Romans 7

Nakwo yahino songo Jisas Kɨlais mta'angoso uyano.

Nje a'amu soku, sekwo Mousesɨye honɨngkano hungkuno somne'no huno'njo sokune'no olo hungkuno loso waselɨmonne'no yohono. A'amu songo humalofo sohonta hofɨko honɨngkano hungkunomo enjwa'mo humalofo. Hofɨko tɨfi inɨngkayo'nefoho. I a'amu poyo pe'nyoso pipi inɨngkapɨfitnne'elo. Awonoho. Songo ne'nohinofoho. A'mu fisi hwehumo uma'nɨngkuhwosi oso hwe sohwo songo nohumentanɨngkuhwosi honɨngkano hungkuno Anɨtu Mousesɨmo uyɨmentisoso nɨhu'nahone sekumo mokotɨku'nnyofoho. Osohonta oso a'musiye hwehwo poyo pe'nɨngkuhwoso'no oso honɨngkano hungkunoso oso a'mu simo apa'no momokilo'mokosyohumanehoho. O'o, oso a'musi kako apɨwojo wohumamontonoho. I a'mu fisi kako kakoe hwehwo sɨmo'mjo sohwo kako songo nohumentanɨngkuhwosi oso a'musi kako ape ma'nyo honɨngkanoso nomtɨhupehwosi nom'nehumo uma'noso'manji oso a'musiye honɨngkanoso wonyo umo'nɨmontonoho. U, hwe sohwo poyo pe'nɨngkuhwoso'ne'manji i oso a'musi kako nom'ne hwehumo uma'nyo'manji oso hiso wopɨngofoho. Oso yahino hiso honɨngkano hungkuno somo mtɨhupe-e'ne'maho. O'o, oso wopɨngofoho.

Nje a'amu soku, sekwo upa'nɨmno. Hungkuno hiso ne hwapɨngoso ole'nefoho. Sɨmo'mo Mousesɨye honɨngkano hungkunoso sekwoe hwehwo pa'nyo humamentisofoho. I oso hohosohonta sekwo Jisas Kɨlaisɨ'nji sekwo poyo sape'nɨmentohofo sohonta sekwo honɨngkano hungkuno homta'ni pe'nɨmentohofofoho. Oseso honɨngkano hungkunoso sekumo apa'no momokilo'mokomokosesyohumanehoho. O'o, awonoho. Kɨlais songo lɨka'mentiso sohumo sekwo makotɨku'nɨmentohofo so'no sekwo hokunonji songo lɨka'mentohofofoho. Oseso sekwo Anɨtuye yahino wopɨngoso iyo'ne humalofo. Hohonta nakwoe a'apaho huno sɨmeho tɨmo oso yo'mayo wonyoso umo lɨmojo oso hiso ne'no yontanɨngkuhwoni oso yahino wonyoso yokumpohn'nyo nemokosyohumamojofoho. Oso hohosohonta Anɨtuye honɨngkano hungkunoso nakumo ole nelahonjoso sekwo yo'mayo wonyoso ikutoho. Ose nelahonjo sohonta nakwo wonyo engo so'no ne'mo'nɨngkahonɨngki ne'no imotohwonefoho. Oso yahino wonyo hiso nakumo poyo wonamokumonte'no yohoho. I olohonta nakwo Jisas Kɨlaisɨ'nji poyo sape'nɨmentɨhwone so'no oso yahino wonyo hiso nakumo yokumpohn'nyo nemokosyohumamojo sohwo momokilo'mokomokonesyohumanehoho. O'o, Kɨlais nakumo isɨhutofonema'mentisofoho. Oseso olohonta nakwo oso honɨngkano hungkuno mtɨ'mokumentohofo somo enjwa'mo mohumuyontani nakwo a'amu songo pa'nyo imo'nontani Anɨtuye Towahunofe mampaho somo inɨngkowalokuhwono.

Yahino wonyoso nakumo wonyo namokumentisofoho.

