Revelation of John 4

A'amu ahwomomjoso Anɨtumne'no hwomtame ehumalofo.

Moi'wo ntahonɨngki uhwonɨmentoheso, U ahwomomjo hoku'yo nohwosompo'nowentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Ose uhwononji mampaho kounoho yoka hopa sɨmo'mo upa'nɨngkoheso ole ntɨmento, Oyomo. Olopo fisape. Ngko yo'mayo tɨfi i'mofaponeso wokitɨhwamo. Ose ntahonɨngki ngko tɨmo komo'no uhwonɨmentoheso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ifehu'mokonɨsyahonɨngki ngko ahwomomo nohumanji uhwonɨmentoheso, U ngko hwe engo a'amumo mokosyohumawo'nɨngkiso sohwoe epohumayo somo uhwononji ole syafɨhu'mentoho, U nakwoe Hwe Engo Anɨtu kako a'amu hopi'nonohinomo mokosyohumayo sohwo humaho. Ose syafɨsyonji uhwonɨmentoheso sojo honɨkotɨkojo'njo pomponaho'njo pa'nyo sohwo nohumentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Kakoe epohumayo sopo sakungkwolanɨngo kopmmo'nowentanɨngki uhwononji lɨmentoho, Anɨtuye pomponaho wonyoangkafo'njo uhwonɨmentohefoho. Anɨtuye epohumayo a'amu mokosyohumayo sohwoeso ajwo'mo wentanɨngki nom'ne epohumayo sɨfe aho hopi'nono nom'ne mta'ni osofosofahu'no nomotoku'mo'nowentanɨngki uhwonɨngkeso osopo hwe engo sohwa hofɨkoe hwapɨfe halojo'nohino'njo mnokino manji'mofo na'nohino'njo sohwa nohumentanɨngkofi uhwonɨmentohefoho. Oso epohumayo so'nji mnokino manji'mofo na'nohino'njo somo uhwononji ngko huno ole syafɨhu'mentoho, U a'amumo mokosyohumayo'ne hwafoho. Ose syafɨsyonji Anɨtuye epohumayo'njo sopo nta'ni emta'mɨngo yonto mampaho pi'nɨngo ahwomo yoka pa'nyo ho'nɨngkahonɨngki upa'nonji uhwonɨmentoheso kwefoho aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo Anɨtuye epohumayo'njo sopo nosijontanɨngki uhwononji lɨmentoho, U, Anɨtuye Towahunofoho. Ose lɨmentohefoho. Anɨtuye epohumayo somo mitɨfongo tɨmo honɨngkonyo pa'nyoso lɨfawo'nnyoponoho.

Anɨtuye epohumayo momɨngo sopo yo'mayo kengo songo humayo osofosofahu'nohino sohwa nohumentanɨngkofi uhwonɨmentohefoho. Oso songo sohwa hofɨkoe tɨmo pi'nɨngo engo'njo hofɨkoe sɨmano hohnta'ni hohujo hohnta'ni ifeehu'mokahinyo hwafoho.
Oso songo huhwo sohwa sɨmo'mjo sohwo kako ahwomomjo a'amu sikisɨwojo (laiyoun) paho pa'nyo'njo hweho. Ose feponjo sohwo kako ahwomomjo a'amu a'apahoso yahumpulɨmokau pa'nyo'njo hweho. Ose feponjo sohwo kako ahwomomjo a'amu kakoe sɨmanoso a'mosɨmano'njo hweho. Ae'uyo sohwo kako ahwomomjo a'amu kakoe a'apahoso yɨhufo sɨwe sohwafe a'apaho'njo hweho. Oso songo humayo osofosofahu'nohino sohwa hofɨko anga'no anga'nohino sohwa hofɨkoe fefeelohoso aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino'njo hwafoho. Oso fefeelohoso tɨmo pi'nɨngo engo'njoso a'apaho hohnta'ni angihnta'ni wo'nnyo'njo hwafoho. Hofɨko imɨngo'nji hinjopo sɨkuno'nji sɨkuno huhwo huhwi olo ta loso ne'no lɨwo'nɨngkohofi,

Nakwoe Hwe Engo Anɨtu yo'mayo yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo sohwosi kɨko wopɨngo'nohino hwosoho.
Kɨko wopɨngo'nohino hwosoho.
Kɨko wopɨngo'nohino hwosoho.
Kɨko pa'nyo a'amu fihwo mohumuyoho.
O'o nakwo hopi'nonohino kengo'nwoho.
Kɨko ae'mta'ni humamopmmentohino sohwosi olohonta ne'no humahnno.
Kɨko engolopohamo ne'no nohumantitnne hwosoho.
Oso songo humalofo a'amu osofosofahu'nohino sohwa hofɨko Anɨtu songo ne'no humantɨhwone sohwo kakoe epohumayo sopo humaso sohwoe yofe engo'nji kakoe yokumpohn'nyo ntnne'no ta lontɨfi noho'nomantɨfi isamoyoka ulɨwo'nɨngkohofofoho. 10 Ose lɨwo'nɨngkohofo sohonta oso hwe engo sɨfe aho hopi'nono nom'ne mta'ni osofosofahu'nohino sohwa hofɨko Anɨtu kakoe epohumayo sopo humaso sohumne'no hwomtame ehumantɨfi ipitofawentɨfi oso Anɨtu songo ne'no humantɨhwone sohwoe yofe engo ho'nomantɨfi hofɨkoe mnokino manji'mofo na'nohinoso kakoe sɨfeki'nyo'mo ho'nahumentohofofoho. Ose uhwononji ole syafɨhu'mentoho, U, hwe engo sohwa hofɨkoe yokumpohn'nyoso Anɨtu mta'ango ntɨhwamentohofofoho. Ose ntɨhwantɨfi ta ole lɨmentohofi,

11 U, nakwoe Hwe Engo Anɨtu kɨko yo'mayo hopi'nonohino mtɨ'mokumentohino so'no
a'amu hopi'nonohinoso jɨje yofe engo'nji jɨje yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo so'nji ho'nomayo'ne kɨko hopoenohino hwosoho.
Kɨko yo'mayo so'no huno syafɨsyonji wamtɨ'mokumo lonji imentohinoso yo'mayo imo'nɨmentisofoho.
Oso ta hiso nolɨwo'nɨngkohofofoho.

Copyright information for `APZ