1 John 3

Idise O'moso'mi Izipahala None Lo Gizine' Gamazi

Vekizo, Meteho lulo atoli'mine ogo leme neine' nene gili nizahe. Ee, lulo atoli'mine ogo limidoti' nene izipaha'ne zuho ve lo lo-ledaa' neive. Ido' lamine' izipahala zuho none. None'za me misubou' ve O'moso gelekele' i-damani' ingine nene O'moso ningi gilamani' nenako lezesi a'mine'mine igi ningi gilamaa' nave. Ido' lu'ne lengeme nouvoni' aleve mate, laza idi'nise nene O'moso'mi izipahala zuho ne none. Ido' mino nani lemeni damenilo' soto' olone' nehe ne'mi monovo nene olihe ma soto' o lamine' amine'za laza mo ti' lo gele none: Guvetesi ve soto' iline' gamenelo' nene ei' emeni dameni've ningo lazasi ei' emeni dameni ne'mine gidinisi minelesune losa gele none. Ido' ogavo eze ningo emeni dameni ne'mine gidinisi minelone li ezemu' gili ele'vole' igi minaa' nave muki' ingine nene ei' lulo lamine' minine' ne'mino leze lute nesi lamine' minelive li engi' lu'ine di lamine' igi minaa' nave. Goloso nite' daa' ne'mo O'moso'mo lou' gamazi line' nene avuto' oga' neine' nenako ingine goloso nite' daa' niilizani' nene O'moso'mo lou' gamazi line' nene avuto' ikeve. Avuto' ikeni'za Izesu' aza goloso nite' do hulolosa soto' ine' nesi ido' ezela goloso nite' ma minamine' nesi nene lingine gili nizave. Nemu' nene ezela gi'mizi minaa' nave ingine goloso nite' di minisa'mave. Goloso nite' daa' nave nete nene eze ningi gilisa'mave. Izipaha'ne zuho mate, ingine monovo lisihe' lamine' igi mili i minaa' nave nene Izesu' aza ve lisihe' lamine' minine' ne'mini evene' lisihe' lamine' nizave. Nemu' malite ato' gamazi li lengele'mize gopo ikelizave. Ido' malite goloso nite' di minilizani' nene ingine Satani'mi zuho minilisave. Satani aza goloso nite' gozopo' aka'milati' do'mo ogo minaa' neive. Ido' goloso nite' do'mo ogo minine' nenako O'moso'mi gipele aza Satani'mi gono nene bele helo ize huko-delesa soto' ine' ma neive. O'mosolati' soto' igi izipahala lili' igi nizave ingine goloso nite' mo di minisa'mave. Ee, O'mosolati' emeni dameni've engita mine molo neivo ingine ezelati' soto' igi ei' izipahala lili' i nizanako goloso nite' ngeli di minamilisave. 10 O'moso'mi izipahala zuho ido' Satani'mi izipahala zuho engi' monovo danava ti' lo do kegeso ningelesune: Evene' ma ingine hehe li lamine' minamilizani' nene ingine O'mosolati' soto' igi minamave lo ningelesune. Ido' a'mine'mine ogo evene' ma ingine evene' muki' lu'ine ngimi nasahili' i-ngidamilizani' nene ingine O'mosolati' soto' igi minamave lo ningelesune.

Lute Ne Geme Ge Neme Lo Minelone Lo Gizine' Gamazi

11 Nemu' nene mono' gamazi api' ogo gilunidoti' gamazi ti' lo gele'mo gele'mo ogo minune: Laza lute ne geme ge neme lo bizo minelone. 12 Gozopo' vomila minive Kaini' aza ine' ne'mine amolone. Aza nene ve goloso Satani'mi gipele lolo' ogo akunoloine bele hiline'. Ido' bele hiline' monovo nene nanitekumu' bele hilive. Ei' Kaini' ogo molo minine' monovo've nene goloso o vivo ido' nakunolo'mo ogo molo minine' monovo've nene lisihe' lamine' minine' nenako nemu' bele hiline' ve. 13 Leze zuho mate, me misubou' ve ado' O'moso gelekele' i-damaa' ave nete lengikumu' mulu'ningu' goloso ogavo lukehe lingibilaa' nangumu' nene lingine gosoho' suno ma ve li gilii upuho' igi gatine muki' gilamilo. 14 Laza lute evene' muki' ngemaa' noune' nenako lelikumu' ti' lo gelaa' noune: Hele noninguti' tine' molo ogo ele'vole' ogo minevo' minevo' ogo mineloningu' vo holokune' ma neive. Evene' malite evene' ma lu'ine ngimami minaa' ave ingine nene lu'ine hele vine' nizave. 15 Malite evene' mamu' mulu'ningu' goloso ogavo lukehe ngibili minaa' nave ingine nene evene' ngibili hilaa' ave nizani' gelaa' neive. Ido' evene' ngibili hilaa' avemu' lingine mo gili nizave. Ingine minevo' minevo' ngemeni damenisi minamave. 16 Izesu' aza lelikumu' ve lo minevo' alevo've hulo lute ngemali'mi monovo lelebizavo ningo gele none. Nemu' laza a'mine'mine ogo evenekumu' nene minevo' alevote hulolonido' o neive. 17 Ne neiha evene' ma me misubo'mi heneni di minave ingine evene' ma inite'ine nomine' minave ma ningi mulumo'ine gili inite' ma ngimami minilizani' nene ingine mo keke' lu'ine O'moso imisa'mave. 18 Izipaha'ne zuho mate, laza lute evene' ngemaa' noune lo ma haza gamazi've vetedunukovo' lalone. Lute ngemaa' noune lo ma ne'mi gihile've do soto' iline' gono nene dalone.

O'moso'mi Velelo' Gele Olobo' Ogosa Mineloningumu' Gizine' Gamazi

19 Ne'mine ogo minaa' olonidoti' nene laza gamazi gihile lamineli'mi zuhouti' none' nene ningo gelelesune. Ne'mine ogo O'moso'mi velelo' lute do hongu lo minelesune. 20 Ido' goloso nite' daa' unive ve lo lutedunu' gelo lovozo helo ma ti' lo gelelesune: O'moso nene lute ivile' ogo mino inite' mata' muki' nene gele ngolo' lo gelaa' neive. 21 Lu'ne lengeme nouvoni' mate, goloso nite' daa' unive ve lo lutedunu' gelo lovozo helamo ma O'moso'mi velelo' nene gele olobo' ogo minelesune. 22 Ne'mine ogo laza nene lo huko line' gamazi nene gele do mino nemu' eze mulunou' lamine' gelaa' neine' inite' ogo molo minaa' nounako ezela inite' nanitekumu' lube nene haza lemavo daa' noune. 23 Ido' a'mine lo huko line' gamazi nene ti' lo neive: Izesu'nimu' nene aza O'moso'mi gipele mino O'moso'mo do lu' izelive lo imiselelesa live nene neive lo laza gele ele'vole' ogo lute ge neme ne geme lo mineloningumu' lo-limido' e'meto olosune. 24 Ido' lo-huko line' gamazi nene gele do noolonive laza O'mososi bizo lamine' maka' minekunivo O'moso aza luteu' minevo dovo' ogo minaa' neive. Ido' eze Sikalahu' lehize-lidine' ne'mo lo-lemavo O'moso aza luteu' minevo' dovo' neive lo gelaa' noune.

Copyright information for `ASO