2 Timothy 2

Gaza O'moso'mi Amuzolo' Lehete O Mino Neni' Laa' Nouvoni' Mono' Nene Evene' Masi Apizi nGimilizangumu' Ve Lo Evene' Ma Nene Apize nGemaa' Iline Ido' Monokumu' Mulumo Geni Gehaa' Noune' Nene Gazasi Gehaa' Iline Lo Paulo' Timoteo'ni Lo-dine' Gamazi

Nemu' nene gaza gipe'ne make, laza Izesu' Kilisitoda vo gi'mizekunivo O'moso'mo nasahili've lehize-ledaa' neinguti' nene amuzo do minosa nene amuzo molo minezo. Ne'mine ogo minosa naza evene' mukiliti ve'nido' lo soto' nouvo nenitati' gelaine' mono' nene evene' masi apizi ngimilizangisi nene monoto' e'mete lamine' igi mini apizi ngimilizado' lisihe' i minani' eveneta nene ngeme molozo. Gaza nene Izesu' Kilisito' ami've lolo' ogange. Ami laminelite mulumo gono ha gihaa' nani' ne'mino laza Kilisito'nimu' mulumo geni ne'mine gehaa' noune' ne'mino gazasi nene ha gehaa' ozo. Ami hamolitesi nene ato' gono ne'mo adelo' do minaalive li haza gonou' ma vi hilalizavoba asi amiu' lele'mize molave ne'mo lelikumu' lamine' gelelingumu' ve li olovo' igi minaa' nave. Ido' zohi' iga' nave nene zohi' i'mi vilizangu' zohili'mi lou' gamazi've ma avuto' ilizani' nene zohiku' vuni ikeve li palaisi ngimisa'mave. Ido' ma neve nene ve ma mine zuho' ogo gono amuzo molo dalive ne'mo nene gomu' api' ogo noso' nite' o molaa' neine' nene do naa' neive. Nemu' nene mene noluvoni' inite' mukikumu' nene Guvelesi ve'mo luka gaka do ngolo' lo-gedavo gele nge lo gelelesange. Nemu' nene ize' molo gelo minezo.

Ido' gaza Izesu' Kilisito'nimu' nene gele nge lo minezo. Aza neve nene guvelesi ve Davidi' a'vopilemo' zuhouti' mino hilinguti' oto neingumu' mono' gamazi lamine' lo-ngemaa' nouvoni' nene gele minezo. Naza a'mine gamazi lamine' laa' nouvongumu' nene mulumo geni nite' nogihuve. Ee, naza nene gizengize ve nouvoni' gelavo nala' numungu' nesi nene huli-nidikevo nouve. Ne'mine ikevo nouha O'moso'mi gamazi nesi nene nalato' ma minamive. 10 Nemu' naza O'moso'mo ei' ve lo do kegese-ngede neine' alevemu' nene mulumo geni inite' muki' nene ha gehe'mo vo minaa' nouve. Ee, a'mine aleve Izesu' Kilisitoda igi gi'mizilizadoti' lukuvo ni labana've di ti' igi ezesi minivi' minivi' ilizangumu' ve lo nenita soto' oga' neine' mulumo nite' muki' nene ha gehe'mo vo mino mono' gamazi lo-ngemaa' nouvoni' nene hulosa'muve. 11 Gamazi meve nene mo gihile lamine' neive. Ado':

Laza nene mo lamineto' Kilisitolesi maka' helekune' noline' nene
ezesi maka' minevo' alevo' ogo minelesune.
12 Ido' laza geni muki' soto' ilingu' amuzo molo mineso' nene
Guvelesi ve naba lolo' ogo minelingu' nene
lazasi maka' gono'velo' gizebo o minelesune.
Laza eze aleve nomune lo ataize lo-delone' nene
azasi a'mine'mine ogo neze aleve nizamave lo lo-ledeleseive.
13 Ei' gamazi lo nolido' nene gele hulosa ataize ngelo lamiline' nenako
nemu' nene laza ezemu' gele ele'vole' ogo mino
e'metelone lolone' gamazilo' ma gele damolone' nene
aza neve olove liline' gamazilo' nene mo gele do ogakovo' oloseive.

