Mark 1

Jon Babataito idima

Matiu 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28

Iesu Keriso, God natuna, warana miisena mma naboni yadagudaguni.

Naghove waghataperoveta Aisaiya yana buka kamone igiruma da God ivisisiya iwona bo,

“Kowaiyana! Yagu sawariyonayona anawonataveni ininagho
da tuna yami keda inagigiri.”
1:2MAL 3.1

“Wawaya mayabe yakwatukwatu yawonawona bo, ‘Tami Bada kiiravine kokabunagha,
bi yana keda kovirotomani da inapepewa.’”
1:3Aisaiya 40.3

Wasina Jon ipiika, mayabe wawaya iyabababataitodi bi God warana iyadimedimeni iyawonewonedi bo, “Kovisinimayagha, yami bera beroberodi kokabitura bi konatubuwamira da God yami tamumu inanoghotatavedi, bi konababataito da inimatakira da yami beronama kotubuwamira.” Wawaya Jiudiya da Jerusalem kamodima sikanibu Jon siyawaiyaneni. Yadi bera beroberodi siyimaghamaghatara bi Jon iyabababataitodi Jordan rarimine.

Jon kana kwama na, ribiribi kana waghawagha kamel ghunighuninama ibera bi iyakotekoteni, bi kana kiide na ribiribi bekanama ibera bi borine iviruvivireni. Bi nonowa kana kam na ghuro da manigewa. Wasina, Jon nonowa iyisisiya bo, “Yagu maragata igisi. Wawaya muriguve yapiipiika na, tuna yana maragata iragata kirakii. Tagu gegha kiimatanigu da anawasikuwaya bi kayena kana turababara uravidi ayarupama. Tagu rarimama abababataitomi bi tuna Kanuma Kabikabikuwayinama inababataitomi.”

Jon Iesu Ibabataitoni

Matiu 3:13-17; Luk 3:21-22

Noko raghanine Iesu Nasaret meyagiina Galili kubure ikuyoveni ipiika Jon biidi, bi Jon Jordan rarimine Iesu ibabataitoni. 10 Bi Iesu rarimama iyagegena, ikitada abama itamotatara bi Kanuma Kabikabikuwayina, ayabo mayimayiyina iyayoyo tuna biidi. 11 Bi God gamona abame iwona bo, “Tam na tagu natugu. Avinuwayuyunim, bi tamve inuwamiise.”

Seitan Iesu Iruyaghani

Matiu 4:1-11; Luk 4:1-13

12 Yaininagha Kanuma Kabikabikuwayina Iesu ivipora ikanibu mayabe. 13 Bi gabudara 40 Iesu mayabe iyamakamakenaSeitan iyaruruyaghani da ware iyibekuni. Bi tuna ribiribi dipa yawata siyamakamake, bi God yana aneyaneya sikoyayi.

Iesu Wanowanota Damdi Ruwamaruwa Ikwatuvedi

Matiu 4:12-22

14 Herod Jon irubiuveni murine na, Iesu inagho Galili kubure God warana miisena iyadimedimeni wawaya biidi.
1:14MRK 6.14-29
15 Nonowa iyisisiya bo, “God yana raghani nada ipiika! God yawa wune yana wawaya inibadedina inoratu. Yami bera beroberodima kotubuwamira bi warana miisena konigeruveni.”

16 Bi raghani tana Galili sawana ririnagha ipepewa iyanono, da wanowanota wawayidi yadi bata ikitadi, Saimon da tiinaru Anduru teya, sawaye sewari siyitavenayowoyeni. 17 Na iwonedi bo, “Kopiika, kokivinigu. Bi aniyevevemi da wawaya konakonadi da tagu sinigeruvegu, metagha ighana sewarima kokonakonadina.” 18 Wasina, yaininagha yadi sewari sikuyowana bi sikivin.

19 Bi kikiragha sinagho gerabarabana bi Zebedi natunatuna, Jemes da Jon yadi waga kamone sewari siyataratarabodabodana ikitadi. 20 Bi yaininagha ikwatuvedi, “Kokivinigu.” Wasina, tamadinaki da yana bagibagi damdi waga kamone sikuyovedi bi Iesu sikivini.

Iesu Kanuma Berona Tomogha gwabinama Ivikanibuveni

Luk 4:31-37

21 Wasina, Iesu kana kivikivina teya Kaponiyam kwanatune siverakanibu, biwiiyawiitaveyana gabudarine na irughukabepepa barene God warana wiiyeveveyana idaguni. 22 Wawaya yana wiiyeveveyana sivisokoveni, basuna tuna iyiyevevedi na ere-maragasina, gegha gwara wiiyeveveyana damdi naboni.
1:22Naghove waghata, God yana gwara Mosis ivereni da Israel damdi siyakabisisireni.


23 Wasina, bikabepepa barena kamone iyiyeveveyana, na tomogha kanuma berona itowa tawani na irukwatu 24 iyawonawona bo, “Awaki tumii biidi kunabera, Iesu, Nasaret wawayim? Bo kupiika tumii kunakasiwiiberomii? Akovi da tam iyabo – tam na God yana wiivinevinegha kabikabikuwayina tana.”

