Romans 6

Nakwo Jisas Kɨlaisɨ'nji sape'nɨmentɨhwono.

Oseso nakwo pehofo lanehwono. Anɨtu nakumo wopɨngo nalohofo'neso engo imokiyo'ne so'no nakwo honɨngkano wonyoso ne'no uyano. Ose lane'elaho. O'o, ose molanehwono. A'amu poyo pe'noso sohwo kako apa'no wonyo miyonehoho. Oso pa'nyo nakwo Jisasɨ'nji sope'nɨngkahonɨngkuhwoni wonyoso apa'no nakumo monemokosyohumuyoho. Oso'no nakwo wonyoso ne'nohino peho'no uyantanto. Nakwo Kɨlais Jisasɨmo ufohi'nontani mijo kiyomayo yahino somo inɨngkamentɨhwonefoho. Nakwo Jisasɨmo ufohi'nɨmentɨhwone so'no kako'nji poyo sape'nɨmentɨhwonefoho. Olo hilo so'no sekwo huno kaseyohoho. Mijo kiyomayo yahino imayoso olenoho. Nakwo Kɨlaisɨmo poyo sope'nɨfohi'nɨngkahonɨngkuhwoni Anɨtu nakumo Kɨlaisɨ'nji pi'nɨmomo soho'nonahumentisofoho. Oseso Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo engo so'nji Kɨlaisɨmo songo ulɨka'mentiso sohonta nakwo'njimo songo sonelɨka'mentisofoho. Oseso Jisas kako songo humayo'ne neso ma'mentiso hopaso nakwo hn'nwi songo humayo'ne neso ma'mentɨhwonefoho.

Oseso nakwo Kɨlaisɨ'nji songo ne'no humentɨhwanefoho.

Oseso nakwo kako'nji poyo sape'nɨfohi'nɨmentɨhwonehn'nyɨmo u, Anɨtu Jisasɨmo ulɨka'mentiso hopaso nakwo'nji sonelɨka'mentisofoho. Nakwo huno ole nayohi, Jisas nakwoe wonyo'ne'no poyo pe'nɨmentiso sohonta nakwoe yahino wonyoso yokumpohn'nyo nemokosyohumamojo sohumo Jisas kako poyo imokumentisofoho. Oseso olohonta nakwo yahino wonyo sohwoe syoho ulohofiyo mohumulohwono. O'o, kakoe yokumpohn'nyoso moi'wonoho. A'amu sɨmo'mo pe'noso sohumo yahino wonyoso kakimo yokumpohn'nyo mumokosyohumanehoho.

Ou, nakwo Jisasɨ'nji poyo sape'nɨmentɨhwone so'no nakwo sɨmeho hi'ntnnono ole uyalokuhwono. Nakwo Kɨlaisɨ'nji songo ne'no nohumentɨhwanefoho. Nakwo huno nayohoho. Jisas kako pi'nɨmo nta'ni apa'no songo lɨka'mentiso sohwo kako apa'no poyo mape'nonehoho. Oseso Jisas kako poyo pe'nyo yahino yokumpohn'nyoso hwotoho nto hmmentisofoho. 10 Jisasɨye poyo pe'nyoso olenoho. Kako sɨkuno anga'nohino somo pe'nɨmentiso sohonta kako yahino wonyo sohwoe yokumpohn'nyo somo nɨhu'nahone wae yao'mentisofoho. Wayo yaofonto Anɨtumo ufohi'nɨmentiso sohwo olohonta kako Anɨtu'nji songo ne'no humaho.

11 Oso hopaso sekwo huno fɨsyafɨhu'nɨmno. Sekwo hokunonji Jisasɨ'nji poyo sape'nɨmentohofo so'no oso yahino wonyoso sekwo hokumo yokumpohn'nyo mosemokosyohumanehoho. O'o, sekwo Kɨlaisɨmo ufohi'nɨmentohofo soku Anɨtu'nji humalofo. Oso'no sekwo huno fɨsyafɨhu'nɨmno. 12 Oseso oso yahino wonyoso nakumo nonemokosyohumahwoloho. Yahino wonyo kikimo wokumokosyohumamo lɨhwosi yahonɨngkuhwosi jɨje hunomo huno wonyo ku'maso somo kɨko osomo inɨngkahutoho. O'o, oso huno wonyo hiso foho'naofo. 13 Oseso sekwoe sɨfe aho tɨmo a'apaho oso'nji yahino wonyo somo ikutoho. Sekwo poyo pe'nontɨfi apa'no songo lɨka'mentohofo so'no sekwoe sɨfe aho a'apaho tɨmo oso Anɨtumo uyɨkuji sekwo kakoe yahino wopɨngo somo nto'nohini fiyɨmno. 14 Sekwo huno seyohoho. Yahino wonyoso sekwoe hwe engo imo'nɨngkuhwosi mosemokosyohumanehoho. I nom'neso ole. Oso honɨngkano hungkuno Mouses sejapmmentiso homo somo enjwa'mo mohumulofo. Oso hungkuno hiso ole nalɨmojo. Honɨngkano hungkunomo mtɨhupe'manji poyo wape'nɨmnoho. Oso hi enjwa'mo mohumulofo. O'o, Anɨtu kako wopɨngo seloho'mentiso so'no sekwo kako'nji ufohi'nontɨfi sekwo Anɨtuye pompenjiyomo humalofo.

