John 10

Izesu' Sipisipi Gizebo Ve Laminetokisi Golosolokisi Lo Molo Line' Gamazi

Izesu' imine' molo ti' lo line': Naza lamineto' ti' lo nolo-lingimuve: Ve ma ingine sipisipi izeliti gesi minguko dizilisa nene gatenguko dizami aka atota gesi goholou' dizaa' nave nene mo a'mine sipisipi gizebo ve'ine minami gizengize ve goloso nizave. Ido' ve ma gatengu' aline' ne'mo nene a'mine sipisipi izeliti gizebo ve gehepeve mineleseive. A'mine ve aline' nene gatedo' gizebo ve ne'mo akahe si'ze-davo dizo ei' sipisipi ize'vela nene gulive'ine ogo vise lavo ei' nolo've nene lubamu gilika' gilika' igi ikevo ngele'mizo lemo vo guvisela voloseive. Ido' ne'mine ogo ei' sipisipi ize've muki' ngele'mizo lemo gomu' molo-ngedo vavo ei' nolo've nene lubamu gili nizani' nenako nemu' nene e'meti vaa' nave. Ve gohiliti no'ine nene lubamu gilamaa' nani' nenako nemu' nene ve gohi nene nge'meti vami golise i-ngidilisave. Ne'mine lo aneza gamazi nene Halisaio' vesi evene' a'mida minavesi nene lo-ngimine'za ingine nene monovo nanitekumu' lihe li gili guno amani' ve.

Nemu' nene imine' molo Izesu' ti' lo line': Naza nene mo lamineto' gehepeve nolo-lingimuve. Sipisipi ize dizi ingaa' ani' gesi'mi gateni nene neni' nouve. Olihe amuvo gomu' ave muki' nene gizengize ve guminelo' ve ne'minevo' minani'za sipisipi ize nete ingine ma gili ngimamani' ve. Ee, neni' nene a'mine gesi'mi gateni nouvonako a'mingu' neniku' imi hili gesi minguko dizilizave muki' nene inite' mali'mosi do goloso o-ngedamivo laminekovo' minilisave. Ne'mine igi mini dizi limi igi noso' nite' ningi ni lamini minilisave. 10 Ido' gumine gizengizelo' ve ingine hazamu' ami asi gumine damine igi ngibili di goloso ilisavo' iga' nave. Ne'mine iga' naha neni' uvoni' nene ne'mine olosa amo asi neni' sipisipi ize'ne nene minevo' minevo' ngemeni dameni nene ingine dalizani' votigile ivile' ivosa lehize-ngedekuvo di ti' igi lamini gehepevevo' minilizave losa uvoni' ve. 11 Neni' nene sipisipi izelo' gizebo ve lamine' gehepeve ma ne nouve. Sipisipi izelo' gizebo ve lamine' nete nene sipisipi ize'ine di ngu' izilisa nene golise ami oko'ine huli hililizado' o neive. 12 Ido' monimu' sipisipi izelo' gizebo gono daa' ave sipisipi me'ninge minamani' nete nene loposo gulo navo ningilizani' nene sipisipi ize huli-ngidi golise vilisave. Ne'mine ikevo a'mine loposo gulo nene ogo sipisipi ize ma belo gelelehe' o-do novivo sipisipi ize linge nene hutile' igi vilisave. 13 Ido' sipisipilo' gono dave huli-ngidi vilizani' nene nanitekumu' ve. Ingine monimukovo' gono di minisa sipisipi izeliti mulumo'ine nene gilamani' nenako nemu' nene huli-ngidi vilisave. 14 Ido' naza me'nehinemu' ningo gele nouvo aza neni' ningo gele neine' ne'mino naza nene sipisipi izelo' gizebo ve lamine' gehepeve nouvonako nemu' nene naza sipisipi ize'ne engikumu' nene mo ningo gele nouvo ingine nenikumu' nene ningi gili nizave. Ido' naza engikumu' nene neni' oko'ne hulolosuve. 16 Ido' neni' sipisipi ize'ne gohi ma nizave. Ingine nene Zuda ve lengi' minani' gesi minguti' mene minamave. Engikisi nene do ne'mete-ngedekuvo ingine nene neni' no'ne lubamu gililisave. Ne'mine okuvo mulise hamo' lili' igi minikevo a'mido' gizebo ve nene mo hamo' minelesuve. 17 Ido' naza neni' minevo' alevo'ne hulo helelesa nouvoni' nenako nemu' nene me'neho lulo nemave. Ido' minevo' alevo'ne huloloni' nene gohi do tine' molo dalosuve losa hulolosuve. 18 Ido' evene' nibili hilikevo minevo' alevo'ne hulo heleloni' nene ingine nivile' igi amuzo milalizadi'mo nomive. Asi neni' lu'nelo' do molo gele ngemekuvosa nene ne'mine i-nidilisave. Ido' me'neho ne'mo nene ne'mine iline lo-nede neine' nenako nemu' nene oko'ne nene haza hulolosuve. A'mine ne'mine oloni' amuzo'ne nene do nouve. Ido' a'mine'mine ogo minevo' alevo'ne gohi do tine' molo daloni' amuzo'ne nesi nene do nouve line' ve.

19 Gamazi ne'mine lidi'mo nene Zuda veti lu'ine nene do sita' o-ngedavo gohi hizi ho'li minani' ve. 20 Engikuti' linge muki' nete ti' li li minani' ve: Ei' nene sikalahu' goloso lulou' minavo negi hizo gamazi gopo nolingu' nene lingine a'mido' nene nanitekumu' nigilave. 21 Ne'mine likevo linge nete ti' li li minani' ve: Ne'mine gamazi nene sikalahu' goloso lu'ningu' minive nete nene ma lisa'mave. Sikalahu' goloso ne'mo nene vele likive'mi vele nene ngelo ma do lamine' o-delihe. nGelo ma do lamine' o-damoloseive.

