John 9

Izelehi Mulunouti' Vele Like Minivo Soto' Ive Ma Izesu' Do Lamine' O-dine' Gamazi

Ido' Izesu' nene akalo' ma novo ve ma izelehi mulunouti' vele like minivo soto' ive ma ningine'. A'mine vemu' nene Izesu' izipahala zuho nete ti' li longo' i-dani': Tisazo, ve me ve ne vele like minivo soto' ine' nene eita lihime minidi'mo ihe ido' izele melela minidi'mo ive. Ne'mine likevo Izesu' a'mido' ti' lo lo-ngimine': Aza vele like minivo soto' ine' nene lihime izele melelasi ezelasi minidi'mo nomive. Asi O'moso'mo ezela gono davo ei' amuzo've ezela soto' ogavo ningilizangumu' nene izelehi mulunouti' vele like minivo soto' ine' ve. Ido' labana' ele mineline' gamene nene gono daa' gamene ne neive. Liti'muso izeline' nene gono ngelo ma damolosunako nemu' nene laza idise nimiselive'mo molo-lidine' gameneu' mene ei' gono nene geho volone' aka olihe tilamo gode neido' nene ha gehe'mo vo minelone' o neive. Naza me misubou' omo nouvoni' nene evene' hize labana' ele-ngedaa' uve nouve. Ne'mine losa misubou' gituho' ogo do gohi' lolo' ogo vele likive'mi velelo' nene holo-do ti' lo lo-dine': Gaza vo Siloamu noso ohungu' nene noso' izezo (A'mine gamazi Siloamu ne'mi monovo nene ne'mino neive: imiselave). Ne'mine lavo vele likive aza vo noso' izoosa numu'vela tine' molo ani' nene vele lamine' o minivosa tine' molo ani' ve. Ne'mine ogavo ei' numu'vela avito' minaa' avesi ido' akalo' mito' mino monimu' voku' voku' lo minaa' ivo ningaa' avesi ingine ti' li li minani': Me ve nene akalo' mito' mino voku' voku' lo minaa' ive ma noloseive. Olo. Evene' linge ma nete nene mo a'mine ve ma ne neive lani'za ma nete nene O've. Ei' nene a'mine ve gele vive neive lani'. Ne'mine likevo a'mine ve ne'mo ti' lo line': A'mine ve ma nouve. 10 Ne'mine lavo ingine ti' li longo' i-dani': Ne'mine lo ma veka nene nadosa lamine' ive. 11 Ne'mine li longo' i-dikevo aza a'mido' ti' lo lo-ngidine': Izesu' ve laa' nave ne'mo nene gohi' lolo' ogo ve'nelo' holo-nido ti' lo lo-nimive: Gaza vo Siloamu nosou' noso' izezo. Lavo naza vo a'mingu' noso' izuvoni' nene a'mido' lite' lo ve'ne ningekuve. 12 Ne'mine lavo ingine ti' li longo' i-dani': A'mine ve nene zala neve. Ne'mine likevo aza nene naza ma gelamuve line' ve.

Izesu' Vele Likive Do Lamine' O-dine' Monovomu' Gililisa Halisaio' Velite Longo' Tongo' Ani' Gamazi

13 A'mine vele likive lamine' ive nene Halisaio' ve naba nizada ele'mizi vani' ve. 14 A'mine vele likive do lamine' o-delesa Izesu' gohi' lolo' ine' gameneu' nene holise' gamene minine' ve. 15 Nemu' nene Halisaio' ve ingine a'mine ve vele ningine' monovomu' gohi longo' i-dikevo aza ti' lo lo-ngimine' ve: Aza nene ve'nelo' gohi' holo-nedavo noso' ize hulokosa ve'ne nene ninguve. 16 Ne'mine lavo Halisaio' ve linge malite ti' li lani' ve: Ve me ve nene holise' gamene mau' ve lo gelamo vele likive do lamine' o-dine' nene gono dani' nenako O'mosolati' ave nomo noloseive. Ne'mine li lani'za linge ma nete nene ti' li lani': Lihimelo' ve nete nene ato' suno me'mine nene ngeli di soto' ilizahe. Likevo lovo'ningu' ogavo ingine hizi ho'li minani' ve. 17 Ne'mine igi mini neloti' nene vele likive nene gamazi gohi ma ti' li longo' i-dani': Gei' veka do lamine' o-gidine' nenako gei' nene eikumu' nadive lo-daa' nane. Ne'mine likevo aza nene polohete ma ve line'.

