Revelation of John 9

A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nonohino sohwo kako kounoho yoka lɨmentisofoho.

A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nonohino sohwo kako kounoho yoka lahonɨngki uhwonɨmentoheso hntokwaliyo anga'nohino sohwo kako hwahopo pɨwahu'mentisofoho. Nopɨwesyahonɨngki hofɨko oso hntokwaliyo homo somo pi'nɨmo hwapɨngo ane'njo sopo hano hwosampesoso uyɨmentohofofoho. Pi'nɨmomjo hoku'yo hwosompeehonɨngki oso pi'nɨmo homo somjo toho engo somta'ni tɨkayo sɨkwo'mno engoso sapmmentisofoho. Oso tɨkayo hiso mofehi'nyo'nji ifofo sɨmano esyaofo'neso sɨkwo'mno imo'nɨmentisofoho. Oso tɨkayo homo somta'ni mpompalɨ'me pa'nyo pi'nɨngo engo folofomanto hwaho ae yawojo'mo ifehu'mokahumentisofoho. Oso mpompalɨ'me pa'nyo huhwo sohwa hofɨkoe yokumpohn'nyoso a'nantɨhwoyo sohwafe yokumpohn'nyo pa'nyo hwafoho. Oso yokumpohn'nyo hiso'nji a'amumo mokintofo'nefoho. Hofɨko mpompalɨ'me pa'nyo sohwamo ole ulɨmentohofi, Sekwo hoja hwanji iyo hwanji yo'mayo hwaho loponjo foka'nyo somo fonɨfonyo imokukutoho. O'o, hwe moya'mi Anɨtuye ifalifaliyo yomohu'nyopo mamtɨ'mokinyo'njo somo tohino engo uyɨmno. Sekwo hwe moya'mi hopi'nonohino homo somo tohino engo uyontanɨngkuji hamno aho fehohnjo hopi'nono woseyakolo'montonoho. I oso'no sekwo poyo umokukutoho. Ose ulahonɨngkofi mpompalɨ'me pa'nyo huhwo sohwa tohino engo a'nantɨhwoyo sohwa uyɨwo'nɨngkohofo hopaso uyɨmentohofofoho. I oso hohosohonta a'amu tohino engo mafɨkujo'no poyo wape'nɨfe ko lɨkuji tohino uyɨfijoso a'amuso hofɨko poyo pe'nyo'ne honɨngkanoso motɨpemapɨfitnnehofo. Oso hiso'no poyo umo'nano ko lɨfijoso poyo mmo'nɨfitnnehofo.

Ngko uhwonɨmentoheso oso mpompalɨ'me pa'nyo huhwo sohwa hofɨko oso yahu a'amu hn'nomokomɨwo'nɨngkohofo sohwafe engo pa'nyo hwafoho. Hofɨko ikujoho wofongki'nano lontɨfi ito'no esyohumentanɨngkofi uhwonɨmentohefoho. Hofɨkoe mnokino sopo wokoso wonyoangkafo foto'nɨmentohofofoho. Hofɨkoe sɨmanoso a'mosɨmano'njo hwafoho. Hofɨkoe mijiyoso sawemofoho. Hofɨkoe mangoso sɨwatɨmangofoho. Mango hiso yokumpohn'nyo yahu sɨhwano pa'nɨngofoho. Oso mpompalɨ'me pa'nyo sohwa hofɨkoe swokinoso mijo yɨhumo sohwafe a'apaho nɨhu'no sojo pa'nyo uhwonɨwo'nɨngkuhwoneso pa'nyo'njo hwafoho. Hofɨkoe fefeeloho peengku peenjo mpuyo pi'nɨngo engo'njo pa'nyofoho. Yahu pi'nɨngo engo sohwafe kunto'yoka pa'nyofoho. 10 Hofɨkoe somiso a'amu somo montitofontanɨngkofi hamno aho fehohnjo hopi'nono uyakolo'mentisofoho. Tohino engo mɨkunɨmposo uyɨmentohofofoho. 11 Mpompalɨ'me pa'nyo sohwafe hwe engo sohwo kako towahuno wonyo sohwo pi'nɨmo hwapɨngo ane so'mo mokosyohumawo'nɨngkiso hweho. Kakoe yofeso a'amu Hipɨluso ole lɨwo'nɨngkohofoso Opeeton. A'amu Ngkɨlikɨso ole lɨwo'nɨngkohofi Opalɨyon. Oso hungkuno hwapɨngoso olenoho. A'amumo Wonyo Umokuwo'nɨngkiso hweho.

