Romans 14

Sekwo nom'ne a'amufe yahino somne'no sitofo ulɨkutoho.

A'amu fihwo kako Anɨtumne'no huno we'e'nohino tɨpemaso sohumo sekwo kakimo ole ulɨkutoho, Kɨko huno kengo kengo'njo sohwosi i'waho fiyo. Ose ulɨkutoho. O'o, sekwo kakimo nutɨmafɨkuji ole ulɨmno, Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nnonji Anɨtu kakoe yofe woho'nomano. Ose ulɨmno. I oso'no sekwo kakoe huno kengo kengo so'no yoka ulɨkutoho. A'amu fihwo kako Anɨtuye huno engo tɨpemaso sohwo kako yo'mayo nonyo wosopayo tongo fehohnjo so'no kako humaho humawo'nɨngkiso hwo'maho. O'o, kako yo'mayoso toho'nohini nɨwo'nɨngkiso hweho. I hwe fihwo kako Anɨtuye huno we'e'nohini tɨpemaso sohwo kako yo'mayo tongoso humaho humawo'nɨngkiso hweho. I hwe kako tongo oso yo'mayoso nɨwo'nɨngkiso osohwo kako nom'ne a'amu tongo oso yo'mayoso manɨwo'nɨngkiyohofo somo sitofo mulonehoho. I oso'no oso a'amu tongo oso yo'mayoso manɨwo'nɨngkiso sohwo kako oso a'amu tongo oso yo'mayo nɨwo'nɨngkiso oso hune'no, Kɨko wonyo hwosoho, ose ulohotoho. O'o, a'amu huhwo sohwa'u siko Anɨtuye a'amu hwa'uyoho. U kɨko a'amu tɨhwosilo nom'ne a'amu sohwoe syoho ulohofiyo sohwoe syoho iyoso'no kɨko syoho wonyo yalokuno, ose ulɨmontaho. O'o, awonoho. Oso hwe huhwo sohumo mokosyohumayo sohwo kako ulɨmontono, Kɨko syoho wonyo yalokuno, wopɨngo yalokuno, eso kakoe hwe engo sohwo ulɨmontonoho. Oso pa'nyoso Anɨtuye a'amu huno kengo kengo'njo sofe hwapɨngoso Anɨtuyoho. Oso huhwo sohwafe hwe engo Anɨtu huhwo sohwo kako kakine'no tɨfi inɨngkayo'ne syoho iyoso'no hofɨkimo yokumpohn'nyo umokumontonoho. Oso'no kako hofɨkimo yokumpohn'nyo sosofitohmmokosyohumentanɨngkuhwosi hofɨko yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Mopɨwahupitnnehofo.

A'amu fihwo kako huno ole wosyafɨhu'montonoho. Olo sɨkuno loso sɨkuno engomnoho. Oso'no ngko olo sɨkuno losomo Anɨtumne'no syafɨsyɨ'mo iyoho wohumamo. Ose syafɨsyɨhwoso'no nom'ne a'amu sohwo kako ole walɨmontonoho. Sɨkuno hopi'nonohinoso afa'nohinofoho. Oso'no ngko sɨkuno hopi'nonohinomo Anɨtumne'no wosyafɨhu'monnoho. I oso'no sekwo a'amu anga'no anga'nohino soku olo hungkuno hilo so'no huno nto'no syafɨsyɨkujo'no Anɨtu kakoe hunomo nosetɨhwahwoso'no sekwo osomnohini hmnɨngkamno. A'amu anga'nohino fihwo kako olo sɨkuno nje hwe engo sohwoe yofe ho'nomayo'ne Sɨkuno Engofoho lonto iwo'nɨngkiso hweho. A'amu nom'nihwo kako yo'mayo tongo oso yo'mayoso nɨwo'nɨngkiso sohwo kako kakoe hwe engo sohune'no syafɨsyonto nɨwo'nɨngkiso hweho. Ou, kako kakoe Hwe Engo Anɨtune'no jomo ulonto nɨwo'nɨngkiso hweho. U a'amu kako yo'mayoso manyo'njo iwo'nɨngkiso osohwo kako kakoe Hwe Engo sohune'no huno syafɨsyonto kako yo'mayoso humaho humawo'nɨngkiso hweho. Oso'no kako huhwo Anɨtumo isamoyoka ulɨwo'nɨngkiso hweho.

