Romans 11

Isilaele' Aleve Engikuti' Muki' Gidini Nene Kilisito'nimu' Gili Ele'vole' Amani'za O'moso'mo A'mine Isilaele' Aleve Muki' Mudise Vasa Ize-ngedamo Engikuti' Linge nGomo Nene Do Kegese-ngidine' Ve Lo Paulo' Line' Gamazi

Isilaele' aleve ingine ne'mine igi minani' nenako naza ti' lo gelo longo' nouve: O'moso'mo a'mine evenele zuho mo mudise vasa ize-ngede neine' nolihe. O'ove. Mo keke' ne'mine amilihe losa gele nouve. Naza mudise vasa ize-ngedamive noluvoni' nene nenikisi a'mine Isilaele' aleveuti' nouvoni' nenako nemu' noluve. Ee, naza Abalahamu' a'vo mino Zakobo' gipele Benizamini' a'vopilemo' zuhouti' gehepeve ne nouve. O'moso'mo gomukuti' ninge lamine' do eze zuho lolo' o-ngede neine' aleve've nene mo keke' mudise vasa ize-ngedamive. O'ove. Ido' nemu' nene lingine Elia' gamazi've mono' godolou' neine' ma nene gilamani' nehe. Isilaele' alevemu' nene ti' lo O'mosola lipoti molani' ve: Guvekasi ve, gei' vekauti' gamazi laa' ave polohete vai' nene ngibili gese' igi gopo'ni lo inite' molo-gedaa' une' holomo muki' nesi neve nene izi ngu'vosi hulikevo geita mili ge'metaa' ave nene gohi masi nizamavo nenikovo' nene lumo nouvo nenikisi nibililisamu' nene vise' i'mi nimonave. Ne'mine line'za a'mido' O'moso'mo lo-imine' gamazi mene gililo:

O'ove. Gaza nene geikovo' gehepeve nene lumo minamane. Vemoho' seveni tauseni (7,000) ne'mine nene soza o'moso inite' Baali'ni nene gubi' izi imi opo'ni lisa'mave neni' evene'ne gehepeve nene nenikumu' ve lo lumo ha hulo-ngede nouve.
Ne'mine line' nenako a'mine'mine ogo idisesi nene evene' ngomosi' nene haza gidini inele ogosa ei' ve lo do kegese-ngedavo nizave. Ei' ve lo do kegese-ngidine' nene inele oga' ne'mine ogo haza gidini do kegese-ngidine' nenako ne'mine o-ngidine' nene gono ma dikevosa ne'mine o-ngidine' nene nomive. Asi gono ma dikevosa ne'mine o-ngidine' neidiniko inele haza gidini ogo do eita o-ngidine' ma nene inele ne'mine ine' gelamidine. Nemu' nene laza nadive lolone. Ti' lo lolosune: Isilaele' aleve O'mosolati' vise' ani' inite' nene ado' ve lisihe' ve lo-ngedeline' mukilite ma damavo O'moso'mo do kegese-ngidive netevo' nene dikevosa linge ma nene a'manapa igisa damani' ve. Ne'mino soto' ine' inite' nene mono' godolou' ti' li gizado' nene soto' neive:

O'moso'mo lu'ine nene do negi hize-ngedavo
ve'inedunu' nene inite' ma ningami
ga'inedunu' nene gamazi ma gilami mini
idisesi ne'minivo' igi nizave.
Ido' Davidi' nene ti' lo line' ve:

Ido' lanite' gilani' inite' ne'mo nene
gelevuso ne'mine gehepeve lolo' ogo ngebelavosa
lihime dalizaho.
10 Ee, ve'ine nene do gopo o-ngedavo initekisi ma ningamilizaho.
Ido' geni initeli'mo gamene gamene mehe'ine nene
do hilingize-ngede miniliho.

Isilaele' Aleve Ingine Aka Laminetoti' Zovo' Izi Vani' Ne'mo Nene O'moso'mo Heta Ato' Ve Do nGu' Izeline' Aka Nene Velave Lo Paulo' Line' Gamazi

11 Nemu' nene naza ti' lo gohi longo' nouve: Isilaele' aleve ingine ladani igisa mo mudise limi pou' li ingani' nehe. O'ove. Mo keke' ne'mine amani'za asi ingine aka laminetoti' nene zovo' izi vani' ne'mo nene O'moso'mo heta ato' ve do ngu' izeline' aka nene velave. Ido' ne'mine aka vele-ngidine' nene a'mine Zuda ve ningi lezesi ne'mine o-ledeliho lilizave losa vele-ngidine' ve. 12 Ido' ingine aka laminetoti' nene zovo' izi vi gopo ani' ne'mo nene O'moso'mo heta ato' ve vai' nene do lamine' o-ngedelido' ngele'mize molo inite' lamine' gehepeve do soto' ine' nenako Zuda ve ingine nene alinge' mudise aka lamineto' tine' mili alizani' ne'mo nene mo ivile' ivosa inite' lamine' goloso do soto' oloseive.

