Titus 1

Nje hwomu Taitas, ngko Poul Anɨtuye syoho ulohofiyohwo'ni Jisas Kɨlaisɨye hungkuno a'amumo lɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwo'ni olo iyoswo loso kikimne'no mtɨ'mokalokweno. Anɨtu nonɨhwosopento ntɨmento, Kɨko a'amu uhwosopo'mentohe sohwa hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnono ntapeso yokumpohn'nyo usosofitofohoji nje hungkuno nehopi'nohino somo huno ito'no uyoso'no ufo'mahoji nje honɨngkanomo nto'no inɨngkayo'ne filutɨhwahoho. Ose ntonto nɨhwatɨmentisofoho. Olo syoho hwapɨngoso olenoho. Hohonta Anɨtu nakwo'nji hwaho'nji mamtɨ'mokiyo sohonta ole lɨmento, A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijo somo songo ne'no humayo'neso uyɨmonnoho. Anɨtu kako hwasyo hungkuno nɨhu'no ane'njo sohwo ose nalɨmentiso so'no a'amu oso hungkuno hiso ne imo'nyo'ne hontohumalofo somo ufo'malokweno. Tɨfi no'mo oso sɨkuno Anɨtu ho'nahumentiso sohonta olo hungkuno wopɨngo songo ne'no humayo'ne loso ho'nɨngkahonɨngki Anɨtu nakumo asomo netɨmayo'ne sohwo olo syoho loso ntapmmentisoso ngko a'amu somo lutɨhwalokweno.

Taitas sohwosi ngko Anɨtuye hungkuno kilahonɨngko kɨko sɨmeho hi'ntnnono uyonji nje hwomu nehopi imo'nɨmentohino hwosoho. Nakwoe sɨmeho hi'ntnnono uyoso afafoho. Ole'no nɨmo'nɨngkohoho. Nanɨngkwohwo Anɨtu sohwo'nji Jisas Kɨlais asomo netɨmayo'ne sohwo'nji siko'monta'i siko kikimo yo'mayo wopɨngo kilohofohosɨsi sikoe sɨmeho pompenjiyoso kijape so'no nɨmo'nɨngkohoho.

A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwa olo yahino loso uyɨfe.

Oso hwaho Kɨlit osopo yo'mayo syoho mesojwao'mmentɨhwoyoso kɨko ito'no esojwaofohoji ango'meemjo a'amu Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo hwe engo mokosyohumayo'ne osohwamo kɨko uhwosopofo. Ose kilonji kilɨko'ma'mentohefoho. Ole kilɨmentoho, Hwe engo uhwosope sohwa olo yahino loso'nji wohumantɨfeho. Hwe huhwo sohumo a'amu nuhwonontɨfi honɨngkano wonyo somo nɨhu'no muhwonɨwo'nɨngkohoyohofo. Kako ape anga'nohino'njo humawo'nɨngkiso hweho. Sikoe mehomi Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kanɨngkwohwo'ya'uye hungkunomo haloho pewo'nɨngkohofofoho. Mehomi hisomo a'amu nuhwonontɨfi yahino wopɨngo'nohini somo uhwonɨwo'nɨngkohofofoho. Hwapɨngoso ole hwe engo lohwo kako Anɨtuye syoho mokosyohumayo hweho. Oso'no kako honɨngkano wonyo ane'njo wohumano. Kako yokumpohn'nyo yahino iyo'eno. Kako sɨmano hintotohino umnyo'eno. Mijo yokumpohn'nyo kako nonɨngkuhwosi nonilohofe'eno. Kako ikujoho fongkiyo'eno. Kako hamniyoho engo so'no hi umo'nyo'eno. O'o, kako olo yahino loso uyono. A'amu ango kengopo nta'ni jomo u'mayo somo wopɨngo umokosyohumahwosi ango'nji wosopayo'nji uyono. Kako yo'mayo syoho wopɨngoso kako sɨmeho wopɨngo'njo uyɨhwono. Kako Anɨtuye hungkunomo ito'no inɨngkayo'ne umo'nono. Kako honɨngkano nto'nohinomo unɨngkaweno. Yo'mayo honɨngkano wonyoso nɨhu'no miyonehoho. Yo'mayo hwahoponjo yahino wonyo somo monje yasɨhwosi Anɨtuye yahino somo unɨngkaweno. Yo'mayo hungkuno nehopi kakimo lutɨhunyo somo kako sɨmeho hi'ntnnono engo uyɨhwosi yokumpohn'nyo wokesyohumano. Ose ihwosi olo Anɨtuye hungkuno nto'nohino loso a'amu nom'ne somo lutɨhwahwosi hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnono uyoso yokumpohn'nyo umokono. I a'amu Anɨtuye hungkunomo haloho maposo'njo somo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨhwoso'no hofɨkoe honɨngkano wonyomne'no huno wosyofɨsyantɨfeho.

