Revelation of John 3

A'amu Satis somne hungkunofoho.

Jisas ose ntonto ntɨmento, Joun kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Satis sopo uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko Anɨtuye Towahuno mokosyohumaleno. Ngko hntokwaliyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo somo mokosyohumale sohwo'ni sekumo ole selalokweno. Sekwoe yo'mayo yahino so'no huno niyohoho. A'amu sekumne'no ole lalokwofo. A'amu Satis soku Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokuwo'nɨngkohofoso sekwo wonyoangkafo humalofo. Ose ko lalokwofo so'no ngko huno ole niyohoho. Sekwo poyo pa'nyo humalofo. Hwapɨngoso sekwo nje hungkunomo nto'no manɨngkowalokuyohofo. Oso'no sekwo huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo Anɨtuye pono masɨfitnnohofo. Sekwo yomo yaofɨkuji ngkine'no huno nto'no fɨsyanɨfohupmno. Sekwo yahino wopɨngo we'e wojo sohwo poyo wape'nɨmonto yalokunjoso sekwo yokumpohn'nyo usosofitopmno. Yo'mayo hopi'nonohino yɨwo'nɨngkohofo somo nje Anɨtu nuhwononto ole lalofoho. Hofɨko nto'no miyo'njo yɨwo'nɨngkohofofoho. Ose lalofoho. Sekwo Anɨtuye hungkuno kahopi upa'nontɨfi yokumpohn'nyo kemokosyohumamotofo pa'nyo so'no huno syafɨsyɨkuji oso pa'nyoso apa'no nokemokosyohumafɨkuji sekwoe yahino wonyoso nɨhu'nahone foho'naopmno. Moho'naofe'njo ikuji nto'no molɨkofohumayo'manji ngko a'amu hufo uyɨmo lɨhwosi poso hopaso wose'ma'monnoho. Osohonta sekwo yomo mɨkunɨmposo uyantɨfeho. Sekwo a'amu Satis pi'nɨngo soku sekwo honɨngkano wonyo'njo ko humentanɨngkofi a'amu anga'no anga'nohino soku sekwo honɨngkano wonyo miyo'njo humalofo sokumo ngko sekumo songo humayo'ne hwapɨfe halojo pa'nyo sejapm'me'no sekwo hoponoho. Ngko'nji songo ne'no nohumentɨhwanefoho. Sekwo hwahoponjo yahino somo monje yasyɨwo'nɨngkohofo soku sekumo songo humayo so'no hwapɨfe halojo pa'nyo sejapm'me'no womiyantɨfeho. Oseso oso iyoswo a'amu songo ne'no humayo'ne yofe'njo somta'ni sekwoe yofeso wae meesemo'mnoho. O'o sekwo nje Mpohwo'nji kakoe a'amu ahwomomjo sohwanjo sopo nolohofɨkujo'no ole ulɨmonnoho. Olo nje a'amufoho. Ose ulɨmonnoho.

Sekwo haloho hi'njɨku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nje a'amu sokumo selalokunjo somo haloho popmno.

A'amu Filatelɨfiya somne hungkunofoho.

Jisas ntɨmento, Joun kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Filatelɨfiya somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwa'ne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko honɨngkano wopɨngo'nohini'njo sohwo'ni ngko yahino ne'njo sohwo'ni olo hungkuno loso selalokweno. Oso hwe yofe engo'njo Ntefit sohumo Anɨtu kako oso pone engo Jelusalem mokosyohumamojo so'no yokumpohn'nyo uyɨmentiso hopaso Anɨtu ahwomomjo pone engo Jelusalem songo sopo ne'no mokosyohumayo'ne kako ngkimo yokumpohn'nyo ntapmmentisofoho. Oseso ngko ahwomomjo hoku'yo somo a'amumne'no hwosompee'meso nom'ne a'amuhwo mopɨjwasyonehoho. Ngko oso hoku'yo homo somo a'amumne'no pɨjwahumeso nom'ne a'amuhwo mohwosampenehoho.

