John 17

Izesu' Izipahala Zuho Hize Ele' O-ngedelive Lo O'mosola Line' Gamazi

Izesu' aza a'mine mene gamazi nene lo-ngemo osu' lo vokene' ogo Okulumokuko noningo ti' lo line': Ahonoo, gamene molo-nedaine' ma nene mo ogave. Nemu' gipa neni' nene gei' nene do naba o-gedelesuze. Gaza gipa neni' nene do naba o-nedezo. Ido' ne'mine noluvoni' nene gaza nemaine' evene' muki' nene minevo' minevo' ngemeni ngemeline lo evene' ato ato' mukito' nesi gizebo oloni' amuzo nene mo neme nane' nenako nemu' nene noluve. Ido' minevo' minevo' ngemeni dameni daa' nene gei' O'moso gihile hamo' nemu' ningi gili hehe laatoti' nesi ido' evene' do ngu' izeline lo nimiselanive Izesu' Kilisito' nenikumu' ningi gili hehe lilizadoti' nesi nene dalisave. Naza nene gei' nemaine' gono do piluvodi'mo nene me misubou' gei' nene do naba o-gedekuve. Nemu' nene naza gomu' misubo mene olihe soto' amingu' geikisi mino guve'nesi ve naba minuvodi'mine ogo idise geikisi gohi nouvo a'mida nene do naba o-nedezo.

Me misubou' aleveuti' evene' ma do kegese-ngedo neni' nemelove lo nemanive engi' nene gei' monovoka ngelebizekuvo mo ningi gili nizave. Ingine nene gei' eveneka minadoti' nene neme nenita ogane. Ido' gei' gamazika nene mo gili di nizave. Gei' nemaine' inite' muki' nene geitatikovo' ani' ma neive li mo gili nizave. Ido' ne'mine li gili nizani' nene gei' lo-nemaine' gamazi nene lo-ngemekuvo di lu'ningu' milisa neni' nene lamine' geitati' uvoni' nemu' nene gili osu' li gei' nimiselaningumu' nene gili ele'vole' ani' nenako nemu' nene ne'mine li gili nizave. A'mine evene' nemaine' nene gei' eveneka nizani' nenako nemukisi ido' a'mine aleveloti' nene neni' guve'ne monaa' neine' nenako nemukisi nene engikumu' geita noluve. Me misubou' aleve gei' gelekele' i-gidisa'mangumu' nene geita noluvoba asi a'mine nemaine' evenekumukovo' nene noluve. 10 Ee, ido' gei' eveneka nizave luvoni' nene nenita neine' inite' muki' nene gei' initeka neivo geita neine' inite' muki' nene neni' inite'ne neine' nenako nemu' nene luvoni' ve. 11 Naza nene me misubou' gohi imine' molo minamo geita alosa nouha a'mine aleve nete nene me misubou' mini'mi igi nizave. Nemu' nene lamine' atoli'mine ogo minanive me'neho make, gazasi nazasi bizo hamo' nosine' ne'mino inginesi bizi hamo' minilizangumu' ve lo gei' amuzoka do soto' ogo nedunu' nene alete molo-ngedezo. A'mine nemaine' amuzoka mamu' nene noluve. 12 Naza me misubou' engikisi maka' minuvoni' gameneu' nene gei' nemaine' amuzo do soto' ogo nedunu' alete molo-ngedo gizebo lamine' o-ngedekuvo engikuti' nene hamokisi ma vi tolovo amavo vo tolovo ilido' lisihe' o minive neevo' nene vo tolovo ogave. Ido' a'mine vo tolovo ine' nene mono' godolou' gizi nizani' gamazi nene gihile izelive losa vo tolovo ine' ve. 13 Ido' idise nene naza mo geita nouve. Ido' naza me misubouko ha mino vekisine mene gamazi mene nolo-ngimuvoni' nene ingine lu'ningu' gulumo avile lisivo minaa' monovo nenitati' nene dikevo engita vai' lilive losa nene nolo-ngimuve. 14 Naza vekisine mene gei' gamazika nene lo-ngemekuvo me misubou' aleve nete nene biluva' i-ngidi nizave. Ido' biluva' nii-ngidani' nene naza a'mine me misubou' aleveti muliseuti' minamuvoni' ne'mino inginesi nene a'mine muliseuti' minamani' nenako nemu' nene biluva' nii-ngidave. 15 Gaza nene a'mine vekisine meve nene me misuboukoti' do viline losa geita noluvoba asi ve goloso ngemengu' molavo goloso ikelizave losa alete molo-ngedeline losa noluve. 16 Naza nene me misubou' aleveti muliseuti' minamuvoni' ne'mino engikisi nene me misubou' aleveti mulise'ninguti' minamave. 17 Gamazi gihile lamine' nene apize ngemo nedunu' gono dalizado' do lisihe' o-ngedo do kegese-ngedezo. Ido' gamazi gihile laminekumu' noluvoni' meve nene gei' gamazika nene gamazi gihile lamine' neine' nenako nemu' nene noluve. 18 Gaza me misubou' alevetingu' nimiselanivo uvoni' ne'mino nazasi nene vekisine mene me misubou' alevetingu' nene ngimiseluve. 19 Ido' gamazi gihile lamine' ne'mo gono'inemu' do lisihe' o-ngedavo mini kegesi minilizado' o neize. Nemu' nene naza engikumu' ve lo oko'ne hulolodo' na'nise'ne nene mine kegese nouve. 20 Ido' geita noluvoni' mene engikumukovo' noluvoba asi engi' gamazi'ine gilisa nenikumu' gili ele'vole' ilizavemukisi nene geita noluve. 21 Ido' geita engikumu' noluvoni' nene ingine bizi hamo' minilizave losa geita noluve. Ee, me'neho make, gaza nenita nanivo naza geita nouvo nosine' ne'mine igi inginesi lelita bizi minikevo neloti' nene me misubou' aleve nete nene nenikumu' gei' nimiselaine' neive li ningi gili gili ele'vole' ilizave losa nemukisi nene geita noluve. 22 Ido' gaza nemaine' amuzo ma nene laza hamo' lolo' ogo nosine' ne'mine igi inginesi hamo' lili' igi minilizave lo engi' ngemekuve. 23 Ee, naza engita nouvo gaza nenita nanivo ne'mo engi' nene bizi hamo' gehepeve lili' igi minikevo neloti' nene me misubou' aleve nete nene gei' nimiselaine' ve ido' gaza luka nemaa' naine' ne'mino vekisine nene luka ngeme naine' neive li ningi gililizave losa a'mine amuzo nene vekisine ngemekuve. 24 Ahonoo, misubo mene olihe do soto' amosa luka nemosa nemu' amuzo atoli'mine ogo minine' nemaine' nene ningilizangumu' nene a'mine gei' do nemaine' evene' nene neni' mineloda nenikisi maka' minelone losa gele nouve. 25 Ahonoo, ve lisihe' gehepeve ve. Me misubou' aleve nete nene geikumu' ma ningi gilamani'za neni' neevo' nene mo ningo gele nouvoni' nenako vekise nete nene gei' nimiselaine' neive li ningi gili nizave. 26 Ido' naza gei' monovoka nene mo lo-ngemekuvo gilikeve. Ido' gohi ha lo-ngemelesuve. Nanitekumu' ve. Gaza nenito' luka naba goloso nemaa' naine' monovo ma nene engita neivo nazasi engita mine molo minelongumu' ve losa nene gei' monovoka gohi lo-ngemelesuve.

Copyright information for `ASO