1 Thessalonians 3

Lengikumu' nisivo mulumo gelo minuvoni' nene edamivo Timoteo' aza hulo-nedo lengita vavo nenikovo' Atena numuda minelove lo gelo lelikisi maka' O'moso'mi gono do Kilisito' gamazi've lamine' lo soto' oga' ive leze zuho Timoteo'ni imiselekuve. Ido' imiseluvoni' nene aza lengita vo monokumu' lengi' goboni mili-lingidi nizani' ne'mo nene mono' hulikelizave lo gatine do lutine do ngi lo-lengedo Izesu'nimu' gili ele'vole' nani' nene do amuzo molo-lengedelive lo imiseluvoni' ve. Ee, O'moso'mo gelavo a'mine geni nene ha gehelonido' o none' nene lingine mo gili nizave. Ee, a'mine geni olihe soto' amivo laza lengita ha minune' gameneu' nene mulumo geni nite' soto' o-ledelesa neive lo gomu' ogo lo-lingimune' nenako nemu' nene a'minemu' mo ningi gili nizave. Ido' lemengu' molaa' ive lengemengu' molavo lengita gono dune' nene vo haza ogalinako mono' gili di nizahe ido' hulahe lo ne'mi monovo gelelove lo lengikumu' mulumo naba gelosa ogo molo minuvonikisi edamivo Timoteo'ni imiselekuvo vine' ve.

Ido' Timoteo' aza lingisi minadati' lezela ogo hetelo lingine Izesu'nimu' gili ele'vole' igi minani' nemu' vetete' ogo lo-lemave. Ido' lelikumu' gilikevo gamene gamene lamine' ogo minaa' ivo laza lingine ningelone lo minaa' une' ne'mino linginesi a'mine'mine igi lezemu' ningelone li gili minaa' ani' nesi lo-leme osu' lave. Lo-leme osu' lavo neze zuho, lingine Izesu'nimu' gili ele'vole' igi minani' nene gelo nemu' lengikumu' geni libiline' nene mate-ledavo goboni mili-lidi nizavo mulumo gelo noningukisi lamine' gilune' ve. Idi'nise lingine Guvetesi vela vi gi'mizi ele'vole' i nilizani' nemu' gelo luteu' lamine' ogavo gohi mine lamine' ogo ogo molo minelesune. Ido' lengikumu' ve lo O'moso'mi velelo' muludeu' lamine' goloso giluningumu' ve lo lengikumu' do dizosa O'moso opo'ni lolone. 10 Gele lemavo lengita vo ge ninge ne ninge lo mono' linge ma mine'mo vo neine' nene imine' molo lo-lengemelone lo holisekisi holukakisi vauve elo O'mosola laa' noune.

11 Ido' Meteho O'moso asi'vesi Guvetesi ve Izesukisi volone' akate velo hulo lengita ivo. 12 Guvetesi ve lengita gono davo lengiku' lutine ge neme ne geme li mini la'lise leli' lute linginela mulune' ne'mini linginesi a'mine'mine igi lutine evene' mukita milikevo buu lo a'mine monovo amuzo molo minelive lo O'mosola nolune. 13 Ne'mine ogo Guvetesi ve'mo lutine do ngi lo-lengedavo Guvetesi ve Izesu' eze evenele zuho mukikisi ogo heteleline' gameneu' lingine nene O'moso'mo ningivo lihimetine nomivo lutine laminekisi minilizave.

Copyright information for `ASO