Matthew 7

Eveneliti Lihimemu' Gamazi Ize' mili Li-ngidamilo

(Luka' 6:37-38, 41-42)

O'moso'mo lengi' monovomu' ize' molo dovo ledevo' ogo lamilingisi lingine evene' maliti monovo divi ledivi' igi ingine monovomu' ize' mili lamilo. Eveneliti monovomu' ize' mili lilizani' nene a'mine'mine ogo O'moso'mo lengi' monovomu' ize' molo loloseive. Ido' lingine evene' i-ngidilizani' votigilelokovo' aza a'mine'mine o-lengedeleseive. Nemu' nene monovo'inemu' ize' mili lamilo. Ido' gaza veka gihileu' za lana naba vo neine' mamu' nene ningo gelamo ve mali'mi veleu' inite' ngomo lasolo vo neine' nene nanimu' ningaa' nane. Ido' ge'mo veka gihileu' za lana naba vo neivosa gaza ve mamu' veka gihileu' inite' ngomo vo neine' nene do hulo-gedelove lo lo-delinido' o neihe. Ne nomive. Gaza soza sunolavo' monaine' mene veka gihileu' za lana vo neine' nene gomu' do hulokosavo' nene mali'mi vele gihileuti' inite' lasolo vo neine' nene ninge guno ogo do hulo-deline' o neive. Ee, monovo goloso naba daa' naine' nene gomu' hulosavo' mali'mo monovo goloso ngomo ma do noline' nene do lisihe' o-delesane. Lingine mono' nene evene' goloso gulo ne'mine minani' engi' nene ngimamilo. nGimilizani' ingine dami velepe' izi lingibililisave. Ido' a'mine gonolise'vesi inite' meni've dize neine' nene ize ngimamilo. Ingine a'mido' lisi lana igi di goloso ikelizaze.

O'mosola Longo' Ogo Voku' Laakumu' Izesu' Line' Gamazi

(Luka' 11:9-13)

Ido' inite' ma dalone li O'mosola lilizave muki' nete nene inite' ha dalisave. Ido' O'mosolati' nene inite' ma vise' ilizave nete nene ha ningilisave. Ido' akahelo' okoho' izilizave nene O'moso'mo ha si'ze-ngedeleseive. Nemu' linginesi O'mosola inite' mamu' longo' ilizani' nene ha lengemeleseive. Ido' vise' ilizani' nene O'moso'mo ha lengelebizeleseive. Ido' akahelo' okoho' izilizani' nene O'moso'mo ha si'ze-lengedeleseive. Ve ma lengikuti' gipele'mo sikonimu' liline' nene geheni mene do nozo lo emelihe. Ne nomive. 10 Ido' a'mine gipele ne'mo alaha' ma nalove lo liline' nene sata' ha do emelihe. Ne nomive. 11 Lingine nevo ha evene' golososi nilizaha izipahatine zuho nene ha gizebo lamine' i-ngidi inite' lamine' nene ha ngimaa' nave. Nemu' nene linginesi lingivile' ogo lamine' minive Okulumoku' metibo ne'mo nene evene' ingine voku' li ezela laa' nave nene inite' lamine' ma ngemamilihe. O've. Mo atoli'mine ogo ngemeleseive.

12 Lingine evene' malite ne'mine mana'mine i-lidilizave li gili ma nene engikisi a'mine'mine i-ngidilo. Ne'mine ilizani' nene Mose' gizine' lou' gamazi muki' nesi ido' gili dalizangumu' ve li polohetelite gizani' gamazi muki' ma'mi mehene ne neive.

Gateni nGomou' Vo Holaakumu' Izesu' Line' Gamazi

(Luka' 13:24)

13 Sime' naa' ebeli'mi gateni nene naba neive. Ido' aka've nesi naba goloso neive. Ne'mino minavo a'mine akali'mi gatengu' nene evene' muki' vi hilaa' nave. Ne'mine iga' nani'za vi minevo' minevo' ngemeni dameni daliza aka'mi gateni've nene ngomo lasolo neive. Ido' aka've nesi ngomo lasolo goloso minavo evene' hamo hamo' nete a'mine aka nene vise' igi ningi vaa' nave. Nemu' nene lingine gateni ngomou' nene dizilo.

