Ephesians 1

Paulo' Izesu' Kilisito' Evenele Geke' Lo-ngidine'

Izesu' Kilisito' aposolo've mineline lo O'moso'mo ei' lulolo' nele'mize molave Paulo' naza O'moso'mi zuho Eheso numuno ebeku' mini Izesu' Kilisito'nimu' gili ele'vole' igi e'meti minave lengi' nene luhuvo inite' mene nogize-lingiduze. Ningilo. Ido' meteho O'moso ido' Guvelesi ve Izesu' Kilisito' engitati' nasahili' ido' hongu lo lamino minaa' monovo nene lengita mine do voo miniliho.

O'moso'mo Monovo Danava Lamine' Ato Ato' Lehize-lidine' Nemu' Siza Lo-do Do Naba O-deloningumu' Paulo' Lo-ngimine'

Kilisitoda ogo gi'mizuningumu' ve lo Guvetesi ve Izesu' Kilisito' ei' O'moso've mino melehosi minive aza nene Okulumokuti' lute hize ele' o-ledeline' monovo danava lamine' ato ato' muki' nene lehize-ledo no'noho' mo ize-lede neine' nenako nemu' do naba o-do opo'ni lo-delone. Ne'mine o-lidine' nene gomu' olihe okulumo' misubo do soto' amosa neze ve'nelo' neze evene'ne lisihe' lihimetine nomivo gamazitine nomine' minilizave lo do kegese-ledo Kilisitoda do gi'mize-lidine' ve. Ne'mine ogo gomukuti' lulo lemo leli' nene Kilisito' gono dodo vilidoti' nene neni' izipaha'ne ve lo do ti' oloni' nene lamine' oloseive lo ei' lulolo' ogo do ti' o-lidine' ve. Ido' ne'mine ine' nene O'moso'mo lulo eme neive ei' gipele nene haza gidini leli' nasahili' o-ledo imiseline' nene O'moso aza atoli'mine ogo nasahili' gehepeve o-ledavo laza opo'ni lo do naba o-deloningumu' ve losa ne'mine ine' ve. A'mine O'moso'mo lulo imive gipele nene lelito' medelo leli' lihimetemu' vanise've hulo hiline' ne'mo a'mine lihimete nene hulo-ledavo lihimete nomine' minaa' none. Ee, ne'mine ogo aza vauve elo do atoli'mine ogo nasahili' o-ledo gele vevesaa' monovo ido' gele nge lo minaa' monovo nene lehize-lidine' ve. Ne'mine ogo ei' lulolo' gozopota Kilisito' gono dodo vilidoti' olove lo giline' inite' lamine' goloso suno' haleko ha minine' nene laza a'minemu' gelelone' nene lamine' oloseive lo gelo a'mine suno' haleko ha minine' initekumu' nene lo soto' ogo lo-limine' ve. 10 A'mine ei' lulolo' do soto' iline' inite' nene ne'mino neive: Gono gizeka' hizo dodo vo neivo gamene lamine' nene soto' ogavo neu' nene api' ogo aza inite' mata' muki' okulumoku' minani' initekisi ido' me misubou' minani' initekisi nene mine lamine' igi minami ato ato' minadoti' do hamo' o-ngedo Kilisitoda do e'mete-ngedo Kilisito'ni nene a'mine inite' mata' mukiliti godo'nido' minive lolo' o-deleseive. 11 Ido' laza ei' Kilisito'nimu' gele ele'vole' ogo minune' ne'mo gana' api' ogo Kilisito' do lu' izelingumu' nene gele ele'vole' ogo ezemu' gizebo ogo minaa' unive Zuda ve leze nene O'moso aza inite' muki' nene ei' gilidokovo' do soto' oga' ive aza gozopotati' ne'mine olove lo gala gelo minido' nene Zuda ve leli' nene do kegese-ledo ei' evenele zuho ve lo lele'mize molani' ve. Ee, evene' ato atolite ningi O'mosomu' eze nene emeni dameni've lamine' golososi neive li nopo'ni lilizave losa Zuda ve leze nene ei' evenele zuho ve lo lele'mize molavo none. 13 Ido' a'mine'mine igi Zuda ve minamave lingine gamazi gihile ado' Kilisito' aza lengi' do lungu' izelingumu' gamazi lamine' nene mo gilisa Kilisito'nimu' gili ele'vole' ikevo ne'mo nene O'moso'mo lemelove lo lo huko line' Sikalahu've nene ei' Kilisito'nimu' ve lo lehize-lengedo ei' ve lo a'mine Sikalahu' nedunu' nene noso molo-lengedavo nizave. 14 Ido' O'moso'mo ei' Sikalahu've lehize-lidine' nene evene' muki' O'mosomu' nene emeni dameni laminekisi neive li nopo'ni lilizave lo eze evenele leli' nene meni hizo do eita iline' gono api' ine' nene mudise do pelosa lemelesa salani molo-lidine' inite' linge ma nene mo lamineto' dalizave lo lelebizelesa a'mine salani molo-lidine' initekuti' ma a'mine Sikalahu've nene gomu' noso ne'mine molosa lehize-lidine' ve.

