Luke 2

Izesu' Soto' Ine' Monovomu' Luhuvo Gizine' Gamazi

(Mataio' 1:18-25)

A'mine Izesu' soto' olosa ine' gamenelo' nene Loma veti guve'inesi ve ngamani naba Augusito' Kaesale' nene ei' gizebo ine' misubo ato ato' mukiku' numudo' namado' nene evene' takisi hulaakumu' gulive'ine dalizave lo lo huko gamazi hulavo vine' ve. A'mine gulive'ine di lisihe' igi luhuvo gizaa' gono nene gomu' Zuda veti misubou' nene ma damaa' ani'za Loma vete Silia misubo ve langu' nene Kilinio' aza ngamani naba lolo' ogo minelive lo Kaesale' doote-davo neivo Zuda veti misubo nene a'mine Silia misubo ne'mi lingelati' minine' nenako a'mine gameneu' nene gana' api' igi a'midasi a'mine gono dani' ve. Ne'mini nidavo evene' muki' nene gulive'ine gizi di lisihe' ilizangumu' goto' numu'ine ebe'ine minida minida vani' ve. Ido' nivavo Zosehe' azasi nene gomu' guvelesi ve Davidi' a'vopilemo' zuhouti' minine' nenako nemu' a'mine minine' numuno ebe' Nasalete nGalilaia misubou' minine' nene hulo izeni elenahine Malia'ni nesi nene gulivete vo gizo do lisihe' olosive lo ele'mizo avoloho Davidi' numuno ebe' Betelehemi Zudaia misubou' minida nene dizo vine'. Ido' a'mine gameneu' nene Malia' aza izipe gatunosi neivo vasine'. Ne'mine o neivo vasine' nenako ingine vi Betelehemi numungu' nizasivo izipe gedeli gamene nene mo ogavo gana' gipele nene api' ogo gidine'. Ne'mine ine' nene venenga vete meni hizi ingaa' ani' numungu' nene evene' giki' igi minikevo ingine minilisine' numuno nene ma nomivo a'mida nene ize ato atoliti numuno ma miningu' nene vi nizasivo gidine' nenako nemu' a'mine gipele nene gedosa izipe ngomo asabu' izi-ngidaa' ani' lavolavodunu' asabu' ize-do ize noso' nite' mili-ngidaa' ani' bokisiu' nene ongo-mikivo minine' ve.

Angelo' Mali'mo Sipisipi Izelo' Gizebo Ve Linge Nene Soto' O nGemo Do Lu' Izelive Guvelesi Ve Soto' Ingumu' Lo-ngemavo Ingine Vi Ningi-dani' Gamazi Gizine'

Ne'mino neivo a'mine holukaku' nene a'mine Betelehemi numuno ebe' gaheve guvisela sipisipi izelo' gizebo ve linge ma ingine nene sipisipi ize'nido' gizebo igi minani'. Ne'mine igi nizavo Guvelesi ve'mi angelo' mali'mo engita ogo hetelo soto' neivo Guvelesi ve'mi labanala ne'mo ogo hize labana' ele-ngedavo ingine golise goloso gilani'. 10 Ne'mine navo angelo' ne'mo ti' lo lo-ngimine': Lingine golise gilami mini gililo. Naza nene evene' mukito' ngolize izilizani' initekumu' nene gamazi lamine' ma do nouve. 11 Naza gamazi lamine' ma do nouve noluvoni' nene evene' muki' lengikumu' lengi' do lungu' izelive ma nene idise mene mo soto' o neive. Ado' gomu' guvelesi ve minive Davidi' numuno ebe' meu' nene soto' o neive. A'mine izipe nene O'moso'mo a'mine do lungu' izaa' gono nene dalive lo ele'mize molo imiselelesa live Guvelesi ve ma ne neive losa noluve. 12 Ido' lingine vi a'mine izipe neize li ningi gililizangumu' nene ti' lo nolo-lingimuve: Lingine vi ningilizani' a'mine izipe nene izipe asabu' izaa' ani' lavolavodunu' asabu' izi-dikevo izelitine noso' nite' mili-ngidaa' ani' bokisiu' nene ongo neivo ningilisave. 13 Ne'mine nolo-ngimine' velesi angelo' mulise naba Okulumoku' ami pilisi ve ne'mine minani' nene limi igi gono'nibo minida nene maka' O'moso opo'ni li nama ti' li lani':

