Titus 2

Mono' Gihile Lamineli'mi lulou' Minaa' Gamazi Ozohoti Gamazi

Ingine ani' ne'mine amo gaza neve gamazi lo-ngemeline' nene mono' gihile lamine' apize gimunido' vo milise' o mineline' gamazivo' lo-ngemelesane. Ti' lo lo-ngemezo: Ve ozoho ingine ga'ine gopo amivo mini ngemeni dameni vevese minivo mini ga'ine gili hehe li lu'ine ga'ine gizebo igi mini monoku' minaa' monovo'ine di lamine' igi evene' lu'ine ngimi nasahili' i-ngidaa' monovo'ine di lamine' igi geni initeli'mi lulou' mini ma ele'vole' igi hongu li minaa' monovo'ine nene di lamine' igi minilizave. Ido' vene' eleni nizani' nene lo-ngemanivo ingine a'mine'mine igi mono' vene' lili' igi mini evene' ngemenga lami vaini noso geli geli igi namilizave. Ne'mine igi mini monovo lamine' apizi ngimi minilizave. Ado' ingine vene' gosoho' nesi va'ningine izipaha'ine lu'ine ngimi gizebo i-ngidilizani' aka ngelebizilizave. Ido' ingine vene' gosoho' gili vevesi oko'ine lu'ine gizebo igi lu'ine hamo' ivo mini numu'ine ebe'ine gizebo lamine' igii numu'ningu' minaa' ave nesi nasahili' i-ngidi mini va'ningine gelekele' i-ngidi minilizave. Evene' O'moso'mi gamazi divi ledivi' ikelizave li ne'mine igi minilizave.

Goso'veti Gamazi

Ido' a'mine'mino goso'vesi ga'ine do lo-ngemanivo inginesi oko'ine lu'ine gizebo lamine' ilizave. Ido' gaza neve monovoka do lamine' ogo mino evene' ingine inite' muki' iline' ningi gei' monovokalo' ge'metilizangumu' ve lo inite' lisihe' ogo molo mino aka ti' ogo ngelebizezo: Mono' apize ngemelo ma abeleni amo do veveso apize ngemezo. Soza lo ladani ogane li lamilizani' gamazi laminekovo' lo-ngemezo. Ne'mine anivo lovo i limaa' ave ingine lelikumu' gamazi goloso lilisa vise' igi ngovozo hili hulilisave.

Gono' Daa' Aveti Gamazi

Ido' gelekele' gipe alu nene lo-ngemanivo ingine me'ningine mulu'ine di lamine' i-ngidi gamazi di tibizi li-ngimami inite' mata' mukito' nene gelekele' i-ngidi gamzai'ine diivo' minilizave. 10 Ne'mine igi me'ningi inite' mata' gumine dami inite' matato' gizebo lamine' igi gono di igi mili ilizani' ne'mo veveseleseive. Ne'mine ilizani' nene O'moso do lu' izaa' ive'mi mono' nene ne'mine mana'mine ogo do otelesune li ti' ilisave.

Vaito' Lute Lisihekovo' Ivo Mino Gamene Nabamu' Gizebo Olone

11 O'moso'mo evene' muki' do lamine' o-ledelesa nasahili' o-lidine' nene soto' ogavo ningekune. 12 Ido' nasahili' o-lidine' ne'mo lele'mize vevesavo O'moso mehede emo zogo zogo izaa' monovo nene hulo O'mosomu' gilamavete mene misubou' initekumu' ngumo helepele' iga' nani' nesi hulo idise gamene okode lute gizebo lamine' ogo inite' lisihekevo' ogo molo mono' lemeni dameni ogavo minelone. 13 Idise gameneu' ne'mine ogo mine do dizo gilingili ogo minaa' noune' inite' laminekumu' nene gizebo ogo minelesune. A'mine inite' lamine' ne'mino neive: Leze O'mosote naba do lu' izaa' ive Izesu' Kilisito' aloseive. Ogavo eze labana've ningelesune. 14 Aza neve goloso nite' gozopo' do'mo vune' akaloti' do tine' molo lele'mizo ogo do lu' izelesa lelikumu' ogo hiline'. Ee, lihime'ine apaso do lamine' o-ngedekuvo neze zuho lili' igi mini lu'ine a'mida mili inite' lisihe' laminekumu' amuzo mili gili igi mili ilizave lo lelikumu' ogo hiline' ve

15 Haza ve nabe li gilikelizaze. Ne'mine gamazi lo-ngemo ga'ine do ngele'mize veveso amuzo molo lo-ngemezo.

Copyright information for `ASO