Romans 3

Yahino wonyo sohwo kako yahino wopɨngo somo hwotoho mafenohoho.

A'amu Jutaso a'amu temtitofo kengo mta'ango somo yakolofoso pipilo. A'amu a'apaho sɨhu makolo'nyo sohwamo a'amu a'apaho sɨhu kolo'nyoso yakolofo pipilo. Osenoho. A'amu Juta somo Anɨtu kakoe hungkuno mokosyohumayo'ne uyɨmentisofoho. Oso'no a'amu Jutaso nom'ni hwamo uyakolo'mentohofofoho. I oso'no a'amu Juta fehohnjoso oso hungkuno homo somo tɨfi minɨngkayo'njo yontɨfi nto'no minɨngkammentohofofoho. I hofɨko Anɨtuye hungkunomo sɨmeho muyo'njo imentohofo so'no Anɨtu kako kakoe hungkuno hiso a'amu Juta somo uyɨmentiso so'no Anɨtu inɨngo umontolaho. Nɨhu'no awonoho. Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkuhwono. I Anɨtu kako'nohini kako hungkuno nehopi'nohino hweho. Yo'mayo so'no lɨwo'nɨngkisoso ne imo'nɨwo'nɨngkiso hweho. A'amu Anɨtuye hungkunoso mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Anɨtu sohwosi kɨko jɨje hungkunoso ne'njo'nohino hwosoho.
A'amu hofɨko jɨje hungkuno somne'no hungkuno kilɨfijoso u, kɨko uyakolo'monnoho.
I oso'no a'amu hopi'nono hofɨko jɨje hungkuno nehopi'nohino so'no huno uyɨmontonoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.

Sekwo huno pipi seyohoho. Nakwo yahino wonyo iwo'nɨngkuhwone so'no Anɨtu kako tohino nejaposo somo a'amu nahonɨngkuji ole wolantɨfeho. Anɨtuye yahino ito'no inɨngkayo'ne mɨhwajiyo'ne yahinoso wopɨngofoho. Ose lɨkuji Anɨtuye yofe woho'nomantɨfeho. Oseso nakwoe yahino wonyo iwo'nɨngkuhwone Anɨtuye yofe engo imokalokuhwono. A'amu fehohnjo huno ose syofɨsyalokwofo. Oso'no hofɨko ole wolantɨfeho. Nakwo yahino wonyo iwo'nɨngkuhwoneso Anɨtuye yofe engo imokalokuhwone'manji kako tohino nejapeso wopɨngotaho.Oso a'amu hwahoponjofe hunofoho. Oso a'amu sohwa huno ane hwafoho. I Anɨtu kako nakwoe wonyomne'no yano monalofiyo'manji kako hwe moya'mi hopi'nonohinofe honɨngkano wonyomne'no yano pipi ulohmmontolo. A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtumo olo so'no yoka ulalokwofo, A'amu hofɨko nje fosyohumayo wonyo somo nohonɨngkujo'no Anɨtuye hungkuno ne'njoso utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwosi hofɨko Anɨtuye yofe engo woho'nomantɨfeho. Oso'no Anɨtu kako ngkimo wonyo hwosoho eso peho'no ntantofoho. Nje yahino wonyo somne'no tohino peho'no ntopantofoho. Oso yoka hungkunoso ne'njo'manji a'amu fihwa ole wolantɨfeho. Nakwo honɨngkano wonyo ne'no uyano. Olo honɨngkano wonyo hiso ne'no yaso'manji a'amu hofɨko Anɨtuye yofe engo woho'nomantɨfeho. Oso hwasyo hungkuno hiso huno nosyofɨsyɨhwaloho. A'amu fiso hofɨko olo hungkuno loso'no ngko Poulɨ'ni lɨmale so'no hofɨko hwasyo lalokwofo. Hofɨko nje yofe monje enɨsyalokwofo. A'amu hiso hofɨko oso hwasyo hungkuno somne'no tohino mayoso hoponoho.

A'amu hopi'nono honɨngkano nto'nohino somo nto'no mohumulofo.

