1 John 4

O'mosolati' Gamazi Nehe Atokuti' Gamazi Nehe Lo Izeka Hizo Geleloningumu' Gizine' Gamazi

Lu'ne lengeme nouvoni' mate, O'moso'mi gamazi lo soto' oga' unive polohete none li sozasi laa' ave muki' soto' igi misubou' misubou' nimonanako nemu' engikuti' ve ma lengita igi soza gamazi li-lingimikevo gili ngimikelizave. Nemu' nene linginela igi Sikalahuli'mo lele'mize akalo' o-lede neive li mono' li-lingimaa' ave muki' gopo gili-ngimaa' nani' monovotine nene hulilo. Gopo gili ngimami gamazi muki' nene O'mosolati' nehe atokuti' nehe li gili ningilo. O'moso'mi Sikalahu' ne'mo ngele'mize akalo' o-ngedaa' ivemu' nene ti' li ningilisave: Ve ma ingine Izesu' Kilisito' aza evene' okode ne'mine lolo' ogo soto' ine' ve li li soto' milalizave nene ingine O'mosolati' nizave li ningi gililisave. Ido' ve ma Izesu'nimu' aza evene' okode ne'mine do otuho soto' ine' neive li lamilizani' nene O'mosolati' nizamave. Ingine Kilisito'ni lovo o emaa' ive'mi gamazi laa' ave nizave. A'mine Kilisito'ni lovo o emaa' ive misubouko soto' oloseive li likevo gili nizave. Ido' idi'nise mo soto' ogo omo neive. Izipaha'ne zuho mate, lingine O'mosolati' soto' igi O'moso'mi gamazi lo soto' oga' unive polohete none li sozasi laa' ave nene ngivile' igi nizani' ma neive. Lengi' lutingu' minaa' neive ne'mo me misubou' ve ado' O'moso gelekele' i-damaveti lu'ningu' minive nene ivile' o neive. Nemu' lingine a'mine Kilisito'ni lovo i imaa' ave nene ngivile' i nizave. Ingine misubou' ve O'moso gelekele' i-damaveti ngemeni damenisi minaa' nanako a'mine ngemeni damenilo' vo milise' iline' gamazivo' laa' nave. Likevo misubou' ve ingine lani' gamazi gili lanite' gilaa' nave. Laza nene O'mosolati' soto' une' nenako ingine O'moso ningi gilaa' ave nene leze gamazite gili daa' nave. Ido' O'mosolati' soto' amave nete leze gamazite gili hulaa' nave. Ne'mine iga' nanako nemu' O'moso'mi Sikalahu' ne'mo do soto' ine' gamazi gihile lamine' nesi ido' gopo gamazi ado' O'moso'mi Sikalahuli'mo do soto' amine' gamazi nesi nene do kegeso ningo gelaa' noune.

O'moso'mi Monovo Nene Lulo Lemaa' Neive Lo Gizine' Gamazi

Lu'ne lengeme nouvoni' mate, lute ngemaa' nene O'mosolati' neine' nenako nemu' laza lute ne geme ge neme lo minuke'zo. Ingine evene' lu'ine ngimi nasahili' i-ngidi minilizave nene O'mosolati' soto' adite ilisave. Ingine O'mosomu' mo ningi gili nizave ve. O'moso aza lute ngemaa' monovo'mi meleho neine' nenako nemu' evene' ma ingine lu'ine evene' ngimami minaa' nave nete O'mosomu' ningi gilisa'mave. O'moso'mo gipele hamo' leli' do lu' izo minevo' minevo' lemeni dameni do soto' o-ledelive me misubouko imiselavo lemo ani'. Nemu' nene O'moso'mo lulo limine' nene soto' ogavo ningekune. 10 Lute ngemali'mi monovo ti' ogo neive: Laza lute O'moso emamunivosa asi've gomu' lulo lemo lelito' medelo mino oko'no hulo helo lihimete apase-ledelive lo gipeleine imiseline' ve. 11 Lu'ne lengeme nouvoni' mate, O'moso'mo lulo atoli'mine ogo lemaze. Nemu' laza a'mine'mine ogo lute ne geme ge neme lo minelonido' o neive. 12 Evene' hamolitesi O'moso mo ningamune. Lute ne geme ge neme lo minelone' nene O'moso'mo lezesi bizo luteu' neivo lute imune' nene apa nite' amivo laminetokovo' lute eme gili' lo minelesune. 13 Ido' O'mosola bizo none' ido' O'moso'mo luteu' minevo' dovo' ogo neine' nene ningo gele none. Ido' naniteli'mo ningo gele none. Eze Sikalahu've leli' limidi'mo nene ningo gele none. 14 Meteho aza numudo' namado' ve do lu' izelive lo gipeleine imiselavo lemo ani' nene la'lisete vetedunu' ningune' nenako ne'mi gamazi lo soto' oga' noune. 15 Ido' evene' malite Izesu' aza lamine' mo O'moso'mi gipele neive li li soto' ave nene O'moso'mo engi' lu'ningu' minevo' dovo' ogo neivo ingine O'mososi bizi nizave. 16 Ido' O'moso'mo lulo lemaa' neine' nene ningo gele ele'vole' o none.

Lulo lemo nasahili' oga' monovo nene O'moso'mi emeni dameni gihile neine' nenako ve ma ingine lu'ine ve ma ngimi'mi vi minivi' divi' i'mi vilizani' nene ingine O'mosola bizi nizavo O'moso nesi engi' lu'ningu' minevo' dovo' ogo mineleseive.
17 Ido' Izesu' mene misubouko minevo' dovo' idi'mine ogo lazasi a'mine'mine ogo minevo' dovo' ogo nounako nemu' gamene nabau' O'moso'mo lihime ngemeline' gamenela nene lamine' minelone lo gele olobo' ogo none' ne'mo nene lute imune' nene apa nite' amo laminetokovo' eme gili' lolosune. 18 Lute ve ma emo ma a'mine vemu' golise gelamolosune. Lute emo gili' lune' ne'mo golise nene ehuso' oga' neive. Nemu' nene evene' O'mosomu' golise gilave ingine lihimete lemelihe li ezemu' golise gilani' ne'mo lu'ine imani' nene imi gili' lisa'mave. 19 Laza nene O'moso'mo gana' lulo limine' nenako nemu' O'mososi evenekisi lute ngemaa' noune. 20 Ve malite ve mamu' mulu'ningu' goloso ogavo lukehe ngibili minaa' niigi lute nene O'moso emaa' noune lilizani' soza lilisave. Ve ma ingine ningi nizave ma lu'ine ngimamilizani' nene ningamave O'moso nesi mo lu'ine imamilisave. Nemu' lute O'moso emaa' noune lilizani' nene soza lilisave. 21 Ido' Izesu' lo huko lo-lidine' gamazi ma ti' lo gelaa' noune: Lute nene O'moso emo ma evenekisi ngemelone' o neive.

Copyright information for `ASO