Colossians 1

Paulo' Gamazi Api' Olosa Izesu' Evenele Kolosa Ebeku' Minave Nene No'noho' Gamazi Lo-ngidine' Gamazi

Izesu' Kilisito' aposolo mineline lo O'moso'mo ei' lulolo' nele'mize molave Paulo' naza leze zuho Timoteokisi maka' mino leze zuho O'moso'mi evenele Kolosa ebeku' mini Kilisito'nimu' gili ele'vole' igi e'mete lamine' igi minave lengi' nene luhuvo nite' mene nogize-lengedo ti' lo noluve: Meteho O'moso eitati' nasahili' ido' hongu lo lamino minaa' monovo nene lengikisi miniliho lo noluve.

Paulo' Aza Kolosa Aleve Nene Mono' nGemeni Dameni Laminekisi Minilizave Lo O'mosola Laa' Ingumu' Lo-ngimine' Gamazi

Laza lengikumu' Guvetesi ve Izesu' Kilisito' meleho O'mosola laa' uningu' nene gamene gamene lengikumu' nene O'moso isaa' neve lo-daa' noune. Lengikumu' O'mosola laa' noune' nene lingine Izesu' Kilisito'nimu' gili ele'vole' angumukisi ido' O'moso'mi evenele zuho muki' lutine ngimaa' naani' mamukisi nene geloosa O'moso isaa' neve lo-daa' noune. Lingine ne'mine igi Izesu' Kilisito'nimu' gili ele'vole' igi O'moso'mi evenele lutine ngimaa' naani' nene gomuta lingine gamazi gihile Kilisito' gamazi lamine' li-lingimangu' nene O'moso'mo Okulumokuko salani molo-lingidine' initekumu' nene giliisa a'minemu' gili medeli minani' ne'mo nene ne'mine ani' ve. A'mine lengita ani' gamazi lamine' ne'mo nene lingine gana' api' igi giliisa O'moso'mi nasahili've'mi monovo gihilemu' ningi vevesani' gameneloti' lengita idi'mine ogo a'mine gamazi lamine' nene gihile noizo misubou' misubou' hutile' ogo naba o'mo novive. Ido' a'mine O'moso'mi nasahili've'mi monovo gihilemu' nene leli' gidini ve Kilisito' gelekele' ve've lute eme nonive Epahala' ne'mo apize lengemavoo gili nizani' ma neive. Ei' neve nene lelito' medelo Kilisito' gonolo' nene peleseve' ngomosi ma izamo daa' ive ne neive. Ido' ei' neve nene lingine O'moso'mi Sikalahuli'mo do ote-lengedavoo lutine ngimaa' monovotine lengita minine' nemu' lo-limive ne neive.

Ido' lingine ne'mine igi minani' nemu' gilune' gameneloti' lengikumu' nene gamene gamene O'mosola laa' nouningu' nene O'moso'mo monoku' otohato ve gehepeve lolo' o-lengedavo lingine ei' Sikalahutati' gele vevesaa' monovo di nizavo ne'mo nene ei' O'moso'mi lulolo' minine' monovomu' nene gili osu' li minilizave losa laa' noune. 10 Guvelesi ve'mi evenele minilizani' votigilelo' mini mili mini Guvelesi ve'mo ninge lamine' daline' monovolokovo' nene e'meti minilizave. Ne'mine ikevo ne'mi gihile nene gono lamine' ato ato' muki' di nizavo O'mosomu' gili vevesaa' ani' monovotine nene naba o'mo vo minelive. 11 Ido' O'mosolati' atoli'mine ogo minine' amuzo've nene lengemavoo ne'mo ele'vole' gehepeve igi mini lengita geni ato ato' muki' soto' o-lengedelingu' nene hongu li mini ha gihi di dizivo' minilizado' lisihe' i mini longolize izi 12 metehida nene isaa' neve li tangezo' ve li-dilizave losa nene O'mosola laa' noune. Aza nene labana'vesi minine' ebe'veu' eze evenele salani molo-lidine' inite' linge nene dalizado' do lisihe' o-lengede neive. 13 Ee, liti'muso melehi amuzolo' mino gelekele' o-do minuninguti' nene do lu' izo hulo lulo eme neine' gipele'mi gizebou' o-lede neive. 14 A'mine gipele ne'mo nene meni hizo do kuluhize-lidine' nene ado' lihime apase-lidine' neve ne neive.