Oso'no nakwo pehofo lanehwono. Honɨngkano hungkunoso wonyofoho wolantantaho. O'o, nɨhu'no awonoho. U, honɨngkano hungkunoso yahino wonyo yohotoho ose monajo'njo yontentesi nakwo ole hnnontanɨngkuhwanesohilo. Nakwo wonyoso ane'nwoho. Ose hnnontanɨngkuhwanesohilo. I olo so'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo nom'ne a'amufe yo'mayo somne'no hi semo'nɨngkuhwaloho. Ose monajo'njo yontentesi a'amu nom'nefe yo'mayo so'no hi ko nɨmo'nɨngkahonɨngkuhwosi ngko ole lɨ'mnesohilo. Ngko wonyoso ane hwo'nyoho. Ose lontanɨ'mnesohilo. Sɨmo'mo ngko nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi manɨmo'nyo'njo yontanɨngki Anɨtuye honɨngkano hungkuno ntɨmento, Kɨko nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi kumo'nɨngkuhwoloho. Ose upa'nɨmentohe sohonta nje hunoso nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi engo nɨmo'nɨmentisofoho. Olo so'no selalokweno honɨngkano hungkuno sohwo kako honɨngkano wonyoso yohotoho monajo'njo yontentesi oso honɨngkano wonyoso kakoe yokumpohn'nyoso ane'nesohilo. Hohonta ngko honɨngkano hungkuno mupa'nyo sohonta ngko hwe wopɨngo hwo'nyoho syafɨhu'motefoho. I oso hohosohonta ngko honɨngkano hungkuno upa'nonji yo'mayo imote so'no huno syafɨsyonji lɨmentoho, Ngko wonyo'njo hwo'nyoho. Oso hiso nuhwononji yahino wonyo hiso ne'no yonji yahino wonyoso yokumpohn'nyo nɨmokosyohumentanɨngki uhwonɨmentoheso honɨngkano wonyo huhwo sohwo ngkimo poyo nɨmokone so'no uhwonɨmentohefoho. 10 Oso honɨngkano hungkuno Mouses nalɨmentisoso ole so'no nejapmmentisofoho. A'amu hofɨko honɨngkano hungkunomo hofiyo'no inɨngkafijoso songo pa'nyo humafitnne'ento nalɨmentisofoho. I ngko oso hungkuno homo somo nupa'nonji ole lɨmentoho, olo hungkuno homo losomo ngko ito'no minɨngkayo'njo imeso poyo pe'nɨmnoho lɨmentohefoho. 11 Ngko huno ole syafɨhu'mentoho, Honɨngkano hungkunomo inɨngka'me'manji honɨngkano wonyo somo ngko uyakolo'monnoho. Ngko huno ose ko syofɨsyahonɨngko honɨngkano wonyoso yokumpohn'nyo nɨmokosyohumentanɨngki kako honɨngkano hungkuno somo hwasyo hwasyo imote so'no oso honɨngkano hungkuno huhwo sohwo ole ntɨmento, Kɨko poyo pe'nyo. Ose ntɨmentisofoho. 12 Oseso nakwo huno nayohoho. Anɨtu kakoe honɨngkano hungkunoso nɨhu'no wopɨngo'nohinofoho. Oso hungkuno anga'no anga'nohinoso hopi'nono nto'nohinoho. Wonyo hungkunoso anefoho.

13 Oseso pipilo. Oso wopɨngo hiso ngkimo poyo wanɨmokumontolaho. O'o, ose'maho. Yahino wonyo sohwo kako poyo wanɨmokumonte'no yohoho. I honɨngkano hungkuno somo upa'nonji yahino wonyo somo utɨhwa'nyopo uhwononji nje honɨngkano wonyo engo somo uhwonɨmentohefoho. Ngko Anɨtuye honɨngkano hungkunomo upo'nɨngkahonɨngko yo'mayo wonyoso yohotoho ko ntahonɨngki nje sɨmeho tɨmo sɨfe aho yo'mayo wonyoso umo lɨmoteso ngko wonyo hiso ne'no iwo'nɨngkohefoho. Oso'no honɨngkano wonyo yahino nɨhu'no wonyofoho nnɨngkohoho.

Honɨngkano wonyoso nakwoe hunomo impe intofonesyohumaho.

