James 1

Zakobo' Geke' lo-ngedo Luhuvo Gize-ngidine'

O'moso ido' Guvetesi ve Izesu' Kilisito' engi' gelekele' izipe Zakobo' naza luhuvo nite' nogizuve. Isilaele' veti avoteho Zakobo' gipele zuho tuvelu engi' nga'vopilemo' mulise'ninguti' mulise'ninguti' ma hutile' igi misubou' misubou' mini'mi vanguti' Izesu' evenele zuho lili' ave lengikumu' luhuvo nite' mene nogizuve. Longopo'ni lo nogizuve.

Lemengu' Soto' O-ledaa' Neine' Ne'mo Gele Ele'vole' Ogate Do Amuzo Molo-ledaa' Neingumu' Gizine' Gamazi

Neze zuho mate, lengemengu' molaa' inite' nehe mulumo nite' ato ato' nehe ne'mine inite' lengita soto' iline' ne'mo nene O'mosomu' gili ele'vole' iga' nani' nene do amuzo molo gili ele'vole' igi di gili' li minilizani' monovo do soto' iline' nene mo gili nizave. Gili nizanako mulumo nite' ato ato' ne'mine lengita soto' neivo ma muludingu' goloso gilami longolize izivo' minilo. Mulumo initeku' mini O'mosomu' gili ele'vole' igi di gili' li minani' nene hulami a'mingukovo' minilizani' ne'mi gihile nene ne'mino soto' oloseive: Lengita mono' monovo lamine' mine osu' lavo nominekisi minami minilisave. Nemu' nene ne'mine ogo minelone li gili ele'vole' igi di gili' li minilo.

Gate Lamine' Gelaa' Monovomu' Vise' O Ma A'minemu' O'mosola Loloningumu' Gizine' Gamazi

Ido' lengikuti' ve mali'mo gala lamine' gelaa' monovomu' nene vise' ogo ma O'mosola lilive. Liline' ha emeleseive. O'moso neve evene' muki' nene balu o-ledo lukehe amo inite' ha lemaa' neive. Nemu' nene a'mine ve O'mosola lilingu' inite' dalohe damolohe lo gala seta' gelamo gele hamo' o mino O'mosola lilive. Ga'ine sita' gilaa' nave nene ga'ine gili nge lami guvo noso mine guno amivo hepeli'mo do mone mone oga' neine' ne'mini minaa' nave. Ve a'ne'mine ve lu'ine ga'ine taza vo vine' nete zovo' izi di monaa' nanako Guvelesi velati' inite' ngeli damilisave.

Goho' Gahali' Vemu' Ido' Heneni Vemu' Gizine' Gamazi

Neze zuhokizo, linginela evene' ma limi nizave ingine nene O'moso'mo ningivo dizi nizanako nemu' ngolize izi minilizave. 10 Ido' heneni ve nete heneni'inemu' ngolize izami ingine O'moso'mo ningivo limi nizani' nemu' ngolize izi minilizave. Guvise navise'mi guvovo suludani' ne'mine igi suludilisave. 11 Ee, ho' dizo amuzo molo lavo a'mine guvise navise goko' loloseive. Ido' goko' lavo guvovo suludo'mozavo emeni've gonolise've lamine' nene goloso oga' neive. A'mine'mine igi heneni ve ingine gono beze'ningu' moni minilizadoti' vi tolovo ilisave.

