Romans 11

Anɨtu kako a'amu Isɨlael fehohnjo somo wopɨngo uloho'mentisofoho.

Oseso ngko ole waselohonɨmonne'no yohono. A'amu Isɨlael somo Anɨtu uhwosopo'mentiso oso hofɨko Anɨtune'no hohujo ikinjɨmofahonɨngkofi Anɨtu kako oso a'amu homo somo wae nɨhu'nahone yao'mentisotaho. O'o, awonoho. Nɨhu'nahone'maho. O'o, ngko huhwo'ni a'amu Isɨlael hwo'nyoho. Ngko Apɨlohamɨye imu hwo'nyoho. Ngko kakoe kakwo'yohwo Jekoupɨye hwomu Mpenyaminɨye temtitofo mta'ango hwo'nyoho. A'amu Isɨlael hohonta Anɨtu nahwosopo'mentiso hn'nɨmo Anɨtu kako moho'nonafefoho. Hwe fihwo Ilaija sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki kako a'amu Isɨlael somne'no hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentiso so'no sekwo huno seyohoho. Kako Anɨtumo ole ulɨmento, Hwe Engo sohwosi, a'amu sohwamo jɨje hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo oso hwamo nom'ne a'amuso fonjosyalokwofo. A'amu kikine'no yahu fonjokisasiyo ijempohoso wonyo nto imokumalofo. Oso'no ngko anga'nohino sohwo'ni humanji kikine'no sɨmeho kijopalokweno. I oso'no hofɨko ngkimo wofonjonɨsyantɨfe'no hofɨko ngkine'no hafɨhafe ntɨpeentɨkwofo. Ose ulahonɨngki Anɨtu kako kakine'no aku hungkuno pehofo ulɨmentono. Anɨtu ole ulɨmento, Kɨko'nohinɨ'maho. O'o, ngko a'amusefen tausen (7,000) osomo mokosyohumaleno. Hofɨko oso hwasyo anɨtu Mpal sohune'no hwomtame mulohofɨwo'nɨngkiyohofo. O'o, hofɨko ngkimo sɨmeho ntopalokwofo. Ose ulɨmentisofoho.

Olohonta oso pa'nyoso Anɨtu kako yalofoho. A'amu Juta anga'no anga'nohino somo Anɨtu kako hitoho ulofahonɨngki kako nakumo kako'ntnne nonahwosopento wopɨngo nelohofahonɨngki nakwo kakoe a'amu nehn'nwi humalohwono. I nakwo nakwoe honɨngkano wopɨngo imotohwone so'no nahwosopo'mentiso'maho. O'o, nakwoe honɨngkano wopɨngomne'no nahwosopententesi u kako nakumne'no wopɨngo monalohofe'nesohilo. O'o, nakwoe yokumpohn'nyo so'no nahwosopehwonesohilo. Ose'manji Anɨtu nalohofososo ne ane'nesohilo.

Oso'no nakwo pehofo lanehwono. Olenoho. A'amu Isɨlael fehohnjo hofɨko ole hwasyo syafɨsyɨwo'nɨngkohofi, Nakwo honɨngkano hungkunomo ito'no inɨngkowaso'manji Anɨtu kako nakumo ole wonalɨmontonoho, Sekwo wopɨngo kuyoho. Ose wonalɨmontonoho. Oso'no oso hwasyo huno hiso syafɨsyontɨfi hofɨko syoho engo yalokwofo. I oso'no Anɨtu kako'ntnne uhwosopo'mentiso osomnohini Anɨtu kako wopɨngo kuyoho ulɨmontonoho. I a'amu nom'neso hofɨko Anɨtuye hungkuno somo haloho maposo oso a'amufe sɨmehoso yokumpohn'nyo nto imo'nɨmaho. Oso hiso'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa a'amu juta somne'no olo so'no mtɨ'mokumentohofi,

Hofɨkoe huno sɨmeho osomo Anɨtu kako saho hopa kuwojahonɨngki nakwo hungkuno hofɨkimo ulahonɨngkuhwoni hofɨko haloho mupa'nyo'njo yontɨfi muhwonyo'njo imentohofofoho.
Oseso oso mta'angoso oso yahinoso ne'no mjɨmo'nɨmoponto olohonta ne'no weho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
Ihwoni. Mote sohwo hofoyomo wosopayo uhwononto wanɨmo lonto nomanteso oso hofoyo huhwo sohwo poyo umokumontonoho. Oso pa'nyoso hwe yofe engo'njo Ntefit kako huhwo a'amu Juta somne'no olo so'no nto mtɨ'mokumentisofoho.