Nakwo yahino wopɨngo sohwoe syoho ulohofiyo umo'nano.

15 Oso'no nakwo pipi yanehwono. Anɨtu kako nakumo wopɨngo naloho'mentiso so'no nakwo honɨngkano hungkunomo enjwa'mo mohumulohwono. Oso'no nakwo yahino wonyoso anga'no anga'no apa'no uyantantaho. O'o, nɨhu'no awonoho. 16 U, sekwo huno maseyoho liyohoho. Hwe fihwo kako nom'nehumo syoho ulohofiyonto kakoe hungkunomo haloho pewo'nɨngkiso so'no oso hwe nom'ne huhwo sohwo kakoe hwe engo imo'nɨngkuhwosi kakimo yokumpohn'nyo womokosyohumamontonoho. Ihwoni. Yahino wonyoso oso pa'nyofoho. I kɨko oso yahino wonyoso ne'no yohojo'no oso yahino wonyo hiso kikimo yokumpohn'nyo wokumokosyohumamontonoho. Oso yahino wonyo huhwo sohwo kako kikimo yokumpohn'nyo kumokosyohumahwosi poyo wakumokumontonoho. U, yo'mayo Anɨtu umo kilososo u, kɨko oso hiso yohojo'no Anɨtu kako jɨje hwe engo imo'nɨngkuhwosi kikimo wokumokosyohumamontonoho. Ose yohojo'no Anɨtu kako kikimo wopɨngo hwosoho wakilɨmontonoho. 17 Sɨmo'mo sekwo yahino wonyo sohwoe syoho ulohofiyontɨfi wonyo'nohino imotofofoho. I osohonta sekwo Anɨtuye hungkuno ne somo upa'nontɨfi hungkuno homo somo sɨmeho uyontɨfi hungkuno hiso aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo. Oso'no nakwo Anɨtumne'no sɨmonyo uyano. 18 Yahino wonyo sohwo sekumo impo'angomo nomokokilo'mokosyesyohumentanɨngki Anɨtu kako hano hwosampento isɨhutofosema'mentisofoho. Oseso Anɨtu kako sekumo yahino wopɨngo sohwoe syoho ulohofiyo semokumentisofoho.

19 Oseso sekwo huno tɨfo'njo sokune'no ngko oso syoho ulohofiyo'ne pahnnɨmo hungkuno apa'no waselɨmo. Hohonta sekwo sekwoe sɨfe aho hopi'nono yahino wonyo somo uyontɨfi kakoe syoho ulohofiyontɨfi yo'mayo yo'mayo honɨngkano nɨhu'no wonyo imotofofoho. I oso'no olohonta oso pa'nyoso sekwoe sɨfe aho yo'mayoso Anɨtumo uyɨkuji yahino wopɨngo sohwoe syoho ulohofiyo hmmo'nɨmno. Ose ikuji sekwo honɨngkano wonyo ane umo'nantɨfeho. 20 Sɨmo'mo sekumo yahino wonyo sohwo yokumpohn'nyo semokosyohumentanɨngki yahino wopɨngoso mimmotofofoho. 21 Oso hohosohonta sekwo nohumantɨfi sekwo wopɨngo humamotofotaho. O'o, oso yahino wonyo hiso sekumo poyo wasemokumonto imojofoho. Oso'no hohonta sekwo yo'mayo wonyo imotofo so'no sekwo olohonta wonɨmango senalofoho. 22 Oseso Anɨtu olohonta kako impo'ango somjo yahino wonyo somta'ni nto isɨhutofosema'maho. Oso'no olohonta Anɨtu kakoe syoho ulohofiyo nto semokumaho. Oseso sekwo kakoe yahino wopɨngo somo inɨngkayo so'no sɨmeho semo'nɨngkahonɨngki honɨngkano wonyo'maso imo'nalokwofo sokumo engolopohamo songo ne'no humayo'ne sejapmmentisofoho. 23 A'amu wonyo iwo'nɨngkohofo sofe mpe mayo pa'nyoso poyo pe'nɨfitnnefoho. I oso'no nakwo Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nɨmo Anɨtu kako songo ne'no humayo'neso siki nejaponefoho. Oso songo ne'no humayoso nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji ufohi'nɨmentɨhwone somnoho.

Copyright information for `APZ