Izesu' Nene Eikumu' O'mososi Do lisihe' Ogo O'moso'mi Gipele Nouve Lingumu' Bililisa Ani' Gamazi

22 Kilisimasi gamenelo' Zelusalemi numuno ebeku' nene mono' numuno naba gozopo' biluvalite di goloso anguti' di lamine' angumu' Zuda vete gili ngolize izi holise' minaa' ani' gamene ogavo ido' hepe' elaa' ine' gamene nesi nene mo omo neivo minangu' nene 23 Izesu' aza mono' numuno naba'mi gesila he' numuno naba gizikani' gulive Solomoni' ve langu' nene nomonivo 24 Zuda ve naba nete igi di vodo vodo i-di mini ti' li li-dani' ve: Gaza gamene ha'na gei' monovoka do haleko nanivo laza gopo gate gele none' nene lo-lemamo lane. Gaza nene mo O'moso'mo do lu' izelesa gimiselelesa live noo ma nene lisihe' ogo lamineto' lo-lemevo. 25 Ne'mine likevo Izesu' aza a'mido' ti' lo lo-ngimine': Naza nene mo lo-lingimuvoni'za lingine ma gili ele'vole' i-nidamani' ma neive. Naza me'nehi velemu' ogo ogo molo nouvoni' inite' muki' ne'mo nene neni' monovo'ne do soto' neiha 26 lingine nene neni' sipisipi ize'ne minamadi'mo nene gili ele'vole' amave. 27 Neni' sipisipi ize'ne nete no'nelo' nene lubamu gili nimaa' navo naza engi' nene ningo gele nouvo ingine nene neni' ne'metaa' nave. 28 Naza minevo' minevo' ngemeni dameni ngemekuvo ingine mo keke' vi tolovo igi hahasi mo amavo evene' malitesi ipe' igi a'neuti' ma di vamilisave. 29 A'mine sipisipi ize'ne do neni' nimive me'neho nene inite' muki' ngivile' ogo naba goloso neinako evene' malitesi nene ipe' igi anauti' ma di vamilisave. 30 Ido' me'nehosi nazasi nene do bizo mo hamo' gehepeve nosive.

31 Ne'mine lavo Zuda ve ingine bililisa geheni gohi nidavo 32 Izesu' ti' lo lo-ngidine': Naza me'neho lido' e'meto gono lamine' ato ato' muki' noduvo lingine ningikeve. A'mine duvonguti' nene nani gonomu' geheni huli huli' igi nibililisa nave. 33 Ne'mine lavo a'mido' nene Zuda ve ingine ti' li li-imani': Laza geheni gebelelesa noune' nene gono lamine' daningumu' nevoba asi O'moso ivile' iline' gamazi laine' nemu' nene geheni gebelelesa noune. Nene nanitekumu' ve. Gaza nene haza evenelike O'moso lolo' ogo gamazi laine' nemu' ve. 34 Ne'mine likevo Izesu' ti' lo lo-ngimine': Lengi' mono' gamazitingu' nene O'moso'mo eze gono dave lo-ngimine' gamazi nene ti' li gizi nizani' ve: Naza ti' lo lo-lingiduve: Lingine nenito' medeli minani' nenako nemu' lengikumu' o'moso ve nolo-lingiduve. 35 Ido' mono' godolou' gamazi nene gihile amo haza gamazi lolo' ilivoba asi gihile neine' nenako a'mine O'moso'mo line' gamazi nesi nene gamazi gihile neive. Ido' a'mine eze gamazi ngimive nene haza evene' minani'za o'moso nizave lo lo-ngidine' ve. 36 Nemu' nene engi' ngivile' ogo O'moso'mo do kegeso nele'mize molo me misubou' nimiselive neni' nene O'moso'mi gipele nouve luvongumu' nene lingine O'moso ivile' iline' gamazi lane nilahe. 37 Ido' lingine gilavo naza gono noduvoni' nene me'neho daa' ido' do molo damuvo ma nene nenikumu' gili ele'vole' amilizado' o neive. 38 Ido' lingine gamazi'nelotikovo' nenikumu' gili ele'vole' amilizani' nolinekisi nene naza lamine' me'neho daa' ido' do molo gono daa' nouvoni' nenako nemu' nene a'mine gono daa' nouvodoti' nene nenikumu' gili ele'vole' ilizado' o neive. Ido' gono'neloti' gili ele'vole' ilizave noluvoni' nene lingine me'neho nene nenikisi neivo naza nene me'nehosi nouvoni' nene gilii gili lamine' igi minilizave losa noluve. 39 Ne'mine lavo ingine analo' do goni' o-delone li gohi ne'mine ilisa ani'za Izesu' aza engi' vovo'ninguti' nene hulo-ngedo vavo ingine di a'ningu' milamani' ve.

40 Ne'mine ogo Izesu' aza Zodani noso liko vo gomu' Zohane' evene' noso holo-ngedo minine' ebeta nene vo minine' ve. 41 Neivo evene' vai' nene ezela ani' ve. Ingine ti' li lani': Evene' linge noso holo-lidive Zohane' nene atoli'mine suno ma do soto' osa'mine'za aza a'mine ve me'mi monovo lo soto' ogo gamazi line' ma nene mo laminetokovo' laani' neive. 42 Ne'mine lisa a'mine ebeku' nene evene' muki' Izesu'nimu' gili ele'vole' ani' ve.

Copyright information for `ASO