Romans 2

A'amufe honɨngkano wonyo somo ikwolofo yahinoso Anɨtu ito'no mɨhwajɨwo'nɨngkiso hweho.

I, nje a'amu soku, oso yahino wonyo hiso'no seloheso sekwo huno ole so'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo nom'ne a'amu somne'no wonyo kuyoho eso ulɨwo'nɨngkohofo. Oso hungkunoso sekwo anga'no anga'nohino sokune'no selalokweno. Sekwo hokunonji honɨngkano wonyo'njo kuyoho. Oso'no sekwo wonyo kuyoho ulalokwofoso hofɨko'nohinɨ'maho. O'o, sekwo hokunonjoho. Yo'mayo hofɨko yɨwo'nɨngkohofoso sekwo hokunonji yalokwofo. Oso'no sekwo nom'ne a'amu somne'no hungkuno ane kuyoho. Nakwo huno ole nayohi, Anɨtu kako a'amu honɨngkano wonyo'njo sofe wonyo somne'no tohino uyo yahinoso nto'nohinoho. Nje a'amu soku, nom'ne a'amu somne'no wonyo kuyoho ulalokwofoso oso wonyo iwo'nɨngkohofo hiso sekwo hokunonji ifijo so'no sekwo huno ole losyofɨsyalokwofo, Anɨtu kako nom'ne a'amu somo tohino uyoso sohonta kako ngkimo tohino montaponehoho. Ose losyofɨsyalokwofo. I, Anɨtu kako ngkimo sɨmeho wopɨngo ntapɨwo'nɨngkiso so'no kako nje honɨngkano wonyo somne'no tohino komo'no montaponehoho. Oso'no olo honɨngkano wonyo homo somo ne'no umonnoho. Kɨko huno ose losyofɨsyalokuno. I kɨko olo so'no huno makiyotaho. Anɨtu kako tohino komo'no mokijape hwapɨngoso kɨko jɨje honɨngkano wonyoso hohujo ikinjaofohoji kakoe yahino wopɨngo somo inɨngkayo so'no umo'nɨngkahonɨngki kohontohumaho. Kɨko huno ose makiyotaho. Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no yokumpohn'nyo imo'nontɨfi aho yokumpohn'nyo kemokosyohumawo'nɨngkohofo kuyoho. Jɨje wonyo hiso engo mɨhu'mokalokuno. A'amufe honɨngkano wonyo somne'no Anɨtu kakoe sɨmeho tohino umnalokunjo so'no oso sɨkuno sekwoe honɨngkano wonyo somne'no hungkuno ikwolopijo sohonta tohino engo mapitnnefoho. Oso yahino hiso ito'nohinoho. Oso Sɨkuno Engo homo somo Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo yo'mayo yahino nakwo ihwaso so'no yano nalofiyonefoho. A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtu'nji ango wopɨngo sopone'no humane'entɨfi hofɨko Anɨtu wopɨngo kuyoho nalone'entɨfi honɨngkano wopɨngo somo inɨngkowalokwofo. Oso a'amu somo Anɨtu kako ango songo ne'no humayo'neso uyonefoho. A'amu fehohnjoso hofɨko huno hofɨkine'no syafɨhu'nontɨfi hofɨko Anɨtuye hungkuno ne'njo somo hwotoho fentɨfi honɨngkano wonyo somo inɨngkawowo'nɨngkohofo somne'no Anɨtu kako sɨmeho tohino umnɨngkuhwoso'no tohino engo uyɨmontonoho. A'amu hopi'nono honɨngkano wonyo'njo somo yo'mayo yo'mayo tango u'ma'montonoho. A'amu Juta Anɨtuye hungkuno sɨmo'mo upa'nɨmentohofo so'nji temtitofo kengo kengo so'nji tango mapitnnefoho. 10 I, a'amu honɨngkano wopɨngo iwo'nɨngkohofo somne'no Anɨtu kako wopɨngo kuyoho ulɨhwosi yofe engo uyɨhwosi hofɨkoe sɨmeho somo pompengo ufisyɨmo'montonoho. A'amu Juta so'nji temtitofo kengo kengo somne'no. 11 Ou, Anɨtu kako a'amufe yofe engo so'no temtitofo so'no huno mosyafɨsiyo'njo iwo'nɨngkisofoho. O'o, a'amufe yahino somnohini uhwononteso wopɨngo'nji wonyo'nji yano ulofiwo'nɨngkiso hweho.