Yo'mayo yahino iwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Sekwoe sɨmanopo ngko hoku'yo hwosompeesyoheso uhwonɨmno. Oso hoku'yo hwosompeesyoheso nom'ne a'amuhwo mopujasyonehoho. Sekwoe yokumpohn'nyo we'e so'no ngko huno niyohoho. Oso yokumpohn'nyo we'e so'nji nje hungkunomo nnɨngkapontɨfi nje yofe nom'ne sohwamo yoloho lɨjwaofo'neso iyoho masenyofoho. Upa'nɨmno. Oso a'amu Setenɨye yahinomo inɨngkawowo'nɨngkohofoso hwasyo hungkuno ole selalokwofo, Nakwo a'amu Jutafe honɨngkanomo inɨngkowalokuhwone hn'nwi nakwo'nohini Anɨtuye a'amu ne'nwoho. Oso a'amu ose selalokwofo homo somo ngko sekwoe sɨfɨki'nyo'mo wopɨhumojamonnoho. Nopɨhumojao'me'no hofɨko huno ole uyɨmontonoho. Sekwo a'amu Filatelɨfiya sokune'no nɨmo'nantofoho. Hofɨko huno ose uyɨmontonoho. 10 I sekwo nje hungkunomo tɨfi nnɨngkapontɨfe so'no yo'mayo tango se'mahonjoso sekwo yokumpohn'nyo lohofɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Oso'no ngko sekumo hofiyo wosemokosyohumamonnoho. Tɨfi no'mo hwe moya'mi olo hwaho lopo humolawotofo sofe hungkuno ikwolofo'ne sohonta yo'mayo tango u'maso pa'nɨngoso sekumo mose'manehoho. O'o, ngko oso hiso'no ngko yokumpohn'nyo wosemokosyohumamonnoho. 11 We'enepi wose'ma'monnoho. Ou, ngko nje syoho sejapmmentoheso sekwo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. Ose miyo'manji a'amu nom'neso sekwoe ahwomomjo ho'yango fehohnjoso nosemapitnnoho. 12 Sekwo yo'mayo hwahoponjo yahino somo nuyakolofɨkujɨ'manji sekwo nje Anɨtuye angomo nohumafɨkuji engkwosaho pa'nyo umo'nantɨfeho. Sekwo Anɨtumo musɨkwajɨfitnnehofo. O'o, sekwo ne'no humantokutnnefoho. Ngko nje Anɨtuye yofe'nji nje yofe songo'nji sekumo wasemtɨ'mokimonnoho. Hwapɨngoso sekwo nje a'amu nɨhu'nahone kuyoho. Oso'nji ngko Anɨtuye pone songo osomne'no yofe Jelusalemɨye eso sekumo wasemtɨ'mokimonnoho. Hwapɨngoso sekwoe pone nɨhu'nahonefoho. Oso pone hiso ahwommta'ni wapmmontonoho.

13 Sekwo haloho'njo ku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye Towahuno sohwo nje a'amu sokumo selalokunjoso haloho popmno.

A'amu Laoutisiya somne hungkunofoho.

14 Jisas ose ntonto ole ntɨmento, Joun kɨko hwe engo a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango Laoutisiya sopo uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamne'no hungkuno ole mtɨ'mojo. Ngko hungkuno ne'njo hwapɨngo sohwo'ni yo'mayo Anɨtu ntɨwo'nɨngkiso somo inɨngkawowo'nɨngkohe hwo'nyoho. Yo'mayo hungkuno Anɨtu ntɨmentisoso yoloho lɨjwao'mentohe hwo'nyoho. Oso syoho hiso ito'no imentohefoho. Yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentiso hwaho'nji ahwomo'nji yo'mayo so'nji ngko hwapɨngo sohwo'ni olo hungkuno loso sekumo selalokweno.