12 Osohonta uhwonɨmentoheso tango engo mɨkunɨmposo sɨmo'mjoso moi'wonoho. Nom'ne hufa'u weho. Tango hufa'u umo'nɨmontonoho.

A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino sohwo kako kounoho yoka lɨmentisofoho.

13 A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino sohwo kounoho yoka lɨmentisofoho. Oso Anɨtuye sɨmano soponjo ijempoho na'nohino'njo Anɨtumne'no yo'mayo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sopo hwolafeso osofosofahu'nohino'njo sopo yahumpulɨmokau sɨhwano hopa uhwonɨmentohefoho. Oso ijempoho hopo sopo nta'ni mampaho ho'nɨmentisofoho. 14 Oso a'amu ahwomomjo kounoho yoka lɨmentiso sohumo mampaho hiso ole ulɨmento, Kɨko towahuno wonyo osofosofahu'nohino sohwa Mijo Yufɨletis tafe sopo impe into'nawotofo sohwamo nu'mahoji fisɨhuto'mɨhwajo. 15 Ose ulahonɨngki kako nowento isɨhuto'mɨhwajɨmentisofoho. Oso towahuno osofosofahu'nohino wonyo sohwamo Anɨtu kako olo soswo lomo olo hamno lomo olo sɨkuno lomne'no impe into'nawo'mentisofoho. Hofɨko nowekuji a'amu hwahoponjo hopi'nonohino somo hufa'u sɨhune hotitofɨkuji anga'nohino somo fonjasyɨkuji mtitofo hufa'u umo'nɨmontonoho. 16 Oso towahuno wonyo sohwamo isɨhuto'mɨhwojahonɨngkofi ole upa'nɨmentoho, Towahuno wonyo huhwo sohwafe a'amu ikujoho'ne yahupo kehumalofo sohwa hofɨko nɨhu'no pi'nɨngo hwafoho.Tu hantɨlet miliyon (200,000,000) hwafoho. 17 Ngko wojo hopa uhwonɨngkoheso olenoho. A'amu yahupo kehumalofo sohwafe manji'mofo sojo pa'nyoso honɨjwo, sonjijo hwosɨmijo'njo hwafoho. Yahu sohwafe mnokinoso sikisɨwojo sohwafe mnokino'njo pa'nyo hwafoho. Yahufe mango mta'ni tɨkayo akino wonyo'njo sɨkwo'mno hwosɨmijo'nji toho'nji sijomokoho'naweho. 18 Oso toho hiso'nji tɨkayo akino wonyo sɨkwo'mno'nji hwosɨmijo'nji hofɨkoe mango mta'ni a'amu hwahoponjo somo hufa'u sɨhune hotitofonto mtitofo anga'nohino somo poyo imokumentohofofoho. 19 Oso yahu sohwafe yokumpohn'nyoso hofɨkoe somimo hofɨkoe mangomo wo'nnyoponoho. Hofɨkoe somiso homa a'amumo toho lofɨwo'nɨngkiso sohwafe mnokino'njo pa'nyo hwafoho.

20 A'amu poyo mape'nyoso hofɨko nohumantɨfi hofɨkoe yahino wonyomne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo imentohofofoho. O'o, hofɨko towahuno wonyo homo somne'no hwomtame ulohofɨwo'nɨngkohofofoho. Oso towahuno wonyo huhwo sohwafe yofe ho'nomayo'ne so'no hofɨko hwasyo anɨtuye huyo'mango sojo mta'ni iyo mta'ni hwaho mta'ni mtɨ'mokontɨfi osomo hwomtame imentohofofoho. Oso mtɨ'mokumentohofoso haloho mupa'nyofoho. Tɨmo muhwonyofoho. Hano memoyo'njofoho. 21 A'amu hiso hofɨko nom'ne a'amu somo nofonjasyontɨfi ki'nyo imokontɨfi a'mohufo yontɨfi yo'mayo ho'yangoso hufo ma'mentohofofoho. Oso yahino wonyo homo somne'no hofɨkoe sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo imentohofofoho.

Copyright information for `APZ