Romans 8

Kɨlais nakwoe wonyo somo wae enaofonto kakoe Towahuno Wopɨngoso nejapmmentisofoho.

Oseso nakwo Kɨlais Jisasɨ'nji ufohi'nnyo so'no Anɨtu nakwoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho tohino muhmnyofoho. Oso'no kako hungkuno ikwolofoso sohonta nakwoe wonyo somne'no nakumo tohinoso monejaponefoho. Hwapɨngoso Anɨtuye Towahuno sohwo nakwo Kɨlais Jisasɨ'nji monahumokumentiso sohwo kako songo ne'no humayo'ne nejaposo sohwo kakoe yokumpohn'nyoso yahino wonyo somta'ni isɨhutofonema'mentisofoho. Oso'no oso yahino wonyo huhwo sohwo kako ngkimo poyo nɨmokumne'ento yalokunjo sohwo ngkimo apa'no mipenɨmotawenohoho. Mouses kako Anɨtuye honɨngkano hungkuno neyakwosamo uyɨmentiso sohonta kako nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nwi honɨngkano nto'no inɨngkapɨfitnne'ento nejapmmentisofoho. I oso'no yahino wonyoso nakwoe sɨmeho mo'mo mnawojo so'no nakwo yokumpohn'nyo ane'nwi nohumentani honɨngkano homo somo nto'no minɨngkammentɨhwonefoho. Oseso nakwo honɨngkano hungkuno ito'no inɨngkayo yokumpohn'nyoso ane'nwi humentanɨngkuhwoni honɨngkano hungkuno hiso nakumo wopɨngo monamokummentisofoho. I oso'no Anɨtu kako wopɨngo namokumentisofoho. Hwapɨngoso kako kakoe Hwomu nakwoe hwaho lopo uhwojahonɨngki kako a'amu nakwo pa'nyo imo'nɨmentisofoho. Oso kako a'amu nakwo pa'nyo imo'nɨngkahonɨngki Anɨtu nakwoe wonyomne'no tohino engo uyahonɨngki Kɨlais oso hiso'no poyo imo'nɨmentiso so'no Anɨtu kako oso yahino wonyo huhwo sohwoe yokumpohn'nyo homo somo wae yao'mentisofoho. Honɨngkano hungkunoso ole lonetɨhwalofoho. Sekwo honɨngkano wopɨngomnohini finɨngkamno. I Anɨtu kako yahino wonyo sohwoe yokumpohn'nyo wae yao'mentiso so'no olohonta nakwoe sɨmeho yo'mayo wonyo umo lɨhwosi ko yososo nakwo minɨngkohwanehwono. Oso wonyoso nakumo monemokosyohumanehoho. O'o, nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo so'nji nohumentani kakoe mampaho osomo nupo'nontani honɨngkano wopɨngo'nohini somo tɨfi inɨngkowalokuhwono. Oseso Anɨtu nonahononto wopɨngo kuyoho nelalofoho.

Oseso a'amu hofɨkoe sɨmeho yo'mayo wonyo umo lonte osomo yahonɨngki oso homo somo hofɨko tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofo so'no oso yahino wonyo hiso hofɨkimo yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkisofoho. I, a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hi'njo sohwo hofɨko kakoe mampahomo inɨngkawowo'nɨngkohofo so'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo hofɨkimo yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkisofoho. Oseso oso yahino wonyo sohwo kako a'amumo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumawo'nɨngkiso so'no hofɨko poyo pe'nɨngkuji tɨkanomo ufitnnefoho. I, Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako kakoe a'amumo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumawo'nɨngkiso so'no hofɨko wopɨngo nohumafɨkuji sɨmeho pompenjiyo'nji wohumantɨfeho. Oso yahino wonyo sohwo kako a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumentanɨngki hofɨko Anɨtuye mangohwa imo'nɨmentohofofoho. Hwapɨngoso hofɨko Anɨtuye hungkuno somo enjwa'mo mohumunyofoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno homo somo inɨngkayoso hopo'maho. A'amu hofɨko yo'mayo wonyo hofɨkoe sɨmeho umo lonteso iwo'nɨngkohofo. Oso a'amu hiso hofɨko Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umo'nyo'neso mmokufitnnohofo.

