1 Peter 1

Petolo' Luhuvo Nite' Gizelesa Api' Ogo Gizaa' Gamazi Gizingu' No'noho' Gamazi Gize-ngidine' Gamazi

Izesu' Kilisito' aposolo minuve Petolo' naza lingine Izesu' Kilisito' gamazi've gili diivo' minilizangumu' ve losa ido' vanise've ne'mo noso ize-lengedo Kilisito' gelekele' ve lengele'mize molalingumu' ve losa ei' O'moso'mi Sikalahu've ne'mo nene do kekeize lo-lengedelive lo O'moso'mo gomukuti' vomine gele minido' e'meto do kegese-lengede neine' aleve lingine venenga ve ne'mine gili mini gamene li'nibemukovo' Podo misuboukisi Galatia misuboukisi Kapadokia misuboukisi Asia misuboukisi ido' Bitinia misuboukisi mini'mi monave lengi' nene luhuvo nite' mene nogize-lingiduve. O'mosolati' nasahili' nesi ido' hongu lo lamino minaa' monovo nesi nene lengita mine vai' lo'mo vo miniliho.

O'moso'mo Leli' Mulumote Gelo Do Lu' Izo Minevo' Alevo' Lamine' Nene Okulumokuko Salani Molo-lede Neine' Nenako Nemu' Nene Lingine Idise Mulumo Geni Ato Atoli'mine Gihi Nizangukisi Longolize Naba Izi Minilizave Lo Petolo' Lo-ngimine' Gamazi

Ido' Guvetesi ve Izesu Kilisito' ei' O'moso've mino ei' meleho minive nene opo'ni lolone. Opo'ni lolone' nene ado' O'moso'mo mulumote naba gelosa lemeni dameni nene do gosoho' o-ledo gohi do soto' o-ledave. Ido' ne'mine o-lidine' nene laza minevo' alevo' lamine' daloningumu' upuho' ogo gilingili ogo mino a'minemu' gele mu'musi' ogo none' akalo' nene lele'mize nomolosa lemeni dameni nene do gosoho' o-ledo gohi do soto' o-lidine' ve. Ido' ne'mine o-lidine' nene Izesu Kilisito' hilinguti' do ote-didi'mo nene ne'mine o-lidine' ve. Ee, ido' ne'mine ine' nene aza Okulumokuko salani molo-lengede neine' inite' ado' geleso osu' lamaa' ido' goloso'vesi minamaa' ido' emeni dameni've gopo amo gosoho' laminekovo' minaa' inite' nene dalizangumu' ve losa lengemeni dameni do gosoho' o-lengedo gohi do soto' o-lengedave. Ido' lingine a'mine salani molo neine' inite' dalizave noluvoni' nene lingine ezemu' gili ele'vole' igi minaa' nani' nemu' nene O'moso'mo do lungu' izelingumu' ve losa ei' amuzo've ne'mo alete molo-lengede minaa' neingumu' nene noluve. Aza do lungu' izelesa do nene ogo neine' nene gamene nabala do soto' ogo mudise do lungu' izeleseive. Nemu' nene lingine longolize izilizado' o neive. Ee, O'moso'mo gelavo idise nene gamene li'nibemu' mulumo geni ato ato' ma gihi nilizangukisi nene longolizevo' izi minilizado' o neive. Ido' a'mine mulumo geni gihaa' ilizani' nene nanitekumu' ve. Lingine O'mosomu' gili ele'vole' igi minaa' nani' nene aza mo gihile lamine' nehe lo ne'mi monovo do soto' o-lengedelesa nene lengemengu' nomolave. Ido' evenelite gilavo ngoli ne'mo inite' mata' muki' ngivile' ogo inite' lamine' neiha ngoli nene ngoli lamine' nolihe li ningilisa oloku' gizikevo lo'votamo ha minaa' neiha alinge' ngoli nesi nene vo osu' loloseive. Lingine O'mosomu' gili ele'vole' igi minaa' nanitine nene gihile lamine' noline' nene mo ngoli nene ivile' goloso ivosa inite' naba neive. Nemu' nene ne'mino O'moso'mo lengemengu' molaa' ilidoti' gele ele'vole' ogatine gihile lamine' neine' nene soto' ogavo Izesu Kilisito' gohi soto' o lemeline' gamenela nene aza longopo'ni lo gulivetine do hozi lo do naba o-lengedelingumu' nene a'mine mulumo geni ato ato' nene gihaa' ilisave. Izesu Kilisito'ni nene lingine mo ma ningamani'za lutine imi minikeve. Ido' idisesi mene oko'nolo' ma ningami nizangukisi nene ezemu' gili ele'vole' i mini lutingu' gulumo avile lisivo longolize izi minani' nene laza evenelitesi ngelo monovo ma lamolonido' o minine' longolize ado' Okulumokuti' atoli'mine ogo minine' ma ne neive. Ido' ne'mine igi longolize izi nizani' nene Kilisito'nimu' gili ele'vole' igi minani' ne'mi gihile've nene O'moso'mo lutine lukuvo emelido' mini mili nizani' nemu' nene lutingu' gulumo avile lisivosa longolize izi nizave.