Kilisito' Emeni Damenimukisi Gono Daa' Neingumukisi Paulo' Lo-ngimine' Gamazi

15 Ido' a'mine O'moso'mi gipele nene ningamoso' o minine' O'moso ne'mi avazaha ne'mine mino O'moso'mo inite' do soto' molani' muki' neti naba'ine ne neive. 16 Ido' inite' mukiliti naba'ine neive noluvoni' nene inite' Okulumoku' minani' initekisi misubou' initekisi muki' nene eitatikovo' soto' ani' nenako nemu' nene naba'ine ve noluvoni' nene ado' ningaa' noune' initekisi ido' ma ningamaa' noune' initekisi ato ato' initeto' gizebo igi minaa' ave dizi minani' limi minani' guve'inesi ve mukikisi nene eikumukovo' asi've do soto' o-ngidine' ve. 17 Ido' ei' neve nene inite' mukikisi olihe soto' amavosa ha mino inite' muki' hize ele' o-ngedo neivosa ei' amuzolo' nene nizave. 18 Aza nene eze evenele mulise ei' oko'no ne'mino minuniveti godotelo' minive ne neive. Aza nene leli' minevo' alevote'mi izeleho mino ei' nene inite' muki' ngivile' ogo dizo minelove losa gomu' molo lemo hilinguti' otine' ve. 19 Ido' O'moso'mo ei' gipele ezelo' lisihetokovo' minelive lo gala gilido' do molo laavo a'mine gipelela nene ei' O'moso'mi emeni dameni've gehepeve mudise mine molo minine' nenako nemu' nene naza ezemu' inite' muki' ngivile' ogo neive noluvoni' nene mo laminetokovo' noluve. 20 O'moso'mo gala gelo laavo a'mine gipele nene lohoto' zalo' helo vanise've lepine' ne'mo nene O'mososi biluva' ogo minuninguti' nene kuku holo-ledo ei' O'mososi inite' mukikisi misubou' inite' nilizahe Okulumoku' inite' nilizahe nesi nene do hamo' o-ledavo uva lo do bizo none.

21 Ee, lingine gomu' O'moso huli hoto' i-di mini monovo goloso igi minadi'mo nene lutine gatingu' O'moso biluva' i-di minani'za 22 idise nene Kilisito' aza evene' oko'no've hulo labuluvo ogo hiline' ne'mo nene O'mososi do hamo' o-lingidine' ve. Ido' ne'mine ine' nene lingine golosouti' mine abaza' igi mini lihime okodida dizamivo gamazitine nomivo minikevo O'moso'mi velelo' nene lengele'mize molalove losa nene ne'mine ine' ve. 23 Ido' ne'mine o-lengedeline' nene lingine mono' gamazi lamine' gilani' gili mu'musi' ani' nene huli vamii gili ele'vole' i mini monoku' nene ele'vole' igi mini mine gili' li minilizanikovo' nene ne'mine o-lengedeleseive. A'mine mono' gamazi lamine' nene li soto' igi misubou' misubou' numudo' namado' ve nene li-ngimikeve. Ido' neni' Paulo' nene a'mine mono' gamazi'mi gonolo' ve lolo' ogo nouve.

Paulo' Izesu' Evenele Zuho Mulisemu' Gono Daa' Ine' Monovo Lo-ngimine' Gamazi

24 Ido' naza lengikumu' ve lo mulumo alumo geni nogihuvoni' nemu' nene idise naza nolize noizuve. Ne'mine nouvoni' nene Kilisito' aza mulumo geni geheline' nene ma ha neivosa naza nene ezelo' medelo ei' oko'no ne'mine lili' igi minave eze evenele zuho mulisemu' nene a'mine ha minine' geni nene do pelelesa neni' oko'nela nene ma nogeho hize ele' noo-lingiduve. 25 Ee, O'moso'mo neni' nene lengikumu' gono doo a'mine gonolo' gizebo ve mineline lo gono nimido' do molosa a'mine Kilisito' evenele zuho mulise'mi gonolo' ve nene lolo' ogo nouve. Ido' ne'mi gonolo' ve lolo' ogo nouvoni' nene O'moso'mo ei' gamazi've nene lo-ngemo osu' gehepeve liline losa lo-nedavo nemu' nene gonolo' ve lolo' o nouve. 26 Ido' a'mine gamazi've nene gozopo' aka'mila soto' ika' ika' i'mi ave nene gilamavo suno' gamazi ne'mine minine'za idise nene eze evenele zuho ningi gililizave lo do soto' o-ngede neive. 27 Ee, a'mine suno' gamazi nene ede vine' inite' gehepeve mino Zuda ve minamave heta ato' ve engikisi do oluso' o-ngedelingumu' nene O'moso'mo eze evenele gililizave lo gelo lo-ngemelesa gele minine' ve. A'mine gamazi nene ne'mino neive: Kilisito' neve nene lengiku' neivosa ne'mo nene lingine O'mosolati' inite' atoli'mine ogo minine' nene vi di ti' ilisaaze. Nemu' nene a'minemu' ha gili mu'musi' i minilizado' o neive. 28 Evene' hamo hamo' muki' nene Kilisitoda gi'mizi minisa monoku' lodive ikeni' nizavosavo' O'moso'mi velelo' nene ngele'mize molalone losa nene a'mine Kilisito'nimu' lo soto' ogo evene' hamo hamo' muki' nene hungo' ngemo otohato monovolo' gehepeve e'meto ei' Kilisito'nimu' nene evene' hamo hamo' muki' apize ngemaa' noune. 29 Ido' ne'mine olongumu' nene Kilisito' atoli'mine ogo do amuzo molo-nedaa' neine' votigilelo' gehepeve do molosa a'mine amuzodunu' nene zege' zege' ogosa ele'vole' ogo gono daa' nouve.

Copyright information for `ASO