Oseso nakwo a'amu Juta hn'nwi nakwo nom'ne a'amu somo nuyokolofanetaho. Nɨhu'no awonoho. Temtitofo kengo so'nji nakwo a'amu Juta hn'nnonji honɨngkano wonyomo humalohwono. 10 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu anga'nohinohwo honɨngkano wopɨngo'njohwo mohumuyoho. O'o, a'amu hopi'nonohinoso honɨngkano wonyomo humalofo.
11 A'amu anga'nohino fihwo kako honɨngkano wopɨngo somne'no huno'njohwo imo'nonto Anɨtu'nji humamne'ento honɨngkano wopɨngo tɨpemanto mohumuyoho.
12 O'o, a'amu hopi'nono honɨngkano hwasyo somo nto hwosopeeo'mentohofo.
Nohwosopeemofontɨfi Anɨtumne'no hohujo nto ikinjao'mentohofofoho.
A'amu anga'nohino fihwo kako honɨngkano wopɨngomo inɨngkunyo sohwo mohumuyoho. Nɨhu'no awonoho.
13 A'amu a'mopijohino mta'ni pisakino wawo'nɨngkiso hopaso a'amufe mango mta'ni pisakino hungkuno swapɨwo'nɨngkisofoho.
Hwasyo hungkunoso mijo ifofayo pa'nyo lɨwo'nɨngkohofofoho.
Homa memijo wonyo'njo sohwo kako a'amumo wonyo umokuwo'nɨngkiso hopaso a'amufe mango mta'ni hungkuno wonyo swapɨhwosi a'amumo wonyo umokumontonoho.
14 A'amufe mango mta'ni nom'ne a'amu somne'no sɨfajo'nji yoka'nji swapɨwo'nɨngkisofoho.
15 Hofɨko nom'ne a'amumo komo'nohino siki fonjasyɨwo'nɨngkohofofoho.
16 Hofɨko ango'meemo nowentɨfi a'amumo tohino engo uyahonɨngkofi hofɨko tango engo mawo'nɨngkohofofoho.
17 Hofɨko a'amu sɨmeho afa inontɨfi humawo'nɨngkohofo sofe yahino somo minɨngkayo'njo iwo'nɨngkohofofoho.
Oso'no sɨmeho pompengo mifɨsyɨmofɨwo'nɨngkiyohofo.
18 Hofɨko Anɨtumne'no iyoho munyofoho.
Hofɨkoe yahino wonyo somne'no hofɨko Anɨtu nehonalofoho eso mosyafɨsiyofoho.
A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ose mtɨ'mokumentohofofoho.

19 Nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako kakoe honɨngkano hungkuno nejapmmentisoso oso hungkuno homo somo enjwa'mo humafitnne'ento nejapmmentisofoho. Nakwo honɨngkano homo somo ito'no minɨngkayo'njo so'no nakwo nakwoe honɨngkanoso wopɨngo'njo hwona'nyoho eso mohnnanehwono. Oso'no Anɨtu kako nakwoe hungkuno ikwolofoso sohonta nakwo hungkuno ane'nwoho. 20 A'amu fihwo kako Anɨtuye honɨngkano hungkuno somo hofiyo ko inɨngkawesoso Anɨtu kako wopɨngo hwosoho eso mulonehoho. Hwapɨngoso honɨngkano hungkuno hiso nakwoe honɨngkano wonyo so'no netɨhwayo'nefoho. Oso'no Anɨtu hungkuno hiso nejapmmentisofoho.

A'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokunjo sohwo osohumo Anɨtu kako wopɨngo hwosoho ulɨmontonoho.