13 Ido' heta ato' ve lengikumu' nene ti' lo noluve: Naza nene heta ato' ve lengi' aposolo nouvoni' nenako nemu' nene naza heta ato' ve lengita gono daa' nouvongumu' nene do naba oga' nouve. 14 Ido' lengita ne'mino aposolo gono daa' nouvongumu' do naba nouvoni' nene neze zuho Isilaele' aleve nene ningi ingine heta ato' ve ne'mine gono do-ngidine' nene leli' do-ledelinako li minikevo engikuti' linge ma nene O'moso'mo do ngu' izeline' akalo' ngele'mize molaloho lo a'mine gono'nemu' nene do naba oga' nouve. 15 Ido' engi' nene O'moso'mo do ngu' izeline' akalo' ngele'mize molaloho lo noluvoni' nene ti' lo gelosa noluve: O'moso'mo vasa ize-ngidine' ne'mo nene misubou' aleve linge lovo i imi minanguti' nene gohi ei' O'mososi do hamo' o-ngidine' nenako nemu' nene a'mine Isilaele' aleve nene gohi do gatulo o-ngedeline' ne'mo nene atoli'mine ogo inite' lamine' goloso do soto' o-ledavo mo helaa' ne'mine ogo noninguti' nene gohi oto minevo' dovo' ogo none' geleleseive. 16 Ido' Isilaele' alevemu' nene aneza gamazi ti' lo lo-lengemelesuve: Beleti lolo' ogosa gomu' nene a'midoti' linge ngomo ma do O'moso emekunivo O'moso'mi inite' lolo' iline' nene a'mine beleti linge naba nesi nene O'moso'mi inite' lolo' oloseive. Ido' zali'mi luhive ne'mo O'moso'mi inite' ma mineline' nene a'mine zali'mi a'nava nesi nene O'moso'mi inite' mineleseive.

17 Ido' Isilaele' aleve ingine O'moso'mi oliva za ne'mine minani' nene O'moso'mo a'mine za'mi a'nava linge nene huko hulosa oliva za hadeneloti' a'nava ma nene do ei' oliva za'velo' nene do gi'mizine' nenako Isilaele' aleveti avo'ningidati' soto' ine' mono' lamine' nene lingine heta ato' vesi nene makato' di nizaze. 18 Lingine nene O'moso'mo oliva za'veloti' a'nava've linge ma huko huline' mamu' nene ningedo' hangedoka li-ngidi lengi' okodine di dizamilo. Lingine nete nene a'mine zali'mi luhive've nene di ngi li-ngidisa'mave. Asi ei' a'mine za ne'mi luhive nete lengi' nene di ngi li-lingidaa' naani' nenaze. Okodine nene di dizamilo. 19 Ido' a'minemu' nene lingine ti' li lilisave: Ido' nadiive. Leli' nene O'moso'mi oliva za'velo' nene do gi'mize-ledelesa ei' a'nava've nene huko hulo do gi'mize-ledave. 20 Ehe, mo lamineto' nilani'za engi' huko hulo-ngidine' nene ingine ezemu' gili ele'vole' amavosa huko hulo-ngidine' ve. Ido' lingine ei' za'velo' do gi'mize-lengedavo nizani' nene lengi' gili ele'vole' i minangumu' nene ei' za'velo' nene do gi'mize-lengedavosa nizave. Nemu' nene lengikumu' gilavo dizalize. O'moso'mo a'mine za've'mi a'nava've gehepeve nene ise'ine izamine' nenako lengikisi nene isetine izamoloseize. Golisesi nene ha gili minilizani' o neive. 22 Ido' O'moso'mo ne'mine oga' neidoti' nene helala nasahili' lamine' oga' neine' nene ningo ido' helala amuzo molo lihime ngemaa' neine' nene ningo gelelesune. Ee, monokuti' limi ingave nene amuzo molo lihime ngemosa lengi' nene nasahili' o-lengedo neive. Ido' aza nasahili' o-lengedelido' lisihe' i minilizangumu' nene mo nasahili' o-lengedeleseiha ne'mine ma ami minilizani' nene linginesi za'veloti' nene huko hulalize. Ningiisa minilo. 23 Ido' a'mine za'veloti' a'nava huko huline' ne'minisa minani' Isilaele' aleve ingine gili ele'vole' ami minadoti' nene huli gili ele'vole' ma ilizani' nene O'moso'mo gohi za'vela do gi'mize-ngedaa' amuzo nene ha do neinako gohi ha do gi'mize-ngedeleseive. 24 Ido' ne'mino gohi do gi'mize-ngedeline' amuzo do neine' nene nadosa ningo gelelone. Aza nene amoso' inite' gehepeve ogo heta ato' ve lingine nene oliva za hadeneloti' a'nava ne'mine minave nene ei' oliva za've lamineku' nene do gi'mize-lingidine' nenako nemu' nene ei' za'veloti' gehepeve minani' aleve Zuda ve nene ha lapa nomine' inite' ogo gohi a'mine za'velo' nene ha do gi'mize-ngedeleseive lo ningo gelelesune.

