1 Thessalonians 1

LUHUVO NITE' NABA VANU (1) PAULO' GIZE-NGIDINE'

Paulo' Aza Izesu' Evenele No'noho' Ize-ngedo Lo-ngimine' Gamazi

Paulo' nazasi ido' Siluvanokisi Timoteokisi laza Meteho O'moso ido' Guvetesi ve Izesu' Kilisito' eze evenele zuho lingine Tesalonika ebeku' mulise milaa' nani' nene luhuvo nite' gize-lengedelone losa luhuvo nite' mene nogize-lingiduze. Ningilo. Nogize-lengedo O'moso'mo nasahili o-lengedavo hongu lamineku' minilizave lo ezela noluve.

Tesalonika Aleve Gili Ele'vole' Igi Mono' Akalo' Vani' Monovo'ine Nene Lamine' Ine' Gamazi

Laza lingine mukikumu' ve lo gamene gamene O'moso opo'ni lovo' lovo' oga' noune. Ido' gosele' lebelamivo lengikumukisi O'mosola lo minaa' noune. Ee, Meteho O'moso'mi velelo' mini lingine Izesu'nimu' gili ele'vole' iga' nani' ne'mi gihile've di soto' igi gono daa' nani' nemu' ido' lutine ngimi amuzo mili nasahili' i-ngidaa' nani' nemu' ido' Izesu' Kilisito' ogo do lu' izeleseive li gilingili igi mini lutine di gili' li hongu li minaa' nani' nemukisi gelo O'mosola laa' noune. Ido' neze zuhokizo, O'moso'mo lulo lengeme neine' mate, aza neni' ve lo do kegese-lingidine' nene gele nounako nemukisi opo'ni laa' noune. Mono' gamazi lamine' do vo lo-lingimune' nene haza gamazi lolo' amine' ve. O'moso'mi Sikalahu' amuzo'vesi neine' nene soto' ogavosa gele ele'vole' o mino lo-lingimune' nemu' O'moso'mo do kegese-lingidine' nene mo gele none. Ne'mine ogo laza lengikumu' ve lo lengita mono' gono do minune' gameneu' ogo molo ogo minune' monovo nene langisetine mo ningi gili nizave. Monovote ningi gili unidi'mine unidi'mine igi Guvetesi ve idi'minesi igi minani'. Ne'mine igi O'moso'mi gamazi gili gili ele'vole' igi gili di minikevo nemu' amuzo mili goboni mili-lingidi'mi vi minangukisi O'moso'mi Sikalahu' aza muludine do lamine' ogo neivo muludingu' lamine' gili minani'. Lingine ne'mine igi minani' nene gilii Makedonia misubou' ido' Akaia misubou' mono' gili ele'vole' avete lingine adi'mine igi lenge'meti vani' ve. Ido' Guvetesi ve'mi gamazi nene lengitati' vo hutile' ogo Makedonia misuboukisi ido' Akaia misuboukisivo' vivoba numudo' namado' lingine O'mosomu' gili ele'vole' ani' ne'mi guvele nene buu lo vine'. Buu lo vavo evene' muki' gili osu' likeve. Nemu' ma lo-ngemelonido' nomive. Evene' angise'ine vetete' igi li soto' iga' nave. Laza lengita vo mino gono dunivo ne'mi gihile've soto' ine' nemu' vetete' igi lingine ve'ine ga'ine nomine' avazaha o'moso nite' gelekele' i-ngidaa' igi minani' nene mehedine ngimi O'mosola vi gi'mizi velesi neive O'moso gihile gelekele' i-di minaa' nani' ne'mi gamazi li soto' iga' nave. 10 Ido' ne'mine igi lingine a'mine O'moso'mi gipele hilinguti' do ote-dine' nene Okulumokuti' alingumu' gizebo igi nizani' nemukisi vetete' igi laa' nave. Ado' a'mine alinge' gonito' vokunivo O'moso'mo lihimete apaso mulumo nite' o-ledelesa neinguti' do lu' izaa' neive Izesu'nimu' nene noluve.

Copyright information for `ASO