21 Anɨtuye yahino a'amumo fo'mayo'neso olohonta utɨhwa'nyopo nto i'mofapohoho. I oso Anɨtuye yahino wopɨngo i'mofapisoso honɨngkano hungkuno mta'ni m'mofapohoyohoho. O'o, honɨngkano hungkuno so'nji a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkuno so'nji olo yahino nom'ne songo somne'no nalɨmentisofoho. I oso hiso nom'ne honɨngkano mta'ni i'mofapohoho. 22 Honɨngkano nto'nohino songo hiso olenoho. A'amu Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokunjo sohumo Anɨtu ole ulalofoho. Wopɨngo hwosoho ose ulalofoho. I a'amu hopi'nono Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo Anɨtu sekwo wopɨngo kuyoho ulalofoho. Oso'no nom'ne honɨngkanoso mawo'nnyoponoho. 23 Nakwo hwe moya'mi hopi'nonohino hn'nwi honɨngkano wonyo'njɨ'nwoho. Oso'no nakwo Anɨtu'nji ahwomomo humaneso hopoenohinɨ'maho. 24 I oso'no Anɨtu kakoe huno mta'ni wopɨngo wonaloho'monto kakoe hwomu nakumo siki nejapmmentisofoho. Jisas Kɨlais kako nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso so'no nakwo oso homo somo sɨmeho uyɨhwaso'no Anɨtu kako nakumo ole wonalɨmontonoho. Sekwo nje mehomi soku wopɨngo kuyoho. 25 Anɨtu kakoe hwomu Jisas Kɨlais nakumo nejapmmentiso sohwo nakwoe wonyomne'no tohino engo ma'mentiso so'no Anɨtu kako oso wonyo homo somne'no sɨmeho tohino umnɨmentiso so'no Jisas kako pompengo ifisya'mentisofoho. Oso'no Anɨtu kako a'amu wonyo hohonta imentohofo so'no kako aku tohino komo'no muyofoho. Hwapɨngoso oso sɨkuno Jisas a'amufe wonyo somjo tohino wae yaofo'ne oso'no hontohumamentisofoho. Olohonta a'amu honɨngkano wonyo'njoso hofɨko hofɨkoe wonyo somne'no Jisas poyo pe'nɨmentiso so'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨkujo'no Anɨtu a'amu homo somo ulɨmontono, Sekwo honɨngkano nto'nohino'njo kuyoho. Nakwoe wonyo somne'no Anɨtu kako Jisasɨmo tohino uyɨmentiso so'no kakoe yahino ito'nohino somo ujo ehontojwahumentisofoho. Nakwo Anɨtuye yahino ito'nohino somo uhwonalokuhwono.

27 Nakwoe yofe ho'noma'nyo'ne honɨngkano ntɨ'mo weho. O'o, nɨhu'no awonoho. Oso honɨngkano hiso nɨhu'nahone nto pɨjwao'maho. Oso honɨngkano hiso peho pɨjwao'maho. Nakwo Anɨtuye honɨngkano hungkunomo hofiyo'no inɨngkowentanɨngkuhwanesohilo. O'o, nɨhu'no awonoho. Yo'mayo wopɨngo Jisas naloho'mentiso somo nakwo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no oso hiso nakwoe yofe ho'noma'nyo honɨngkano somo nto pɨjwao'maho. 28 Oso'no nakwo huno ole nayohi, A'amu fihwo kako Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso oso humnohini Anɨtu kako wopɨngo hwosoho ulɨmontonoho. I honɨngkano hungkunomo ito'no inɨngkayo yahinoso hopoenohinɨ'maho. 29 U, oso Anɨtu sohwo kako a'amu Juta sokune'nohino hwolaho. Nom'ne temtitofo oso hwa ane hwolaho. O'o, awonoho. Anɨtu sohwo kako a'amu hopi'nonohinofe Anɨtuyoho. 30 Ou, Anɨtu ne sohwo kako anga'nohinohwo humaho. A'amu fihwo kako kakoe a'apaho sɨhu kolo'nnyo sohwo kako Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyoso sohumo Anɨtu ulɨmontono, Kɨko wopɨngo hwosoho. I a'amu nom'ne kako kakoe a'apaho sɨhu makolo'nyo huhwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyo huhumo ulɨmentono, Kɨko huhwosi wopɨngo hwosoho ulɨmontonoho. 31 Nakwo Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyaso'manji i nakwo honɨngkano hungkuno somo hwotoho wofeentantaho. O'o, nɨhu'no awonoho. Nakwo Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwaso'no nakwo honɨngkano hungkunomo ho'nomalokuhwono.

Copyright information for `APZ