14 Anɨtuye Towahuno sohwo kako Anɨtuye honɨngkano hungkuno Mousesɨmo uyɨmentisoso Mouses kako mtɨ'mokumentisofoho. I oso'no oso honɨngkano hungkuno homo somo ngko minɨngkayo'njo yahonɨngko yahino wonyoso yokumpohn'nyo nɨmokosyohumentanɨngki ngko oso yahino wonyo huhwo sohwoe syoho ulohofiyo imo'nɨmentohefoho. 15 Ngko nje yahino wonyo iwo'nɨngkoheso neso ngko huno maniyohoyohoho. Ngko yahino wopɨngo'nohini uyɨmo ko lonji oso yahino wopɨngo hiso mimmnehono. I oso yahino wonyoso miyo'njo uyɨmo ko lonji oso wonyo engoso iwo'nɨngkohefoho. 16 Ngko honɨngkano wonyoso imote so'no ngkilaho lohono. Oso'no honɨngkano hungkuno Mouses nalɨmentisoso ngko wopɨngo uhwonɨngkohono. 17 Yo'mayo wonyo iwo'nɨngkoheso ngkilaho lalokwe so'no ngko huno ole niyohoho. Oso wonyo iwo'nɨngkohe hiso nje huno mta'nɨ'maho. O'o, yahino wonyo nje sɨmeho mo'mo mnawojoso yokumpohn'nyo imo'nɨngkahonɨngki oso wonyo hiso yalokweno. 18 Ngko huno ole niyohoho. Nje sɨmeho mo'mo wopɨngoso momnauyoho. O'o, nje sɨmeho wonyo'nohino umo lɨmojofoho. Nje hunoso yo'mayo wopɨngo'nohini uyɨmo ko lontnneso nje sɨmeho sohwo wopɨngo hiso miyonehoho. Oso'no wopɨngo yahino iyoso'no ngko yokumpohn'nyo ane hwo'nyoho. 19 Yo'mayo yahino wopɨngoso umo ko lonji yontnneso ngko miyɨwo'nɨngkiyonoho. Yo'mayo wonyoso mimmnehono lontnneso oso wonyo hiso ngko iwo'nɨngkohono. 20 Yo'mayo yahino wonyoso ngko miyo'njo umo lontnneso oso hiso ngko iwo'nɨngkohono. Oso hiso nje huno mta'nɨ'maho. O'o, nje sɨmeho sohwo fiyo ntahonɨngki ngko iwo'nɨngkohono. Hwapɨngoso nakwoe sɨmeho mo'mo yahino wonyoso nakumo yokumpohn'nyo nemokosyohumaho.

21 Oso'no olo yahino wonyo loso nje sɨmeho mo'mo mnaweho. Ngko yo'mayo yahino wopɨngoso umo ko lontnneso yahino wonyo somo hwosopeefɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. 22 Nehopi. Nje huno somo ngko ole syafɨsyɨwo'nɨngkoho, Anɨtuye honɨngkano hungkunoso wopɨngo'nohinofoho. Ose syafɨsyɨwo'nɨngkohono. 23 I oso'no ngko ole honɨngkonalokweno. Yahino wonyoso nje sɨmeho mo'mo mnanoweho. Oso yahino wonyo huhwo sohwo'nji nje hunomo Anɨtuye honɨngkano hungkuno wopɨngo sohwo mnawojo sohwo'nji ikujoho fongki'nalokusiyo. Nje huno somo ngko Anɨtuye honɨngkano hungkuno sohwoe syoho ulohofiyo hwo'nyoho. I oso'no nje sɨmeho sohwo kako yahino wonyo sohwoe syoho ulohofiyo hweho. I oseso oso yahino wonyo sohwo kako ngkimo impo'angomo wonɨhumajɨ'monto yahonɨngki ngko youwo youwo lalokweno. Nje sɨmeho honɨngkano poyo pe'nyo somo ipenɨmotowalokunjo somta'ni tɨhwo wontɨma'montolo. Ngko nɨhu'no wonyo hwo'nyoho.

I oso hiso'no Jisas Kɨlais nakwoe Hwe Engo sohwo kako honɨngkano wonyo yokumpohn'nyo somta'ni ngkimo isɨhutofonɨmayo'ne hweho. Kako ngkimo asomo ntɨma'maso so'no ngko Anɨtumo isamoyoka ulalokweno.

Copyright information for `APZ