I oseso Anɨtu kakoe Towahunoso sekwoe sɨmeho mo'mo humunyo'manji sekwo sekwoe sɨmehoso yo'mayo wonyoso umo lɨhwosi yososo miyonehoho. O'o, sekwo Anɨtuye Towahunofe yahinomo inɨngkowalokwofo. I, a'amu fihwo kako Anɨtuye Towahuno ane hwo'manji kako Anɨtuye a'amu hwo'maho. 10 Yahino wonyo sohwo kako jɨje a'apahomo poyo kumokososo u, Kɨlais kako jɨje sɨmeho mo'mo humunyo hwosɨ'manji jɨje huyo'mangoso songo wohumamontonoho. Hwapɨngoso Anɨtu wopɨngo hwosoho nto kilɨmentisofoho. 11 Jisas kako poyo pe'nɨngkahonɨngki Anɨtu kako apa'no songo ulɨka'mentiso sohwo kakoe Towahuno kikimo kuhumunyo hwosɨ'manji kako Kɨlaisɨmo ulɨka'mentiso hopaso kako jɨje a'apaho apa'no songo kilokafonefoho. Hwapɨngoso kakoe Towahuno kikimo kuhumunyofoho.

Anɨtu kakoe Towahunoso nakumo kakoe mehomi namokuwo'nɨngkohoho.

12 U, nje a'amu soku, yo'mayo wonyo nakwoe sɨmeho umo lonte osomo peho'no inɨngkowalokwofo. Oso yahino wonyo huhwo sohwo sekumo mosemokosyohumanehoho. O'o, awonoho. Olohonta nom'ne songo nemokosyohumaho. Osohumnohini unɨngkowano. 13 Nakwo nakwoe sɨmeho yo'mayo wonyo uyano lɨfijo'manji u oso hiso ifijoso sekwo poyo pe'nɨngkuji tɨkanomo ufitnnefoho. I oso'no sekwo sekwoe sɨmeho mo'mo Anɨtu kakoe Towahunoso sekumo sehumunyo hwasɨ'manji kakoe yokumpohn'nyoso nomafɨkuji yahino wonyo sɨmeho umo lɨwo'nɨngkiso somo monje yasyɨkuji poyo umokantɨfeho. Poyo imokukuji sekwo songo wohumantɨfeho.

14 A'amu Anɨtuye Towahunofe mampahomo haloho pewo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtuye mehomi nefoho. 15 Anɨtu kakoe Towahunoso nakumo apa'no iyoho enamofo'ne nejapmmentiso'maho. Nakumo apa'no impe hopa nantofo'ne nejapmmentiso'maho. O'o, Anɨtu kakoe mehomi ne imo'nyo'ne kako kakoe Towahuno Wopɨngo nejapmmentisofoho. Oseso nakwo kakoe mehomi'nwi nohumentani nakwo Anɨtu kakine'no iyoho miyontani Nje Mpohwosoho ulɨwo'nɨngkuhwonefoho. 16 Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo kako nakwoe sɨmeho mo'mo humunyo sohwo ole nalɨwo'nɨngkohoho, Kɨko Anɨtuye mehomi hwosoho. Ose nalɨwo'nɨngkiso so'no nakwo huno ole nayohoho. Ou, nehopi. Nakwo Anɨtuye mehomi'nwoho. 17 Oseso nakwo Anɨtuye mehomi hn'nɨmo Anɨtu kako kakoe mehomi hn'nne'no yo'mayo elofisosyohumasoso nejaponefoho. Anɨtu kako yo'mayo Kɨlaisɨmo uyososo nakumo nejaponefoho. Olohonta nakwo Jisasɨ'nji mojoku'nɨngkuhwasi yo'mayo tango Jisas ma'mentiso hopaso womano lɨhwasi maso'manji u hwangku no'mo nakwo Kɨlaisɨye yofe engo so'nji kakoe ango wonyoangkafo so'nji kako'nji nomanefoho.