Lo-gimuvoni' Initekumu' Lo-ngemo Monokumu' Lovo Lolize Amilizave Lo-ngedo Gasika Gono Do Hehe Lo Do O'moso'mo Ninge Lamine' Ilido' Lisihe' O Minezo Lo Paulo' Timoteo'ni Lo-imine' Gamazi

14 A'mine noluvoni' gamazi mene lo ga'ine ogo lo-ngemo mono' gamazimu' nene lovo lolize amilizave lo O'moso'mi velelo' nene ga'ine do lo-ngedezo. Ne'mino lovo lolize oga' ne'mo nene inite' gihile ma do soto' amosa asi a'mine lolize gamazi gililizave nene ngele'mize goloso oloseive. 15 Gaza gei' nene O'moso'mo ningivoo gonou' ve lisihe' mino gono daa' monovo'nemu' novozo helamolodo' minelove lo gono amuzo molo do mino gamazi gihile nene do hehe lo ize' molo lo-ngemezo. 16 Evene' malite haza mono' gihile nomine' gamazi laa' nani' nene gele hulo mehenga emezo. Ne'mine gamazi li'mi vaa' naadi'mo nene mono' hulilizado' mini milikevo 17 a'mine laa' nani' gamazi ne'mo nene huso goloso okodelo' naba o'mo vo pelaa' neine' huso ne'mino evene' linge mukita vosa mo ngele'mize goloso oloseive. Ado' ne'mine gamazi laa' aveuti' nene Himenaeoki Hiletoki nene nizasive. 18 A'mine ve sita' netise nene hele noloninguti' otaa' nene luteli'mo mo otani' nenako nemu' nene gohi ma otamolosune lisa mono' gamazi gihileloti' nene zovo' izi visa evene' lingeliti mono'ine nene di gopo i-ngidikesive. 19 Ne'mine ikesiha O'moso'mo gamazi gihilelo' do lehete o-ngedo do ote-ngidiveti mulise nene ele'vole' ogo neivo inite' mali'mosi do gabe' osa'mive. Ido' a'mido' nene monovo've ti' lo gize neive:

Guvelesi ve aza ei' evenele nene mo ningo gele neive.
Ido' ma nene:

Guvelesi ve'mi gulive igi ei' evenele none laa' nave muki' nene
monovo golosomu' olovo' ilisave.
20 Guvelesi ve mali'mi numu've nabau' somo lapese nevo'mine inite' nene inite' lamine' ngolidunukisi siluvadunukisi lili' ani' initekovo' minaa' neivoba asi haza nite' zadunu' nehe misubodunu' nehe lili' ani' initekisi nene ha minaa' neive. Linge ma meni've dize minine' initetunu' lili' ani' inite' nene gono inite' laminekumu' neive. Ido' haza nitetunu' lili' ani' inite' nene haza gonolokumu' nene gopo minaa' neive. 21 Ne'mine oga' neinako evene' malite lo-gimuvoni' goloso nite' nene haza lapese gili minanguti' golovo' izi ma di hulilizani' nene ingine a'mine meni've dizo minine' lapese ne'mine lili' igi Guvelesi ve'mo ato ato' gono lamineto' ngele'mize molalido' di lisihe' igi mini ei' kekeize inite've gono daa' iline' inite've ne'mine mini mili minilisave. 22 Nemu' nene gaza umungive goso've lavo'ine lemaa' neine' initekumu' nene lavonga lemamivo golise ogo mehenga emosa gaza lu'ningu' goloso monovo nomivo mini Guvelesi vela lika' lika' igi ezelo' lehete i minave mukikisi nene maka' bizo mino lisihe' lamine' minaa' monovosi ido' Guvelesi vemu' gele ele'vole' oga' monovosi ido' lute ngemaa' monovosi ido' hongu lo lamino minaa' monovosi nene imiselo dalosa amuzo molozo. 23 Ido' gihile've nomine' getipe gamazi ado' gamazi monovo gilamavete laa' nani' gamazi ne'mine li mono' monovomu' gamazidunu' ge hulo ne hulo laa' ne'mo nene lovo lolize do soto' oga' neine' nene mo gele nane' ma neive. Nemu' nene gaza a'mingu' vo holamo mehenga emezo. 24 Guvelesi ve'mi gelekele' ve nene lovo lolize amilizado' i mini asi evene' mukita alaha' igi hongu gamazi li-ngimi mini apizi ngimiliza monovo'ine nene laminekisi mini gehe gehe izi ngimi mini 25 engi' gamazi'ine bililisa iga' ave nene hongu monovo di soto' i-ngidi minisa di hehe li-ngidilizani' o neive. Ne'mine ikevo lu'ine di velepe' izi gamazi gihile nene gili lamine' ilizado' O'moso'mo ngele'mize molalihe losa noluve. 26 Ne'mine ogavosa Satani aza ei' gelekele' i-dilizave lo do eita o minavo gelevuso'veli'mo do mininguti' nene apasisa lukuvo nalisave.

Copyright information for `ASO