Romans 13

A'amu nakumo nemokosyohumayo sohwamo enjwa'mo wohumano.

Nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nwi nakwoe a'amu nemokosyohumayo sohwamo enjwa'mo wohumano. U nakwo huno ole wonayono. Olo nakwoe hwaho loponjo hwe engo sohwa hofɨko siki i'mofapinyo hwa'maho. O'o, Anɨtu kako hofɨkimo uhumajɨwo'nɨngkiso hwafoho. Oso hofɨkoe syoho iwo'nɨngkohofoso Anɨtu mta'angofoho. A'amu fihwo kako nakwoe hwaho mokosyohumayo sohwoe hungkunomo haloho maposo'njo hwotoho fewo'nɨngkiso sohwo kako oso yahino wopɨngo olo hwaho lopo nemokosyohumayo'ne Anɨtu ho'nahumentiso somo hwotoho fewo'nɨngkiso hweho. A'amu ose yoso sohwo kako oso kakoe wonyo hiso'no olo hwaho lopo tohino woma'montonoho. A'amu nto'no humawo'nɨngkohofoso hofɨko hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwamne'no iyoho miyonehoho. O'o, a'amu yahino wonyo iwo'nɨngkohofoso hofɨko hwe engo hwaho mokosyohumayo sohune'no iyoho unalofoho. Ngko hwe engo hwaho mokosyohumayo sohune'no iyoho miyo'njo wohumamo lohoji kɨko honɨngkano nto'nohino somo tɨfi finɨngkayo. Ose isoso'no hwe engo sohwo kako jɨje yofe woho'nokuma'mtonoho. Oso hwe engo hwaho mokosyohumayo huhwo sohwo Anɨtuye syoho'njo hweho. Oso hwe engo sohwo kako kikimo nokufo'mahwoso'no kɨko wopɨngo wohumamonnoho. U kɨko yahino wonyoso yohoji kakine'no iyoho wakinono. Hwapɨngoso kakoe ahomo itokuso mokosyohumasoso siki momokosyohumuyoho. O'o, Anɨtu a'amu honɨngkano wonyo'njo somo tohino uyo'ne syoho uyɨmentisofoho. Oso'no nakwo nakwoe hwe engo sohumo enjwa'mo wohumano. Hwapɨngoso peho'neto. Hwapɨngoso hufa'uyoho. Sɨmo'mo nakwo tohino momaso'nefoho. I oso'nohinɨ'maho. O'o, nom'ne ole, Anɨtu kako nakumo huno wopɨngo sɨmeho mo'mo ho'nonahumentiso so'nefoho. Oso huno wopɨngoso, Wonyo kuyoho monalonehoho. Ose lɨhwasi a'amu nakwoe hwahopo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe honɨngkano hungkunomo hofiyo'no unɨngkowano.

Oseso oso hwapɨngo hufa'uyo so'no hwe engo sohwa hofɨko hamniyoho ho'nasiyo'ne joho nalɨkujo'no uyantanoho. Hwapɨngoso oso a'amu hwaho mokosyohumayo sohwa hofɨko Anɨtuye syoho'njo hwafoho. Oso'no hofɨkoe syoho so'no umo'nɨngkahonɨngki syoho yokumpohn'nyo yɨwo'nɨngkohofofoho. Oso'no hwe engo sohwa hofɨko yo'mayo so'no sekumo hamniyoho joho selɨkujo'no sekwo uyɨmno. U sekwo hofɨkoe hungkunomo haloho pekuji hofɨkimo enjwa'mo humafɨkuji hofɨkoe yofe foho'nomapmno. Hwapɨngoso hofɨko sekwoe hwe engo hwafoho.

Pipi ihwasi inɨngkowanehwono honɨngkano neso mno.

Sekwo nom'ne a'amufe yo'mayoso mpe hwangku uloho'mne'eno lohoji umajo so'no aku komo'no uyo. Aku muyoso wopɨngo'maho. Olo yahino lomo finɨngkamno. Anɨtu kako sekumo sɨmeho mɨkunɨmposo sejapɨwo'nɨngkiso so'no sekwo a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho ne'no ne'no uyano lɨkuji ne'no uyɨmno. A'amu fihwo kako a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho uyɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtuye honɨngkano hungkunomo nto'no inɨngkowalofoho. Anɨtuye honɨngkano hungkuno Mouses nejapmmentisoso olenoho. Kɨko ape mayo yahino osomo wonyo imokohotoho. Kɨko a'amu fonjasiyo'eno. Kɨko hufo iyo'eno. Kɨko nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi kumo'nyo'eno. Oso honɨngkano hungkuno hiso'nji nom'ne honɨngkano hungkuno Anɨtu nejapmmentiso so'nji hwapɨngoso anga'nohinoho. Oso hwapɨngo ne anga'nohino hiso olenoho. Sɨmeho kɨko inɨwo'nɨngkino pa'nyoso kɨko nom'ne a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho uyo. 10 U a'amu kako sɨmeho nom'ne a'amu somo uyoso sohwo kako hofɨkimo wonyo mulohofonehoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako honɨngkano hungkuno hopi'nonohino somo tɨfi nto'no inɨngkunyo hweho.

Nakwo Anɨtuye honɨngkano somo tɨfi nto'no unɨngkowano.

11 Oso'no sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho uyɨmno. Olo sɨkuno nakwo humalohwono somne'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. A'amu Anɨtuye yahino wopɨngo somo minɨngkayo'njo yalokwofo soku sekwo saho fosyawotofo. Filɨkapmno. Jisas kako nakumo asomo netɨmayo'ne sɨkunoso sawemo wo'mentiso so'maho. O'o, olohonta mofoneponoho. Sɨmo'mo nakwo Anɨtuye hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono uyomahonɨngkuhwoni sɨkuno pi'nɨngo neyakolo'mentisofoho. I olohonta sɨkuno moi'wo umo'nɨmonto mofoneponoho. Oseso nom'ne a'amumo sɨmeho yokumpohn'nyo uyɨmno. 12 Sɨkwo'mjohoso moi'wo umo'nɨmontonoho. Iyoho longkonyoso we'enepi walongkonɨmontonoho. Oso'no nakwo oso yahino wonyo somo hohujo ikinjaofɨhwasi nakwo Anɨtuye yahino wopɨngo somo unɨngkowano. 13 Oso'no nakwoe hano emoyoso a'amu hofɨko hano hinjopo emɨwo'nɨngkohofo hopaso nakwo honɨngkano nto'nohino uyano. A'amu hofɨko sɨkwo'mjoho'mo humalofoso hofɨko yokumpohn'nyo yoho'nontɨfi mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nonilohofontɨfi a'mohufo yontɨfi hofɨko yo'mayo yahino wonyo so'nji syohi'nyo huto'nɨkwo'mantɨfi yoka hnnontɨfi hofɨko a'amu nom'nefe yo'mayo ho'yango so'no hi umo'nɨwo'nɨngkohoho. Oso'no nakwo oso yahino hiso nɨhu'nahone noho'naofɨhwosi apa'no miyanehwono. 14 O'o, nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo nomehwasi kakoe yahino wopɨngo'nohino somo unɨngkohwano. Nakwo nakwoe sɨmeho yo'mayo wonyoso umo lososo miyanehwono.

Copyright information for `APZ