14 Guvelesi ve mo soto' oganako
nemu' nene Okulumokuko hozi O'moso opo'ni lolone.
Ido' misubouko nene
aza ninge lamine' daa' neine' alevela nene hongu monovo mineleseive.
15 Ido' angelo' nete sipisipi izelo' gizebo ve nene huli-ngidi Okulumokuko tine' mili dizi vikevo ingine li volelo' melo' igi ti' li lani': Betelehemi numuda vuke'zo. A'mine soto' ine' inite' Guvelesi ve'mo lo-limine' initekumu' nene vo ningelone lani'. 16 Ne'mine li ingine a'mida nene geti vi Maliangi Zosehengi nene ningi izipe ngomo nene ize noso' nite' mili-ngidaa' ani' bokisiu' nene ongo neivo ningani'. 17 Mo ningi a'mine izipemu' angeloli'mo lo-ngimine' gamazi nene vetete' igi li soto' soto' ani' ve. 18 Ido' a'mine sipisipi izelo' gizebo velite li-ngimani' gamazimu' gilave muki' nene aizo li vo'ine vavo minani' ve. 19 Ne'mine igi minani'za Malia' aza soto' ine' inite' mukikumu' lani' gamazi nene do madunou' molo a'minemu' nene gala gelevo' gelevo' ogo minine' ve. 20 Ido' sipisipi ize gizebo ve ingine nene inite' muki' angeloli'mo lo-ngimido' gehepeve soto' ogavo a'mine gili ningani' inite' nemu' nene O'moso di naba i-di opo'ni li'mi li'mi sipisipi ize gizebo igi minaa' ani' ebeta gohi vani' ve.

Izipe Nene Oko'nolo' O'moso'mi Noso Mili-di Gulive Izesu' Ve Li Mili-dani' Gamazi Gizine'

21 Ido' izipe soto' idoti' nene gamene eiti (8) ogo vavo oko'no lolovo huki huli-di O'moso'mi noso nene mili-dilizani' gamene ogavo O'moso'mi noso nimili-di gulive mili-dani' nene Izesu' ve li milani' ve.

Izesu'ni Nene Izele Mele Ingine Mono' Numuno Nabau' O'moso Lehizi-dilisa Ikesivo Simeoniki Hanaki Eze monovomu' Li Soto' Asine' Gamazi Gizine'

22 Ido' Mose' lou' gamazi'mo lido' e'meti izipe gididoti' nene izelehi oko'nolo' di lamine' i-di di heto' i-dilizani' gamene alitavo ne'mine i-dilisa Izesu' izelehoi melehoi ingine Zelusalemi numuda vasingu' nene Izesukisi ele'mizi vasine' ve. Ido' vasine' nene Guvelesi ve'mi lou' gamazi'mo ti' lo lido' nene e'meti ilisa vasine':

Ize'ninge ingine izipaha'ine gidikevo
oko'nido' di lamine' i-ngidilizani' nene
lingine nama viluso he a'mine ne'mine nama gohi ma he
neti' nama sita' di igi ngibili O'moso lehizi-dilisave
lo minido' e'meti ilisa vasine' ve. Ido' ele'mizi vasine' nene Guvelesi ve'mi lou' gamazi gohi malo' nene e'meti Izesu'ni nene Guvelesi ve lehizi-dilisa vasine'. A'mine lou' gamazi nene ti' li gizi nizave:

