨfeho. Oso pone songo Jelusalem soponjo hoku'yo somo suyoso hofɨko hoponoho. 15 A'amu sɨwojo pa'nyoso a'amu peefo'nji ki'nyo'nji yɨwo'nɨngkohofoso a'amu a'mohufo yahino'njoso a'amu nom'ni hwamo fonjasiyo yahino'njoso a'amu hwasyo anɨtu sohwamo yofe ho'nomawo'nɨngkohofoso a'amu hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkohofo so'nji a'amu hwasyo hungkuno so'no hi umo'nyo so'nji hofɨko Anɨtuye ango somo nɨhu'no mahufitnnefoho. 16 Ose ntonto ntɨmento, Ngko Jisasɨ'ni nje a'amu nje yofe ho'nomayo'ne uhu'mokuwo'nɨngkohofo soku nje hungkuno lomo upa'nɨfitnne so'no nje a'amu ahwomomjo sohumo sekuye pone'no lɨhwajɨmalefoho. Ngko hwe engo Ntefitɨye hwapɨngo sohwo'ni kakoe Imu hwo'nyoho. Yo'mayo hungkuno Anɨtu Ntefitɨmo uyɨmentisoso ngko ne imokumontohefoho. Ngko Imɨngo'nji Hntokwaliyo I'mu sohwo imɨngo'nji lɨwo'nɨngkiso sohwo pa'nyo hwo'nyoho. Ose ntɨmentisofoho.

17 Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo'nji a'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo kakoe ape pa'nyo so'nji Jisasɨmo ole ulalokwofo, Oyomo. A'amu kakoe hungkuno lomo upa'noso sohwo kako oyomo ulono. A'amu kako mijo'no umo'nɨngkuhwoso'no kako wapono. A'amu kako mijo wanɨmo lɨhwosi kako nopɨhwosi mijo songo ne'no humayo'neso wanono. Mijo hiso mpe miyonehoho. O'o, Anɨtu uyɨmontonoho.

18 Olo hungkuno loso ngko yokumpohn'nyo waselɨmonne'no yohono. Olo hungkuno yo'mayo imo'none lo'no iyoswo lomjoso upo'nalokwofo soku, a'amu fihwo olo hungkuno loso'nji nom'ne hungkuno kengo mta'angoso ufisyɨpo'masoso yo'mayo tango olo iyoswo lomo wojoso Anɨtu kako nomɨhu'mokuhwosi oso a'amu sohumo uyonefoho. 19 U a'amu fihwo kako olo iyoswo lomjo hungkuno fehohnjo wae yaofoso sohumo Anɨtu kako kakimo wae yaofonefoho. Oso hwe huhwo sohwo kako iyo songo ne'no humayo'ne somjo ipisayoso manonehoho. Oso Anɨtuye pone songo Jelusalem iyoswo lohwo naliso hopo sopo mohumanehwono.

20 Jisas kako olo hungkunolo nalɨmentiso sohwo ole nelalofi, Ou nehopeho. We'enepi ngko komo'no wapmmonnoho. Jisas ose nelalofoho.

Ou Hwe Engo Jisas, ngko Joun sohwo'ni ole kilalokweno. Kɨko komo'no fɨpe. Ose kilalokweno.

21 Nakwoe Hwe Engo Jisasɨye hitohoso sekwo hopi'nonohino kunonji waweno. Joun kako ose lɨmentisofoho. Olo hungkuno loso osohopeho.

Copyright information for `APZ