12 A'amu Mousesɨye honɨngkano hungkuno somo huno muyoso hofɨko honɨngkano wonyo imentohofo so'no Anɨtu kako tohino uyonefoho. A'amu Juta Mousesɨye honɨngkano hungkuno somo ko upa'nɨmentohofoso honɨngkano wonyo imentohofo so'no Anɨtu kako oso a'amu homo somo tohino uyonefoho. Oso'no Anɨtu ole ulonefoho. Sekwo honɨngkano hungkuno sejape somo tɨfi minɨngkayo'njo kuyoho. Anɨtu kako ose ulɨhwosi tohino engo uyonefoho. Ihwoni. Anɨtuye yano ilofo yahinoso ito'nohinoho. 13 A'amu honɨngkano hungkuno ko upa'nontɨfi minɨngkayo'njo somo Anɨtu ole ulonefoho. Nje mehomi hwasɨ'maho. O'o, a'amu honɨngkano hungkuno somo nto'no inɨngkafijoso hofɨko Anɨtuye mehomi ne imo'nɨfitnnefoho. 14 A'amu temtitofo kengo fehohnjoso hofɨko Anɨtuye honɨngkano somne'no huno muyo kohi hofɨkoe huno mta'ni honɨngkano wopɨngo tɨpemantɨfi hofɨko Anɨtuye honɨngkano hungkunomo inɨngkowalokwofo. Hofɨkoe huno wopɨngo tɨpema'mentohofoso honɨngkano hungkuno pa'nyo imo'nɨmentisofoho. 15 A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtuye honɨngkano hungkuno somne'no huno muyo kohi hofɨkoe yahino wopɨngo somo inɨngkowentanɨngkofi uhwonontani oso'no nakwo huno ole nayohi, Anɨtu kako oso a'amu sofe sɨmeho so'mo kakoe honɨngkano hungkuno ho'nahumentisofoho. I oso'no oso a'amuso hofɨko hofɨkoe huno mta'ni huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkohofi, Oso honɨngkano wonyoso mimnehono. Olo yahino wopɨngo somo unɨngkamo. Hofɨkoe huno mta'ni ose syafɨsyɨwo'nɨngkohofo. Oso'no hofɨko honɨngkano hungkuno somne'no yano ulofinɨwo'nɨngkohofo. 16 Sɨkuno nom'ne somo Anɨtu kako Jisas Kɨlaisɨmo a'amufe huno hiyaso'mo wojoso ikwolofo'ne uhwajonefoho. Oso hohosohonta a'amu yo'mayo yahino wonyo hiyaso'mo imentohofoso utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no hofɨkoe huno mta'ni yano ilo'nɨfitnnefoho. Oso hiso'no Anɨtuye hungkuno wopɨngo selɨwo'nɨngkoheso osohifoho.

A'amu Jutaso Anɨtuye honɨngkano hungkunomo nto'no inɨngkafijo'manji honɨngkano hungkuno hiso ufo'ma'montonoho.