Gana' soto' ilizani' gipe muki' nene Guvelesi ve'mine ve li
di kegesi-ngidaa' ilisave li gizi nizani' ve.
25 Ido' Zelusalemi numuno ebeku' nene ve ma minine' gulive Simeoni'. Aza nene ve lisihe' mino O'moso gelekele' o-do mino O'moso'mo Isilaele' aleve do ngu' izeline' gamenemu' nene gizebo ogo neivo O'moso'mi Sikalahu' ne'mo nene ezela mino lulou' gono do minine' ve. 26 Ne'mine ogo neivo a'mine O'moso'mi Sikalahu' ne'mo nene ti' lo lo soto' ogo lo-emavo gele minosa minine' ve: Gaza nene Guvelesi ve'mo do lungu' izelive ma ele'mize molo imiselelesa live nene gaza ningamo helelinivoba mo ningosa helelesane. 27 Ido' Izesu' izele mele ingine nene Mose' lou' gamazi'mo ilizave lo lido' lido' nene i-dilisa mono' numuno nabau' ele'mize dizi nasivo Sikalahu' ne'mo do ote-davo a'mine ve Simeoni' nesi nene a'mingu' dize minidoti' 28 izipe nene do abasalau' molo O'moso opo'ni lo ti' lo line' ve:

29 Guvekasi ve make,
gaza do lu' izelive do soto' o-daine' nene
naza neni' ve'nedunu' gehepeve idise mo ningekuvoni'
nemu' nene gaza gomu' laine' gamazilo' e'meto gelekele' veka neni' nene
mudise aka viline lo gele nemanivo
mulu'neu' hongu lo minivo volosuve lo noluve.
31 Ido' gaza a'mine leli' do lu' izelive mene
evene' ato ato' mukilite ningilizave lo do soto' o-do ele'mize molane.
32 A'mine ve mene olo' livi' ne'mino mino
Zuda ve minamave heta ato' ve nesi nene hize labana' ele-ngedeleseive.
Ido' ei' soto' ogo mineline' ne'mo
geze zuho Isilaele' aleveti guve'ine nene moneleseive.
33 Ne'mine lavo Izesu' izelehoi melehoi ingine nene Simeoni' a'mine izipemu' line' gamazi nemu' nene vo'ine vavo gopo ga'ine gili minasine' ve. 34 Ne'mine igi nizasivo Simeoni' aza O'moso lengikisi mino hize ele' o-lengedo minivo lo izipeli'mi izeleho Malia'ni ti' lo lo-imine': Gelezo. O'moso'mo me izipe ele'mize molani' ne'mo nene Isilaele' aleveuti' evene' linge muki' nene ezemu' gosele' ngibilivo mini limi ingi goloso ilisave. Ido' evene' linge ma nete nene ezela vi gi'mizikevo do ngu' izo do ote-ngedelive losa ele'mize molani' ve. Ee, aza do ngu' izivo minilizani' aka do soto' ogo ngelebizeleseine'za evene' muki' ingine ezemu' divi' ledivika li-dilisave. 35 Ne'mine nili-davo gei' mulunga hukiline' nene bainati miteli'mo hizo sokulu' line' geleleseive. Ido' divi' ledivika li-dilizani' ne'mo evene' muki' lu'ningu' gilaa' nani' gamazi nene mo soto' ogo mineleseive lo line'.

36 Ido' a'mida nene O'moso'mi veleuti' gamazi lo soto' oga' ine' vene' ma minine' gulive Hana'. Aza nene Zakobo' gipele Aseli' a'vopilemo' zuhouti' ve Hanueli' aluvo mino eleni gehepeve molo minine'. Ido' gana' api' ogo velo' vidoti' nene kilisimasi seveni (7) ogo vavo 37 neloti' nene vanaho helavo vene' gevono' mino kilisimasi eiti fo'a (84) ne'mine minine' ve. Aza nene gamene gamene holukakisi holisekisi mono' numuno naba nene hulo vamo O'mosomu' gelelesa noso' nite' malise ogo mino O'mosola lo O'moso opo'ni lo minaa' ine' ve. 38 Ne'mino minaa' ine' nenako Izesu'ni ele'mizi mono' numungu' ani' gamenelo' nene a'mine vene' azasi nene a'mida ogo Izesu' soto' ingumu' nene O'moso isaa' neve lo tangezo' lo-do O'moso'mo Zelusalemi aleve goloso igi minanguti' do ngu' izeli gamenemu' gizebo igi minave nene a'mine izipe Izesu'nimu' gamazi've nene lo soto' o-ngeme' ngeme' o'mo ogo minine'.

