Romans 15

Nakwo Kɨlaisɨye yahinomo unɨngkowano.

Nakwo Anɨtuye huno engo tɨpema'nyo hn'nwi nakwo nom'ne a'amu Anɨtuye huno we'e'njo somo yokumpohn'nyo utofano. Oso a'amu homo somo yo'mayo tango hofɨkimo u'masoso hofɨko'nohini intofoso hopo'maho. Nakwo hofɨkimo ufo'mano. Nakwo nakwoe yo'mayo yahino osomnohini huno syafɨhu'nɨngkuhwaloho. Nakwo a'amu anga'no anga'nohino hn'nwi nakwoe humayo'nohini somne'no huno syofɨhu'nɨngkuhwaloho. O'o, nakwo a'amu hopi'nono Anɨtumo sɨmeho unyo somo ufo'mano. Oseso nakwo hofɨkimo ufo'mehwaso'no hofɨko Anɨtuye yahino wopɨngo ne somo inɨngkakuji hofɨko yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Oso'no nakwo huno nayohoho. Kɨlais kako kakoe humayo so'no syafɨhu'nɨmentiso'maho. O'o, kako nakune'no syonafɨsyonto hwahopo pmmentisofoho. Kɨlaisɨye yahino hiso'no hohonta a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu kikine'no hungkuno wonyo kilɨfijoso oso hofɨkoe wonyo hungkuno huhwo sohwo ngkimo ifehu'mokanɨsyohoho.
Oso hungkuno hiso Kɨlaisɨmne'no mtɨ'mokumentohofofoho.
Oso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko oso hungkuno hopi'nono hiso nakwo Anɨtumne'no huno tɨpemayo'ne mtɨ'mokumentohofofoho. Oso hungkuno hiso nakumo yokumpohn'nyo nasosofitofo'nefoho. Oso'no nakwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo lohofontani nakumo Anɨtu asomo netɨmayo'ne hontohumalohwono. Anɨtu kako nakumo yokumpohn'nyo nasosofitofo'ne sohwo kako nakwo yokumpohn'nyo lohofo'ne nefo'mawo'nɨngkiso hweho. Oso'no kako nakumo Kɨlais Jisasɨye hunomnohini nehopi inɨngkohwasi oso huno homo somnohini aho yokumpohn'nyo kemokosyohumayo'ne wonefo'ma'montonoho. Oseso sekwo sɨmeho afa inɨngkuji sekwoe huno anga'nohino so'nji sekwo Anɨtuye yofe foho'nomapmno. Oso Anɨtu huhwo sohwo kako nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye kanɨngkwohweho.

Kɨlais kako Jutafe temtitofo osomnohini ufo'mawo'nɨngkiso'maho. O'o, temtitofo hopi'nonohino somo ufo'mawo'nɨngkisofoho.

Jisas Kɨlais nakumo kakoe a'amu ne imo'nyo'ne netɨma'mentiso hopaso nakwo nom'ne a'amu huno engo'nji huno we'e'njo somo sɨmeho afa inyo'ne utɨmano. Oso'no nom'ne a'amuso hofɨko nakumo nahonɨngkuji Anɨtuye yofe woho'nomantɨfeho. Hohonta Anɨtu a'amu Juta sofe ajuyohwosamo hungkuno uyɨmentiso so'no Kɨlais kako oso hungkuno hiso ne imo'nyo'ne a'amu Jutafe syoho ulohofiyo imo'nɨmentisofoho. Oso'nohinɨ'maho. O'o, Anɨtuye hitoho engoso a'amu temtitofo kengo kengo hi'njimo ifehu'mokasyɨhwosi hofɨko hi Anɨtumo sɨmeho wopɨngo uyɨfitnne'ento Jisas pmmentisofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Oseso ngko jɨje hungkunoso a'amu temtitofo kengo somo ulɨmonnoho.
Ngko jɨje yofe ho'nomayo'ne ta walɨmonnoho.
10 Nom'nepo ole mtɨ'mokumentohofi,

Sekwo a'amu temtitofo kengo sɨkunonji sekwo a'amu Juta Anɨtu sehwosopo'mentiso osɨkunonji sekwo Anɨtumne'no sɨmonyo fiyɨmno.
11 Nom'nepo ole mtɨ'mokumentohofi,

Sekwo a'amu temtitofo kengo soku sekwo Anɨtuye yofe foho'nomapmno.
I a'amu hopi'nonohino soku sekwo Anɨtuye yofe engoso foho'nomapmno.
12 Nom'nepo Aisaiya kako Kɨlaisɨmne'no ole mtɨ'mokumento,

