Galatians 1

Paulo' Aza Izesu' Evenele No'noho' Ize-ngedo Lo-ngimine' Gamazi

Aposolo Paulo' naza ido' leze zuho Izesu' aleve ingine mukikisi none' nesi nene lingine Izesu' Kilisito' zuho mulise muki' Galatia misubou' mini'mi monangumu' nene luhuvo inite' gize lengemelone loosa naza mene nogize lingimuze. Ningilo. Naza aposolo gono daa' nouvoni' nene haza evenelite ne'mine gono nimi nele'mizi milani' nevoba asi Izesu' Kilisito' asi've nesi hilinguti' do ote-dive meleho O'moso nesi nele'mizi milasine' nenako nemu' aposolo nouve noluvoni' nene mo lamineto' noluve.

Ido' O'moso metehosi Guvetesi ve Izesu' Kilisitokisi engi' nasahili' i-lidaa' nasine' monovo'ine nesi ido' hongu lo lamino minaa' monovo'ine nesi nene lengita minelive lo O'mosola noluve.

Meteho O'moso'mo lavo ei' lulolo' e'meto Guvetesi ve Izesu' Kilisito' aza idise minani' alevetingu' goloso ogo noninguti' nene do lu' izelove lo eze oko'no hulo lihimete apaso hiline'. Nemu' nene O'moso opo'ni lovo' lovo' ogo mino mo izo huko-ledamivo minevo' minevo' ogo minelive lo mo a'minemu' ne'minovo' miniliho lo noluve.

Izesu' Kilisito' Gamazi've Lamine' Lo-lingimuvoni' Nene Evene' Malite Ne'mino Nomive Li Ma Li-lingimilizani' Nene Mo Gilikelizave Lo Paulo' Lo-ngimine'

Lingine Kilisito' nasahili' o-lengedavo ne'mo O'moso'mo ei' evenele ve lo lengele'mize molavo minanguti' lite' li mehedine imi evenelite mono' gamazi lamine' ve li gamazi ato' li-lingimani' gili ngimaa' nani' nemu' nene naza upuho' ogo aizo lo nogiluve. Ne neiha Kilisito' gamazi've lamine' ne'mine nene ato' ma nomine'za evene' ma ingine nene lengi' lutingu' hizi di gopo' napa i-lingidi Kilisito' gamazi've lamine' nene di ato' igi di goloso ilisa laa' nave. Ingine ne'mine igi Kilisito' gamazi've lamine' gomu' vomila lo-lingimune' nene li-lingimami ma di gopo igi ato' ma li-lingimilizave ingine nene O'moso'mo usi' ize-ngedavo mo vi tolovo ilisave lo noluve. Mo nazasi ne'mine ma olonikisi nene mo vo tolovo olosuve lo noluve. Ido' Okulumokuti' O'moso'mi angelo' ne'mine'mosi ne'mine ma iline' nene O'moso'mi angelo' noliha a'minesi mo vo tolovo oloseive. Gomu' lo-lingimune' nene idise gohi ti' lo nolo-lingimuve: Ve ma ingine laza mono' gamazi lo-lingimune' gili ele'vole' ani' gamazi ne'mine li-lingimami atoli'mine ma li-lingimilizave nene O'moso'mo usi' ize-ngedavo vi tolovo ilisave.

10 Ido' evene' malite nenikumu' nene aza lamineto' lamo ha evene' lanite' gililizadokovo' lo-ngemaa' neive laa' ani' nene naza ne'mine oga' uvodo' ladiniko idise evene' ma vi tolovo ilisave noluvoni' nene ngelo lo-ngimuvodibe. nGelo ma lo-ngemamuvodine. Nemu' nene evene' lanite' gililizadokovo' lo-ngemamo O'moso'mo ninge lamine' dalidokovo' lo-ngemaa' nouve. Ee, Kilisito' gelekele' ve lolo' oo minuvoni' ne'mo evenelite neni' ngeli ninge lamine' damilizado' nenako evenelite neni' ninge lamine' dalizave losa idisesi ne'mine ogo ha minuvodiniko Kilisito' gelekele' ve lolo' ogo ma minamuvodine.

