2 Corinthians 9

O'moso'mi Evenele Inite' Lehizi-ngidilizani' Votigilelo' Nene O'moso'mo Do Tine' Molo Lengemeleseinako Ha Inele Igi nGimilizave Lo Gohi Paulo' Line' Gamazi

Izesu' evenele Zudaia misubola minani' nene hize ele' i-ngidi moni hulilizangumu' do ote-lengedo gamazi lo-lengemeloni' nene lingine mo a'minemu' gili nizani' nenako a'minemu' nene gohi luhuvo gize-lengedelodo' nomize. Asi lingine ne'mine ilisa gilingili igi nizani' nemu' nene mo gele nouvoni' nenako nemu' nene lingine Akaia misubou' aleve nete gomu' kilisimasi mauti' nene ne'mine ilisa di va'va' igi nizani' ve lo Makedonia misubou' aleveti ve'nido' nene do naba o-lengedo minaa' nouve. Lingine ne'mine igi gilingili igi minani' ne'mo nene engikuti' linge muki' nene ne'mine ilizado' do upuho' o-ngedave. Ne neiha laza lengi' do naba o-lengedo lo-ngimune' gamazi nene vo haza gamazi lolo' ogalive loosa naza lo-ngimuvoni' ne'mine igi lingine inite' muki' di va'va' igisa nizani' neivo ogo hetelelone losa a'mine leze zuho nene ngimiselekuve. Ee, laza Makedonia aleve lingesi ogo hetelo lingine di va'va' igi minami haza nizavo ningelone' nene lingine mo di va'va' igi minilizave lo gele mu'musi' o minuune' nemu' nene lovozo helalone losa ngimiselekuve. Ido' neve nene lengikumu' lamuvoni'za linginesi nene longovozo hilamilizado' o neihe. Nemu' nene ingine gomu' mili vi lingine inele igi ngemelone li gomukuti' li hukani' inite' nene ganakuti' di lisihe' ikevo minelive lo gelosa naza gomu' mili vilizave lo a'mine leze zuho nene lo-ngedelodo' o neive lo gelosa ne'mine uvoni' ve. Ne'mino gomukuti' di va'va' ikevo mineline' ne'mo nene lingine ngimilisa gilamado' lelitati' amuzo molokunivo ngimamani'za asi lutine laminetoti' inele igi hulilizani' nene mo soto' ogo mineleseive.

Nemu' nene naza gamazi mene lolouze. Gililo. Ve ma ingine zuho nite' ngomo lasolo zuho' ilizani' nene a'minguti' ngomo lasolovo' dolizilisaave. Ido' ve ma ingine zuho nite' vai' zuho' ilizani' nene mo vai' goloso dolizilisaave. Nemu' nene ngimiliza votigilelokovo' nene dika' dika' ilisave. Evene' ma ingine lu'ine laminetoti' ngolize izi mini inite' ngimaa' navemu' nene O'moso ne'mo umo helaa' neine' nenako nemu' nene lutingu' hizilizado' e'meti lutingu' geni lengebele minivo ngimami lingine hamo hamo' mukito' lutingu' ne'mine ngemelone li gilani' votigilelo' nene mo lutine laminetotikovo' ngimilo. Lingine ilizado' o neine' inite' muki' ha vo daline' votigilelo' nene inite' muki' lengita gamene gamene ha neivo gono lamine' ato ato' muki' nene ha dalizado' i minilizangumu' ve lo O'moso'mo ei' nasahili'veuti' nene inite' mata' muki' vauve elo lehize-lengedelido' lisihe' o neive. Neve nene mono' godolou' ti' li gizikani' neine' malo' nene vo dave:

A'mine ve nene inite've ha inele ogo ize' molo
goho' gahali' lehize-ngedave.
A'mine monovo've lamine' nene mo osu' lamo
minevo' minevo' ogo mineleseive.
10 Mine zuho' ilizave zuho nite' nene do soto' ogo ngemosa nalizave lo noso' nite' lemaa' ive ne'mo lengitati' ngimiliza nite' nene do naba ogo do hutile' ogo monovotine lamineli'mi gihile've nene do vai' lo'mo vo mineleseive. 11 Ne'mine ilidi'mo nene lingine inele igi inite' ngimika' ngimika' igi minilizangumu' inite' matatine nene do vai' lo-lengedavo mini laza a'mido' do upuho' o-lingidune' gono dalizadi'mo evene' nete O'moso nene opo'ni li isaa' neve li-dilisave. 12 Ido' ne'mine noluvoni' nene lingine evene' hize ele' i-ngidaa' gono nidani' me'mo nene O'moso'mi evenele vise' iga' naani' inite' nene do soto' o-ngedaa' neine'za neevo' nomive. Asi a'mine gonomu' nene evene' muki' nesi nene vauve ili O'moso isaa' neve laa' naanako nemu' nene noluve. 13 Ee, lingine Kilisito'nimu' gamazi lamine' gele ele'vole' okune lani' ma nene soza nomine' lamineto' lani' nene di soto' igi a'mine gamazilo' gelekele' igi lengi' initetinguti' nene ma ize' mili inele igi engikisi ido' evene' mukikisi lehizi-ngidii a'mine gono mene dikevosa ne'mo nene evene' O'moso opo'ni lilisave. 14 Ido' O'moso'mo nasahili' atoli'mine ogo lengita do soto' ingumu' nene ingine lengita lu'ine mili mini lengikumu' ve li O'mosola lilisave. 15 Ido' O'moso'mo nasahili' o-ledo inite' ine' nemu' nene isaa' neve lo-duke'zo. A'mine inite' nene atoli'mine ogo lamine' goloso neivo a'minemu' nene lolone lo ma loso' nene mo ngelo lo pelamolosune.

Copyright information for `ASO