Titus 2

Hwe moya'mi sokafo sofe hungkunofoho.

I oso'no kɨko Anɨtuye yahino so'no a'amu somo lutɨhwayo sohonta kɨko hungkuno nehopi'nohini lutɨhwahojo'no hofɨko Anɨtuye honɨngkano somo tɨpemafɨkuji osomo nto'no unɨngkowantɨfeho. Hwe engo sohwamo ole ulohoho. Sekwo mijo yokumpohn'nyo engo nonilohofɨkutoho. Sekwo honɨngkano ne somno nto'no womokosyohumano. Yo'mayo hwahoponjo yahino wonyo somo monje feesyo. Sekwo Jisasɨye hungkunomo tɨfi inɨngkakuji a'amumo sɨmeho uyɨmno. Yo'mayo tango se'masoso sekwo yokumpohn'nyo filohopmno.

Oso pa'nyoso ape sokafo sofamo ole ulohoho. Sekwo honɨngkano wonyo nɨhu'no mifitnnehofo. O'o, honɨngkano wopɨngo'nohini uyɨfe. Nom'ne a'amu somne'no siki hungkuno sɨfajo nolɨkutoho. Hofɨko mijo yokumpohn'nyo nonɨngkuji oso mijo hiso hofɨkoe hwe engo imo'nyo'eno. Hofɨko moya'mi songo sofamo honɨngkano wopɨngo so'no wolutɨhwafe. Ole wolutɨhwafe, Sekwoe hwehwamo sɨmeho uyɨmno. Sekwoe mehomi somo sɨmeho uyɨkuji hofiyo umokosyohumamno. Ose lutɨhwafɨkuji olo'nji filutɨhwamno. Yo'mayo yahino hwahoponjo wonyo somo monje yasyɨkuji honɨngkano wopɨngo'nohinimo finɨngkamno. Nom'ne hwafe pono nukutoho. Sekwoe ango yo'mayo hopi'nonohino somo nto'no esyohumafɨkuji sekwoe hwehwanji sekwoe mehomi'njimo nto'no ufo'mapmno. Sekwoe hwehwafe hungkunomo haloho pekuji enjwa'mo fohumamno. Ose lutɨhwafɨkuji nto'no inɨngkafijo'manji a'amu nom'neso oso yahino wopɨngo somo uhwonɨngkuji Anɨtuye hungkuno somne'no sitofo hungkuno mulɨfitnnehofo.

Hwe songo sohwafe hungkunofoho.

Oso pa'nyoso kɨko hwe songo sohwamo yo'mayo yahino hwahoponjo wonyo somo monje yasiyo so'ne filutɨhwahoho. Taitas sohwosi yo'mayo wopɨngo'nohini iso somo a'amuso tɨfi wokinɨngkapɨfe. Oso'no jɨje honɨngkanomne'no nto'no fɨsyafɨsyo. A'amu somo wolutɨhwamo lohoji hungkuno nehopi'nohini filutɨhwaho. Hwasyo hungkuno nolutɨhwahotoho. Kɨko jɨje syoho ne so'no kumo'nɨngkwoso'no syoho loso ito'no fiyo. Kɨko hungkuno nehopi'nohini lutɨhwahojo'no a'amuso jɨje yahino somo kohonɨngkukuji hofɨko honɨngkano wonyoso motɨpemapitnnehofo. Ose yohojo'no a'amu hwahoponjo yahino somo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofoso nakumne'no wonyo hungkuno wonelano lɨkuji nakwoe honɨngkano wonyo ane so'no wonyopi tɨpekuji wonɨmango unɨmontonoho.

Syoho ulohofiyo sohwafe hungkunofoho.

Taitas kɨko a'amu hamniyoho momaso'njo siki syoho ulohofiyo sohwamo ole filutɨhwahoho. Sekwoe hwe engo semokosyohumayo sohwafe hungkunomo haloho pekuji yo'mayo syohoso hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne sekwo nto'no fiyɨmno. Sekwoe hwe engo sohwa syoho sejaposo so'no sekwo yoka nulɨkutoho. O'o, syohoso hofiyo fiyɨmno. 10 Hofɨkoe yo'mayoso hufo nomafɨkutoho. O'o, sekwo Anɨtu asomo wosetɨma'mo selalokunjo sohumne'no huno syafɨsyɨkuji syoho wopɨngo'nohini yontanɨngkukuji hwe engo sohwa sɨmeho wopɨngo wosejopantɨfeho. Sekwoe honɨngkano wopɨngo somo sehonɨngkukuji Anɨtuye hungkunomo sekwo inɨngkowalokwofo so'no huno ole wosyofɨsyantɨfeho, Anɨtuye hungkuno wopɨngofoho. Oso hungkunoso a'amu hamniyoho momaso syoho'njo sohwamo filutɨhwahoho.

Nakwo honɨngkano wopɨngomo nohumehwasi Jisas Kɨlaisɨye Sɨkuno somne'no wohontohumano.

11 Anɨtu a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo sɨmeho nejaponto wopɨngo wonaloho'mo lonto kako nakwoe wonyo'ne poyo wope'nono lonto Jisasɨmo uhwatɨmentisofoho. Oso yahino wopɨngo nalohofoso utɨhwa'nyopo yahonɨngki olohonta a'amu hopi'nonohino hn'nɨmne asomo netɨmayo honɨngkano somo hwosampo'mentiso hweho. 12 Hohonta nakwoe honɨngkano wonyoso yokumpohn'nyo enemokosyohumentanɨngki yo'mayo hwahoponjo somo sɨmeho uyɨmotohwonefoho. I olohonta Anɨtu wopɨngo naloho'mentiso so'no ole nelalofi, Sekwoe honɨngkano wonyomo hohujo ikinjamofɨkuji hwahoponjo yahino wonyo so'no i'waho fiyɨmno. O'o, hwahoponjo yahino wonyo somo monje yasyɨkuji Anɨtuye yahino wopɨngo somo nto'no finɨngkamno. Anɨtuye syohomne'no sɨmeho semo'nɨngkuhwoso'no huno wopɨngo'nohini fɨsyafɨhupmno. Ose nelalofoho. 13 Ose ihwasi nakwoe Hwe Engo Anɨtu'nji Jisas Kɨlais Asomo Netɨmayo sohwa'u ne'no hontohumalohwono. Oso sɨkuno wonyoangkafo somo Jisas Kɨlais sohwo mofehi'nyo pa'nyo lɨhwosi nakumne'no nopahonɨngkuhwosi uhwonane'nwoho. 14 Jisas Kɨlais nakwoe honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofo'ne pe'nɨmentisofoho. Nje a'amu ne imo'nyo'ne hofɨkoe honɨngkano wonyo somo wae weeo'mo lonto a'amu hiso syoho yokumpohn'nyo wopɨngo'nohini ukufe lonto pe'nɨmentisofoho.

15 Olo hungkuno kumtɨ'mokiyalokwe loso a'amu somo hungkuno yokumpohn'nyo filutɨhwawo'nyo. Olo hungkuno loso Anɨtu mta'angofoho. Oso'no olo hungkuno loso'no a'amu huno ole syafɨsyɨkutoho, siki hungkunofoho. Ose nosyafɨsyɨkutoho. O'o, a'amu somo yokumpohn'nyo usosofitofohoji a'amu hungkuno losomo haloho maposo'njo somo yoka ulohoho. Kɨko Anɨtuye syoho ulohofiyo hwosoho. A'amu fihwo kɨko a'amu sikinjofoho lɨhwosi kiyoloho.

Copyright information for `APZ