2 Timothy 4

Paulo' Timoteo' Gono Dalingumu' Nene Gohi Amuzo Molo Gala Dosa Naza Heleloni' Gamene Nene Mo Avito' Ogave Lo Lo-imine' Gamazi

Izesu Kilisito' nene tine' molo ogo Guvelesi ve naba lolo' ogo gizebo o-ledelingumu' nene naza ga'ne gele mino gaka dalove. O'moso'mi velelokisi ido' hilani' alevesi ido' ha minilizani' alevesi gonito' lele'mize molo ize' molo-ledelive a'mine Izesu Kilisito' ei' velelokisi nene gaka do ti' lo nolo-giduve: Gaza gamazi lamine' nene lo soto' ogo lo-ngemezo. Ee, gili gimilizani' gamenelo' nolihe gili gimamilizani' gamenelo' nolihe ha lo-ngemovo' mino gosele' gebelamivo apize ngeme'mo vo mino ga'ine do mono' nene gihile neive lo ngelebizo lihime'inemu' nene ngelemo lu'ine do ngii lo-ngedezo. Ido' gamazi ne'mino lo-ngemezo noluvoni' nene ingine mono' gamazi gihilemu' gosele' ngebelavo geleso' ngisamivo angise'ine lanite' gili gililizani' gamazimu' nene ga'ningu' huhu lavo a'mine lanite' gili gililiza gamazi nene apizi ngimilizave vai' ngele'mizi di igi hitilizani' gamene ma aloseinako nemu' nene luve. Ne'mine igi gamazi gihile nene mehe'ine imi zovo' izi vi gihile've nomine' gamazi heluno ne'mine malo' nene gi'mizilisave. Ne'mine ilisaanaze. Gei' neve nene negi hizo ladani amo gaka gele ngevo' lo mino monoli'mi geni mulumo soto' iline' nesi nene ha geho mino mono' gamazi lamine' lo soto' ogo lo-ngemaa' gono nene ha do mino gono geito' hulo neine' gono nene mo vai' doovo' minezo.

Naza ne'mine gamazi mene nolo-gimuvoni' nene neni' vanise'ne nene mo api' igi lepilisa navo neni' osu' lo voloni' gamene'ne nene mo alite neivosa noluve. Ido' vanise'ne ne'mino lepeloni' nene O'mosomu' ve li vaini noso lepi hulaa' nani' ne'mino lepe hulolosuve. Naza mono' lesisi lamineku' nene amuzo molo loti' izo vo makilo' mo hetelekuve. Mono' gihileloti' nene zovokisi izamo mo e'mete osu' lokuve. Idise meloti' alinge' neve nene monovo lisiheto' e'metaa' avete daa' nani' meni nene nenikumu' gizebo ogo neive. A'mine meni inite' nene monovo lisiheto' ize' molo-ledaa' neine' zasi Guvelesi ve ne'mo nene gamene nabala nemeleseive. Ido' nemeline' nene nenikovo' nemelivoba asi ei' alingumu' lu'ine mili minave mukikisi nene ngemavo dalisave.

Paulo' Ezesi Maka' Gono Dave Huli-di Vangumukisi Ido' Goni' I-dangumukisi Timoteo'ni Nolo-emo Ano Lo-dine' Gamazi

Gaza nenita lite' lo aline' aka nene amuzo molo ma do soto' ogo ano. 10 Dema' neve nene me misubou' minine' initeto' lulo molosa neni' nene hulo-nedo Tesalonika numuno ebeta vavo ido' Keleseke' nene Galatia misubouko vavo ido' Tito' nene mo Dalamatia misubouko vavosa nene noluve. 11 Luka' nevo' nene nenikisi maka' nosive. Ido' Maleko' neve nene gelekele' ogo hize ele' lamine' o-nedaa' neine' nenaze. Aliningu' nene ele'mizo maka' alizo. 12 Ido' Tikiko'ni nene mo Eheso numuno ebeta imisele hulokuvo vogave. 13 Ido' gaza aliningu' nene naza Toloasi numuno ebeku' Kalipo' neida ponisa hulo uvoni' masi nene do-nedo ano. Ido' buku'ne masi nene do ano. Ado' a'mine buku'neuti' nene ize losuvolo' luhuvo gizani' pepa ma nene inite' naba nenaze. A'mine nene gaka molavo hulo ogaline.

14 Vapadunu' inite' ato ato' lolo' oga' ive Alekisadelo' ne'mo monovo goloso nene vai' goloso o-nidive. Aza ogo molo ido' nene Guvelesi ve'mo golo hizo lihime emeleseive. 15 Ido' aza leli' laa' noune' gamazite nene amuzo molo molovo' hitevo' ogo minine' nenaze. Geikisi nene gamazika molovo hitevo' ogalize. Eikumu' nene ehe' ogo gizebo lamine' ozo.

16 Gana' api' igi gonito' nele'mizi milani' gameneu' nene evene' hamolitesi neni' gamazi'nelo' hize ele' ma i-nidamave. Mukito' mo huli-nidi vikeve. Nemu' ne'mi lihime nene O'moso'mo do-ngede minamiliho losa noluve. 17 Ne'mine ani'za Guvelesi ve nene nenikisi mino amuzo nemo hize ele' o-nidine' ne'mo laza lo soto' oga' noune' gamazi nene naza lo soto' ogo lo-ngeme osu' lokuvo heta ato' ve muki' nesi nene gilani' ve. Ido' ne'mine ogo Guvelesi ve ne'mo Loma vete nibili hililisa anguti' nene alete molo do hulo-nedavo lukuvo nuve. 18 Ido' di goloso i-nidilisa ilizani' inite' mukikuti' nene Guvelesi ve'mo alete molo-nedo lukuvo nemo Okulumokuko ei' gizebo o neingu' nene nele'mize do voloseive. Nemu' nene eze opo'ni lo minelone' nene huko vamivo ha minevo minevo' ogo mineline' nene mo ne'mino miniliho.

Paulo' Evene' Ma nGopo'ni Lo Luhuvo Nite' Gize Osu' Line' Gamazi

19 Neni' nene Pilisikila'nisi Akuila'nisi ido' Onesiholo' numu'veu' ingaa' ani' aleve nesi nene ngopo'ni noluze. Lo-ngemezo. 20 Elasito' nene Kolidi numuno ebeta nene ha minive. Ido' Tolohimo' nene inite' gize do neivosa Mileto numuno ebeku' nene hulo-dosa uvoni' ve. 21 Hepe' gamene olihe amido' nene gaza aline' aka amuzo molo vise' ogo do soto' ogosa ano. Ido' Euboulo' nesi Poude' nesi Lino' nesi Kalaudia' nesi ido' leze zuho muki' nesi nene gopo'ni nilave.

22 Ido' Guvelesi ve nene gei' sikalahukasi minivo. Ido' O'mosolati' nasahili' nene lengita minivo. Moda a'nesi' ve.

Copyright information for `ASO