Revelation of John 12

A'mine Angelo' Naba Seveni Ne'mo Pikuli've Hubu Lavo Soto' Ine' Initekumu' Zohane' Nogizingu' Venekisi Sata' Gele Vine' Loposo Nite' Naba Gizene Anasi Minine' Ningingumukisi Gizine' Gamazi

Neloti' nene avazaha nite' naba ma okulumoto' ti' ogo soto' ivo ninguve: O'moso'mi evenele zuho avazahalo' vene' ne'mine neivo ma ninguvoni' ve. Ido' a'mine veneli'mi oko'noloti' ho' hulo neivo gizeneuko nene ike'ni neivo ido' godololo' nene sonohi' tuvelu'a (12) minine' angili' nene geheko neivo ninguve. A'mine vene' nene izipe gatunosi mino izipe gedelesa mulumo alumo gelo geke' lo minine' ninguve. Ido' ne'mine ogo okulumoto' nene avazaha ato' gohi ma ti' ogo soto' ine' ninguve: Sata' gele vine' loposo nite' naba olo' gulumo ne'mine gulehe' oko'nosi godolo seveni'asi mino ido' komu've teni'asi mino ido' guve'inesi vete gihaa' ani' angili' seveni'a nene godololo' gehe minive. Ido' avasuvo've ne'mo nene okulumoku' sonohi' mulise seto hamo minanguti' mulise hamo' nene belo tululu lo hulo misubouko ogavo limani' ve. A'mine loposo sata' gele vine' nene a'mine izipe gedelesa minine' veneli'mi velela nene izipe gedavo do mikile' olosa vo minine' ve. Ne'mine ogavo vene' aza izipe ma gidine' nene gipele gidine' ve. A'mine izipe ne'mo nene ainidunu' lili' ani' gavoso nene do minosa O'mosomu' gilamave heta ato' ve muki' nene amuzo molo gizebo o-ngedeleseive. Ido' a'mine veneli'mi izipahala nene O'moso'mo ipe' ogo Okulumokuko do dize-davo ei' O'moso neida ei' mo'mosi'veu' nene dize minine' ve. Ne'mine ogavo vene' aza nene golise ebe' hadivela vo minine' ve. Ee, O'moso'mo gamene vanu tauseni tu hadeti sigisiti (1,260) ne'mi lulou' a'mida neivo gizebo i-di minilizave lo a'mine ebe' hadivela do va'va' o-dine' ebe' ma minida nene vo minine' ve.

Ne'mine ogavo angelo' naba Maikoli' ve ido' eze angelo'vesi nene sata' gele vine' loposo nite' naba nene lovo i imikevo a'mine loposo nite' sata' gele vine' nesi ido' eze angelo've zuhosi nene lovo hizi nizavo Okulumoto' nene lovo naba soto' ine' ve. Ne'mine igi minani'za a'mine loposo nite' nene nge lamivo Okulumoku' nene ma minilizado' amivo a'mine loposo nite' naba gomukuti' minine' sata' ado' gulive Ve Goloso Satani ve lave ado' me misubou' aleve muki' ngele'mize gopo oga' ive nene angelo'vesi Maikoli' angelo've nete Okulumokuti' ngehuso' i huli-ngidikevo misubouko nene limi minani' ve. 10 Ne'mine ikevo Okulumoku' nene nolo naba ma soto' ogo ti' lo nolivo giluve:

Leze zuho goni' o-ngedaa' ive ado' gamene gamene go' liha liti'muso iziha
lihime ne'mine dikeve lo O'moso'mi velela goni' o-ngedo minaa' ive nene
ivile' igisa ehuso' i hulikevo limine' nenako
ne'mo idise nene leli' O'mosote'mo nene evene've do ngu' izo
amuzo've do soto' ogo Guvelesi ve mino
evene'velo' gizebo oga' gono've nene davo
ei' gono'vemu' noso molo-dive Kilisito' nesi nene
a'mine gono daline' amuzo'vesi nene mo do soto' ogo
evene'velo' gizebo ogo neive.
11 Ee, leze zuho goni' o-ngedaa' ine'za a'mine ivile' ani' nene
sipisipi angale engi' lihime'inemu' helo vanise've huline' ne'mosi
ido' ei' gamazi've hizi ele' igi li soto soto' igi minaa' ani' ne'mosi nene
ivile' ikeve.
Ee, engi' hililiza oko'inemukisi nene gili alami
gamazi've nene hizi ele' igi nizavosa ngibili hilikevo hilani' ve.
12 Ne'mine igi ehuso' i hulikevo lemo vo neingumu' nene
lingine Okulumokuko minani' ebe' mukiku' minevo' alevo' igi nizave nene longolize izi minilo.
Ido' a'mine ve goloso lemo omo neine' nene
ei' gamene've osu' lolosa mo li'nibe o neivo
nemu' gelo izebolo' naba goloso molo davosa lemo omo neinaze.
Misuboukisi guvo nosoukisi nizave lengi' nene agae, ehetine' ne ve.
13 Ne'mine lavo gelosa ninguvoni' nene a'mine sata' gele vine' loposo nite' naba ne'mo eze nene mo misubouko ehuso' i hulikevo leme neingumu' nene mo ningo gelosa a'mine gipe gidine' vene' nene belelesa imisele do vine' ve. 14 Ne'mine ogavo a'mine vene' nene golise patelo misubo hadivela ei' ebe've O'moso'mo do va'va' o-dida vilive li nolise naba goloso'mi holoke'ne've seta' ma di otuhi-dikevo a'mine satakumu' nene golise a'mida vine' ve. A'mine golise vine' ebeta nene kilisimasi seto hamosi hapusi lulou' ne neivo gizebo igi nasahili' i-di minilizangumu' nene a'mine do va'va' o-dekine' ebeta nene vine' ve. 15 Ne'mine ogavo a'mine sata' ne'mo a'mine vene' nene noso'mo bele do vilive lo noso naba ne'mine nene veleuti' guso' ogo do huline' ve. 16 Ne'mine ine'za misubo ne'mo vene' nene hize ele' o-do vele do aa' ogo a'mine loposo nite' naba'mo veleuti' guso' ogo huline' noso nene no mikile' ine' ve. 17 Ne'mine ogavo a'mine loposo sata' naba nene a'mine venekumu' izebolo' molavo a'mine vene' ne'mi izipahala zuho linge nene lovo o ngemelesa vine' ve. Ado' O'moso'mo lo-ngede neine' gamazilo' ha gili di mini Izesu' gamazi've hizi ele' igi di minaa' nave nene lovo o ngemelesa vine' ve. 18 Ido' voosa guvo noso gahevela vo ote minine' ve.

Copyright information for `ASO