15 Yo'mayo yahino iwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Sekwo ngkine'no syanɨfɨsyontɨfe sohonta sekwo nakwolaho manjo'njo ko yontɨfi sekwo nje hungkunomo aho yokumpohn'nyo mokemokosyohumayo'njo yontɨfi sekwo hwasyopo humalofo. Sekwo ngkine'no nakwolaho lontɨfijontentesi wopɨngo'nesohilo. I nje hungkunomo aho yokumpohn'nyo mokosyohumantɨfijontentesi wopɨngo'nesohilo. I oso'no sekwo hwasyopo humayo so'no ngkilaho. Hwapɨngoso sekwo hwasyopo nohumantɨfi ole hnnalokwofo. Nje yahinoso peho'no iwolo'mokumnehono. O'o, olo yahino homo lomo wohumamonnoho. Ose hnnalokwofo. 16 Sekwo ngkine'no we'enepi nnɨngkapontɨfi hwahoponjo somo we'enepi inɨngkawentɨfi hwasyopo humalofo so'no ngko sɨmoyɨhu'nalokweno. 17 Hwapɨngoso sekwo ole hnnɨwo'nɨngkohofi, Nakwoe yokumpohn'nyo so'nji yokumpohn'nyo ito'nontani ho'yango engo malokuhwono. Nakwo huno'njɨ'nwoho. Yo'mayo so'no umofonyo miyo'njɨ'nwoho. Wopɨngo humalohwono. Ose hnnɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no sekwo ose ko hnnontɨfi sekwo tɨmpi'nyo kuyoho. Sekwo ho'yango neso ane'njo soku a'apaho'nohino kuyoho. Sekwo nɨhu'no wonyo nohumentanɨngkofi ngko nosehononji sekumne'no hitoho ntokwoho. 18 Oseso nje hungkunomo haloho popmno. Ho'yango engo womano lɨkuji ngkinta'ni ahwomomjo ho'yango mpe ntohopmno. Oso ho'yango mpe iyo'ne sekwo tohino engo mayo'manji u yo'mayo umofonyo iyo'manji wopɨngofoho. Mpe noho ntohopmno. Sekwo ngkinta'ni honɨngkano wopɨngo'nohini hwapɨfe halojo mapijo'manji sekwo mpe ntohofɨkuji sekwoe a'apahomo ekojɨsyahonɨngkuji nom'ne a'amu somne'no sekwo wonɨmango masenonehoho. Sekwo ngkinta'ni molasin mpekuji sekwoe tɨmo tɨmpi'nyoso nosefisahu'mokuhwoso'no sekwo tɨmo wohonantɨfeho. 19 A'amu hopi'nonohino somne'no nɨmo'nɨwo'nɨngkiso so'no hofɨko wonyo ifijo'manji ngko yoka hungkuno ulɨ'mo hofɨkoe honɨngkano nto'no womɨhwatɨmo. Oso'no sekwoe yahino wonyo so'no huno syafɨsyɨkuji yomo yaofɨkuji sɨmeho fɨwolo'mokumno. Honɨngkano wopɨngo so'no hi semo'nɨngkuhwosi nto'no finɨngkamno. 20 Sekwo upa'nɨmno. Ngko sekwoe sɨmehomjo hoku'yopo lohofonji woswapmmonji hungkuno selalokweno. U, sekwo nje mampaho nupa'nɨngkuji nohwosompentɨmafɨkujo'no ngko noswapm'mo. Ngko sekwo'nji wohumamonnoho. Oso hopo sopo nekwo wosopayo nonɨngkuhwasi nekwo a'amu afa umo'nantaeho. U kako nje a'amu ne umo'nɨmotonoho. 21 A'amu fihwo kako hwahoponjo yahino somo yakolo'nnyo sohumo ngko yo'mayo hopi'nono yokumpohn'nyo mokosyohumame sohonta oso hwe huhwo sohumo ngko kakimo ngko'njo lopo womɨhumatɨ'monnoho. Nohumehwasi yo'mayoso nakumo enjwa'mo nowentɨhwonefoho. Oso pa'nyoso ngko sekwoe hwahopo nohumanji yo'mayo hwahoponjo somo uyakolofonji ngko honɨngkano wonyo miyo'njo imentohefoho. Oso'no olohonta ngko nje Mpohwo'nji kakoe epohumayo engo sopo humanji yo'mayo somo mokosyohumaleno.

22 U, sekwo haloho hi'njo ku'manji olo hungkuno hiloso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nje a'amu sokumo selalokunjo somo haloho popmno. Ose ntɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