Matthew 28

Izesu' Hele Mininguti' Otine' Gamazi

(Maleko' 16:1-10; Luka' 24:1-12; Zohane' 20:1-10)

A'mine Zuda vete mine gelo minaa' une' holisete Salele nene ogo vavo Sadeu' go' lolosa neivo Malia' Mangadala numudati' nesi ido' Malia' ma nesi a'mine gonoso galese nene vi ningilisa vasine'. Ido' nivasivo a'mine gonoso galesela mimi' naba goloso ine'. Neivo Guvelesi ve'mi angelo' ma lemo ogo a'mine gonoso galeselo' geheni naba nene ehuso' ogo do hulo a'mido' mito' minine'. A'mida nene gopa'na gopa'na oga' ine' ne'mine labanalasi neivo genegana'veloti' nene mokono' goloso elo silingenge'ni hulo minine'. A'mine angelo' ningadi'mo ami pilisi ve ingine ngehelele goloso izo luvoluvo goloso izi amuzo'ine gulu' gelavo hilave ne'mine igi minani'. Ne'mine ikevo angelo' aza vene' sita' ti' lo lo-ngimine': Lengehelele izamivo. Lingine nene Izesu' lohoto' zalo' bili hilavemu' vise' nasine' nene gele nouvoni'za aza nene meu' nomive. Mili-dangu' me igi ningilizo. Gomu' lo-lingimine' ma'mino aza mo oto vave. Nemu' nene lite' li vi ei' izipahala zuho nene ti' li li-ngimilizo: Hiline' mati' mo oto lengi' lingivile' ogo nGalilaia misubola gana' vo hetelo neivo a'mida ningilisave li li-ngimilizo. Mo a'ne lo-lengeme nouve. Lavo ngehelele izine'za ngolize goloso izi a'midati' lite' mate' li Izesu' izipahala zuho li-ngimilisa loti' izi vasine'. Ido' Izesu' aza vene' sita' nene akalo' nivasivo votene' ogo ne nasihe lavo ingine vene' sita' igi oso'molo izi-di opo'ni lasine'. 10 Ne'mine ikesivo Izesu' aza lo-ngimine': Lengehelele izamivo. Vi neze zuho nGalilaia misubola vi a'mida neze ningilisave li vi li-ngidilizo.

Zuda Veti Evene' Naba Nete Izesu' Hilinguti' Otine' Gamazimu' Ataize Li Li-ngimani'

11 Api' igi nivasivo ami pilisi ve gonoso galeselo' gizebo minave ingine Zelusalemi numuda vi eveneto' medeli mini O'moso inite' lehizi-daa' ave naba nene a'mine inite' soto' ingumu' nene li-ngimani'. 12 Ido' a'mine eveneto' medeli mini O'moso inite' lehizi-daa' ave naba nesi ido' mono' gizebo ve nesi mulise mili gamazi li volelo' melo' igi ami pilisi ve moni ningimi ti' li lani': 13 Evenelite hilinguti' mo otave li gilikelizave. Ne'mine li-ngimilo: Okise ongo noningumu' izipahala zuhote igi gonoso ma gumine di vikeve li li-ngimilo. 14 Ido' guvetinesi ve ngamanilo' gizebo ve naba ne'mo a'mine gamazi geleline' nene gono dami okise ingangumu' goni' o-lengedo lihime lengemalive lo gamazitunu' mulunou' hizekunivo isetine izavo linginela gamazi ma minamoloseive. 15 Likevo a'mine moni di li-ngimani' ne'mine igi ami pilisi ve nete Izesu' izipahala zuho igi gonoso gumine di vikeve likevo a'mine lani' gamazi nene Zuda vetida buu lavo idisesi ha gili nizave.

Aposolo Leveni (11) Izesu' Mono' Gonolo' nGimiseline' Gamazi

(Maleko' 16:14-18; Luka' 24:36-49; Zohane' 20:19-23; Aposolo' 1:6-8)

16 Ido' Izesu' izipahala zuho leveni (11) nene nGalilaia misubouko vi Izesu' lo-ngimine' golo ma minida vi 17 Izesu'ni ningani'. Ido' eze ningave nete gubi' izi imi opo'ni lani'za linge ma nete hele neinguti' ngelo alihe li ga'ine sita' gilani'. 18 Ne'mine ikevo Izesu' aza izipahala zuho nizada ogo ti' lo lo-ngimine': Okulumokuko minavesi ido' misubouko minavesi ingine muki' neze nene gelekele' i-nidi minilizave lo O'moso'mo amuzo mo neme neine' ma ne neive. 19 Nemu' nene misubou' misubou' moni evene' zuho ato ato' muki' nene neni' evene'ne zuho lili' igi ne'metilizave li mulu'ningu' hizi Me'neho ido' gipele neni' ido' Sikalahu've lamine' nesi leli' gulivetelo' noso mili-ngidi mono' noso hili-ngidilo. 20 Hili-ngidi naza ne'mine igi, igi mili minilo lo lo-lingimuvoni' initekumu' li-ngimi inginesi a'mine sunovo' igi mili minilizani' aka nene ngelebizi apizi ngimilo. Ne'mine igi nizavo naza nene hize ele' o-lengedo linginesi gamene gamene havo' mine do vo me misubou' minilizani' gamene osu' lavo gamene naba alido' nesi nene lengikisi ha minelesune lo lo-ngimine'.

Moda ve

Copyright information for `ASO