2 Peter 1

Petolo' Luhuvo Nite' Mene Gizelesa Api' Ogo No'noho' Gamazi Gize-ngidine' Gamazi

Ado' Izesu Kilisito' gonou' ve ido' aposolo've minuve Simeoni' gulive'ne gohi ma Petolo' naza lengi' luhuvo nite' mene nogize-lingiduve. Ado' O'mosotesi ido' do lu' izaa' ivesi minive Izesu Kilisito' aza ve lisihe' minidi'mo nene lelikisi lengikisi do milise' ogo do lisihe' o-ledosa hamoli'mine monovo ado' ezemu' gele ele'vole' oga' monovo lamine' nene leli' limine' ne'mino lengikisi lehize-lengedavo di nizave lengi' nene nogize-lingiduve. Ido' lingine O'mosomukisi Guvelesi ve Izesu'nimukisi gili lamine' igi gili minaa' ilizadoti' nene O'moso'mi nasahili' monovo nesi ido' hongu lo lamino minaa' monovo nesi nene lengita mine vai' lo'mo vo miniliho.

Gele Ele'vole' Oga' Monovolo' Nene Monovo Lamine' Linge Ma Ne'minesi Nene Imine' Mili Igi Mili Ilizani' Ne'mo Nene Monoli'mi Gihile Gehepeve Di Soto' Ikevo Guvetesi Ve Izesu' Gizebo O Neingu' Vi Hilalizani' Amuzo Nene Vauve Elo Lehize-lengedeleseive Lo Lo-ngimine' Gamazi

O'moso'mo leli' nene monoto' e'metovo' mino minevo' alevo' ogo minelonido' do lisihe' o-ledeline' monovo muki' nene lehize-lede neive. Ido' a'mine lehize-lede neine' monovo dalone' nene aza leli' vise lo-ledo do eita ive eikumu' nene laza ningo gele lamine' ogo gele minaa' olonidoti' nene dalosunako nemu' nene lehize-lede neive. Ido' a'mine vise lo-ledo do eita ive'mo ne'mine o-lidine' nene ei' labana'vesi ido' ei' monovo've lamine' atoli'mine ogo neine' nesi nene di ti' ilizave losa vise lo-ledo do eita ine' ve. Ne'mine ogosa aza lo huko-ledekine' gamazi ma nene do gihile noizo monovo lamine' goloso dizo minine' nene lehize-lede neive. Ido' ne'mine ine' nene me misubou' aleveti lu'ine otavosa lanite' gilaa' naani' monovo iga' nadi'mo lu'ine do goloso oga' neine' initekuti' lingine olovo' ilizadoti' nene O'moso'mo ei' emeni dameni ne'mine nene ize' molo lengemavo di minilizangumu' nene ne'mine ine' ve. Ido' ne'mine ine' nenako nemu' nene lingine ezemu' gili ele'vole' iga' naani' monovotido' nene imine' mili mo lamine' goloso gehepeve minaa' monovolo' nene monokumu' gatine' gili vevesaa' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ido' a'mine gatine gili vevesaa' monovolo' nene okodine lutido' gizebo iga' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ido' a'mine okodine lutido' gizebo iga' monovolo' nene monoku' amuzo mili geni gihi di dizi minaa' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ido' a'mine monoku' amuzo mili geni gihi di dizi minaa' monovolo' nene mono' avazahasivo' igi mili iga' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ido' a'mine mono' avazahasivo' igi mili iga' monovolo' nene lengi' zuho Izesu' evenele lutine ngimaa' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ido' a'mine lengi' zuho Izesu' evenele lutine ngimaa' monovolo' nene evene' ato' ato' vai' lutine ngimaa' monovo nesi igi mili minilisa nene amuzo goloso milalo. Ne'mine monovolo' amuzo goloso mili igi mili ilizave noluvoni' nene a'mine ne'mine monovo lengita mine hutile' ogo mineline' ne'mo nene lingine Guvetesi ve Izesu' Kilisito'nimu' ningi gili minaa' naani' nene hazamu' neivo ne'mi gihile lengita izamilivoba asi mo ize lamine' oloseinako nemu' nene noluve. Evene' ma ingine meuko luvoni' monovolo' igi mili minamilizave neti lu'ine'mi vele nene mo ngenge ogosa like minaa' neive. Ne'mine ogavosa O'moso'mo gomu' lihime'ine dani' gilite-ngidine' mamu' nene mo ga'ine molani' gele vivo gopo nizave. 10 Nemu' nene neze zuhokizo, O'moso'mo lengi' do kegese-lengedo vise lo-lengedo do eita ine' nene di ele'vole' gehepeve ilisa lingine amuzo gohi gohi mili'mi dizivo' minilo. Ne'mine ilizave lo noluvoni' nene nanitekumu' ve. Lingine nene ado' meuko luvoni' inite' igi mili minilizani' neve nene mo monokuti' mo keke' ngeli limi ingamilisave. 11 Ee, ne'mine ilizani' neve nene Guvetesi vesi ido' do lu' izaa' ivesi minive Izesu' Kilisito' gizebo o-ledo minevo' minevo' ilingu' nene vi hilalizani' amuzo vauve elo lehize-lengedeleseive.