Paulo' Aposolo Lolo' Ogo Monine' Monovo Lo-ngimine'

11 Neze zuhokizo, naza Kilisito' gamazi've lamine' lo-lingimuvoni' mamu' lo-lengemeloze. Gililo. A'mine gamazi nene evene' malitidati' giluvoba evenelitesi apizi nimamavo Izesu' Kilisito' asi've lo soto' ogo lo-nimine' ve. Nemu' nene evenelite di soto' milani' gamazi nomive li gililizave losa nolo-lingimuve.

13 Ido' Kilisito' gamazi've lamine' nene evene' malitesi li-nimamavo Kilisito' asi've lo soto' ogo lo-nimive luvoni' nene nemu' luze. Gililo. Naza gomu' Zuda veti monovolo' e'meto mino ogo molo minaa' uvoni' monovo'ne nene lingine mo li-lingimikevo mo gili nizave. Naza nene ne'mine noogo O'moso'mi evenele zuho do goloso palasa ogo osu' lo-ngedelove lo ne'mine olosa do goloso ogosa goboni molo-ngedaa' uvoni' ve. 14 Ido' naza nene avotemotidati' monovo ngomo' naba' nene lemo ongalive lo a'mine avotemotidati' gamazi nene amuzo goloso molo gele do mino neze gono'nemote leli' Zuda veuti' minani' muki' nene ngivile' ogo Zuda veti monoku' nene dize veleto' oka' oka' o'mo vo minuvoni' nene lingine mo gili nizave. 15 Ne'mino mino ne'mine oga' uvoni'za ize'nehi mulunou' olihe ha minuvongu' do kegese-nedo nasahili' o-nidine' ne'mo aposolo lolo' iline lo nele'mize molave O'moso aza gala gelavo lamine' ogavo eze gamazi've lamine' nene do vo Zuda ve minama veti zuho ato ato' nene vo lo-ngeme'mo moneline lo ei' gipele'mi monovo nene lo soto' ogo nelebizavo naza ne'mi monovo nene imine' mili li-nimilizave lo a'mine gamazi nemu' evene' hamokisi ma lo gele ha gele amo 17 ido' Zelusalemi ebeta olihe aposolo lolo' amuvo gomu' mili aposolo lili' igi minave engitasi nene vamuvoni'za naza lite' lo evene' vai' minamani' misubo Alabia nela vo mino alinge' nene Damasiko numuno ebeta tine' molo vo minuvoni' ve. Ido' ne'mine ogo evenekisi gamazi lo gele ha gele amuvoni' nemu' nene naza mono' gamazi lo-lengemaa' nouvoni' nene evenetati' nomine' ve. Asi Kilisitodati' neine' neive li lingine gililizave losa nolo-lingimuve.

18 Ido' tine' molo Damasiko numuno ebeta vo hetelo mino kilisimasi seto hamo hulosa Petolo'ni ningo gamazi lo-emo eze gamazi gelelove lo Zelusalemi ebeta dizo vo salele sitakisi gamene hamokisi nene ezesi maka' minusive. 19 Ne'mino minuvoni'za aposolo linge ma nene ningamo Guvelesi ve Izesu' nakunolo minive Zakobo'nivo' nene ninguve. 20 Ido' naza a'mine me gamazi nogize-lingiduvoni' nene gosoho' nasaha' lo-lengemamo O'moso'mi velelo' lamineto' mono' gamazi lo-lengemaa' nouvoni' nene evenetati' gelamo Kilisitodati' giluvoni' nene nolo-lingimuve. 21 Neloti' Zudaia misubou' minamo gohi alinge' nene Silia misuboukosi Kilikia misuboukosi vuvoni' ve. 22 Vuvoni'za Zudaia misubou' Kilisito' evenele mulise ato ato' minani' ingine nene nenikumu' ma ningi gilamani' ve. 23 Ee, ingine nene neni' monovo'nemu' nene ve'inedunu' ma ningami ga'inedunukovo' nene evene' malite li-ngimikevo ti' li gilani' ve: Leli' mono' gamazite osu' lilive lo leli' goboni molo-ledaa' ive ma'mo idise nene a'mine mono' gamazi nene gamazi lamine' ve lo lo-ngeme'mo nomonive. 24 Nemu' nenikumu' nene O'moso opo'ni li minani' ve.

Copyright information for `ASO