10 O'moso'mo leli' lehize-ledelesa gele minine' nasahilikumu' li soto' ika' ika' iga' ave gozopo' minani' polohete nete nene a'mine a'me luvoni' gamazi ado' O'moso'mo lukuvo lemeline' nene nado lemelive li ne'mi monovomu' nene gelelone li vise' ika' ika' i'mi vi minani' ve. 11 Ee, Kilisito' Sikalahu've ne'mo a'mine polohete engiku' omo mino Kilisito' mulumo geni ato ato' gehelingumukisi lo soto' ogo ido' ne'mine ilidoti' Guvelesi ve naba gehepeve lolo' ogo mineline' makilo' mine do dizelingumukisi lo soto' ine' nene a'mine polohete nete a'mine mulumo geni gehelive zaho nolive li ido' a'mine Sikalahuli'mo lo soto' ogo lo-limine' inite' nene nani gamenelo' soto' ilizave li ne'mi monovo nene vise' ika' ika' iga' ani' ve. 12 Vise' ikevo O'moso'mo ti' lo ngelebizine' ve: Ingine Kilisito' geheline' initekumu' li soto' igi gono dani' nene angise'inemu' dami asi lengikumu' dani' nene O'moso'mo ngelebizavo gilani' ve. Ido' a'mine Kilisito'nimu' lani' gamazi nene idise lingine mo gilikeve. O'moso'mo Sikalahu' Okulumokuti' lelita imiseline' ne'mo do ote-ngedavo Kilisito'nimu' gamazi lamine' li soto' igi li-lingimave nete nene mo li soto' igi li-lingimikevo gilikeve. Ido' a'mine li-lingimani' gamazi laminekumu' nene angelo' netesi nene ma ningo geleloinakoo li gili minaa' nave.

Monovo Golosolo' Minevo' Alevo' Igi Minanguti' Nene Kilisito' Vaniseli'mo Do Kuluhize-lingidingumu' Gili Mini O'moso Monovo Laminekovo' Ogo Minaa' Neine' Ne'mine Igi Lingine Monovo Laminekovo' Igi Minilo Lo Petolo' Ga'ine Dani' Gamazi

13 Ne'mine o neine' nenako nemu' nene lutine gatine nene gono dalido' di nene i-di mini lingine negi hizami monovotido' ha gizebo lamine' igi mini Izesu Kilisito' soto' o lemelido' nasahili' gohi o-ledelingumu' nene mudise gili mu'musi' i minisa minilo. 14 Lingine O'moso'mi izipahala mini ei' gamazi've gili dalizado' o neine' nenaze. Nemu' nene lingine gomu' ezemu' gilami haza minani' gamenela vomine lanite' gilaa' ani' inite' malo' nene gohi mini milamilo. 15 Asi mono' godolou' nene O'moso'mo line' gamazi ti' li gizi nizani' ve:

Naza nene monovo'ne golososi nomine' nouvoni' nenako nemu' nene linginesi monovotine golososi nomine' minilo.
Ido' ne'mine line' gizi nizani' nenako nemu' nene elese molo-lengedo do eita ive O'moso aza monovo goloso'vesi nomivo neine' ne'mine igi linginesi nene inite' mata' muki' igi mili ilizangu' nene monovotine golososi nomine' minilo.