Paulo' Aza A'mine Luhuvo Gizo Hulo-ngidine' Aleve Nemu' O'mosola Line'

15 Nemu' nene lingine Guvelesi ve Izesu' Kilisito'nimu' gili ele'vole' nani' ido' Izesu' zuho muki' lutine ngimi nasahili' i-ngidaa' nani' ne'mi gamazi've nene naza gelo 16 nemu' lengikumu' nene O'mosola isaa' neve lo gamene gamene opo'ni laa' nouve. Ido' ne'mino O'mosola lengikumu' laa' nouvongu' nene aza ne'mino hize ele' o-lengedelive losa ne'mine laa' nouve: 17 Lingine O'mosomu' gili guni ilisa gili'mi vi nizavo Guvetesi ve Izesu' Kilisito' O'moso've aza emeni dameni lamine' golososi minidi'mo guvele monaa' ive meteho aza nene gamazi monovo do soto' ogo lengelebizo ido' gili vevesaa' lengemeni nesi nene lehize-lengedelive lo ezela laa' nouve. 18 Ido' inite' ne'mine dalizave lo elese molo lingimine' gameneloti' gili ele'vole' igi a'minemu' gizebo igi minaa' nani' inite' nene aza guvelesi inite' ne'mine mana'mine inite' lamine' nene vauve elo eze evenele leli' lemelesa salani molo-lidine' ne'mi monovo nene lingine mo ningi gili vevesi 19 ido' amuzo ato ato' muki' ngivile' ogo osu' lo atoli'mine ogo dizo minine' amuzo've ne'mo laza ezemu' gele ele'vole' ogo minaa' nonive leli' hize ele' o-ledaa' neine' ne'mi monovo nesi ningi gili vevesi minilizave lo nemukisi O'mosola laa' nouve. 20 Ido' a'mine leze hize ele' o-ledaa' neine' amuzo atoli'mine ogo dizo minine' ne'mo nene Kilisitoda gono do mo hilinguti' do ote-do Okulumokuko do dize-do O'mosoloti' lemo minive'mi mo'mosi' Okulumoku' O'moso'mo ana hulaa' idaa hulo-davo mito' neive. 21 Ido' ne'mino mino Kilisito' aza nene evene' guve'inesi ve dizi minani' limi minani' ngomo' naba' ido' ato ato' amuzo'inesi minave muki' idise mene gameneu' nizani' engikovo' nesi nevoba asi alinge' gamenela soto' igi minilizani' nesi muki' nene mo ngivile' ogo osu' gehepeve losa mukiliti Guve'inesi ve lolo' ogo neive. 22 Ne'mino neivo O'moso ne'mo inite' muki' nene do Kilisito' gizeneukovo' leme-ngedo O'moso'mi evenele mulise lelito' nesi nene godotelo' minive mineleseive lo ele'mize molo-lidine' ve. 23 Ido' Kilisito' nene godotelo' minive neivo eze evenele mulise laza nene ei' oko'no've linge lolo' ogo mino a'mine numudo' namado' inite' mata' mukiku' mine osu' lo minevo dovo' ogo minive eita vo gi'mizekunivo ezesi lezesi nene evene' hamo' ne'mine lolo' ogo nonive nene none.

Copyright information for `ASO