O'moso'mo Isilaele' Aleve A'manapa Igi Minanguti' Gohi Do Eita Ogo Do nGu' Izeline' Nenako Ne'minosa Evene' Ato Ato' Muki' Nene Isete Ize-ledeleseive Lo Paulo' Line' Gamazi

25 Neze zuhokizo, mene loloni' gamazi nene gilami minilizani' ne'mo lingine laza otohato ve nene none lisa okodine di dizi minikelizave losa suno' gamazi mene lo-lengemelouze. Gililo: Isilaele' aleve linge nene a'manapa igi Kilisito'nimu' gili ele'vole' amani'za neve nene mudise nomive. Asi heta ato' ve ingine O'moso'mo gele neine' votigilelo' O'mosola imi hilalizani' 26 neloti' nene mono' godolou' ti' li gizi nizado' nene e'meto Isilaele' aleve muki' nene do ngu' izeleseive:

Isilaele' aleveti goto' numu'ine Zaioni gololoti' nene
do ngu' izelive ma soto' oloseive.
Soto' ogosa aza mono' gelamaa' monovo
Zakobo' a'vopilemo' zuho Isilaele' alevetingu' minine' nene
do huloloseive.
27 Naza gamazi meve nene ma nolo huko-ngiduve.
Engi' lihime do hulo-ngedeloni' gamene nene ma gihile izo soto' oloseive.
28 Izesu'nimu' gamazi lamine' nene gili hulisa Isilaele' aleve nene O'moso'mi biluva've lili' ani' ve. Ne'mo nene heta ato' ve lingine O'moso'mo do lungu' izeline' akalo' lengele'mize molave. Ne neiha ganakuti' nene O'moso'mo ei' ve lo do kegese-ngidine' nenako nemu' nene engi' avo'ninginemu' gele minosasi nene lulo ha ngeme neive. 29 Ido' lulo ha ngeme neive noluvoni' nene ado' O'moso'mo evene' ma elese molo-ngedo do eita ogo inite' ma ngeme noline' nene a'minemu' gamazi gohi senisi ogo o've a'va losa'mine' nenako nemu' nene luve. 30 Ee, gomu' nene heta ato' ve lingine O'mosolo' gelekele' ami minani'za Isilaele' aleve ingine nene idise O'mosolo' gelekele' amavo ne'mo nene O'moso'mo lengi' heta ato' ve nene isetine izo do eita ogave. 31 A'mine'mine ogo O'moso'mo lengi' isetine izo do eita ine' ne'mo nene Isilaele' aleve idise O'mosolo' gelekele' amave. Ido' ne'mine monovo soto' ine' nene O'moso'mo engi' Isilaele' aleve nene ise'ine izelingumukisi ve losa ne'mino soto' ine' ve. 32 Ee, O'moso'mo evene' ato ato' muki' nene ise'ine izelido' lisihe' i minilizangumu' ve lo evene' muki' nene ezelo' gelekele' amaa' monovo'mi gesi mingu' nene hulo-ngidine' ve.

O'moso Nene Atoli'mine Ogo Miningumu' Paulo' Do Naba O-do Opo'ni Line' Gamazi

33 Aizoo, O'mosote nene atoli'mine ogo minive neive. Ado' gamazi gele neine' nene atoli'mine ogo gele mino otohato oga' neine' nesi nene voso' vamoso' vaa' neive. Ido' lo hukaa' neine' gamazi'mi monovo nene evene' malitesi ngelo lo ngolo' lo osu' lamolosune. Ido' eze gono dalosa gala gelaa' neine' nemu' nene ve malitesi ngelo gelamolosune. 34 Mono' godolou' ti' li gizi nizani' nenako mo lamineto' noluve:

O'moso'mo gelaa' neine' maduno nene
evene' hamolitesi ngelo ma gelamolosune.
Ido' evene' hamolitesi nene
ogo molo iline' monovomu' ngelo ma apize emamolosune.
35 Ido' evene' hamolitesi nene
O'moso'mo alinge' do tibizo lemelive lo
dina' ogo inite' nene ngelo ma emamolosune.
36 Nanitekumu' ve. Inite' muki' nene eitokovo' gelekele' i-dilizave losa asi'vevo' inite' muki' do soto' ogavo mo eitokovo' lehete i minaa' nave. Nemu' nene O'moso opo'ni lo minelone' nene huko vamivo ha miniliho.

Copyright information for `ASO