Revelation of John 8

Buku'mi Nala've Laasi'a Naba Seveni Nene Huko Apase Osu' Lavo Soto' Oka' Oka' Ine' Inite' Ningingumu' Gizine' Gamazi

Neloti' nene sipisipi angale ne'mo buku'mi nala've naba seveni nene huko apasavo Okulumoku' minani' inite' nene no'inesi milamavo elese' iki nizavoo gamene haf aua ne'mine nene ga'me pize minine' ve. Ne'mine ogavo neloti' ninguvoni' nene O'moso'mi velela minaa' ani' angelo' seveni'a ma nene ninguve. Engi' nene pikuli seveni'a ma ngemavo di minani' ve.

Ido' angelo' gohi ma neve nene unuvo lamine' oga' ine' inite' milaa' ani' lapese ngolidunu' lili' ani' nene do mino ogo alata neida ote minine' ve. Neivo ngolidunu' lili' ani' alata O'moso'mi mo'mosi've'mi velela minido' nene a'mine angelo' ne'mo a'mine unuvo lamine' oga' ine' inite' nene O'moso'mi evenelelite O'mosola lani' gamazisi nene oloku' gizo O'moso emelive lisa vai' goloso nene imani' ve. Ido' ne'mine ogavo a'mine unuvo lamine' oga' ine' initeli'mi sokile nene O'moso'mi evenelelite eita lani' gamazisi a'mine O'moso'mi velela minine' angeloli'mi anauti' nene dizo vine' ve. Ido' ne'mine ogo a'mine angelo' ne'mo alataloti' olo' vele ma do a'mine do minine' lapeseu' nene molosa hulo misubouko ogavo go' ngilili ngilili lo nolo nolo molo go' pa'na ne'mo lede ogo vogo ivo mimi' ine' ve.

Angelo' Seta've Seta'velite Pikuli Hubu Lika' Lika' Avo Soto' Oka' Oka' Ine' Initekumu' Zohane' Gizine' Gamazi

Ido' neloti' nene pikuli seveni di minani' angelo' seveni mate nene a'mine pikuli di nolo milalisa gamuno' i minani' ve.

Ne'mine igi minadoti' naba vani angelo' ne'mo nene pikuli hubu lo do nolo molavo osupo gihilesi olokisi nene vanisesi gopo' napa o minine' nene soto' ogavo misubouko mili hulikevo do'mozine' ve. Ido' do'mozine' ne'mo nene misubo laka'ni seto hamo mininguti' linge hamo' nene lo'voto osu' lavo ido' za lingelatikisi nene a'mine'mine votigilelo' ma lo osu' lavo misubolo' guvise navise ngomo' naba' muki' nesi nene lo osu' line' ve.

Ne'mine ogavo angelo' naba tuu ne'mo nene pikuli hubu lo do nolo molavo golo naba ne'mine gele vine' inite' nene ma olo' lo neivo guvo nosou' di hulani' ve. Ne'mine ikevo guvo noso laka'ni seto hamo mininguti' lingela hamo' nene vanise nosovo' lolo' ine' ve. Ne'mine ogavo guvo nosou' ve'inesi minani' initekuti' nene a'mine'mine votigilelo' nene hili osu' lani' ve. Ido' a'mine guvo nosolo' monani' sipiuti' a'mine'mine votigilelo' nene vi goloso ani' ve.

10 Ne'mine ikevo angelo' naba tili ne'mo nene pikuli've nene hubu lo do nolo molavo Okulumokuti' sonohi' naba goloso livi' ne'mino lo minine' nene misubou' noso hinipinikisi noso mukikisi minani' nene laka'ni seto hamo minanguti' hamo' malo' nene limine' ve. 11 A'mine sonohili'mi gulive nene Ekese' Malasini ve lo minine' ve. Ido' noso linge seta' ha nizasivo noso linge ma ne'mo ekese' malasini lolo' ine' ne'mo nene evene' muki' goloso hilani' ve.

12 Ido' neloti' nene angelo' naba fo ne'mo nene pikuli hubu lo do nolo molavo ho' nene laka'ni mili seto hamo minanguti' linge hamota nene belavo liti'muso izine' ve. Ido' a'mine'mine votigilelo' ike'ni mininguti' lingela nene belavo liti'muso izine' ve. Ido' a'mine'mine votigilelo' sonohi' linge setata nene ha nizasivo hamota nene belavo liti'muso izine' ve. Holise' hamoku' gamene seto hamo mininguti' linge hamota nene labana've nomine' minine' ve. Ido' a'mine'mine ogo liti'muso hamoku' ize gito seto hamo mininguti' linge hamota nene labana' ngomosi minamivo liti'muso gehepeve ize minine' ve.

13 Ido' ninge minuvoni' nene nolise naba ma hamokovo' minidi'mo nene okulumo' veleta oluso' gehepeve hozene patelo nomonine' nene ninge nouvo nolo nabauti' ti' lo nolivo giluve: Agae, agae, agae. Angelo' lumo seto hamo nizani' nete pikuli'ine hubu li di no'ine milalisa naani' ne'mo nene misubou' alevela mulumo geni atoli'mine ogo soto' o-ngedelesa neive.

Copyright information for `ASO