Revelation of John 8

Impe mijaho'njo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo lojwohofojahinyoso lokoefoma'mentisofoho.

Ose uhwononji oso wojo hopa sɨmo'mo uhwonɨmentoheso apa'no uhwonɨmentohefoho. Oso hohosohonta nakwoe Wonyo'ne Poyo Imo'nɨmentiso sohwo kako impe mijaho'njo iyoswomo lojwohofojahinyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso lokoefomahonɨngki osohonta a'amu hopi'nono oso hopo sopo humamentohofoso hofɨko songo songo miyo'njo yontɨfi mampi'nyo humantɨfi tɨfi no'mo hwahopo tango imo'none so'no humafisohunyo imentohofofoho. Osopo nohumentanɨngkofi mofehi'nyo we'enehwo umentisofoho. Mofehi'nyo we'enehwo noposahonɨngki uhwonɨngkoheso a'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ango hufa'uyo sohwa Anɨtuye epohumayo'njo sɨmanopo humawo'nɨngkohofo sohwamo Anɨtu kako kounoho anga'no anga'no hu'muyɨmentisofoho.

Nohu'muyahonɨngki ahwomomjo nom'ne sohwo ijempoho Anɨtumne'no yo'mayo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sopo lohofonto kako noswanyo na'nohino'njo tɨkayo akino wopɨngo'njo usɨmokiyo'ne mokosyohumamentisofoho. Hofɨko kakimo hwamno pa'nyo engo akino wopɨngo'njo umentohofofoho. Kako Anɨtuye hwe moya'mi somne'no jomo ujo hungkuno so'nji hwamno pa'nyo akino wopɨngo'njo so'nji manto nomɨhu'mokonto ijempoho na'nohino Anɨtumne'no yo'mayo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sopo Anɨtuye sɨmano sopo wojo somo tɨkayo akino wopɨngo'njo so'nji Mpohumo jomo ujo hungkuno so'nji wa'mentisofoho. Akino wanto kako oso ijempoho somta'ni toho nomanto oso noswanyo homo somo toho ihm'mofonto hwaho ayo yawojo'mne'no umokwajɨmentisofoho. Oso toho hiso nɨmokwojahonɨngki ahwomo yoka emta'mɨngo engo yonto hwaho hwomɨhwo engo imentisofoho. Ose uhwononji ole syafɨhu'mentoho, oso hungkuno Anɨtumo jomo ujoso tɨkayo'nji Anɨtuye sɨmo sopo sɨmentiso hungkunoso ne umo'nɨmonto yalofoho.

A'amu ahwomomjo osofosofahn'nohino sohwa kounoho yoka lɨmentohofofoho.

A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ango hufa'uyo sohwa hofɨkoe kounoho yoka wolano lontɨfi ito'no esyohumamentohofofoho.

A'amu ahwomomjo sɨmo'mjo huhwo sohwo kounoho yoka lahonɨngki ifoyo wosoho pa'nyo'nji toho'nji honɨyo'nji nem'no uhwoso'mokonto hwaho ayo yawojo'mo mo'mentisofoho. Oso hiso nomofahonɨngki iyo hwaho hoja hopi'nono hufa'u sɨhune imo'nɨmentisoso anga'no toho nɨngkahonɨngki hufa'u lohofoho.

A'amu ahwomomjo osofeponjo sohwo kako kounoho yoka lahonɨngki hofɨko toho hwofɨki'nyo pa'nyo mɨkunɨmposo engoso mijo ayo hopi'nonohinomo ho'nao'mentohofofoho. Oso toho hiso mijo hufa'u sɨhune mtohupo'mentisofoho. Oso mijo anga'nohino sohumo honɨyo'nohino imo'nonto yo'mayo inanɨku songo humamentohofoso poyo pe'nɨmentohofofoho. Yofayokino oso ho'mo so'mo a'amu hi'nji nowentanɨngki a'amu hi'nji wae yao'mentisofoho.

10 A'amu ahwomomjo hufa'u sɨhune sohwo kounoho yoka lahonɨngki hntokwaliyo engo sohwo toho kwefoho pa'nyo sohwo mijɨlɨmno nom'ne sopo ho'nao'mentisoso oso mijo huhwo sohwo hufa'u sɨhune mtohupo'mentisofoho. Anga'nohino sohumo mo'mentisofoho. 11 Oso hntokwaliyo engo huhwo sohwo kakoe yofeso Noufo Iyoho'njo Pa'nyo hweho. Oso mo'mentiso hopo soponjo mijoso iyoho'njo imo'nɨngkahonɨngki a'amu hofɨko ifanɨmentohofo oso iyoho huhwo sohwo polo'meehumentisoso fehohnjoso pe'nɨmentohofofoho.

12 A'amu ahwomomjo osofosofahu'nohino sohwo kounoho yoka lahonɨngki mofehi'nyo hamno hntokwaliyo oso hufa'u sɨhune mtɨhupo'mentisofoho. Oso anga'no anga'nohino homo somjo hufa'u sɨhune hufa'u sɨhune mtɨhupo'mentiso homo somjo anga'no anga'nohinoso sɨkwo'mno imo'nɨmentisofoho. Oso hiso'no mofehi'nyo hamno hntokwaliyo lɨwo'nɨngkiso sohonta pijijo imo'nɨmentisofoho. Fehohnjo majofoho.

13 Ose imo'nɨmentiso sohonta uhwonɨmentoheso sɨwe mɨkunɨmposo sohwo ahwomomo fekwoswahonɨngki uhwononji ole syafɨhu'mentoho, U tango mɨkunɨmposo u'mofapmmonte'no yalofoho. Sɨwe sohwo mampaho mohm'no ole lɨmento, Nje a'amu, nje a'amu, sekwo hwahopo humalofo soku, sekumne'no hitoho ntokwoho. A'amu ahwomomjo hufa'u sɨhune ae'uyo sohwa kounoho yoka wolantɨfi yalokwofo. Nolɨkujo'no tango engo mɨkunɨmposo wose'ma'montonoho. Ose lɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