17 A'amu Juta soku, sekwo huno ole kosyofɨsyalokwofo, Nakwo a'amu Juta hn'nwi Anɨtuye a'amu ne'nwoho. Anɨtuye honɨngkano hungkuno huno neyalokunjo so'no Anɨtu a'amu wopɨngo kuyoho nalonefoho. Sekwo huno ose kosyofɨsyalokwofo. 18 I, a'amu Anɨtuye honɨngkano hungkuno sekumo nto losetɨhwamentohofo so'no sekwo yo'mayo yahino wopɨngo Anɨtu umo'nalokunjo so'no sekwo huno nto'no seyohoho. Oso'no yo'mayo honɨngkano wopɨngo somne'no yano ito'no ilofɨhwatnnɨwo'nɨngkofo. 19 Oseso sekwo a'amu Juta soku huno ole syofɨsyalokwofo, Nakwo Anɨtuye honɨngkano hungkuno'nji kakoe hungkuno ne'njo huno nayoso'no nakwo a'amu Anɨtuye honɨngkano hungkuno huno muyo tɨmpi'nyo pa'nyo somo honɨngkano utɨhwayoso hoponoho. Nakwo oso a'amu homo somo sɨkwo'mjoho so'mo humalofo somne'no pomponaho'nwoho. Nakwo a'amu huno ane somo lutɨhwayoso hoponoho. Nakwo a'amu mehomi we'e pa'nyo sofe hungkuno lutɨhwayo'nwoho. Ose syofɨsyalokwofo. 21 Kɨko nom'ne a'amu somo lutɨhwawo'nɨngkino sohwosi kɨko huhwosi molutɨhunyoso peho'neto. Kɨko nom'ne somo hufo iyo'eno ulɨwo'nɨngkino sohwosi yo'mayoso hufo peho'no yalokuno. 22 Kɨko ole lɨwo'nɨngkino, A'amu ape mayo yahino somo wonyo imokohotoho. Ose ulonji kɨko huhwosi oso yahino wopɨngo homo somo wonyo imokalokuno. Kɨko ole lɨwo'nɨngkino, hwe hwoso hwasyo anɨtu hwahoponjo sohwo ngkilaho. Ose lonji kɨko hofɨkoe hwasyo anɨtuye ango mta'ni yo'mayoso malokuno. 23 Kɨko jɨje yofe ho'noma'nonji ole lɨwo'nɨngkino, ngko Anɨtuye honɨngkano hungkuno so'no huno niyohoho. Ose lonji Anɨtuye hungkuno homo somo minɨngkayo'njo hwotoho fenji Anɨtuye yofe wopɨngo somo wonyo imokalokuno. 24 U, Anɨtuye hungkunoso ole nalohi, A'amu Juta soku, sekwo Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nontanɨngkofi a'amu temtitofo kengoso hofɨko nosehonontɨfi Anɨtumne'no sitofo lalokwofo.

A'apaho sɨhu kolo'nyo yahinoso a'apahomne'maho. O'o, sɨmehomnefoho.

25 Anɨtuye honɨngkano hungkunomo nto'no inɨngkahuji'manji jɨje a'apaho sɨhu kolo'nyoso wopɨngofoho. U, kɨko jɨje a'apahomo sɨhu kolo'nyo'manji Anɨtuye honɨngkanomo minɨngkusoso u, a'apaho sɨhu kolo'nyo yahinoso ne anefoho. 26 I, a'amu temtitofo kengo a'apaho sɨhu makolo'nyo'njo somta'ango sohwo kako Anɨtuye honɨngkano hungkunomo hofiyo'no inɨngkaweso'manji oso huhwo sohumo Anɨtu kakimo ole ulɨmontonoho. Kɨko nje a'amu ne hwosoho. 27 I, sekwo a'amu Juta soku, a'apaho sɨhu kolo'nyo'ne yahino hi'njo soku, sekwo Anɨtuye honɨngkano hungkuno sekwoe ahomo weho. I sekwo oso hungkuno homo somo hwotoho fewo'nɨngkohofo so'no a'amu temtitofo kengo mta'angoso hofɨko Anɨtuye hungkuno momokosyohumunyoso hofɨko oso hungkuno homo somo ito'no inɨngkowalokwofo so'no oso homo somo a'amu Juta soku sekwo uhwonɨngkuji sekwo huno ole waseyono. U, nakwoe yahinoso ito'nohino'maho. Huno ose waseyɨmontonoho. 28 A'amu Juta somo Anɨtu kakoe hungkuno mokosyohumayo'ne uhwosopo'mentisofoho. A'amu Juta fihwo kako kakoe a'apaho sɨhu kolo'noso so'no kako Anɨtuye a'amu ne imo'nɨmentisotaho. O'o, oso a'apaho sɨhu kolo'nyoso a'apahomne'nohinoho. 29 Anɨtuye a'amu ne imo'nyo'ne yahinoso a'amu fihwo kako kakoe a'apahomnohini yo'mayo loho'nyoso hopo'maho. O'o, Anɨtuye a'amu ne sohwo kako Anɨtumne'no huno ne'no syafɨsyɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkiso hweho. Oso a'amu huhwo sohumo Anɨtu kakoe a'amu ne umokiyoso honɨngkano hungkunoso umokumentiso'maho. O'o, Anɨtuye Towahuno umokumentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako olo hwaho lopo yofe engo ane hweho. I oso'no Anɨtu kako oso a'amu sohumo yofe engo umasofoho.

Copyright information for `APZ