Lemengu' Molaakumukisi Ido' Lihime Daakumukisi Gizine' gamazi

12 nGemengu' molaa' initeku' nehe mulumo initeku' nehe mulumo inite' ato atoku' nehe ne gilizevo ami amuzo mili minilizave ingine ngolize izi minilisave. Amuzo mili mini a'mine inite' ivile' ikevo ne'mi meni've nene O'moso'mo minevo' minevo' ngemeni dameni nene lehize-ngedeleseive. Ee, lu'ine O'moso imi nizave engi' ngemelove lo salani molo-ngidine' inite' minevo' minevo' ngemeni dameni nene lehize-ngedeleseive. Ido' lehize-ngedelingumu' ve li ngolize izi minilisave. 13 Inite' mali'mo emengu' molalosa lulo hizo eze gelelehe' ogo do vavo ma a'mine ve aza lihime dosa O'moso'mo nemengu' molave lamilive. Lihime daakumu' nene O'moso aza lulo otesa'mive. Ido' lihime dalizave lo O'moso'mo nene lemengu' molosa'mive. Nemu' nene nemengu' molave lamilive. 14 Leli' goloso nite' ogo molo ogakumu' lumo helaa' neine' ne'mo gate hizo limimise' oga' neive. 15 Lumo helaa' neine' ne'mo izipahala mino gedeline' ne'mi gulive nene lihime ve. Lihime ne'mo naba ogo izipahala mino gedeline' ne'mi gulive nene helaa' ve.

16 Neze zuho lu'ne lengeme nouvoni' mate, ladani gatine gilamilo. 17 Inite' mata' lamine' ido' lele'mize lamine' oga' inite' lamine' nene O'mosolati' neive. Meteho O'moso Okulumoku' labana' elaa' neine' inite' do soto' molave aza a'mine molani' inite' nene ne'mino do velepe' alepe' izesa'mive. Gamene gamene do lamine' o-ledovo' neive. 18 Laza nene ei' do soto' ine' inite' muki' ngivile' igi mini evenele zuho gosoho' gana' api' igi lili' ilizave lo O'moso'mo asi've gala gelo gamazi've gihiledunu' do soto' o-ledo lemeni dameni gosoho' lemave.

O'moso'mi Gamazi Gelo Gele Do E'metaakumu' Gizine' Gamazi

19 Neze zuho lu'ne lengeme nouvoni' mate, gamazi mene gililo. Lingine muki' nene gamazi gelaakumu' lite' li di nene igi minilo. Ne neiha gamazi laakumu' nene zou li gili minisa lilo. Ido' linginela lite' lo lingizebolo' molamivo. 20 Evene' lizebolo' ne'mo O'moso'mi monovo lisihe' nene ngelo do soto' amoloseive. 21 Nemu' nene lutine do goloso oga' inite' muki' ido' goloso nite' pata' buu lo minine' nene huli hokolize' ami okodine di'mi limi mini O'moso'mi gamazi lutingu' molani' nene di gili' li dalo. O'moso'mi gamazi ne'mo nene do lungu' izo do lamine' oloseize. Di gili' li dalo.

22 Ido' ne'mine igi O'moso'mi gamazi nene haza gatinedunukovo' gili minami gili di e'metilo. Haza gatinedunukovo' gililizani' nene langisetine lutine golo izilisave. 23 Evene' malite O'moso'mi gamazi gili gili damilizani' nene ve ma gapogapoku' ningi engi' go'ine ve'ine ningaa' nani' ne'mino neive. 24 Go'ine ve'ine ningi vikevo a'mido' lite' lo ga'ine molaa' neive. 25 Nene neiha O'moso'mi gamazi lo huko-lidine' nene gamazi gihile lamine' mino goloso niteli'mi gelekele' ve minuninguti' apase-ledaa' neive. Ne'mine oga' neine' nenako a'mine gamazi neuti' nene O'moso'mi monovomu' vise' ogo gate molamivo gele dovo' minelone' nene O'moso'mo a'mingu' hize ele' o-ledavo inite' muki' olone' nene lamine' ogavo muludeu' lamine' gelelesune.

26 Evene' malite O'mosomu' gele ele'vole' ogo mono' ve none li lilizani' nete gamazi laa' ado' gizebo isa'mani' nene evene' a'ne'mine ve mono' ve nobe li engi' lu'ine golo izi soza lilisave. 27 Lodomulo' izipe ido' vene' geto' muhele' igi minani' nene ngele'mize lamine' olone' ido' me misubou' evene' O'mosomu' gilamaveti monovo'ine dokunivo lute do goloso ogalive lo gizebo ogo minelone' nene O'mosomu' gele ele'vole' ogo mono' ve gihile minelonidi'mo Meteho O'moso'mi velelo' hehe lamine' lo mineleseive.

Copyright information for `ASO