Matthew 2

Sonohi' Monovo Ningi Gilaa' Ave Ani' Gamazimu' Gizine'

Helode' aza Zuda veti misubou' guvelesi ve naba lolo' ogo minine' gamene neu' nene Izesu' aza Zudaia misubou' numuno ebe' ma gulive Betelehemi neu' soto' ogavo sonohi' monovo gilaa' ave ma engi' misubo'ine hotaa ho' dizaa' ida minine' nene huli igi Zelusalemi numuno ebeta heteli ti' li longo' igi lani': Zuda ve lengi' guvetinesi ve lolo' ilive gosoho' soto' ine' nene zala nolive. Laza nene ei' soto' ilingumu' soto' iline' sonohi' nene soto' ogavo ningo nemu' Guvelesi ve mo soto' ogave lo gelo gubu' ize emelesa noune. Ne'mine likevo guvelesi ve Helode' aza lani' gamazi nene gelo gopo gala gelavo Zelusalemi aleve inginesi a'mine'mine igi gopo ga'ine gilani'. Ne'mine ogo Helode' nene Zuda velo' medeli mini O'moso inite' lehizi-daa' ave nabasi ido' mono' apizi ngimaa' avesi nene asi lo do nubo o-ngedo O'moso'mo imiselelesa live Guvelesi ve naba aza nene zala soto' ilive li nizani' neve lo longo' o-ngidine'. Longo' o-ngedavo ingine ti' li lani': O'moso'mi veleti' gamazi lo soto' oga' ive polohete gozopo' ma minidi'mo O'moso'mo line' gamazi ma ti' lo gize neive:

Ido' Zudaia misubouko Betelehemi aleve nane'
gaza Zuda veti misubou' evene' dizi minangu' nene
gaza lemo minanive nomane.
Geitati' guvelesi ve ma neze evene'ne zuho Isilaele' aleve
gizebo o-ngedelive ma soto' iline' nenako
nemu' nene gaza lemosi ma minamane.
Poloheteli'mo ti' lo gizine' nemu' a'mine O'moso'mo do lu' izelive lo imiselelesa live nene Zudaia misubou' Betelehemi numuda soto' oloseive li li nizani' ve li li-imani'.

Ti' li li-imikevo sonohi' monovo gilaa' ave nene Helode' zegeno suno' asi lo-ngedavo ikevo sonohi' api' ogo soto' ine' gamene gehepevemu' longo' o-ngedavo nemu' li-imani'. Li-imikevo aza Betelehemi numuda ngimiselo ti' lo lo-ngimine': Lingine vi a'mine izipe nene vise' di lamini ilo. Vise' di lamine' igi ningi ma tine' mili igi li-nimilo. Nazasi vo gubu' ize emeloze. Ne'mine lo lavo ingine gili limi vani'. Ido' nivavo, ee, a'mine gomu' soto' neivo ningani' sonohi' nene gohi soto' ogo gomu' molo ngemo vo izipe minine' ebe' veleta nene utu'vize minine'. 10 Ido' sonohi' nene ningi ngolize naba'mine goloso izi 11 numungu' dizi ningani' nene izipe ngomo nene izeleho Maliakisi nizasivo ningani'. Ningi obuvo'ine hizi izipe ngomo nene gubu' izi imii go'ninguti' inite' ma imani' nene ngolimonisi ido' ato' ato' za sitalitisi novozo di lumo lumo ani' unuvo lamine' oga' ine' nesi lehizi-dani'. 12 Lehizi-dani'za O'moso ne'mo vamuto' nene Helode' neida mo tine' mili vamilizave lo lo-ngedavo ingine ani' akala vami ato' akala vi numu'ine ebe'nida vani'.

Izesu'ni Ele'mizi Vi Aigita Misubouko Golise Vani' Gamazi Gizine'

13 Ido' sonohi' monovo ningaa' ave ingine mo vikevo Guvelesi ve'mi angelo' mali'mo Zosehe'ni vamuto' soto' o emo ti' lo lo-imine': Helode' aza a'mine izipe nene belelove lo gelo ezemu' vise' olosa neize. Gaza oto izipesi izelehingisi ngele'mizo vo Aigita misubouko vi minilo. Nizavo alinge' tine' mili alizave loloni' gameneu' nene tine' mili alizaze. 14 Ne'mine lavo Zosehe' aza oto izelehingi gipelengi nene holuka' naba ngele'mizo Aigita misubouko vavo a'mingu' minani'. 15 A'mingu' nizavo Helode' nene hiline'. O'moso'mo Aigita misubouko ngimiseline' nene Guvelesi ve'mo line' gamazi polohete mali'mo lo soto' ine' ma nene gihile izelive lo ngimiseline'. A'mine lo soto' ine' gamazi nene ne'mino neive:

Aigita misubouko neivo neni' gipe'nemu' ano lo asi lo-dekuve.
16 Helode' ha neivo sonohi' monovo gilaa' ave ingine Helode' neida tine' mili vami golo izani' nene ningo gelo izebolo' goloso molavo nemu' sonohi' monovo gilaa' avete li-imani' gamene nene ha gele mino gipe ngomo kilisimasi'ine sita' ivile' amine' gipe muki' nene ngibililo lo ami ma ngimiselavo ingine vi Betelehemi ebeku' ido' numuno ebe' gohi ma avito' mini'mi monangu' nene moni ne'mine gamene'inesi minani' gipe nene ngibili gese' ani'. 17 Ne'mine ikevo O'moso'mi veleti' gamazi lo soto' oga' ive polohete Zelemia' gizine' gamazi ne'mino ma nene gihile izine':

18 Lama misubou' ive namali'mo nolo molo minine'.
Vene' muki' Laheli' a'vo ingine geke' geke' li
Izipaha'inemu' ive nama goloso igi minani'.
Izipaha'ine vai' osu' lani' ne'mo
di ngu' izilizani' nesi ngeli matamilizani' ine' ve.

Aigita Misuboukoti' Tine' Mili Ani' Gamazi Gizine'

19 Helode' mo helavo alinge' Guvelesi ve'mi angelo' mali'mo Aigita misubouko vo Zosehe'ni vamuto' soto' o emo 20 ti' lo lo-imine': Izipe belelove live ma nene mo helaze. Nemu' nene gaza oto izelehingi gipelengi ngele'mizo Isilaele' misubouko vozo. 21 Lavo Zosehe' aza oto izelehingi gipelengi ngele'mizo Isilaele' misubouko vine'za 22 Akelao' aza meleho Helode' gonolo' medelo Zuda veti guve'inesi ve naba lolo' ine' nene gelo ei' gizebo ine' misubou' nene vo minelesa ehelele izine'. Ehelele izavo O'moso'mo vamuto' lo-imidi'mine ogo izipesi izelehingisi ngele'mizo nGalilaia misubou' vavo 23 numuno ebe' ma gulive Nasalete neu' vi minani'. Ne'mine ikevo nemu' nene O'moso'mi veleti' gamazi li soto' iga' avelite O'moso'mo imiselelesa livemu' nene Nasalete ve ve lilisave lani' nene gihile izine'.

Copyright information for `ASO