A'amu fihwo Juta mta'ango sohwoe yofe Jesi oso hwoe imu sohwa mta'ni Hwe Engo imo'nonefoho. Oso hwe engo huhwo sohwo kako oso temtitofo kengo sofe Hwe Engo hweho.
Hofɨko kakimo sɨmeho uyɨkujo'no hofɨkimo asomo utɨmayo'ne wohontohumantɨfeho.
Aisaiya ose mtɨ'mokumentisofoho.
13 Oso'no Anɨtu kako nakwoe sɨmeho hi'ntnnono uyo'neso hwapɨngo hweho. Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone sohumo kako nakumo asomo netɨmayo'ne hontohumalohwono. Oso'no sekwoe sɨmeho wopɨngo so'nji sekwoe sɨmeho pompenjiyo so'nji Anɨtu kako engo wosejapono. Oso'no sekwo Anɨtuye Towahunofe yokumpohn'nyo nomafɨkuji yo'mayo Anɨtu sekumo wopɨngo waseloho'mo selɨmentiso so'no sekwo sɨmonyo fiyɨmno.

Poul kako Anɨtuye syoho iwo'nɨngkiso so'no kako sɨmonyo imentisofoho.

14 U nje a'amu soku, ngko olo so'no huno niyohoho. Sekwo Anɨtuye yahino wopɨngo so'nji kakoe huno engo notɨpemantɨfi sekwo Anɨtuye hungkuno wopɨngoso lutɨhunalokwofo. Oso'no sekwo fo'mo fo'ma'nyo hofiyo loho'nalokwofo. 15 I oso'no ngko olo iyoswo fehohnjo semtɨ'mokiyalokwe loso sekwoe huno somo huno sefohotofo'neso ngko hungkuno yokumpohn'nyo selalokweso ngko olo hungkuno hiloso mtɨ'mokalokwe so'no ngko iyoho mannyofoho. Hwapɨngoso Anɨtu kako ngkimo olo syoho wonyoangkafo hiloso ntapmmentisofoho. 16 Oseso ngko Kɨlais Jisasɨye syoho ulohofiyo sohwo'ni ngko sekwo a'amu temtitofo kengo sokune'no Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne syoho hopa yonji ngko kakoe hungkuno wopɨngoso selalokweno. Ngko olo so'no nɨmo'nɨngkohoho. A'amu temtitofo kengo kengoso hofɨko Anɨtumo u'mayo'ne nɨmo'nɨngkohoho. Anɨtu kakoe Towahuno wopɨngo sohwo a'amu homo somo wopɨngo umokahonɨngkuhwosi Anɨtu kakoe sɨmehoso wopɨngo umo'nɨmontonoho.

17 Ngko olo syoho Kɨlais Jisasɨ'nji Anɨtumne'no yalokuhwoyo so'no ngko sɨmonyo yalokweno. 18 I oso'no ngko yo'mayo syoho nje yokumpohn'nyo'nji iwo'nɨngkohe so'no maselɨmnehono. O'o, yo'mayo syoho Kɨlais kako'nohini iwo'nɨngkiso so'no a'amu temtitofo kengo kengoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo haloho pentɨfi tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofo so'no waselɨmonne'no yohono. 19 Kɨlais kakoe yokumpohn'nyo nom'ne a'amu somo itɨhwayo'ne ntopahonɨngki yo'mayo kengo kengo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkohofoso ngko imentohefoho. Oso hiso Anɨtuye Towahuno sohwo ngkimo nɨfo'mahonɨngki ngko Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngoso ango Jelusalem mta'ni ema'mentoheso ango homo homo ne'no ulɨmɨwenji hwaho Ililikom osopo esojwao'mentohefoho. Hungkuno fehohnjo hiyaso moho'nahumentohefoho. O'o, Kɨlaisɨye hungkuno hopi'nonohinoso umentohefoho. 20 Ngko olo so'no nɨmo'nɨmentisofoho. A'amu ango kengo kengo'mjo somo Kɨlais kakoe yofe mupa'nyo'njo somo kakoe hungkuno wopɨngoso lɨku'mofo'ne nɨmo'nɨmentisofoho. Nom'ne a'amuso hofɨko Anɨtuye hungkunoso nto lutɨhwafijo somo oso a'amu homo somo ngko apa'no molutɨhwamnehono. 21 O'o, a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentiso Aisaiya osohwo kako hungkuno ole mtɨ'mokumento,

A'amu hofɨko kakine'no mupa'nyo'njoso hofɨko upo'nantɨfeho.
Oso'no hofɨko kakoe hungkunoso nupa'nɨngkuji hofɨkoe hunoso ito'no uyɨmontonoho.
Aisaiya ose mtɨ'mokumentisofoho.