25 Bi Iesu iwona tagureni, iwona bo, “Kuviraborabobo, tomogha kuyoveni!” 26 Wasina, kanuma berona tomogha inuke kirakiiyeni, bi irakapara da ghamana bi ivikanibu taveni.

27 Bi wawaya tupadi sivisokovena kirakiiyeni bi tudimani siyisisiya vivirana siyawonawona bo, “Mmko kokita? Mmkona wiiyeveveyana wuna ere-maragasina. Mmko tomoyina maragata gwabine na kanuma beroberodi yawonedi na sakabisisireni.” 28 Yaininagha Iesu warana, Galili kuburina tupane wawaya siviwara rererebeni.

Iesu Wawaya Korotodi Iviyawiidi

Matiu 8:14-17; Luk 4:38-41

29 Bi yaininagha Iesu kana kivikivina teyakabepepa barena sikuyoveni sinagho Saimon da Anduru yadi bareye bi Jemes da Jon yawata sivitugwagwaridi. 30 Saimon rawananaki wasikena igubaga, sinina imuyamuya kirakii kepane iyakenakena, bi rotomanina Iesu siwoneni da tuna metagha. 31 Irughu tuna biidi, imana ikabi bi itaina wiigeghomiiri. Yaininagha sinimuyamuya wasike ikuyoveni bi igeghomiiri da ikoyagha yaporidi.

32 Gabudara iyowogha bi muriye ravidine, wawaya turadi gubagubagidi da iyawogha kanuma beroberodi sitowa tawanidi na korotodi sipiikedi Iesu biidi.
1:32Jius yadiwiiyawiitaveyana gabudarina na Fraide ravidiye yadaguni da yanagho Satade ravidiye yakovi.
33 Bi kate wawaya tupadi noko kwanatune bare naghone sivitaghomidi. 34 Bi wawaya korotodi gubagegubage iviyawiidi, bi kanuma beroberodi wawaya gwabidima ivikanibuvedi. Bi kanuma beroberodi sakovi da tuna iyabo na iwonedi bo, “Gegha konimaghamaghatara da tagu God natuna.”
1:34Iesu yakovi da kanuma beroberodi iyiwaghasinedi da tudi siyawona da tuna God yana wiivinevinegha tana na wawaya siyabera towoyi bi siyakabi wiimiiri da wiiyogha badana iyinaghovedina naboni.


Iesu Galiline Idima

Luk 4:42-44

35 Raghani kana didiguba iyoghoyenina, Iesu igeghomiiri, bare ikuyoveni bi inagho kubura nighorovine meme wawaya gegha na God biidi iyarurupari. 36 Bi muriye Saimon turaturana teya sikanibu siyininoyeni. 37 Bi sibanani na siwoneni bo, “Wawaya korotodi sitarakiiyanem.”

38 Iwonabodedi, “Tananagho meyagii mududi mma riridaye, bi God warana tudi biidi bada anadimeni. Tuna kiiravine apiika.” 39 Wasina, Galili kuburina iverabuni God waranakabepepa baredigha iyarerereyi bi wawaya gwabidima kanuma beroberodi iyikanibuwana.

Iesu Tomogha Iviyawiini

Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16

40 Raghani tana tomogha sinine gubaga korekore ikabina ipiika Iesu biidi bi ivituwapore oghogheyana bi ivipepeyana iwona bo, “ Kunawiini tagu wiiyawiguna, rubana kunimiiseyegu.”
1:40Jius yada gwara nununena, wawaya iyabo gubaga berona sininena tuna dadabuna bi kubumakamake. Tudi gegha siyiwaghasinedi da wawaya sinidi gubagubagidi siyakabikabi towotowoghana. Wawaya dadabudi na gegha siyiwaghasinedi dakabepepa barene siyakabepepa bo meyagii kamone siyamake. Noko biidi wawaya dadabuna tuna yayawa magha, bi God yiwaghasineni da wawaya teya sinamake bikabepepa barene sinakabepepa.


41 Wasina, Iesu tomoyina ikitana nuwanuwana ivisi da ivikanighughuveni, na imana ikoghasi da ikabi towoyi bi iwona bo, “Wasina akayokayoveni da aniyawim. Yam berona avikovini.” 42 Bi yaininagha gubaga tomogha gwabine ikovi bi tuna iyawamagha. 43 Bi Iesu sisiya bagibaginama iwona wiiyoyowaneni bi iviporani, iwona bo, 44 “Wasina, kunagho. Wawaya getagu kiiraviguve kunawonedina. Rotomanina kunagho daprist biidi, bi kunidebena mayem. Bi Mosis yana gwara nunune kunasuwara bi noko iniyevevedi da tamna kuyawa.”
1:44Prist tuna inisuwona da tomogha kana gubaga yakovi.


45 Bi gegha, tomogha ivisuwiibogae wawaya korotodi biiyadi iyisisiya awaki tuna biidi itubughana, bi kubura tupana warana iyarererei. Wasina noko kiiravine gerubana da Iesu debagha kwanatu kamodiye iyarughu, bi kubura makewapawapadiye iyamakamake. Bi wawaya kubura tupadima tudimani siyapiipiika tuna biidi.

Copyright information for `AUI