Hwangku nakwo Kɨlaisɨ'nji nohume hwasi kakoe yofe engo'nji kakoe yokumpohn'nyo'nji nohumanefoho.

18 Nakwo Anɨtumne'no syoho yontanɨngkuhwasi yo'mayo tango ne'masoso olo tango hiloso we'efoho. I hwangku nakwo Anɨtu'nji nohumehwasi yo'mayo wonyoangkafo mɨkunɨmpososo ujo ehontojwasyoso somo uhwonɨngkuhwasi nakwo olo tango we'e loso'no huno mosyofɨsyanehwono. 19 Yo'mayo hopi'nono ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji Anɨtu mtɨ'mokumentisoso hontohumaho. Yo'mayo so'no hontohumantɨfi Anɨtuye mehomi ne hn'nɨmo utɨhwa'nyopo ujo ehontojwonasyoso sohonta nahonyo'ne umo'nɨngkanɨngki hontohumaho. 20 Hohonta Atam kako Anɨtuye hungkunomo hwotoho hmmentiso sohonta olo nakwoe hwaho lopo yahino wonyoso i'mofapmmentisofoho. Hohosohonta yo'mayo Anɨtu kako mtɨ'mokumentisoso Anɨtu kako hungkuno lahonɨngki yo'mayoso wonyo imo'nɨmentisofoho. Oso yo'mayo yofoho, piso hohwayo oso iwo'nɨngkiso uhwonɨwo'nɨngkuhwoneso apa'no wopɨngo imo'nyo'ne hontohumaho. 21 Nakwo Anɨtuye mehomi ne hn'nɨmo ujo ehontojwonasyoso sohonta yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentisoso apa'no wopɨngo imo'nonefoho. Oso hohosohonta yahino wonyoso nɨhu'nahone moi'wo imo'nɨngkuhwosi nakwo a'amu hn'nnonji yo'mayo so'nji Anɨtu kakoe yofe engo so'nji kakoe yokumpohn'nyo so'nji nohumentɨhwanefoho.

22 Nakwo huno moi'wonoho. Yo'mayo hopi'nono Anɨtu mtɨ'mokumentisoso oso wopɨngo i'mofapone so'no hontohumafɨkuji hofɨko tohino tɨpemayoso moya'mi sofa hofɨko mehomi aswo mantɨfi tohino tɨpemawo'nɨngkohofo oso hopa tɨpema'mopɨkujo somta'angoso olohonta u'mofapmmontonoho. 23 I, yo'mayo tohino Anɨtu mtɨ'mokumentiso osomnohini mumnalofiyoho. O'o, nakwo a'amu hi'nnonjimo nemnalofoho. Anɨtu kako yo'mayo hwangku nakumo nejapone so'no hofɨko huno syafɨhupitnne'ento kakoe Towahuno sɨmo'mo nejapmmentisofoho. I olohonta nakwoe a'apahoso yahino wonyo sohwoe yokumpohn'nyo somo enjwa'mo humentani tohino engo nemnɨngkahonɨngki youwo youwo lontani nakwo olo so'no hontohumalohwono. Anɨtu kako nakumo yahino wonyo sohwoe yokumpohn'nyo somta'ni nɨhu'nahone asomo nemahwosi kako nakumo a'apaho songo nejapɨhwosi nɨhu'nahone nakwo kakoe mehomi ne imo'nyo'ne namokonefoho. 24 Nakwo oso hiso ne imo'nyo'ne hontohumalohwono. U, oso yo'mayo hiso ne imo'nontentesi nakwo mohontohumehwanesohilo. U, hwe fihwo kako oso yo'mayo hiso'no nohontohumahwosi oso ne homo somo nuhwonɨngkuhwosi oso'no kako apa'no mohontohumanehoho. 25 U, nakwo yo'mayo muhwonyo so'no nakwo huno syofɨsyɨhwasi sɨmeho hi'ntnnono uyasoso u, neso womantanoho. Oso'no nohontohumehwasi inɨngo momofanehwono.

