Revelation of John 15

O'moso'mo Lihime'inemu' Izebolo' Molani' Osu' Lo-deline' Inite' Ado' Evene' Di Goloso I-ngidilizani' Inite' Seveni Nene Angelo' Gohi Ma Seveni Nete Di Nizavo Loposo Nite' Ivile' Avete Nama Ma Nilavo Ningingumu' Zohane' Gizine' Gamazi

Ido' ninguvoni' nene okulumoku' avazaha nite' naba gohi vode vilido' o minine' nene ninguve. Ado' angelo' seveni nete evene' di goloso i-ngidiliza nite' seveni di minani' nene ma ninguve. A'mine evene' di goloso i-ngidiliza nite' soto' ilizani' ne'mo O'moso'mo eveneliti lihime'inemu' izebolo' molani' nene osu' lo-deline' nenako a'midoti' nene evene' do goloso o-ngedeli inite' gohi ma soto' amoloseive.

Ido' ma ninguvoni' nene guvo noso ado' ngalasisi ido' olokisi mini gopo igi minasine' gele vine' nene ninguve. Ido' a'mine guvo nosola evene' ma oti nizavo ninguvoni' nene ado' loposo nite' ne'mosi a'mine'mi avazaha ne'mosi nene zatuho' ngeli ma i-ngidamasivo a'mine loposo niteli'mi gulive'mi naba've nene oko'nidokisi ma dami ngivile' ave nene minani' ve. A'mine aleve nene O'moso'mo ngimine' ngita gele vine' inite' hapu nene di mini nama ma lani' nene ado' O'moso'mi gonolo' ve Mose' nama'vesi ido' sipisipi angale'mi nama'vesi nene li ti' li lani' ve:

Guvekasi ve O'moso amuzo malehe gaza ogo molo oga' naine' inite' nene
inite' naba atoli'mine vode vilido' o minine' inite' ne neive.
Evene' zuho ato atoliti Guvetesi ve make
gei' monovoka nene monovo gihile lisihe' gehepeve o neive.
Guvekasi ve,
gei' hamo' nene gemeni dameni lisihe' lamine' gehepevesi nane' nenako
gei' goliseka gelamo gei' guliveka do hozi lamilive nene hamokisi ma nomive.
Mo o'ove. Ado' gei' monovoka lisihe' lamine' nene
mo soto' gehepeve o neine' nenako
ne'mo nene evene' zuho ato ato' muki' nene igi
gelekele' i-gidi gei' vekalo' nene gopo'ni li minilisave.
Neloti' gohi ma ninguvoni' nene Okulumoku' O'moso'mi kekeize numu've ado' lo huko line' gamazi hize ele' ogato' minine' numu've seli numuno gele vine' nene akahe've si'ze gode neivo ninguve. A'mine kekeize numunguti' nene a'mine evene' di goloso i-ngidiliza nite' seveni di minani' angelo' seveni nene limi heta ani' ve. Ingine genegana ngilani' nene lavolavo laminetunu' lili' ani' inite' guluvi' lamine' ve'ne ve'ne lo minine' nene ngilikani' mini loso'nido' nene ngolidunu' lili' ani' leti ne'mine nene izikani' ve. Ido' mo limi heta ikevo ele'vole' igi ve'inesi ha minaa' nani' inite' seta've seta'veuti' hamoli'mo nene ngolidunu' lili' ani' luduno lapese ado' minevo' minevo' oga' neine' O'moso'mo izebolo' molangumu' lihime ngemeline' inite' vai' lo minine' lapese seveni nene a'mine angelo' seveni nene do ngimive. Ne'mine ogavo O'moso'mi labana'velotikisi amuzo'velotikisi sokile've ne'mo a'mine kekeize numu'veu' nene vai' lavo evene' di goloso i-ngidiliza nite' seveni ado' angelo' sevenilite di minani' nene olihe di goloso i-ngidi'mi nivavosa evene' hamolitesi nene a'mine kekeize numu'veu' nene olihe ma dizilizado' amine' ve.

Copyright information for `ASO