Nakwoe humayo so'nji nakwoe poyo pe'nyo so'nji oso hiso'no nakwo nakwoe hunoso momokosyohumunilohwono. O'o, awonoho. Anɨtu kako'nohini nakwoe sɨkunoso mokosyohumawo'nɨngkisofoho. Anɨtu kako nakumo songo fosyohumamno ose nelahonɨngki nakwo songo nohumehwasi kakoe hungkunomo unɨngkohwono. U Anɨtu kako ole naloso, Sekwo poyo pe'nɨmno nalososo u nakwo poyo wope'nantanoho. U nakwo poyo pe'nasoso u nakwo songo humasoso nakwo Anɨtuye a'amu'nwoho. Kɨlais kako poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentiso oso'no kako a'amu poyo pe'nɨmentohofo so'nji nakwo a'amu songo humalohwone hn'nnonjiye Hwe Engo hweho.

10 I oso'no sekwo soku nom'ne a'amu sofe yahino kengo somo uhwonontɨfi oso sekwoe yahinoso wonyofoho eso peho'no lalokwofo. I oso'no sekwo soku, nom'ne a'amu somne'no sitofo peho'no ulalokwofo. Sekwo huno seyohoho. Hwangku nakwo Anɨtuye sɨmanopo lohofɨhwasi nakwoe hungkuno so'no Anɨtu kako ikwolofonefoho. 11 Oso hungkuno selalokwe so'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo huhwanji olo so'no mtɨ'mokumentohofi,

Hwe Engo Anɨtu sohwo kako ole lɨmento, Ngko songo humale sohwo'ni hungkuno nehopi'nohini selalokweno.
Oso sekwo huno waseyono. Hungkuno hiso ne umo'nɨmontonoho.
Hwangku sohonta a'amu hopi'nonohinoso hofɨko nje yofe ho'nonɨmafɨkuji hofɨko ngkine'no hwomtame wontohofantɨfeho.
Oseso a'amu hopi'nonohinoso hofɨko ngkimo wontantɨfeho. Kɨko Anɨtu ne hwosoho. Ose wontantɨfeho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.

12 Oso'no nakwo huno ole nayohoho. Hwangku sohonta nakwo anga'no anga'nohino hn'nwi nakwoe yahino iwo'nɨngkuhwone so'no nakwoe Anɨtumo nakwoe yahino hwapɨngo so'no yoloho wolɨjwaofantanoho.

Nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwiye yahinoso a'amu Anɨtu mne'no huno we'e unyo somo wonyo umokuhwaloho.

13 Nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho uwo'nɨngkuhwone hn'nwi nom'ne a'amu hofɨkoe yahino kengo kengo'njo somne'no huno wonyo nosyofɨsyɨhwaloho. O'o, nakwo huno ole wosyofɨsyano. Ngko olo yahino loso i'me'no nom'ne a'amuso hofɨko nonehonɨngkuji hofɨko nje yahino homo somo wonyofoho ko lɨkuji hofɨko nnɨngkapɨkuji hofɨkoe huno wonyo imokinɨfitnnoho lɨ'mo oso hiso ngko mimnehono. U ngko yo'mayo iwo'nɨngkohe so'no a'amu nom'neso hofɨko Anɨtuye honɨngkano mta'ni pɨwahupitnnoho lɨ'mo oso hiso apa'no mimnehono. 14 Nje Hwe Engo Jisas kako ngkimo entɨhwamaso so'no ngko huno nto'no ole niyohoho. Yo'mayo Anɨtu nakune'no nonyo wosopayo ho'nahumentisoso fehohnjo wonyo'njo ho'nahumentiso'maho. O'o, wopɨngo'nohinifoho. I oso'no hwe fihwo kako huno ole syofɨsyalofoho. Ngko olo hiloso nɨmeso nje honɨngkanoso wonyo umo'nɨmontonoho. Kako huno ose syafɨsyososo u kako noso'manji kakoe honɨngkano hiso nɨhu'no wonyo umo'nɨmtonoho. 15 U kɨko yo'mayo wosopayo nɨwo'nɨngkino somo nom'ne a'amu hofɨko nokohonɨngkuji hofɨkoe sɨmeho tango uyoso'no u kɨko oso wosopayo hiso ne'no nonji oso a'amu homo somo kɨko sɨmeho muyalokuyohino. Kɨlais kako oso a'amu homo somne'no asomo utɨmayo'ne poyo pe'nɨmentiso oso'no kɨko oso wosopayo hiso ne'no nonɨngkiji kɨko nom'ne a'amumo wonyo umokohotoho. 16 Kɨko yo'mayo yahino iwo'nɨngkino so'no wopɨngofoho huno ose kihwoso'no a'amu nom'neso hofɨko kikimo nokohonɨngkuji wonyofoho kilɨkujo'no kɨko oso yahino hiso apa'no yohotoho. 17 Nakwo Anɨtumo enjwa'mo humalohwone hn'nwi nakwo peho'no humalohwono. Yo'mayo nonyo wosopayo nyo'netaho. Yo'mayo mijo nyo'netaho. O'o, ose'ne'maho. Nakwo Anɨtumo enjwa'mo humalohwone hwapɨngoso olenoho. Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo nakwoe sɨmeho mo'mo humaso so'no kako honɨngkano nto'no inɨngkayo so'no nefo'mawo'nɨngkisofoho. Kako nakwoe sɨmeho pompenjiyo ifɨsyonamofɨwo'nɨngkisfoho. Kako nakwoe sɨmeho wopɨngo namokuwo'nɨngkisofoho. Oso'no nakwo nom'ne a'amumo wopɨngo'nohini ulohofano. 18 A'amu ose iwo'nɨngkiso sohwo kako Jisas Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo ne hweho. Oso a'amu huhwo sohune'no Anɨtu kako kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nalofoho. A'amu nom'neso oso hwe huhwo sohumo uhwonontɨfi hwe wopɨngo hweho lalokwofo.

