Romans 1

Poul kako Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho hwapɨngo imentisofoho.

Nje a'amu ango Loummjo humalofo soku, ngko Poulɨ'ni Jisas Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo sohwo'ni sekune'no olo iyoswo loso semtɨ'mokiyalokweno. Anɨtu kako kakoe hungkuno a'amumo lɨku'mofo (apousel) syoho'ne nɨhwosopo'mentiso sohwo'ni ngko Anɨtuye hungkuno wopɨngo lɨku'mofalokweno.

Nɨhu'no hohonta Anɨtu kakoe a'amu sohwamo kako kakoe hungkuno wopɨngo uyahonɨngki hofɨko a'amumo nolutɨhwantɨfi hofɨko iyoswomo ifalifaliyo mtɨ'mokumentohofofoho. Hungkuno wopɨngo hiso Anɨtuye hwomu Jisas Kɨlaisɨmne'no yoloho nalinyofoho. Anɨtuye hwomu Jisas Kɨlais sohwo kako Ntefitɨye temtitofo somta'ni kako a'amu imo'nɨmentisofoho. Oso imo'nɨmentiso huhwo sohwo kako poyo imo'nɨngkahonɨngki Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji Jisas Kɨlaisɨmo apa'no songo ulɨka'mentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Jisas Kɨlais kako honɨngkano wonyo nɨhu'no ane hweho. Kako Anɨtuye Hwomu Ne hweho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako yo'mayo wopɨngoso nakumo naloho'mentiso so'no Anɨtu kako a'amu honɨngkano wonyo'njo somne'no hitoho ulofahonɨngki kakoe hungkuno lɨku'mofo (apousel) syohoso ntapmmentisofoho. Nontopahonɨngki nje sɨmeho wopɨngo'nji syoho hiso yontanɨngko a'amu ango'meemjoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo upo'nalokwofo. Oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji tɨfi inɨngkafitnne'ento syoho hiso ntapmmentisofoho. Oseso a'amu pi'nɨngo engo hofɨko Kɨlaisɨye yofe engo woho'nomantɨfeho. I sekwo a'amu temtitofo kengo mta'ango ango Loum humalofo soku Jisas Kɨlais kako'nji makotɨku'nyo'ne joho selahonɨngki osomo sekwo tɨfi inɨngkowalokwofo.

Oso'no sekwo a'amu Loum soku, Anɨtu sekumo sɨmeho wopɨngo sejopalokunjoso kakoe mehomi ne imo'nyo'ne sehwosopo'mentisoso sekumne'no olo iyoswo loso semtɨ'mokiyalokweno. Nanɨngkwohwo Anɨtu sohwo'nji nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji siko'monta'i siko sekumo yo'mayo wopɨngo selohofohosɨsi sɨmeho pompenjiyo wosejopanjiyoho.

Poul kako a'amu ango Loum humalofo somo uhwonyo so'no umo'nɨngkohoho.

Sɨmo'mo ngko olo so'no waselɨmonne'no yohono. A'amu ango'meemjoso hofɨko sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyakolokwofo so'no hnnalokwofo. Ngko ose upa'nonji Jisas Kɨlais kako wopɨngo seloho'mentiso so'no ngko Anɨtumo isamoyoka ulalokweno. Ngko Anɨtuye hwomu sohwoe syoho so'no hi nɨmo'nɨngkanɨngki kakoe syoho ulohofiyo sohwo'ni kakoe hungkuno wopɨngo lutɨhwalokweno. Oso'no Anɨtu kako ngkimo nohonɨwo'nɨngkiso sohwo olo hungkuno selalokwe loso nehopeho huno uyohoho. Sɨkuno huhwo huhwi ngko kakimo jomo ulɨwo'nɨngkohe sohonta ngko sekumne'no jomo ulɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. 10 Ngko Mpohumo ulontnneso ole, Ngko ango Loummne'no wawomne'no yohono. Kɨko eno ntohoji ngkimo honɨngkano hmmofonɨhwajo. Ose ulɨwo'nɨngkohefoho. 11 Ou, nehopi. Ngko sekumo wasehonɨmonne'no yohono. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo ngkimo yo'mayoso ntapmmentisoso wosejapmmonne'no yohono. Oso hiso sekwoe huyo'mangomo yokumpohn'nyo sesosofitofo'nefoho. 12 Ngko sekumo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo somo sehonɨ'mo oso hiso ngkimo yokumpohn'nyo wanɨsosofito'montonoho. Oso'no sekwo nje sɨmeho hi'ntnnono uyo somo nohonɨngkuji oso hiso sekumo yokumpohn'nyo wasesosofito'montonoho. Oso'no nakwo ufo'mo'nantanoho. 13 Nje a'amu soku, sekwo olo so'no huno fɨsyafɨhupmno. Sɨkuno engolopohamo ngko sekumo wose'ma'monji imote hwo'nyoho. Ngko Anɨtuye hungkuno selahonɨ'mo a'amu temtitofo kengo kengo nom'ne somo ulahonɨngko hofɨko Anɨtuye hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono umentohofo hopa sekwo sɨmeho uyɨfe nnɨngkohoho. Sekwo ose ifijo'manji nje syohoso ne umo'nɨmontonoho. Ose ko nɨmo'nɨngkisoso honɨngkanoso pɨku'naweho. 14 Anɨtu ngkimo a'amu hopi'nonohino somo kakoe hungkuno lɨku'mofo'ne syoho ntapmmentiso so'no a'amu Ngkɨlik so'nji a'amu temtitofo kengo nom'ne so'nji a'amu atofo jo'ne huno'njo so'nji a'amu huno ane'njo so'nji osomo kakoe hungkuno wolutɨhwamne'no yohono. 15 Sekwo a'amu Loum humalofo hokune'no Anɨtuye hungkuno sejo'ne nɨmo'nɨngkahonjo'no humaleno.

Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo neso olenoho.

16 Ngko Anɨtuye hungkuno sejo'ne wonɨmango monnɨngkiyohoho. Hwapɨngoso olo hungkuno wopɨngo hiso Anɨtuye yokumpohn'nyo hi'njoso a'amufe yahino wonyo somta'ni isɨhutofomayo'ne hwapɨngofoho. Hungkuno loso sɨmo'mo a'amu Juta somnefoho. Osopo a'amu temtitofo kengo mta'ango somnefoho. A'amu oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkujo'no Anɨtu oso a'amu homo somo asomo utɨmanefoho. Kako hofɨkoe honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofomanefoho. 17 Anɨtuye hungkunoso a'amu ne imo'nyo'ne yahino utɨhwa'nyopo lonetɨhwalofoho. Nakwo Jisas Kɨlaisɨye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwaso'no Anɨtu kako nakumo ole wonalɨmontonoho. Sekwo nje mehomi ne kuyoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole nalɨmentohofi, A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokunjo sohumo ole ulalofi, Kɨko nje mehomi ne hwosoho. Kɨko honɨngkano wopɨngo'njo hwosoho. Ose ulalofoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako songo ne'no nohumantɨhwone hweho.

A'amu Anɨtu kakine'no hohujo ikinjamo'nnyo somne'no sɨmeho tohino umnalofoho.

18 Nakwo huno ole nayohoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofoso hofɨkoe honɨngkano wonyo iyoso'no Anɨtu ahwomomo humaso sohwo sɨmeho tohino umnalofoho. Hwapɨngoso hofɨkoe honɨngkano wonyoso Anɨtuye hungkuno ne'njo somo hano pɨjwasyɨwo'nɨngkohofofoho. 19 A'amu hiso hofɨko nakwo Anɨtumne'no huno wopɨngo wonayono lɨkujɨ'manji hofɨko huno wopɨngo wotɨpemantɨfeho. Hwapɨngoso Anɨtu kakoe yahinoso kako ujo nto ehontojwohumaho. Yo'mayoso hiyaso'mo mauyoho. Oseso a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho feso sohumo Anɨtu kako tohino engo uyɨmontonoho. 20 Yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentiso somo a'amu hohonta uhwonɨmotofo so'nji olohontajo so'nji uhwonɨmopɨwo'nɨngkuhwonefoho. Osomo nuhwonɨngkuhwasi nakwo Anɨtu ne sohumo muhwonyo'njo ko ihwasi nakwo kakoe yahino so'no huno ole nayonefoho. Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo hwofilo'nnyoso ne'no nowentɨhwonefoho. Kako honɨngkano wonyo nɨhu'no ane hweho. Oso hiso'no kako Anɨtu ne hweho. A'amu hofɨko Anɨtumne'no huno mosyafɨsiyo'njo ikujo'no Anɨtu kako tohino engo uyoso sohonta hofɨko hungkuno anefoho. O'o, hofɨkoe syohofoho.

21 Hwapɨngoso hofɨko Anɨtumne'no huno ko uyonteso hofɨko kakine'no huno nto'no mosyafɨsiyo'njo yontɨfi Anɨtu yo'mayo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkiso so'no kakoe yofe moho'nomayo'njo yontɨfi isamoyoka mujo'njo iwo'nɨngkohofofoho. Oso'no hofɨkoe huno ilo'nnyo'njo humantɨfi hofɨko omomonnyofoho. Sɨkwo'mjoho'mo humawo'nɨngkohofofoho. 22 Hofɨko yokumpohn'nyo imo'nontɨfi nakwo huno'njɨ'nwoho. Hwasyo hnnontɨfeso hwapɨngoso hofɨkoe hunoso sojo pa'nyo'njofoho. 23 Hofɨko Anɨtu mape'nyo'njo songo ne'no humayo sohwoe yofe engo somo hohujo ikinjaofontɨfi hofɨko hwahoponjo a'amufe huyo'mango'nji tongo yɨhufo homa osohwafe huyo'mango mtɨ'mokuhumajontɨfi osomo hwomtame uloho'motofofoho.

Yahino wonyo kengo kengoso olenoho.