Poul kako a'amu Loum somo uhwonɨ'mo osopo nta'ni hwaho Sɨpen osopono wamo lɨmentisofoho.

22 Oseso ngko sekwoe ango sopono wose'ma'monji ko yontnneso olo syoho yalokwe hilo kako ngkimo nɨkilojɨpeehonɨngki ngko sekumo mose'maso'njo imentohefoho. 23 Soswo pi'nɨngo engo somo ngko sekumo wose'ma'monji imote sohwo'ni i olohonta ngko olo hwaho lopo nje syohoso moi'wo esojwao'maleno. Oso'no olohonta ngko sekumo wose'ma'monnoho. 24 Oseso ngko sekumo sɨmo'mo sehonɨ'mo tɨfi sohonta ngko hwaho nom'ne Sɨpen sopono wamonnoho. I oso'no ngko sekwo'nji we'enehwo nohumahm'mo nje sɨmeho wopɨngo kaki'no wanɨmo'nono. I osohonta sekwo ngkimo hwaho Sɨpen honɨngkanoso ntɨhwafɨkujo'no ngko wamonnoho.

25 I oso'no sɨmo'mo ngko Anɨtuye a'amu Jelusalem humayo yo'mayo umofonyo inyo somo hamniyoho yo'mayoso wosɨyohojamonnoho. 26 A'amu Masetouniya so'nji Ngkɨlik so'nji hofɨko Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofoso hofɨko hofɨkoe yo'mayo yo'mayoso nuhu'mokontɨfi Anɨtuye a'amu Jelusalemmjo somo hofɨko yo'mayo so'no umofonyo iwo'nɨngkohofo somne'no ufo'mayo'ne hungkuno nano mtito'malofofoho. 27 Oso a'amu somo fo'mayo'ne mtito'malofoso wopɨngofoho. Oseso sɨmo'mo a'amu Jelusalemmjoso hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi hofɨko a'amu temtitofo kengo somo hofɨkoe huyo'mangomo ufo'mayo'ne hofɨko a'amu Anɨtuye hungkuno ujo'ne uhwatɨmentohofofoho. Oso'no a'amu temtitofo kengoso hofɨko olohonta a'amu Jelusalemmjo somo aku ufo'mayo'ne yahinoso nto'nohinofoho.

28 Yo'mayo ho'yango oso a'amu hiso hofɨko hu'mokahinnyoso ntopahonɨngkofi ngko Jelusalemmjo a'amu sofe ahomo woho'nahumonne'no yohono. Oso syoho hiso moi'wo esojwaohm'mo ngko sekwoe ango sopo nose'mahm'mo osohonta ngko hwaho Sɨpen osopono wamonnoho. 29 Olo so'no ngko huno niyohoho. U ngko sekumo se'ma'meso u Kɨlais kako nakumo wopɨngo nalohofɨhwoso'no nakwo wonyoangkafo wohumantanoho.

30 U nje a'amu soku, ngko olo so'no nɨmo'nɨngkohoho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais osohwo kako nakumo wopɨngo naloho'mentiso so'no kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo nakwoe sɨmeho mo'mjo somo ujo entohojwo nasɨwo'nɨngki sohweho. Sekwo ngkine'no Mpohwo Anɨtu kako ngkimo nɨfo'mayo'ne jomo yokumpohn'nyo ulɨmno. 31 A'amu hwaho Jutiya humalofoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo somne'no sekwo huno syafɨsyɨkuji, u oso a'amuso hofɨko Poulɨmo tohino uyɨfitnnoho lɨkuji oso'no sekwo ngkimo nɨfo'mayo'ne Anɨtumo jomo yokumpohn'nyo ulɨmno. Oso hamniyoho yo'mayo a'amu uhu'mokumalofoso ngko Jelusalemne'no nomotasɨ'me'no hofɨko nuhwonɨngkuji hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkuhwoso'no womantɨfeho. Oso'ntnne'no sekwo Mpohumo jomo ulɨmno. 32 Oseso Anɨtu kako olo so'no umo'noso'manji ngko sɨmeho wopɨngo'nji nose'mahm'mo sekwo'nji ngko usijo'no we'enehwo nohumahm'mo ngko nje huyo'mango yokumpohn'nyo woma'monnoho.

33 Anɨtu kako nakwoe sɨmeho pompengo ifisyonafɨwo'nɨngkiso hwapɨngo sohwo kako sekwo a'amu hopi'nonohino sokunonji wohumano. Nehopeho.

Copyright information for `APZ