A'amu Jutaso hofɨkoe wosopayo engo nonontɨfi hofɨkoe yo'mayo ho'yango wopɨngo somo uhwonontɨfi ole syafɨsyɨwo'nɨngkohofi, Ihwoni, Anɨtu kako nakumo wopɨngo nelohofalofoho.
Ose nalohofonto wopɨngo kuyoho nelalofoho.
Oso hunoso hwasyo syafɨsyɨwo'nɨngkohofo hiso hofoyo hopa wonyo umokumontonoho.
10 Hofɨkoe tɨmoso sɨkwo'mjoho imo'nɨngkuhwosi hofɨko yo'mayo somo tɨmo nto'no muhwonɨfitnnehofo.
Yo'mayo tango u'masoso hofɨkoe hano uyoso engkulo engkulokano wowantɨfeho.
Ntefit oso hungkuno hiso a'amumo yo'mayo wopɨngo Anɨtu uyonte somne'no sɨmonyo ko yontɨfi kakoe hungkuno ne so'no haloho maposo'njo somne mtɨ'mokumentisofoho.

Anɨtu a'amu temtitofo nom'ne somo kako'ntnne utɨma'montonoho.

11 I oso'no ngko hungkuno nom'ne waselohonɨmonne'no yohono. A'amu Jutaso hofɨko Anɨtuye hungkunomo haloho mapososo'no hofɨko pɨwahu'mentohofoso nɨhu'nahone pɨwahu'mentohofotaho. O'o, nɨhu'nahone'maho. Oso a'amu Jutaso hofɨko Anɨtuye honɨngkano wopɨngo somo ito'no minɨngkayo'njo yontɨfi sompeeo'mentohofo so'no Anɨtu a'amu temtitofo kengo somne'no kakoe mehomi ne imo'nɨngkujo'no kako asomo utɨmayo'ne joho ulalofoho. Anɨtu a'amu kengo somo wopɨngo ulohofontanɨngkuhwosi a'amu Jutaso hofɨko nuhwonɨngkuji hofɨko sɨmeho tohino umnɨngkuhwoso'no hofɨko Anɨtumne'no huno apa'no syafɨsyɨkujo'no Anɨtumo apa'no u'mayo so'no hi umo'nɨmontonoho. 12 A'amu Jutaso hofɨko honɨngkano wonyo imentohofo so'no Anɨtu kako a'amu kengo somo wopɨngo ulohofalofoho. A'amu Jutaso hofɨko Anɨtumne'no hohujo ikinjaofahonɨngkofi a'amu kengoso hofɨko Anɨtune'no huno wopɨngo tɨpema'mentohofofoho. Oseso a'amu Jutaso hofɨko Anɨtune'no huno apa'no syafɨsyɨkuji asomo i'mofapɨkujo'no Anɨtu kako nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo kako wopɨngo mɨkunɨmposo engo wonaloho'montonoho.

13 Sekwo a'amu temtitofo kengo mta'ango soku sekwo upa'nɨmno. Anɨtu kako ngkimo a'amu temtitofo kengo kengo sokumo kakoe hungkuno lɨku'mofo'no syoho ntapmmentiso so'no olo syoho hilo so'no ngko hi numo'nɨngkahonɨngki yalokweno. 14 Ngko olo syoho hiloso yonji ole syofɨsyalokweno, Sekwo temtitofo kengo kengo soku Anɨtuye hungkunomo upa'nɨngkuji sɨmeho uyɨkujo'no Anɨtu kako wopɨngo waseloho'montonoho. I a'amu Jutaso oso homo somo sehonɨngkuji hofɨko huno ole wosyofɨsyantɨfeho. A'amu kengoso hofɨko nakwoe Anɨtu'njopo humafitnnohontɨfi hofɨko apa'no Anɨtumo sɨmeho uyɨfitnne'no Anɨtuye hungkuno losetɨhwahm'me'no a'amu Juta anga'no anga'no Kɨlaisɨmo sɨmeho uyantɨfeho. 15 Anɨtu kako a'amu Juta somne'no hohujo we'enehwo ikinjaofonto a'amu temtitofo kengo kengo mta'ango somo nomanto kako'nji sɨmeho afa inalokwofo. Oso'no tɨfi no'mo a'amu Jutaso hofɨko Anɨtumo apa'no sɨmeho uyɨkujo'no Anɨtu kako hofɨkimo asomo utɨmayoso a'amu poyo pe'nontɨfeso songo ulɨkafo oso pa'nyofoho. 16 Nakwo a'amu Juta hn'nwiye yahinoso olenoho. Nakwo wosopayo iloho yontani oso wosopayo sɨmo'mjoso Anɨtumo uyɨwo'nɨngkuhwonefoho. Oso'no nakwo oso wosopayo tɨfinjo nɨwo'nɨngkuhwoneso oso hi'nji Anɨtuyefoho. Oso iyo pmpongo hi oso hi Anɨtuye'manji u oso pamo hopi'nonohinoso kakoefoho.