26 Oso hiso'no hontohumalohwone hiso nakwo yokumpohn'nyo ane'nwi humentanɨngkuhwoni Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo huhwo'nji nakwo Mpohumo jomo ujo so'ne nefo'mawo'nɨngkisofoho. Nakwo Mpohumo pehofo ulane'entani huno moneyahonɨngki nakwoe sɨmeho mo'mnohini humotaho lalokuhwono. Oso'no nakwo yoloho ne hiso'no Mpohumo mujofoho. I oso'no Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngoso nakwoe sɨmeho mo'mo nakune'no hitoho ulofahonɨngki kako Anɨtumo nakune'no yoloho ulɨwo'nɨngkisofoho. Oso Towahunofe mampahoso Anɨtu kako'nohini upa'nɨwo'nɨngkohoho. 27 Mpohwo kako'nohini nakwoe sɨmeho mo'mo nahonyo sohwo kako Towahunofe huno somne'no huno uyohoho. Towahuno sohwo kako yo'mayo Anɨtu kako umo'nalokunjo so'no huno uyahonɨngki kako nakumne'no Mpohumo jomo ujoso'no nto'no ulɨwo'nɨngkisofoho.

28 I nakwo olo so'no huno nayohoho. Anɨtu kako a'amuso nje yahinoso ifitnne'ento imentiso osomo uhwosopo'mentisofoho. A'amu hiso hofɨko Anɨtumo sɨmeho ufijo'manji yo'mayo tango u'maso somo Anɨtu kako oso homo somo wopɨngo umokiyo'ne hweho. 29 Hwapɨngoso hohonta Anɨtu kako nakumne'no huno uyahonɨngki Anɨtu nje hwomu hopa imo'nɨfitnne'ento nahwosopo'mentisofoho. Oseso Kɨlais nela'wehwo kako sɨmo'mta'ango sohwo imo'nɨngkahonɨngki nakwo a'amu pi'nɨngo engo hn'nwi homnɨngkwa'wehwo homnampisyona'ni imo'nalokuhwono. 30 Hohonta Anɨtu nakumo nahwosopo'mentisofoho. Nahwosopo'mentiso hn'nɨmo ngkimo nɨ'mapitnne'ento joho nalɨmentisofoho. Joho nalonto wopɨngo naloho'mentiso so'no ole nelalofoho. Sekwo wopɨngo kuyoho. Wopɨngo namokumentiso so'no nakwo kakoe yofe engo'nji kakoe yokumpohn'nyo'nji nohumentɨhwanefoho.

Anɨtu nakune'no hitoho ulofalokunjo sohwo kako monesɨkwajonehoho.

31 I oseso Anɨtu kako nakumo yo'mayo wopɨngo naloho'mentiso so'no nakwo huno pehofo syofɨsyanehwono. Anɨtu nakwo'nji humanto nefo'mawo'nɨngkiso so'no nakumo a'amu wonyo nalohofɨwo'nɨngkohofo somne'no huno pi'nɨngo mosyofɨsyanehwono. O'o, hofɨko nakumo moneyakolopitnnehofo. 32 Anɨtu nakune'no hitoho ulofahonɨngki kakoe Hwomu kakine'no sɨmeho uyɨwo'nɨngkiso sohune'no nakumo wonejapmmonteso huno pi'nɨngo mosyafɨhu'mmentisofoho. O'o, awonoho. Nakwoe wonyomne'no poyo pe'none'ento uhwatɨmentisofoho. Oseso oso kakoe hwomu nejapmmentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Yo'mayo nefo'mayo'ne hi wonejapmmontonoho.

