Romans 12

Nakwo nakwoe a'apahoso Anɨtumo uyano.

Nje a'amu soku, Anɨtu kako nakune'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso so'no kako nakumo wopɨngo nalohofɨwo'nɨngkiso so'no ngko sekumo hungkuno yokumpohn'nyo waselɨmonne'no yohono. A'amu hofɨko Anɨtumne'no yahu fonjokisahumotofo hopaso sekwo sekwoe fosyohumayo a'apaho sɨmeho huno oso yo'mayo hopi'nonohinoso Anɨtumo uyɨmno. Uyɨkujo'no sekwo kakine'no yahino ito'nohino fiyɨmno. Yo'mayo wonyo jɨje sɨmeho umo lonteso monje yasyɨkuji sekwo Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne oso'nohini fiyɨmno. Yo'mayo iwo'nɨngkohofoso kakine'no kaki'no syafɨsyɨkuji fiyɨmno. Anɨtumne'no hwomtame ulohofo yahino neso osohifoho. Sekwo soku, a'amu Anɨtumo sɨmeho muyo sofe yahino pa'nyoso sekwo ikutoho. O'o, awonoho. Sekwoe huno wonyo hohontajoso iwolo'mokukuji sekwo nom'ne kengo hopa umo'nantɨfeho. Oso hiso Anɨtu kako sekumo huno wopɨngo sejapɨhwoso'no a'amu kengo pa'nyo umo'nantɨfeho. Ose ikuji Anɨtuye yahino wopɨngo so'no huno seyɨhwosi inɨngkakuji yahino hiso'no Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nyo'ne so'no huno waseyono.

Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji kakoe huno wopɨngo so'nji yo'mayo yo'mayo so'nji nejapɨwo'nɨngkiso so'no nakwo kakine'no syoho yokumpohn'nyo uyano.

Ngko sekwo anga'no anga'nohino sokumo Anɨtu kako ngkimo nɨfo'mawo'nɨngkiso so'no waselɨmonne'no yohono. Sekwo huno sekune'nohini ole syafɨhu'nɨngkutoho. Ngko yo'mayo somo yakolo'nnyo hwo'nyoho. Oso'no sekwo huno ose syafɨhu'nɨngkutoho. O'o, sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nje yo'mayo yahino wopɨngoso ngkinta'ango'maho. O'o, Anɨtu mta'angofoho. Oseso sekwo sekwoe yofe moho'noma'nyo'njo ikuji sekune'no huno ito'no fisyafɨhu'nɨmno. Nakwo huno wosyofɨsyano. Nakwoe a'apahoso yo'mayo kengo iyo'neso kengo kengo wo'nnyofoho. Sɨfe a'apaho tɨmo sɨmeho huno oso yo'mayo hiso syoho kengo kengo iwo'nɨngkisofoho. Oso hopaso nakwo a'amu Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho wopɨngo uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Kɨlaisɨye a'apaho fehohnjɨ'nyoho. Nakwo a'amu kengo kengo hn'nwiye a'apahoso anga'nohino pa'nyofoho. I oso'no nakwo nakwoe syohoso kengo kengo wo'nnyoso fo'ma'nyo'nefoho.

Anɨtu kako nakwo a'amu anga'no anga'nohino hn'nɨmne'no huno syafɨsyonto syoho kengo kengo somne'no yokumpohn'nyo nejapmmentisofoho. Anɨtu kako a'amu fihumo kakoe hungkuno uyahonɨngkuhwosi hungkuno hiso ujo'ne syoho uyososo sohwo kako oso syoho hiso'no kakoe sɨmeho hi'ntnnono ae uyokisosaweso oso hopa ulono. U a'amu fihwo kako homnɨngkwa'wehwosamo yo'mayo so'no ufo'mayo'ne syoho hi'njohwo'manji u, oso syoho hiso'no umo'nɨngkuhwoso'no kako ufo'mano. U a'amu fihwo kako nom'ni hwamo lutɨhwayo syoho hi'njo hwo'manji kako oso syoho so'no umo'nɨngkuhwoso'no hofiyo'no wolutɨhwano. U a'amu fihwo kako nom'nimo usosofitofo'ne syoho hi'njo hwo'manji kako oso syoho hiso'no umo'nɨngkuhwoso'no hofiyo'no usosofitofono. U a'amu fihwo kako nom'ni a'amu somo umofonyo iyo'njo somo yo'mayo uyo syoho'njo hwo'manji oso syoho hiso'no umo'nɨngkuhwoso'no kako sɨmeho wopɨngo'nji uyono. U a'amu fihwo kako a'amumo mokosyohumayo'ne syoho hi'njo hwo'manji oso syoho hiso'no kako umo'nɨngkuhwoso'no kako a'amu somo hofiyo'no womokosyohumano. A'amu fihwo kako konɨngkwa'wehune'no hitoho ulofɨhwoso'no ufo'mano. Oso hiso'no kako sɨmonyo ihwosi kakimo ufo'mano.

A'amu somo sɨmeho uyo yahino neso olenoho.

Sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho uyano lɨkujoso mango'nohini lɨkutoho. O'o, sɨmeho nehopi uyɨkuji ufo'mapmno. Sekwo yahino wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkuji yahino ne'njo wopɨngo somo aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. 10 Sekwo nom'ne a'amu somne'no nela'wehwo Jisas sɨmeho nejapɨwo'nɨngkiso hopaso sɨmeho afa nto'no finɨmno. Sekwo nom'ne a'amufe yofe ho'nomafɨkuji sekwo hofɨkine'no hwahopo pawomno.

11 Sekwo nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwoe syoho so'no semo'nɨngkuhwoso'no oso syoho hiso yokumpohn'nyo fiyɨmno. Po'nɨfo imo'nɨngkutoho.

12 Yo'mayo so'no Anɨtu wosejapmmo nalɨmentiso so'no mane'eno lɨhwasi sɨmeho wopɨngo'nji humehwasi wohontohumentɨhwano. Yo'mayo tango se'mahwoso so'no sekwo yokumpohn'nyo filohopmno. Engo lopahomo sekwo Mpohwo Anɨtumo jomo ulɨkuno. Oso yahino homo somo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno.

13 Anɨtuye a'amu neso hofɨko yo'mayo so'no umofonyo ikujo'no sekwo hofɨkimo komo'no ufo'mapmno. A'amu ango kengoponta'angoso hofɨko sekumo se'mafɨkujo'no sekwo hofɨkimo wopɨngo ulohofɨkuji sekwoe angomo hofiyo'no utɨmapmno.

14 A'amu sekumo wonyo selohofɨwo'nɨngkohofo somne'no sekwo hofɨkine'no Anɨtu kako hofɨkimo wopɨngo ulohofo'ne jomo ulɨmno. Sekwo Anɨtumo hofɨkimo wonyo ulohofo'ne jomo nulɨkutoho. O'o, wopɨngo ulohofo'ne jomo ulɨmno.

15 A'amu somo yo'mayo wopɨngo u'mante so'no Anɨtumne'no sɨmonyo yalokwofo so'no sekwo hofɨkimo sɨmonyo fɨjo'nɨlohopmno. U a'amu somo yo'mayo tango u'mante so'no humotaho lɨkujo'no sekwo hofɨkimo humotaho fɨjo'nɨlɨmno. Sekwo nom'ne a'amu somne'no huno syafɨsyɨkuji hupe hwanɨngo fongki'nɨngkuji hwahopo pawomno. 16 Sekwo nom'ne a'amu so'nji majopohi'nɨngkuji nom'ne a'amu fehohnjo somne'no wonyo kuyoho. Sekwo nakwo pa'nyo ku'maho. Huno ose seyɨhwoloho. O'o, sekwo a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho afa'nohini uyɨmno. Sekwo sekwoe yofe somo noho'noma'nɨngkutoho. O'o, sekwo nom'ne a'amufe yo'mayo momayo ulohofiyɨmno. Sekwo huno ole eso nosyafɨsyɨkutoho. Nakwo hn'nwi huno'njɨ'nwoho. Ose syafɨsyɨkutoho.

17 A'amuso hofɨko sekumo wonyo selohofɨkujo'no sekwo yahino wonyo hofɨkimo aku nulohofɨkutoho. O'o, sekwo yo'mayo yahino nom'ne a'amuso oso yahino somne'no wopɨngofoho lɨwo'nɨngkohofo oso'nohini fiyɨmno. 18 Oso'no sekwo yoka so'nji ikujoho fongki'nyo oso'no nosyafɨsyɨkutoho. O'o, u sekwo sɨmeho inyo'ne honɨngkano mawentɨhwosi ou sekwo nom'ne a'amu somne'no sɨmeho afa inɨngkuji sekwo hofɨko'nji sɨmeho pompenjiyo'nji nto'no fosyohumamno. 19 U sekwo nje a'amu soku, nom'ne a'amuso hofɨko sekumo wonyo selohofɨkujo'no oso'no sekwo oso yahino wonyo homo somo aku kengko kengko'no nuyɨkutoho. O'o, Anɨtu kako oso wonyo homo somo uhwonɨngkuhwosi sɨmeho tohino umnɨngkuhwoso'no kako oso wonyo homo somo aku kengko kengko'no ulohofono. Oso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Oso yahino wonyo somo aku kengko kengko'no ulohofososo nje syoho'nohinofoho.
Oso hofɨkoe yahino wonyo homo somne'no ngko aku umonnoho.
Anɨtu kako nakumo ose nalɨmentisofoho.
20 Nom'ne hungkuno nalɨmentisoso olenoho. Jɨje mango sohwa hofɨko mijoho'no ikujo'no kɨko oso jɨje wosopayo hiso kakimo uyo. Kako mijo'no umo'nɨngkuhwoso'no kɨko mijo uyo. Ose iso'manji kako kikimo wonyo kilohofoso so'no wonɨmango engo unɨmontonoho. 21 Oseso a'amu wonyo kilohofoso oso'no kɨko sɨmano hintotohino kumnyo'eno. O'o, kɨko kakimo wopɨngo ulohofohojo'no kakoe sɨmeho pompengo ifɨsyɨmofohojo'no oso kakoe yahino wonyo somo nɨhu'nahone moi'wo wesojwao'momtonoho.

Copyright information for `APZ