Titus 3

Anɨtuye a'amu ne hn'nwi yahino wopɨngo'nohini uyɨhwano.

Taitas sohwosi, jɨje a'amu somo olo hungkuno so'no huno ufohotofo. Yo'mayo hwe engo sekwo enjwa'mo humalofo sohwa hwaho mokosyohumayo sohwa osohwafe hungkunomo haloho pekuji yo'mayo syoho sejapɨfijoso sekwo komo'no fiyɨmno. Ose ulohoji nom'ne hungkuno ole ulohoho. A'amu nom'ne somne'no wonyo hungkuno nolɨkutoho. Ikujoho nofongki'nɨngkutoho. O'o, sɨmeho pompenjiyo'nji nohumafɨkuji a'amu hopi'nonohino somne'no hwahopo pawomno. Wopɨngo'nohini ulohopmno. Ose ulohoho.

Kɨko huno moi'wonoho. Hohonta nakwo ho'nwi huno ane'nwoho. Oseso nakwo hungkunomo hwotoho hmmotohwonefoho. Hwe wonyo Seten kako hwasyo hungkuno nalonto honɨngkano wonyomo ipenemotapmmentisofoho. Yo'mayo yahino wonyoso sɨmeho fefoyo'nji nakwoe hwe engo hopa imo'nɨngkahonɨngki nakwo tɨfi inɨngkowentani nakwoe a'apahomnohini ho'noma'nɨmotohwono. Nakwo nom'ne a'amu somne'no sɨmeho wonyo namo'nɨmɨweho. Hofɨkoe yo'mayo so'no hi namo'nɨmɨweho. A'amu nakune'no mangohwa imo'nalokwofo sohwanji nakwo hopi'nonohino mango hwona'nyoho.

Ose nohumentanɨngkuhwoni Anɨtu asomo netɨmayo'ne sohwo sɨmeho nejapeso utɨhwa'nyopo i'mofaponto honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofonema'mentisofoho. Nakwoe yo'mayo honɨngkano wopɨngo'ne poyo pe'nɨmentiso'maho. O'o, Anɨtu nakumne'no hitoho ulofahonɨngki asomo netɨmayo'ne kako poyo pe'nɨmentiso hweho. Nakwoe wonyoso wae enaofahonɨngki kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo mijo hopa kiyonemanto a'amu songo pa'nyo namokumentisofoho. Songo namokonto huno wopɨngo songoso nejapmmentisofoho. Jisas Kɨlais nakumne'no poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentiso so'no Anɨtu kakoe Towahuno nehula'o'mentisofoho. Ose yonto yo'mayo Jisas Kɨlais nakumne'no naloho'mentiso so'no Anɨtu nelalofi, Nje mehomi wopɨngo kuyoho. Ose nelalofoho. Oso'no nakwo'ne ango songo ne'no humayo'ne so'nji yo'mayo wopɨngo so'nji wonejapmmonto yahonɨngki hontohumalohwono.

Oso hungkuno nehopeho. Olo hungkuno pi'nɨngo kumtɨ'mokiyalokwe loso kɨko a'amu somo yokumpohn'nyo filutɨhwahoho. A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofoso olo hungkuno losomo inɨngkakuji hofɨko syoho wopɨngo so'no sɨmeho umo'nono. Olo syoho wopɨngo loso a'amumo ufo'mayoneso ne'njofoho.

Taitas sohwosi a'amu siki yoka hnnɨwo'nɨngkohofo somne'no i'waho fiyo. A'amu hofiyakwosafe a'mane hungkuno somne'no huno syafɨsyɨwo'nɨngkohofo somne'no i'waho fuyakolofo. Honɨngkano hungkuno somne'no ikujoho hungkuno hopa hnnontanɨngkujoso i'waho fuyakolofo. Nakwo huno moi'wonoho. Oso hungkuno hiso monefo'manehoho. O'o, ne'njo'maho. Ne anefoho.

10 A'amu fihwo sekwo'nji nohumahwosi a'amu somo wahusilo'mo lɨhwosi hungkuno kengo ulososo oso a'amu sohumo hungkuno yokumpohn'nyo uso. Jɨje hungkuno sɨmo'mjo somo haloho makuposo'manji apa'no uso. Apa'no haloho makuposo'manji oso hwe sohumo hohujo fikinjɨmofo. 11 Oso a'amu oseso kɨko huno kiyohoho. Kako honɨngkano wopɨngo mta'ni nto sompee'maho. Kakoe yahino wonyo so'no huno ko uyahonɨngki kako kakoe yahino wonyo somo musɨkwajiyohofo.

Hungkuno ae'uyofoho.

12 Olo hungkuno loso nto mtito'maleno. Ifoyo hamno engo somo ngko ango Nikopoulis osomo wohumamonne'no yohono. Hwe hufa'u Atemasɨ'nji Tikikosɨ'nji ngko'nji humalohwono. Oso'no hwangku hwe anga'nohino huhwo sohwo kikiyepono uhwatɨmonne'no yohono. Ku'maso sohonta kɨko ango Nikopoulis sopo komo'no nɨ'maho. 13 Oso hwe Senas hungkuno mɨhwajiyo syoho'njo sohwo oso hwo'nji Apoulousɨ'nji siko hano iyo sohonta kɨko hofiyo ufo'maho. Wosopayo'nji yo'mayo honɨngkanomne'no umofonyo iyoso'no yano uyo.

14 Kɨko'nohinɨ'maho. O'o, hwe moya'mi hopi'nonohinoso ufo'mapɨfijoso hofɨko syoho wopɨngo so'no sɨmeho umo'nɨmontonoho. A'amu umofonyo iyo sohwamo ufo'mapɨfe. Siki humayoso wopɨngo'maho. O'o, hofɨko humafijoso syoho ne'njo uyɨfe.

15 Olopo a'amu hopi'nonohini ngko'nji humalofoso nakwoe a'amuhwe kilalokwofo. A'amu Anɨtuye hungkunomo inɨngkowalokwofoso kɨko'nji humalofoso hofɨko nakumo sɨmeho nejopalokwofo oso hwamo ole fonajiyo, Nakwoe a'amufo ulalokuhwono. Ose fonajiyo ntohofo.

Anɨtu kako hofiyo wosefo'mano. Olo hungkuno loso ngko Poulɨ'ni mtɨ'mokohono. Hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