Nasalete Numuno Ebeta Tine' Mili Vani' Gamazi Gizine'

39 Ido' Zoseheki Maliaki ingine Guvelesi ve'mi lou' gamazilo' e'meti ilisa asine' inite' muki' nene di pili engi' numu'ine ebe'ine Nasalete nGalilaia misubouko nene tine' mili vani'. 40 Ido' neloti' a'mine izipe Izesu' nene naba o'mo vo ngenga lo otohato gala gelo neivo O'moso ne'mo ninge lamine' do hize ele' o-daa' ine' ve.

Izesu' Kilisimasi've Tuvelu (12) O Neivo Zelusalemi Numuda Mono' Numuno Nabau' Mono' Apizi nGimaa' Ave Nene Otohato Gamazi Lo-ngimine' Gamazi Gizine'

41 Ido' kilisimasilo' kilisimasilo' Izesu' izele mele ingine nene engi' Zuda veti avo'ningine O'moso'mo ise'ine izingumu' gohi gili mini noso' nite' naa' ani' holise' nene alitavo a'mine noso' nite' nalisa Zelusalemi numuda vaa' asine'. 42 Nemu' nene Izesu' aza kilisimasi've tuvelu (12) neivo a'mine holise' mini noso' nite' nalisa ingine mo vaa' ani' ma'mine igi Zelusalemi numuda dizi vani' ve. 43 Ido' dizi mini a'mine noso' nite' nene ni osu' li numu'nida api' igi tine' mili nivavo Izesu' aza engikisi vamo ha minine'. Ido' a'mida ha miningumu' nene izele mele ingine gilami 44 aza nene leze alevesi naahe li gili nivasivo liti'muso izavo engi' alevela nene ezemu' api' igi vise' asine'. 45 Vise' igi mo ningami gohi ezemu' viseto' Zelusalemi numuda tine' mili vasine' ve. 46 Tine' mili vi vise' igi nizasivo gamene sito hamo ogo vavo Izesu' nene mono' numuno nabau' mono' apizi ngimaa' aveti vovo'ningu' mino gamazi lado' gapepe' ogo gelo mino inite' ato' atokumu' nene longo' o-ngedo gelo neivo ningasine'. 47 Ido' Izesu' gamazi line' gilave muki' ingine nene aza gala gele nge lo mino gamazi lingumu' nesi ido' longo' i-dani' gamazilo' do velepe' izo laminetokovo' lo-ngimine' nemukisi nene vo'ine vavo aizo li gilani'. 48 Ido' izelehoi melehoi ingine Izesu' nene ne'mine ogo neivo ningi vo'ine goloso vavo upuho' asine'. Ne'mine igi izeleho aza Izesu'ni ti' lo lo-imine': Gipe'ne, gaza nene ne'mino minanivo mahosi nezesi nene geikumu' gopo gate gelo vise' goloso okusiko nanimu' ne'mine ane. 49 Ne'mine lavo Izesu' aza izelehingi melehingi nene ti' lo lo-ngimine' ve: Nenikumu' nene nanimu' vise' asive. Naza nene me'nehi numungu' nene minelodo' o neine' nene gili minilisinako gilamasihe. 50 Ne'mine line'za ingine nene a'mine line' gamazi ne'mi monovomu' nene ma gili hehe lamasine' ve. 51 Ne'mine ikesivo aza nene izelehoi melehosi maka' limi vi Nasaletela heteli minani' ve. Ido' Izesu' nene mo izelehi melehi gamazi'nido' nene gele do minaa' ine'. Ne'mino neivo izeleho aza nene a'mine Zelusalemi numuda soto' ine' inite' muki' nemu' nene gelo do madunou' molani' ve. 52 Ne'mine ogo neivo Izesu' aza nene naba o'mo vo neivo ezela gala gele nge laa' monovo've nene vai' lo'mo novivo evene' nete ningi lamine' nidavo ido' O'moso ne'mosi nene ninge lamine' dani' ve.

Copyright information for `ASO