33 Anɨtu nakumo kako'ne nahwosopo'mentiso hn'nɨmo sekwo wonyo kuyoho eso tɨhwo wonalɨmontolo. O'o, Anɨtu huhwo kako nakwoe wonyo wae enamofonto wopɨngo kuyoho nalɨwo'nɨngkisofoho. 34 Nakwoe yahino wonyo somne'no tohino womapɨfe eso tɨhwo walɨmontolo. O'o, Kɨlais Jisas oso wonyo homo somne'no poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentiso sohwo kakoe kanɨngkwohwo Anɨtuye aho anga sohohnta'ni nohumentanɨngki Seten kako nakumne'no wonyo kuyoho nelahonɨngki Kɨlais nakumne'no Mpohumo jomo ulalofoho.

35 Jisas Kɨlais nakumo hitoho mɨkunɨmposo engo nejapɨwo'nɨngkisoso wae pehohwo wenamo'mtolo. U, yo'mayo tango nakumo ne'maso'manji u tohino tɨpemaso'manji u a'amu wonyo nalohopijo'manji u mijoho nayoso'manji yo'mayo so'nji manji'mofo oso'no umofonyo iyo'manji yo'mayo wonyoso nakumo wonyo wonamokumo lɨhwosi yoso'manji u poyo wonamokumo lɨhwosi yoso'manji i oso yo'mayo hopi'nonohino hiso Jisas Kɨlais kako nakumo hitoho ulofalokunjo somta'ni nakumo wae menamofonehoho. 36 Oso yo'mayo hiso ne'maso so'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Nakwo jɨje a'amu hn'nwi jɨje syoho mjɨmopontanɨngkuhwoni a'amu hofɨko nonahonontɨfi nonafotofontɨfi fonjonesyalokwofo.
A'amu tongomo uhwonontɨfi fonjasyɨwo'nɨngkohofo hopaso nakumo nahonontɨfi wofonjonesyantɨfe'no yalokwofo.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.

37 Oso hiso'no nakwo huno mosyofɨsyalokuyɨhwono. O'o, Jisas Kɨlais nakumo sɨmeho mɨkunɨmposo engo nejapɨwo'nɨngkiso so'no yo'mayo tango hopi'nonohino ne'mante somo nakwo nɨhu'nahone monje esyahonɨngkuhwoni Anɨtu yo'mayo homo somo uyakolofo'ne namokuwo'nɨngkisofoho. 38 Ou, ngko olo so'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokwe so'no ngko huno ole niyohoho. Anɨtu ngkimo hitoho mɨkunɨmposo engo ntapɨwo'nɨngkiso oso'no wae yanɨmofo'ne sohwo mohumuyoho. O'o, nɨhu'no awonoho. Oseso Kɨlais nakumo hitoho nejopalokunjo somta'ni nakumo wae menafonehoho. Ou, nehopi. Songo humayo so'nji poyo pe'nyo so'nji a'amu ahwomo mta'ango so'nji hwahoponjo towahuno wonyo so'nji yo'mayo hohonta i'mofapmmentiso oso'nji tɨfi imo'none so'nji yo'mayo yokumpohn'nyo kengo kengo so'nji 39 i yo'mayo yokintahoponjo so'nji hwahoponjo so'nji oso nom'ne yo'mayo hu'mehinawojo so'nji oso yo'mayo hopi'nonohino hiso Anɨtu hitoho nejopalokuso somta'ni nakumo wae menaofonehoho. O'o, nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais nakumo wopɨngo naloho'mentiso oso'no Anɨtu kako hitoho ne'no nejapmmɨhwonefoho.

Copyright information for `APZ