17 Pahnnɨmo hungkuno upa'nɨmno. Anɨtu kako kakoe syohopo iyo anga'nohino wopɨngoso hulɨmentisofoho. Oso iyo homo somjo pamo fehohnjoso Anɨtu kako wae yaofonto we'mta'ango iyo pamo nomanto oso kakoe syoho soponjo iyo somo mufohu'mentisofoho. Oso ipamo we'mta'ango mufohu'mentiso huhwo sohwo kako oso iyo syoho soponjo sohunta'ni afofo manto ne engo into'nɨmentisofoho. Oso iyo syohoponjoso hwapɨngoso Apɨlohamɨyoho. Iyo pamo we'mta'angoso sekwo a'amu temtitofo kengo kengo'mta'ango sokune'no lalokweno. 18 Sekwo a'amu temtitofo kengo kengo'mta'ango soku Anɨtu kako oso iyo ne somo sekumo masefohu'mentisofoho. Oso'no sekwo a'amu Juta somne'no sitofo ulɨkutoho. Sekwo sokumo a'amu Juta sofe hofiyakumta'ni afofo malokwofo. Sekwo soku hwapɨngo ku'maho. O'o, sekwo soku pamo kuyoho.

19 Oso'no sekwo ole wolantɨfitaho. Anɨtu kako a'amu Juta fehohnjo somo iyo pamo pa'nyo somo wae yaofonto oso homo somo Anɨtu kako nakumo asomo monafohoto'mentisofoho. Ou monafohotofo'neso hofɨkimo wae yao'mentisofoho. Ose wolantɨfitaho. 20 O'o, ose'maho. Hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyɨmmentohofo so'no wae yao'mentisofoho. I oso'no sekwo a'amu temtitofo kengo soku, Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo so'no kako sekumo hofɨkoe pijohino osopo mesehumatɨ'mentisofoho. Oso'no sekwo yokumpohn'nyo imo'nɨngkutoho. Olo so'no sekwo iyoho wasenono. 21 Anɨtu kako a'amu Juta ipamo ne pa'nyo somo wae yao'mentiso oso hopaso sekumo wae yasemofonoho. Sekwo yokumpohn'nyo imo'nɨngkutoho. 22 Oseso nakwo Anɨtu a'amumne'no hitoho ulofo so'nji sɨmeho tohino umnyo so'nji uhwonɨngkuhwono. Yo'mayo Anɨtu iwo'nɨngkisoso ito'nohinofoho. A'amu Anɨtuye yahino wopɨngo somne'no ulɨko'ma'mentohofo somne'no Anɨtu kako hofɨkine'no sɨmeho tohino engo umnalofoho. I oso'no sekwo sokune'no Anɨtu sekune'no hitoho ulofalofoho. I sekwo kakine'no hitoho selofɨhwaso'no Anɨtu kako sekune'no hitoho ne'no ulo'montonoho. U, sekwo kakine'no sɨmeho muyɨkujo'no u sekwo hokumo wae weesemo'montonoho. 23 Oseso a'amu Juta somo Anɨtu wae yao'mentisoso hofɨko Anɨtu kakine'no sɨmeho hi'ntnnono apa'no uyɨkujo'no Anɨtu kakoe iyo syohoponjo somo apa'no womɨfohu'montonoho. Ou, Anɨtu kako hofɨkimo asomo mufisyososo kako hoponoho. 24 Sekwo a'amu temtitofo kengo soku sekwo we'mjo iyo pamo pa'nyo kuyoho. Osokumo Anɨtu kako nosemanto sekumo kakoe syoho ne soponjo iyo somo masefohoto'mentiso kuyoho. Oso iyo hiso sekwoe hwapɨngoponta'ango'maho. Oso'no A'amu Jutaso hofɨko oso iyo ne somta'angoso hofɨkimo apa'no hofɨkoe hwapɨngo sopo apa'no ufohotofoso syoho engo'maho.

Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino somne'no hitoho ulofalofoho.