17 Ido' lingine meteho ve li O'mosola laa' nani'za evene' muki' ize' molo-ledaa' iline' nene gopo evene' mala ninge lamine' o-ledoo mala ninge goloso o-lede minosa nene ize' molo-ledeline' nevoba asi leli' hamo hamo' nene ogo molo olonido' olonido' do molo meni lamine' lemelihe goloso lemelihe iline' nene mo a'mine o nolone' inite' lisihe' o nolidokovo' nene lisihe' ogo golo hizo lemeleseive. Ne'mine iline' nenako lingine olihe goto' numudine Okulumokuko vi minami venenga ve gili me misubouko minilizani' gameneu' nene ezemu' lengehelele izivosa mini monovo lisihe' laminekovo' igi mili minilo. 18 Ido' ne'mine igi minilizani' nene lingine ti' li gili nizani' nemu' nene ne'mine igi minilisave. Lingine lengi' avotingidati' di minani' dingani monovo igi mili minanguti' nene do eita ogo meni hize-lingidine' nene me misubou' inite' hulupo eleline' siluva' nehe ngolimoni nehe nevo'mine inite' nedunu' nene meni hizine' nevoba 19 asi mo Kilisito' vanise've lamine' nedunu' meni hizine' ve. Ee, Kilisito' aza lihimetemu' belaa' noune' sipisipi angale oko'nolo' inite' goloso hamokisi nomine' ne'mine lolo' ogo neivo biladoti' vanise've lamine' nedunu' nene meni hizine' ma neive. 20 Ee, O'moso'mo me misubo nene olihe do soto' amosa gozopo' vomiloti' nene ne'mine ilingumu' ha mo ningo gele minine'za ha minosa alinge' gameneu' mene lengikumu' ve losa do soto' o-dine' ve. 21 Ne'mine o-davo a'mine Kilisito' gono dadoti' nene lingine Kilisito' hilinguti' do ote-do do naba o-dive O'mosomu' nene gili ele'vole' ani' nene O'mosomu' neve nene gili ele'vole' igi ezemu' gili mu'musi' igi minaa' nave.

22 Lingine gamazi gihile di minadi'mo lutingu' monovo goloso minine' nene di huli lutine di guluvi' lisa lingine lengi' zuho Kilisito' evenele lutine ngimilizani' nene abeleni ami asi lutine ngimi gili' lilizado' nene lisihe' i nizaze. Mo lutine laminetoti' nene amuzo mili lutine ge neme ne geme li minilo. 23 Lingine nene lengemeni dameni gosoho' ogavo gohi soto' ani' ve. Ido' gohi soto' ani' nene helosa osu' lilive'mo zuho molavosa nevoba asi helosa osu' lamaa' neive'mo zuho molavosa gohi soto' ani' ma neive. Ee, minevo' minevo' ogo mino minevo' minevo' ogali'mi monovo do soto' o-ledaa' neine' inite' O'moso'mi gamazi ne'mo lengi' lutingu' gono dadoti' nene lengemeni dameni do gosoho' ogavo gohi soto' ani' ma neive. 24 Ido' mene noluvoni' gamazi nene mono' godolou' ti' li gizi nizani' gamazilo' vo milise' o neivosa nene noluve:

Evene' muki' leli' nene guvise navise ne'mine nene none.
Ido' leli' do soto' oga' noune' inite' lamine' tamine' ato ato' muki' nene
ha a'mine guvise naviseli'mi guvovo ne'mine nene neive.
Guvise nene ga'nuvo elo osu' lavosa
guvovo've nene suludo'mozaa' neive.
25 Ne'mine oga' neiha Guvelesi ve'mi gamazi nene mo ele'vole' ogo
minevo' minevo' ogovo' mineleseive.
Ido' a'mine Guvelesi ve'mi gamazi nene ado' a'mine li soto soto' igi li-lingimani' gamazi lamine' nene neive.

Copyright information for `ASO