A'amu Kɨlit pi'nɨngo engoso hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkohofofoho.

10 Hwapɨngoso a'amu Kɨlit pi'nɨngo engoso hofɨko hahn'nyo yɨwo'nɨngkohofofoho. Hahn'nyo yahino anga'no engoso olenoho. A'amu Juta fehohnjoso hofɨko Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho uyontɨfi hwasyo hungkuno ole lutɨhwawo'nɨngkohofi, A'amu Jisas Kɨlaisɨye hungkunomo inɨngkawowo'nɨngkohofo sohwa hofɨko a'apaho sɨhu wakolo'nɨfe. Hofɨko hwasyo hungkuno ole lutɨhwahonɨngkofi a'amu fehohnjo sohwa oso hungkuno somo inɨngkowalokwofo. 11 Oso a'amu hwasyo hungkuno'njo sohwamo filomjasyo. Hofɨko hamniyoho poji womano lontɨfi honɨngkano wonyo nakwo miyoso lutɨhwawowo'nɨngkohofofoho. A'amu fehohnjo hofɨko'montohwa oso hungkuno homo somo nupa'nontɨfi Anɨtuye honɨngkano wopɨngo so'no huno nto'no mosyafɨsiyo'njo yalokwofo. Oso'no hofɨkoe hungkuno somo filomjasyo. 12 Hwe fihwo Kɨlitnnta'ango sohwo kakoe a'amu somne'no olo hungkuno lɨmentisofoho.

A'amu Kɨlit so'nwi nakwo hwasyo hungkuno lɨwo'nɨngkuhwono.
Nakwo sikiyahu sohwafe yahino'njo'nwoho.
Toho'nohini nɨwo'nontaneso yo'mayo syohoso nakwolaho lɨwo'nɨngkuhwone'nwoho.
Kɨlit sohwafe hwe huno'njo sohwo ose lɨmentisofoho.
13 Oso hwe huhwo sohwo hungkuno nehopi lɨmentono. Oso'no kɨko yoka yokumpohn'nyo ulohojo'no hofɨkoe hwasyo hungkunomne'no huno syafɨsyɨkuji sɨmeho uwolo'mokufe. Iwolo'mokukuji Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono nto'no uyantɨfeho. 14 Ose ifijo'manji hofɨko Juta sofe a'mane hungkunomo haloho maposo'njo ikuji a'amu Anɨtuye hungkuno ne'njo somo hwotoho fewo'nɨngkohofo sofe honɨngkano somo hofɨko tɨfi minɨngkafitnnehofo.

15 A'amu honɨngkano wonyo aneso yo'mayo somo uhwonɨfijoso hofɨkoe hunomo sɨmehomo wonyo mumokonehoho. O'o, huno wopɨngo'nohini syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. I a'amu honɨngkano wonyo'njo Anɨtuye hungkunomo minɨngkayo'njoso yo'mayo somo uhwonontɨfi huno wonyo pisakino'njo syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Yo'mayo honɨngkano wonyo iwo'nontɨfi wopɨngo yalokuhwono lontɨfi yɨwo'nɨngkohofofoho. 16 Mango'nohini ole lɨwo'nɨngkohofi, Nakwo Anɨtu ne sohune'no huno nayohoho. Ose ko lahonɨngkofi yo'mayo yɨwo'nɨngkohofo somo nakwo nuhwonontani nakwo huno nayohoho. Anɨtu ne sohumo minɨngkayo'njofoho. O'o, hofɨkoe yahino pisakino'njo yontɨfi hahn'nyo yɨwo'nɨngkohofofoho. Syoho wopɨngoso mɨkwifitnnehofo.

Copyright information for `APZ