24 A'amu Anɨtumo hohujo ikinjaofɨwo'nɨngkohofo so'no Anɨtu kako hofɨkimo nulɨko'mahonɨngki hofɨko yo'mayo yahino wonyoso hofɨkoe sɨmeho umo lonteso yahonɨngki osomo inɨngkawowo'nɨngkohofofoho. Oso'no hofɨko kifosyoho yahino loho'nontɨfi hofɨkoe a'apahomo wonyo imokinɨwo'nɨngkohofofoho. 25 Oso a'amu ose sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno ne'njo somne'no nakwolaho lontɨfi hohujo ikinjaofontɨfi hofɨko hungkuno hwasyo somo inɨngkawowo'nɨngkohofɨhwafoho. Anɨtu kako yo'mayo hwapɨngo ne'njo sohumne'no huno mosyafɨsiyo'njo yontɨfi Anɨtu kako yo'mayo mtɨ'mokumentiso somne'no hwomtame ulohofontɨfi osomo inɨngkawowo'nɨngkohofofoho. I nakwo a'amu hn'nwi Anɨtuye yofe engo somo engolopohamo woho'nomehwano. Olo hungkuno loso nehopeho.

26 A'amu Anɨtumne'no hohujo ikinjaofontɨfi yahino wonyo ne'no iwo'nɨngkohofo so'no Anɨtu nulɨko'mahonɨngki hofɨko yahino wonyo nɨhu'nahone iwo'nɨngkohofofoho. Moya'mi sofa hofɨko hwehwanji nto'no mohumayo'njo yontɨfi hofɨkoe sɨmehoso nom'ne famne'no fefoyo umosiyahonɨngki hofɨko nom'ne moya'mi sofanji yahino wonyo loho'nɨwo'nɨngkohofofafoho. 27 Hwe huhwanji hofɨko hofɨkoe ape'nji nto'no mohumayo'njo yontɨfi hofɨkoe sɨmehoso nom'ne hwe sohwamne'no fefoyo umosiyahonɨngki hofɨko kifosyoho loho'nɨwo'nɨngkohofɨhwafoho. A'amu hofɨko oso yahino wonyo hiso yontɨfi hofɨko wonɨmango munyofoho. Oso yahino wonyo hiso hofɨkoe a'apaho hofɨkoe huno osomo wonyo umokinɨmontonoho.

28 A'amu hiso hofɨko Anɨtumo hohujo ikinjaofontɨfi hnnɨmentohofi, Anɨtumne'no huno syafɨsiyoso peho'neto. Yo'mɨngo'maho. Ose yahonɨngkofi Anɨtu ulɨmento, E'wano. Sekwo sekwoe huno wonyo somnohini hmnɨngkamno. Ose ulahonɨngki hofɨko yo'mayo yahino wonyo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso iwo'nɨngkohofofoho. 29 Ose yontɨfi yo'mayo yahino wonyo pisakino'njoso yontɨfi nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi umo'nɨngkahonɨngki nom'nemo wonyo ulohofɨwo'nɨngkohofofoho. Nom'ne yahinoso olenoho. A'amu wopɨngo humalofo somne'no sɨmeho tohino umnɨwo'nɨngkisofoho. Hofɨko nom'ne a'amu somo fonjasyɨwo'nɨngkohofofoho. Yoka hnnontɨfi ikujoho fongkinɨwo'nɨngkohofofoho. Hwasyo hungkuno lontɨfi nom'ne a'amumne'no huno wonyo syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Oso'nji nom'ne a'amu somo wonyo umokuwo'nɨngkohofofoho. Oso hofɨkoe yo'mayo wonyo hiso hofɨkimo nɨhu'no toyo yamo'nnyofoho. Hofɨko nom'ne a'amu somne'no sitofo ulɨwo'nɨngkohofofoho. 30 Hofɨko a'amufe yofe wonyo umokuwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko Anɨtumo sɨmeho wonyo uyontɨfi mangohwa imo'nɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko mango engo lontɨfi yokumpohn'nyo imo'nɨwo'nɨngkohofofoho. Ose yontɨfi hofɨkoe yofemnohini ho'noma'nɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko nom'ne yahino wonyo songo tɨpemantɨfi osomo iwo'nɨngkohofofoho. Ose yontɨfi hofɨko kanɨngkwohwo ya'uye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofofoho. 31 Hofɨko huno anefoho. Yo'mayo hungkuno lontɨfeso oso hungkuno hiso ne mmo'nyofoho. Oso hofɨko hofɨkoe a'amu afa ne somne'no sɨmeho muyɨwo'nɨngkiyohofo. Nom'ne somne'no hitoho mulofefoho. 32 Anɨtuye honɨngkano hungkunoso olenoho. A'amu oso yahino ose iwo'nɨngkisoso kako nope'nɨngkuhwosi kako tohino engo manefoho. Anɨtuye hungkuno ose nalɨwo'nɨngkisofoho. A'amu hiso hofɨko hungkuno homo somo huno ko uyahonɨngki hofɨko yahino wonyoso ne'no iwo'nɨngkohofofoho. Oso'nohini'maho. O'o, a'amu hiso hofɨko a'amu yahino wonyo'njo so'nji yajopohi'nontɨfi iwo'nɨngkohofo sofe yofe hi ho'nomawo'nɨngkohofofoho.

Copyright information for `APZ