Gosoho' Nasahato' Polohete Nemu' Ehe' Ogo Ningosa Mineloningumu' Izesu' Line' Gamazi

(Luka' 6:43-44)

15 Soza saza li O'moso'mi gamazi lo soto' oga' unive polohete none laa' avemu' lingine ningisa minilo. Ingine loposo gulo evene' ngibilaa' ani' gulo ne'mine lu'ine golososi mini linginela alizani' nene engi' monovo di haleki ngibilamaa' ave sipisipi ize gidini alisanako nemu' engikumu' ehe' igi gizebo lamine' igi minilo. 16 Igi mili ilizani' nene gihile lamine' izelihe izamilihe nene ningisa engi' monovo nene ningi gililisave. Za lamineli'mi gihile've nene za golosolo' izavo neloti' ha dalizahe. 17 O've. Za lamineli'movo' gihile lamine' izaa' neivo za goloso ne'mo gihile goloso izaa' neive. 18 Za ma lamine' noline' nene gihile've goloso ngelo izamoloseive. Ido' za ma goloso noline' nene gihile've lamine' ngelo ma izamoloseive. 19 Ne'mino neine' nenako za gihile lamine' izisa'mani' za nene huki oloku' gizaa' nave. 20 Ido' za ne'mine nizanako ingine soza mono' laa' ave igi mili ilizani' gihile izeline' nene lingine ningi engi' monovo nene ningi gililisave.

Izesu' Evene' Mamu' Lingine Neze Zuho Ningaa' Uve Ma Nizamave Lilingumu' Line' Gamazi

(Luka' 13:25-27)

21 Ido' evene' ma nete nenikumu' Guvekasi ve, Guvekasi ve, laa' nahe. Engi' neti' linge ma nene O'moso'mo gizebo o-ngedelingu' vi hilamavo Okulumoku' me'nehine gelekele' i-di ei' lulolo' igi mili minaa' niilizavevo' ei' gizebou' vi hilalisave. 22 Ee, gamene nabala evene' muki' nete ti' li li-nimilisave: Guvekasi ve make, gei' vekamu' ogo mono' lo-ngemaa' une' ma ve. Ido' gei' vekamu' ogo sikalahu' goloso evene' lu'ningu' minani' nene ngimiselo hulaa' une' ma ve. Ido' gei' vekamu' ogo ato ato' suno muki' nene do soto' oga' une' ma ve. 23 Ne'mine li-nimilizani'za ne'mine lo lamineto' lo-ngemelesuve: Lingine goloso nite' di'mi monaa' ave lingine neze zuho ningaa' uve ma nizamaze. Vilo.

Numuno Gizaa' Monovo Sitakumu' Izesu' Line' Gamazi

(Luka' 6:47-49)

24 Ve mali'mo numuno ma gizine' nene otohato oga' ive'mo numuno geheni nabalo' gili' lo minelido' gizavo goline naba izo noso velo hepe' naba elo ogo numuno biline'za numuno nene geheni ne'mo do gili' lavo lemo ongamo amuzo molo ote minine'. Ido' evene' ingine neze gamazi'ne gili di luvodo' luvodo' igi mili e'metilizani' nete a'mine numuno gizive ne'mine mini otohato iga' ave minilisave. Minilisanako neni' gamazi'ne luvodo' luvodo' igi mili ilizani' ne'mo igi mili ilizani' nene lemo ongamoloseive. 26 Ido' ve gohi mali'mo numuno ma gizine' nene aza ve negi otohato amive'mo numuno amuzo molo minamilido' gepelo' gizavo goline izo noso velo hepe' naba elo ogo numuno nene belavo numuno nene, agae, do goloso ogo lemo pou' lo izevo ngu'vosovo' ogo ongani'. Ido' evene' ingine neze gamazi'ne gilii gili huli luvodo' luvodo' e'metamilizani' nete a'mine numuno gizive ne'mini negivo' minilisave. Ee, luvodo' luvodo' igi e'metamilizani' nene negivo' minilisave.

28 Ido' Izesu' aza gamazi mene lo osu' lavo nemu' evene' muki' ingine gili vo'ine vavo upuho' ani'. Ee, aza mono' apize ngimine' mene engi' avo'ningeliti mono' gamazi apizi ngimaa' avete apizi ngimaa' ani' ne'mino apize ngemamo asi gamazi meleho ne'mine'mo apize ngimine' gelavo nemu' vo'ine vavo upuho' ani' ve.

Copyright information for `ASO