25 Nje a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo soku, olo hungkuno hiyaso'mo wo'nnyo so'no sekwo huno nto'no mosyafɨsiyo'njo ifitnnoho. I sekwo sekwoe yofe moho'noma'nɨfitnnehonji hungkuno hiso utɨhwa'nyopo ujwo ehontojwasyɨ'mo waselɨmonne'no yohono. Hungkuno hiso olenoho. A'amu Juta fehohnjoso hofɨko Anɨtune'no nakwolaho lontɨfi hohujo ikinjɨhumamentohofofoho. Hofɨko ose ikinjɨhumahonɨngkofi Anɨtu kako a'amu temtitofo kengo kengo somta'ni anga'no anga'nohino uhwosopo'mentisoso hofɨko Anɨtumo sɨmeho uyɨmopalokwofo. 26 Oso'no Anɨtu uhwonososo a'amu temtitofo kengo mta'ango uhwosopo'mentisoso kakine'no sɨmeho nto uyɨkujo'no hopoenohini uhwonɨngkuhwosi kako oso a'amu Juta hopi'nonohino somo asomo utɨma'montonoho. Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu Juta mta'ango anga'nohino fihwo kako nakwoe wonyo somta'ni isɨhutofonemayo'ne i'mofaponefoho.
Kako i'mofapɨhwosi a'amu Isɨlael Jekoupɨye imu hofɨkoe yokumpohn'nyo yahino wonyoso wae yaofonefoho.
27 Hohonta a'amu homo somo Anɨtu sekwoe wonyoso wae weesemo'monnoho selɨmentoheso olohonta nto i'mofapohoho.
Sekwoe wonyoso wae nto yasemofohono.
Ose mtɨ'mokumentohofo.
28 A'amu Jutaso hofɨko Anɨtuye hungkuno wopɨngo somne'no nakwolaho lontɨfi Anɨtuye mangohwa imo'nɨmentohofofoho. Ose imo'nɨngkahonɨngkofi sekwo a'amu temtitofo kengo mta'ango soku Anɨtuye a'amu ne imo'nalokwofo. I oso'no Anɨtu a'amu Juta somo hohonta kako'ntnne uhwosopo'mentiso oso'no kako hofɨkoe hofiyakwosamne'no syafɨsyonto kako apa'no asomo utɨma'monte'no yalofoho. 29 U Anɨtu kako a'amu somo wopɨngo uloho'mo loso'manji u kako oso a'amu homo somo wopɨngo uloho'montonoho. Hwapɨngoso Anɨtu kakoe hunoso mɨkwesyafɨsyonehoho.

30 Hohonta a'amu Jutaso hofɨko Anɨtuye hungkunomo inɨngkowentanɨngkofi sekwo a'amu temtitofo kengo soku Anɨtuye hungkunomo haloho maposo'njo imotofofoho. I olohonta a'amu Jutaso hofɨko Anɨtuye hungkuno haloho maposo'njo yahonɨngkofi Anɨtu kako sekune'no hitoho ulofahonɨngki kako sekumo wopɨngo selohofalokuso so'no sekwo kakoe hungkuno somo sɨmeho wopɨngo uyalokwofo. 31 Oso pa'nyoso a'amu Juta haloho maposo'njo somne'no Anɨtu hitoho ulofɨhwoso'no hofɨkoe honɨngkano wonyoso noho'naofɨkujo'no Anɨtu kako sekwo'nji hofɨkimo wopɨngo waseloho'montonoho. 32 Sekwo a'amu hopi'nonohino sokumo oso haloho maposo yahino sohwo kako sekumo yokumpohn'nyo semokosyohumaho. Hwapɨngoso Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino sokune'no haloho maposo'njo kuyoho ko selonte so'no kako kakoe hitoho ulofososo a'amu hopi'nonohino so'no ujo ehontojwasiyo'nefoho.

Nakwo Anɨtuye yofe woho'nomano.

33 Ihwoni. Nakwoe Anɨtu kako yano'nohino hweho. Kakoe hunoso nɨhu'no mɨkunɨmposo'njo hweho. Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi kakoe huno hwapɨngo somo pipi wotɨpemantanto. O'o, nɨhu'no awonoho. Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohino so'no hungkuno mtitofɨwo'nɨngkiso so'no nakwo huno nayoso pipilo. Awonoho. 34 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwoe huno oso pa'nyoso huno tɨhwo uyohoho. Anɨtumo huno tɨhwo umasoto.
35 Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso hwapɨngo hweho.
I oso'no a'amu fihwo kako ole loso ngko Anɨtumo peho u'me'no wontapmmontolo.
Aku ngkimo ntapeso, o'o, awonoho.
36 Anɨtu kako yo'mayoso hwapɨngo hweho. Kako yo'mayo hopi'nonohinoso mokosyohumaho. Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohino somo kanɨngkwohweho. Oso'no nakwo Anɨtu kakoe yofeso engolopohamo ne'no woho'nomehwano. Oso hungkunoso nehopeho.

Copyright information for `APZ