12 Ne'mine o neine' nenako nemu' nene naza meuko nolo-lingimuvoni' initekumu' nene gohi lo gatine oka' oka' olosa gele nouve. Ee, a'mine initekumu' nene mo gili mini ado' lengita omo neine' gamazi gihilelo' nene mo gi'mizi gili' li nizani'za a'mine initekumu' nene ha mo lo gatine oka' oka' olosa gele nosa nene noluve. 13 Ee, naza gamene li'nibemukovo' me misubou' oko'nesi nouvoni' gamenela mene a'mine meuko luvoni' initekumu' nene gohi lo gatine ogo lutine do ote-lengedeloni' ne'mo nene lisihe' oloseive lo gele nosa ne'mine nouve. 14 Ne nanitekumu' ve. Guvetesi ve Izesu' Kilisito' aza heleloni' monovomu' lo soto' ogo lo-nimine' malo' nene do gihile izo a'mine me misubou' oko'ne do huloloni' gamene nene mo avito' ogave lo gele nouvoni' nemu' nene noluve. 15 Naza osu' lokuvo lingine a'mine luvoni' inite' mene gamene gamene omo gatido' gatido' ivo ha gili minaa' ilizangumu' ve loo aka vele-lengedelesa nene amuzo molalosuve.

O'moso'mi Labana've Izesu' Kilisitoda Soto' Ogavo Vete Gihiledunu' Ningune' Ne'mo Polohetelite Lani' Gamazi Nene Gamazi Gihile Neive lo Gele Nonge. Linginesi A'mine Gamazi Nene Gili Dalizado' O Neive Lo Lo-ngimine' Gamazi

16 Laza Izesu' Kilisito' amuzo'vemukisi ido' alingumukisi lo-lingimune' nene heluno gamazi ma gili nge li mini lado' nene e'metosa lo-lengemamune. Asi a'mine amuzo've atoli'mine minine' monovo've nene leli' vete gulo ne'mo ningavosa nene lo-lingimune' ma neive. 17 Ado' labana've naba' nabasi minivelati' gamazi ti' lo ezela limine' gamenela nene laza a'mida mino ningo gele minune' ve: Neni' vo'nelo' gipe'ne hamo me ve nene neive. Eikumu' nene naza lanite' lamine' nogiluve lo meleho O'moso'mo do naba o-do opo'ni line' ve. 18 Ido' a'mine O'moso'mi labana've soto' ine' gololo' nene Izesukisi minunido' a'mine Okulumokuti' limine' gamazi nene leli' gehepeve aposolo' lingesi gilune' ve. 19 Ido' ne'mino gilunidoti' polohetelite lani' gamazilo' gele mu'musi' oga' une' malo' nene gohi nabosa gele mu'musi' gehepeve une' ve. Ne'mine une' nenako linginesi nene a'mine'mine igi polohetelite lani' gamazilo' ma gili dalizani' nene mo lamine' oloseive. A'mine gamazi nene liti'muso ebeku' lamuli'mo labana' ele neine' ne'minosa ne neive. Ne'mino labana' elo neivo go' lolosa go' nuvonuvo neivo sonohi' ganangome' dizaa' neine' ne'mino Izesu' nene gohi soto' ogo lutingu' hize labana' gehepeve eleleseive. 20 Ido' lingine polohetelite lani' gamazi gili dalizani' o neine' nenako naza ti' lo lo-lengemeloni' gamazi nene inite' naba neize. A'mine gamazimu' nene gili minisavo' polohetelite lani' gamazi nene gili dalisave:
Mono' godolou' gamazi'mi monovo li soto' iga' ave linge malite nene a'mine Petolo' gizine' gamazi'mi monovo nene ato' gohi ma ne'mino neive li laa' nave: A'mine polohetelite lani' gamazi mono' godolou' neine' muki' nene evene' hamolitesi ne'mi monovo've angise'ine engi' ga'ningutikovo' li soto' ilizado' minamave. A'mine mono' gilave ne'mine lani' neve nene Petolo' aza O'moso'mi Sikalahuli'mo ngelebizavosa eitatikovo' gilisa a'mine polohetelite lani' gamazi'mi monovo nene li soto' ilizani' o neive lo line' ve li lani' ve.
A'mine polohetelite lani' gamazi mono' godolou' neine' muki' nene polohete hamolitesi angise'ine ga'ninguti' gamazi ma li soto' ani' nene nomive.
21 Ee, polohetelite laa' ani' gamazi ne'mine nene haza eveneliti lutelo' nene e'meto mo keke' soto' osa'mive. Asi evene' O'moso'mi gamazi laa' ani' nene O'moso'mi Sikalahu' ne'mo zatuho' o-ngedavosavo' nene O'moso'mi veleuti' gamazi laa' ani' ve.

Copyright information for `ASO