18 Ido' Zuda ve naba ingine a'mine ve nene gomu' vele like minidoti' vele ningave lani' nemu' nene gili ele'vole' ami mini a'mine ve'mi izele mele nene asi li-ngidi longo' i-ngidi engi' gamazi gilisa nene gili ele'vole' ani' ve. 19 Ee, a'mine ve'mi izele mele nene asi li-ngidi ti' li longo' i-ngidani': Me ve nene lengi' gipetine vele like minivo soto' ive lave ma ne neihe. A'mine noline' nene vele nene nadosa ningive. 20 Ne'mine li likevo izelehoi melehoi ingine ti' li lasine': Me ve nene mo leli' gipete neivo ido' velesi nene like minivo soto' ine' ve lo gele nosiha 21 idise vele ningine' monovo nemukisi ido' vele do lamine' o-dive nemukisi nene mo gelamusize. Ei' nene izipe namuno nomize. Ei' nene ha lo-lengemeleseize. Longo' i-dilo. 22 Ido' izelehoi melehoi ne'mine lasine' nene Zuda ve naba nete nene gomukuti' gamazi ne'mine li li hukikani' ve: Ve malite Izesu' nene O'moso'mo do lu' izelesa imiselelesa live ve li lilizave nene Zuda ve leli' mono' muliseuti' do hulo-ngedelesune. Ne'mine li li hukikani' nenako nemu' nene izelehoi melehoi ingine a'mine Zuda ve nabamu' golise gili minisa nene ne'mine lasine' ve. 23 Ee, Zuda ve naba gamazi ne'mine li li hukikani' nenako nemu' nene ei' nene izipe ngomo nomize. Longo' i-dilo li izelehoi melehoi lasine' ve.

24 Ne'mine likesivo Halisaio' ve ingine a'mine vele like minidoti' lamine' ive nene gohi gamene sita' ivo asi li-dani' ve. Vise likevo ogavo ti' li li-dani': Laza nene a'mine veka do lamine' o-nidive lanive nene lihimelo' ve neivo ningo gele none' nenaze. Gaza O'moso opo'ni lo ei' velelo' nene gamazi lisihe' ogo lamine' lozo. 25 Ne'mine likevo aza ti' lo lo-ngimine' ve: Aza nene lihimelo' ve noline' nemu' nene ma gelamuvoni'za naza inite' hamokumu' ma gele nouvoni' nene naza gomu' ve'ne like minidoti' gohi ninguvoni' nemukovo' nene gele nouve. 26 Ne'mine lavo ti' li longo' i-dani': Nadi' ogosa veka do lamine' o-gidive. 27 Longo' i-dikevo a'mido' nene ti' lo lo-ngimine' ve: Naza mo lo-lengemekuvoni' maha lingine gilami nanitekumu' gohi gililisa nilave. Linginesi nene ei' izipahala zuho lolo' olone li gili nizahe. Nanimu' geligelinga nilave. 28 Ne'mine lavo ingine gamazi goloso li-di elemisa ti' li lani' ve: Gei' gehepeve nene ei' izipahala nene nane. Ido' laza nene Mose' izipahala nene none. 29 Laza nene O'moso'mo ei' gamazi Mose'ni lo-imine' nene gele noba gaza nolanive nene ani' aka've nene gelamune. 30 Ne'mine likevo vele likive aza a'mido' ti' lo lo-ngimine': Agae, vo'ne vave. A'mine neni' ve'ne do lamine' o-nididoti' nene a'mine ve ani' aka've nene soto' o neine'za lingine gililizanako gelamune likeve. 31 Laza mo gele none. O'moso ne'mo nene lihimelo' ve nene gele ngemesa'mo asi evene' lamine' O'mosola lu'ine mili ei' lulolo' e'metaa' avevo' nene gele ngemaa' neive. 32 Gozopo' gozopokisi nene ve malitesi ize'ningi mulu'ninguti' ve'ine like minivo soto' ave di lamine' i-ngidave nene hamokisi mo keke' minamani'za a'mine ve hamokovo' ne neive. 33 Ei' nene O'mosolati' amidiniko a'ne'mine inite' ne'minesi nene mo ngelo ma amidine. 34 Ne'mine lavo ingine a'mido' ti' li li-dani': Gaza izipe goloso lihimekasi soto' aine' neke nene leli' nene apize nolemabe. Ne'mine li engi' muliseuti' ve minamilive li mudise di huli heta i-dani' ve.

Lute'mi Vele Like Minive Nene Do Lamine' O-ngedelesa Ave Lo Izesu' Line' Gamazi

35 Izesu' nene a'mine vele like minivo do lamine' o-dive nene Halisaio' vete di huli-dangumu' nene gelo a'mine ve nene vise' ogo ningo ti' lo lo-imine': O'mosolati' ve gihilemu' nene gele ele'vole' abe amane. 36 Ne'mine lavo vele likive aza ti' lo line': Ve melo, naza a'mine ve gele ele'vole' o-deloko zaho neve. 37 Ne'mine lavo Izesu' ti' lo lo-imine': A'mine ve nene gaza vonu' bele minanive gamazi nolo-gimuve ne nouve. 38 Ne'mine lavo ve aza ti' lo line': Guvekasi ve, naza nene gele ele'vole' okuve lo gubi' ize emo opo'ni line'. 39 Ne'mine ogavo Izesu' aza ti' lo line': Naza me misubou' uvoni' nene evene' lu'ine'mi vele likavo nizave nene ningilizave ido' laza aka ninge none li soza laa' ave nene lu'ine'mi vele nene mudise like minelive losa evene' ize' molo-ngedelesa uvoni' ve.

40 Ne'mine nolivo Halisaio' ve linge maka' minani' nete gili ti' li li-imani': Nadive. Lelikisi nene vete likine' ve nolo-ledabe. 41 Ne'mine likevo Izesu' ti' lo lo-ngimine': Lutine'mi vele nene lamine' like minidiniko lihime nene lengi' okodida dizamidine'za lingine aka ninge none li zovo' izi vaa' nanako ne'mo nene lihimetine ha neive.

Copyright information for `ASO