Romans 9

Paulo' Aza Eze Zuho Zuda Ve Ingine Nene Malite Gili Ele'vole' Ikevo Mukilite Gili Ele'vole' Amavo Angumu' Nene Paulo' Line' Gamazi

Kilisito' evenele nouvoni' nenako nemu' nene loloni' gamazi mene soza lamo lamineto' lolosuve. Ee, O'moso'mi Sikalahu' ne'mo nene neni' lu'ne ga'neu' hize ele' ogo neivo a'mine mene loloni' gamazi nene mo gamazi laminekovo' neive lo gele nouve. Naza neni' zuho Isilaele' alevemu' mulumo naba gelo muhele'ine gele'mo gele'mo vo nouve. Nemu' nene naza giluvo me misubou' maka' none' aleve neze zuho Isilaele' aleve hize ele' o-ngedaa' aka nene ma minidiniko engi' mukikumu' nene O'moso'mo do ngu' izelive lo Kilisitoda gi'mizo nouvonguti' nene izo huko O'moso'mo usi' ize-nedavo vo tolovo uvodine. A'mine aleve nene Isilaele' aleve nene nizave. Engi' a'mine zuho gehepeve nene O'moso'mo neni' izipaha'ne zuho ve lo do ti' ive nene nizave. Ido' O'moso'mi amuzo labana've ningave nesi nene nizave. Ido' O'moso'mo igi mili ilizangumu' lo huko-ngidive nesi nene nizave. Ido' eze lou' gamazi've ngimive nesi nene nizave. Ido' O'moso opo'ni lilizani' aka gihile ngelebizo ido' inite' do lisihe' o-ngedelesa salani gamazi lo-ngidive nesi nene nizave. A'mine Zuda ve nene gomu' guve'ine gelaa' unive muki' Abalahamule Mosele engikuti' nene soto' ani' ve. Ido' Kilisito' nene O'mosolati' soto' ine'za helala evenetati' soto' ine' nene mo a'mine zuhoti vaniseuti' soto' ine' ve. Ido' Kilisito' aza inite' mata' mukito' Guvelesi ve minive mino mo O'moso ne neive. Eze opo'ni lo'mo vo mineso' nene mo huko vamivo opo'ni lo mine do volonive ne neize. Mo ne'mino miniliho.

Ido' naza Isilaele' aleveuti' muki' nene Kilisito'nimu' gili ele'vole' amave noluvoni' nene O'moso'mo a'mine Isilaele' alevemu' line' gamazi nene vo haza ogave noluvoba asi Isilaele' aleveti vaniseuti' soto' iga' ave muki' nene Isilaele' aleve gehepeve nene ma minisa'mangumu' nene luve. Ido' ma nene Abalahamu' a'vopilemo' zuho muki' nene izipahala zuho gihile muki' nizavoba asi O'moso'mo Abalahamu'ni ti' lo lo-imido' nene neive: Isaka' a'vopilemokovo' nene gei' izipaha zuho gihile ve lo-ngedelone. Ne'mine lo-ngedelone' nene ado' evene' muki' soto' iga' adi'mine igi haza soto' iga' ave nene O'moso'mi izipahala ve lo-ngedelonivoba asi O'moso'mo lo huko line' gamazilo' e'meti soto' ave engikovo' nene O'moso'mi izipahala ve lo-ngedelesune. Ido' a'mine O'moso'mo lo huko line' gamazi nene ti' lo neive: Idise mene minosa gamene mau' nene tine' molo gohi okuvo Sala' aza nene gipele gedeleseive. 10 Ido' Abalahamu' a'vopilemokutikovo' nene O'moso'mi zuho do kegese-ngidine' nevoba Isaka' a'vopilemo' zuhoutikisi nene ma do kegese-ngidine' ve. A'mine avoteho Isaka' aza Lepeka'ni nene lobe' izipe gede imine' ve. Ido' a'mine izipeti me'nibo nene hamo' minine'za 11 ingine soto' igi monovo lamine' nehe monovo goloso nehe nesi nene olihe amasivoo O'moso ne'mo nene Lepeka'ni ti' lo lo-imine' ve:

Gana' ve neve nene alingeni izipe'mi gelekele' ve minelive.
Ido' O'moso'mo ne'mine line' nene eze evenele do kegese-ngedelesa evene' igi mili ilizani' monovolo' gele mino do kegese-ngedamo asi ei' ngele'mize molaa' neive'mi lulolo' do molo do kegese-ngedaa' neine' monovo've nene soto' ogo minelive losa nene ne'mine line' ve.
13 Ido' neve nene mono' godolou' O'moso'mo ti' lo line' gamazilo' nene vo daave:

Naza lu'ne've nene Zakobo'ni eme nouvoni'za
Esau'nimu' nene gosele' okuve.
14 Ido' O'moso'mo nene ne'mine oga' neine' nenako nemu' nene nadive lolone. O'moso'mo oga' neine' nene mo lisihe' amive lolobe. O'ove. Mo keke' ne'mine ma lamolosune. 15 Asi've O'moso ne'mo Mose'ni nene ti' lo lo-imine' ma ve:

Naza ise'ine ize-ngedelove lo gelelove nene
ha ise'ine ize-ngedelesuve.
Ee, muhele'ine ningo hize ele' o-ngedelove lo gelelove nene
ha muhele'ine ningo hize ele' o-ngedelesuve.
16 Nemu' nene O'moso'mo evene' mamu' neni' ve lo do kegese-ngedeline' nene angise'ine giladoti' nehe ido' ingine igi mili minaa' naadoti' nehe nene ma do molo do kegese-ngedesa'mive. Asi O'moso'mo evene' muhelete ningosa isete izaa' neine' monovo've ne'movo' nene ei' ve lo do kegese-ngedeleseive. 17 Ido' mene noluvoni' nene O'moso'mo Halao'ni lo-imine' gamazi mono' godolou' ti' li gizikani' gamazi malo' nene vo dave:

Gei' evene' naba do ote-giduvoni' nene
ado' ne'minemu' do ote-giduvoni' ve: Geita nene amuzo inite' ma ogo do'mo leme gehepeve o-gedekuvo ne'mo nene neni' amuzo'ne do soto' ogavo misubou' misubou' nene neni' guve'ne gililizangumu' ve losa do ote-giduvoni' ve.
18 Ne'mino neine' nemu' nene O'moso'mo ise'ine ize-ngedelove lo gelelive nene ise'ine ize-ngedosa aza gamazi've gili hulilizangumu' lu'ine do a'manapa o-ngedelove lo gelelive nene ha lu'ine do a'manapa o-ngedeleseive.

O'moso'mo Ei' Lulolo' Evene' Do Soto' Molani' Nenako Ei' Lulolo' Do Molo Linge Ma Ise'ine Izo Linge Ma Izebolo' Molave Nene Lihime nGemeline' Nene Mo Lisihe' O Neive Lo Paulo' Line' Gamazi

19 Ne'mino neine' nenako lingine ti' li li-nimilisave: O'moso'mo ne'mine oga' neine' nenako evene' laza nene ei' lulou' gelaa' neine' initeto' nene do peleseve' izaato' lisihe' amo a'mine gelaa' neidokovo' nene e'meto vaa' noune' nenako nemu' nene nanitekumu' goloso gelo lihime molo-ledaa' neive. 20 Vekizo, lingine nene ne'mine li li-nimilisani'za lingine nene haza vetesi O'moso neve nene e'menga li-imilizado' lisihe' i nizahe. Ido' inite' ma lolo' iline' nene a'mine initeli'mo lolo' o-delivemu' nene ha ti' lo lo-delihe: Gaza nene ne'mino lolo' o-nedamilinako nanimu' ne'mino lolo' o-nedane lo ha lilihe. 21 Ido' misubo somo lolo' oga' ive misubo do va'va' ogo molokidoti' nene linge ma do somo lamine' gidi nani' nene ma lolo' ogosa a'mine hamo' misubo mauti' linge ma do haza somo meni've lemo minine' nesi nene lolo' iline' nene lisihe' amilihe. O'ove. Ei' lulolo' nene inite' laminekisi golososi nene ha lisihe' o neivo lolo' oloseive. 22 Ido' O'moso'mo a'mine'mine oga' neive. Aza nene neni' nizebolo' molani' nene ngelebizekuvo evene' nete neni' amuzo'ne nene ningi gililizave lo gele mino a'mine somo goloso ne'mine mini ei' izebolo' molaa' neine' aleve vi tolovo ilizado' do soto' ine' aleve nene gozopoti' ha ninge mate ngimikoo hongu lo minine' ve. 23 Ne'mino minine' nene evene' somo lamine' ne'mine minikevo ise'ine ize-ngedelive ado' gomukuti' ei' emeni dameni lamine' atoli'mine ogo minine' nene dalizado' do va'va' o-ngidive nete nene a'mine O'moso'mi emeni dameni lamine' tamine' vai' giki' ogo neine' nene ningilizave losa ne'mino minine' ve. 24 Ei' ve lo elese molo lele'mize molave lelikumu' nene noluve. A'mine elese molo-lidive nene Zuda ve lelikutikovo' nomive. Asi heta ato' veutikisi nene ma ne'mine o-ngidine' ve. 25 Ne'mine ine' nene ei' line' gamazi polohete Hosea' ti' lo gize neido' nene vo dave:

Evene' neni' zuho minamani' alevemu' nene
neni' zuho ve l o ha lo-ngedelesuve.
Ee, naza lu'ne ngemesa'muvoni' alevemu' nene
lu'ne ngeme nouvoni' aleve ve lo-ngedelesuve.
26 Ido' lengi' nene neni' evene'ne zuho nizamave lo lo-ngimuvoda nene
minevo' dovo' oga' ine' O'moso neni' izipaha'ne zuho ve lo-ngedelesuve.
27 Ido' polohete Isaia' aza Isilaele' alevemu' nene ti' lo lo soto' ine' ve:

Isilaele' aleve nene noso gahevela gepe minaa' neine' ne'minisa vai' goloso minilizaha a'minguti' nene ngomosikovo' ma lukuvo nalisave.
28 Ne'mino evene' ngomosi' do ngu' izavo lukuvo nalizani' nene Guvelesi ve'mo lite' lo ei' misubo'veu' aleveliti goni'ine gele osu' lo lihime ngemo osu' lilidi'mo nene ngomosikovo' ma lukuvo nalisave.
29 Ee, Isaia' gamazi ma gomukuti' ti' lo lo soto' ido' nene vo dave:

Amuzo'vesi mino
inite' mulise ato ato' mukito' gizebo oga' neine' Guvelesi ve'mo nene
Isilaele' aleve leli' nene ha mini di dizivo' minilizave lo
evene' ngomosi' nene ma hulo-ledamidiniko
laza nene Sodomi alevesi ido' Gomola alevesi osu' gehepeve lani' ne'mine ogo
mo osu' gehepeve lunidine.

Heta Ato' Ve O'moso'mo Ve Lisihe' Ve Lo-ngedeline' Aka Nene Mo Ningani'za Isilaele' Alevemu' O'moso'mo Ve Lisihe' Ve Lo-ngedeline' Akamu' Nene Gosele' nGebelavo Olovo' Ani' Ve Lo Paulo' Gizine' Gamazi

30 Ne'mine ogo neine' nenako neloti' nene laza ti' lo gelelesune: Ve lisihe' lili' ilizani' akamu' vise' amave heta ato' ve ma nete a'mine aka nene ningi ikeve. A'mine aka nene ezemu' gele ele'vole' okunivo O'moso'mo ve lisihe' ve lo-ledaa' neine' akamu' nene noluve. 31 A'mine heta ato' ve nene ne'mine ikeha O'moso'mi evenele zuho Isilaele' aleve nete nene lou' gamazilo' e'metelonidoti' nene ve lisihe' lolo' olobe li ne'mine ilizani' aka nene vise' ani'za mo keke' ma di gihile izamani' ve. 32 Nanitekumu' di gihile izamave. Di gihile izamani' nene O'mosomu' gele ele'vole' ogosavo' nene do gihile izeso' o neive lamisa asi leli' gono dalonidotikovo' nene do gihile izelesune li di gihile izilisa ani' ne'mo nene mo di gihile izamani' ve. Ingine mono' godolou' evene' zodoho' izi limi ingalizani' gehenimu' gizi nizado' nene zodoho' izi limi ingani' ve. 33 A'minemu' O'moso'mo line' gamazi nene ti' li gizi nizave:

Lingine gililo.
Naza Zuda veti goto' numudida Zaioni golola nene
evene' zodoho' izi limi pou' li ingalizani' geheni gehepeve nene
ma nomuluve.
Ido' ve ma ingine a'mine geheni minivelo' ma gili ele'vole' ilizave nene
a'mine gili ele'vole' ilizadoti' nene gihile've dami ngovozo hililizavoba
asi mo hilamilisave.
Copyright information for `ASO