19 Nakwo anga'no anga'nohino hn'nwi nakwo huno olo so'no wosyofɨsyano. Nakwo sɨmeho afa unano. Yo'mayo yahino nakwoe sɨmeho afa namokuwo'nɨngkiso yahinoso yokumpohn'nyo uyano. Oso'nji yo'mayo yahino nakwo a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkuhwone hn'nwiye sɨmeho hi'ntnnono uyoso yokumpohn'nyo namokiyo'neso uyano. 20 A'amu huno kengo kengo'njo sofe sɨmeho mo'mo Anɨtu kakoe yahino wopɨngoso utɨhwayo'ne syoho engo yalofoho. I oso'no a'amu fehohnjoso hofɨko huno ole syofɨsyalokwofo, Nakwo nonyo wosopayo fehohnjoso nasoso nakwoe yahinoso wonyo umo'nɨmontonoho. A'amu fehohnjoso ose syofɨsyalokwofo. Oseso nakwo huno nayohoho. Yo'mayo nonyo wosopayo yo'mayo tongoso Anɨtu nakwo nyo'ne'no ho'nahumentisofoho. I oso'no oso wosopayo so'no a'amu fehohnjo manyo'njo humaho humawo'nɨngkohofo somo nakwo nɨkwato lohofasoso a'amu hiso hofɨkoe hunoso wonyo imo'nɨngkuhwoso'no u hofɨkoe sɨmeho mo'mo Anɨtu syoho yalokunjo somo nakwo wonyo umokantanoho. Ose ihwaso'no nakwo hi'nnonji honɨngkano wonyomo unɨngkowantanoho. 21 Huno wopɨngoso olenoho. U yo'mayo yahu tongo nɨwo'nɨngkoheso yo'mayo mijo nɨwo'nɨngkoheso yo'mayo yahino iwo'nɨngkoheso oso'no nom'ne a'amu sohwo kako ngkimo nohonososo yahino hiso wonyofoho ko lɨhwosi ngkimo nnɨngkape'manji kakoe yahino wonyo imo'nonoho lɨ'mo ngko kako'nji nohumahm'mo oso yahino hiso apa'no mimnehono. Oso huno hiso wopɨngofoho. 22 Oso yo'mayo yahino hiso'no Anɨtu kakoe hunoso kijapososo oso hunoso sikoe'nohinofoho. Nom'ne a'amu somne'no yoloho lɨjwaofohotoho. Kɨko yo'mayo yahino iwo'nɨngkinoso yo'mayo nonyo wosopayo nɨwo'nɨngkino so'no jɨje sɨmehoso wonyofoho mahnnyo'manji kɨko sɨmonyo fiyo. 23 A'amu fihwo kako wosopayo nyo'ne so'no u yo'mayo yahino iyoso'no wonyofoho ko lɨhwosi yoso sohwo kako yahino wonyo'njo hweho. Hwapɨngoso yo'mayo iwo'nɨngkuhwone so'no nakwo sɨmeho anga'nohino'nji ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono. Olo yahino loso nto'nohinoho. Ose syofɨsyontani iwo'nɨngkuhwoneso oso yahinoso wonyo anefoho. I nakwoe sɨmehomo huno hufa'uyo'njo'manji u oso yahino hiso yasoso wonyofoho.

Copyright information for `APZ